MOTORYZACJA w JARMARKU - zawsze pewna oferta

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

  [b]Zamów ogłoszenie do MOTOjarmarku przez SMS[/b]


  [b][b][b][b][b][b][b][b]

  Ukaże się ono w gazecie i na stronie internetowej Jarmarku.


  Samochody osobowe sprzedam
  AU­DI A4 - ce­na do uzg. Ku­pię każ­dy sa­mo­chód, wszyst­kie mar­ki i mo­de­le. Każ­dy stan i rocz­nik. Do­jazd i wy­ce­na gra­tis. Go­tów­ka od rę­ki! 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  AU­DI A4 B6 kom­bi 1,9 D, sza­ry me­ta­lik, bo­ga­te wy­po­saż., ga­ra­żow., do po­pra­wek la­kier­ni­czo-bla­char­skich, OC ak­tu­al­ne, prze­gląd do 2024r., ce­na 7.650 zł, Go­la­so­wi­ce, tel. 887‑848‑248,
  BMW 320 ce­na do uzg. Ku­pię każ­de BMW 316, 318, 320 wszyst­kie mo­de­le i rocz­ni­ki E-36, E-39, E-46, E-60, E-90. Go­tów­ka!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  BMW 420 D 2014r., 199 tys. km, czar­ny, za­re­jestr. w kra­ju, bo­ga­te wy­po­saż., peł­na do­ku­men­ta­cja, ce­na 55 tys. zł, Żo­ry, 503‑038‑544
  BMW X3 2,0 2006r., 150 KM, 4x4, tel. 600‑623‑311, ce­na 17,5 tys. zł,
  CI­TRO­EN C2 1,4 D, 2004r., Mie­rzę­ci­ce, tel. 603‑678‑503, ce­na 3,2 tys. zł,
  DA­EWOO LA­NOS ce­na do uzg. Ku­pię La­nos, Ma­tiz, Nu­bi­ra, Aveo i in­ne mar­ki. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  FIAT BRA­VO 1,9 Mul­ti­jet, 2007r., z sa­lo­nu, kra­jo­wy, I wł., peł­ne wy­po­saż., możl. za­mia­na, Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 16,9 tys. zł,
  FIAT PAN­DA 1,1 2010r., 115 tys. km, z sa­lo­nu, kra­jo­wy, I wł., ABS, wspom. kier. ci­ty, alarm, c. za­mek na pi­lo­ta, ks. ser­wis., Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 14,5 tys. zł,
  FIAT PAN­DA 1,2 2011r., 125 tys. km, z sa­lo­nu, kra­jo­wy, I wł., ABS, wspom. kier. ci­ty, blok skrz. bieg., ks. ser­wis., 2 klu­czy­ki, Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 14,9 tys. zł,
  FIAT PAN­DA 1,2 2011r., 125 tys. km, z sa­lo­nu, kra­jo­wy, I wł., czer­wo­ny, ks. ser­wi­so­wa, Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 14,9 tys. zł,
  FIAT PAN­DA 2004r., stan bdb, tel. 606‑335‑012,
  FIAT PAN­DA 2010r., 115 tys. km, I wł., z sa­lo­nu, kra­jo­wy, czer­wo­ny, ks. ser­wi­so­wa, 2 klu­cze, Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 14,5 tys. zł,
  FIAT PUN­TO zie­lo­ny, ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go Fia­ta Pun­to, Bra­vo, Bra­va, Se­icen­to, Sti­lo, Pan­da, Se­di­ci i in­ne. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  FIAT SE­ICEN­TO, 791‑934‑727, Opel Cor­sa lub po­dob­ny, w do­brym sta­nie ku­pię,
  FIAT STI­LO 1,2 3D, 125 tys. km, Ka­to­wi­ce, tel. 789‑124‑475, ce­na 8,5 tys. zł,
  FIAT UNO 1,0 1997r., 87 tys. km, 5-drzwio­wy, bor­do­wy, gra­ra­żo­wa­ny, ze­ro ko­ro­zji, ce­na 3 800 zł. Dą­bro­wa Gór., 502‑863‑728 po 16.00,
  FORD FO­CUS ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go For­da Pu­mę, Fo­cu­sa, Fie­sta, Fu­sion, Mon­deo. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  HON­DA CRV 2005r., tel. 518‑688‑685, ce­na 17 tys. zł,
  MAZ­DA 323 se­dan sil­nik 1500/88 km/ ben­zy­na stan bdb sprze­dam rocz­nik 1998 no­wy aku­mu­la­tor no­wy al­ter­na­tor OC i prze­gląd tech­nicz­ny 09.2024 prze­bieg 240 tys km ma­łe spa­la­nie na tra­sie 6.5 l na 100 km ce­na 6500 zł do uzgod­nie­nia te­le­fon 572919441/534099953,
  MER­CE­DES 1,6 benz., czar­ny, alu­fel­gi, pół­au­to­mat, kli­ma, el. szy­by, wspom. kier., pół­skó­rza­na ta­pi­cer­ka, 5-drzw., ak­cy­za opła­co­na 98r., Biel­sko, tel. 501‑220‑986, ce­na 4 tys. zł,
  MER­CE­DES C kla­sa 2,2 CDI, 2011r., 150 tys. km, po lif­cie, sprze­dam ew. za­mie­nię na mniej­szy, 603‑190‑050
