Biuro ogłoszeń:
Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 19,
tel. 32/420 73 74
e-mail: biuro@jarmark.com.pl
Czynne:

- poniedziałek 7.00-15.00
- wtorek - piątek 8.00-16.00


  Dyrektor biura reklamy:
  Aneta Sarga, aneta.sarga@polskapress.pl


   Ogłoszenia płatne można również nadać w biurach ogłoszeń „Dziennika Zachodniego”, „Gazety Krakowskiej” oraz w punktach licencjonowanych:

   • Chrzanów, Rynek 3, tel./faks 32/ 624 01 77
   • Kraków, ul. Starowiślna 2, tel./faks (12) 421 84 10
   • Lubliniec, pl. Kopernika 5, tel. (32) 420 73 74
   • Oświęcim, Rynek Główny 1, tel. (33) 844 73 73
   • Pszczyna, Oddział PTTK, Rynek 15, tel. (32) 449 11 23
   • Skoczów, „Lokum” Biuro Nieruchomości, Rynek 7, tel. (33) 479 91 12
   • Szczyrk, Punkt Informacji Turystycznej, ul. Beskidzka 41, tel. (33) 815 83 88
   • Ustroń, „Fenix” Agencja Ubezpieczeniowa, ul. Cieszyńska 4, tel. (33) 854 23 32
   • Wadowice, pl. Jana Pawła II 8, tel./faks (33) 873 17 78
   • Wisła, PTTK, ul. Lipowa 4a, tel. (33) 855 35 60 wew. 24   KLAUZULA INFORMACYJNA RODO    Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

    Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: sekretariat@polskapress.pl.

    We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

    W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

    Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

    * zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),

    * dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,

    * jeśli będą Państwo naszym klientem - prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiać oferty naszych produktów i usług, badać Państwa satysfakcję i opinię,

    * móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,

    * rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk.

    Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:

    * przedstawiać Państwu informacje handlowe i marketingowe na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

    Jeżeli wyrażą Państwo całkowity sprzeciw marketingowy, wpiszemy Państwa na listę Robinsonów w celu niewykonywania działań marketingowych względem Państwa.

    Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

    Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:

    * przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,

    * przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),

    * istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług, składania ofert, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych, czy też korzystania z naszych uprawnień,

    * mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

    * istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w celu respektowania Państwa decyzji o sprzeciwie marketingowym i prowadzenia "listy Robinsonów".

    Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

    W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

    * naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,

    * podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, bankom, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,

    * innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej,

    * sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

    Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

    Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

    W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

    Dane osobowe w ramach "listy Robinsonów" będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy od złożenia sprzeciwu marketingowego.

    Jakie prawa Państwu przysługują?


    Posiadają Państwo prawo do:

    * żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

    * wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,

    * wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,

    * przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody,

    * jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

    Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

    Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

    Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

    DODAJ OGŁOSZENIE

    sprawdź także:

    mapa

    mapa

    drev-imed