  OPEL ASTRA ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go Opla Astrę, Cor­sa, Ti­gra, Vec­tra, Za­fi­ra, Me­ri­va, Si­gnum, In­si­gnia. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  OPEL COR­SA ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go Opla Astrę, Cor­sa, Ti­gra, Vec­tra, Si­gnum, Za­fi­ra, Me­ri­va. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  OPEL Cor­sa Sport 1.4, 2002 r., ben­zy­na i gaz, 4-drzwio­wy, srebr­ny, prze­bieg 208 tys. km, cen­tral­ny za­mek, ko­ła zi­mo­we z fel­ga­mi, po wy­mia­nie pa­ska roz­rzą­du, prze­gląd i OC do 2025 r., sprze­dam, 603‑311‑309, ce­na 7,2 tys. zł,
  PEU­GE­OT 206 nie­bie­ski, ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go Peu­ge­ota 206, 307, 407, 3- lub 5-drzw., każ­dy stan i rocz­nik oraz in­ne mar­ki. Go­tów­ka!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  PEU­GE­OT 206, nie­bie­ski me­ta­lik, 1100 poj., 2000 r., bar­dzo za­dba­ny,105 tys. przeb., OC i prze­gląd do 07.2024 r., no­wy aku­mu­la­tor, no­wy pa­sek roz­rzą­du, ce­na 3,800 zł, Biel­sko-Bia­ła, 790‑535‑225,
  PEU­GE­OT 508 2014r., 170 tys. km, tel. 518‑688‑685, ce­na 38 tys. zł,
  RE­NAULT CLIO ce­na do uzg. Ku­pię każ­de Re­nault Me­ga­ne, Clio, La­gu­na, Sce­nic. Każ­dy stan i rocz­nik, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  RE­NAULT Ta­lia rok. prod.2001, przeb.185 ty­się­cy, ce­na 3.500 zł do neg, tel. 609‑429‑017,
  SE­AT IBI­ZA 1,2 2010r., 75 tys. km, sza­ry, I wł., tel. 33/879‑16‑41, ce­na 21,5 tys. zł,
  SKO­DA FA­BIA ce­na do uzg. Ku­pię Sko­dę, Fa­bia, Fe­li­cię, Su­perB, Octa­vię i in­ne. Go­tów­ka od rę­ki, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  SKO­DA OCTA­VIA II hatch­back 2008r., 265 tys. km, czar­ny, ser­wi­so­wa­ny, pry­wat­ny wła­ści­ciel, Ło­dy­go­wi­ce, tel. 511‑879‑462,
  SU­ZU­KI JIM­MY 2007r., tel.: 501‑733‑876,
  VW PO­LO ce­na do uzg. Ku­pię każ­de Po­lo, Pas­sat, CC, Ti­gu­an, Golf, Bo­ra i in­ne. Go­tów­ka od rę­ki, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  Samochody osobowe kupię
  AU­TO od 1 Wła­ści­cie­la! FIAT 126P / SY­RE­NA chęt­nie KU­PIĘ! 502 990 664,
  AU­TO­SKUP - ab­so­lut­nie wszyst­kie an­gli­ki. Au­ta na czę­ści, bez pra­wa re­je­stra­cji, z im­por­tu z Nie­miec, Bel­gii, Ho­lan­dii, Fran­cji oraz in­ne- ku­pię. Stan obo­jęt­ny. Do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Naj­lep­sze ce­ny, 509‑796‑001,
  AU­TO­SKUP - Ive­co, Du­ca­to, Bo­xer, Jum­per, Ma­ster, Mer­ce­des, Ford, Maz­da, Kia oraz in­ne mar­ki. Stan obo­jęt­ny. Do­jazd do klien­ta, wła­sny trans­port. Go­tów­ka od rę­ki, 798‑835‑341,
  AU­TO­SKUP sa­mo­cho­dów, bu­sów, mo­to­cy­kli w każ­dym sta­nie, spraw­ne, uszko­dzo­ne, wra­ki, za­byt­ko­we, zło­mo­wa­nie. Pro­szę dzwo­nić w każ­dej chwi­li, rów­nież w świę­ta. Od­biór la­we­tą 24 H - 7 dni w ty­go­dniu, 732‑326‑494,
  AU­TO­ZŁOM- 800 zł/to­na, oso­bo­we, do­staw­cze, wszyst­kie mar­ki i mo­de­le. Do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Zwrot skład­ki OC, Naj­lep­sze ce­ny! Go­tów­ka od rę­ki! 602‑871‑305,
  OPEL OME­GA z inst. ga­zo­wą ku­pię, tel. 514‑839‑647,
  OSO­BO­WE, do­staw­cze - wszyst­kie mar­ki i rocz­ni­ki. Stan obo­jęt­ny. Ca­łe, roz­bi­te, do na­pra­wy, do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Naj­lep­sze ce­ny! Szyb­ki do­jazd, 515‑274‑430,
  PA­SJO­NAT sta­rej, pol­skiej mo­to­ry­za­cji za­ku­pi po­jaz­dy, mo­to­cy­kle pol­skiej pro­duk­cji, tel. 504‑157‑164,
  SA­MO­CHÓD 7-oso­bo­wy ku­pię, tel. 570‑320‑635,
  SA­MO­CHÓD z inst. ga­zo­wą ku­pię, tel. 514‑839‑647,
  Samochody użytkowe sprzedam
  DAF 1999r., 3-stron­ny wy­wrot (2-osio­wy) stan bdb, ce­na do uzgod­nie­nia sprze­dam lub za­mie­nię na wy­wrot­kę o mniej­szej ła­dow­no­ści, 602‑580‑721
  DAF 45 180 2004r., 7,5 t., skrzy­nio­wy, stan bar­dzo do­bry, moc­no do­in­we­sto­wa­ny, sprze­dam, ce­na 11 tys. zł. Tel.: 662‑172‑429,
  FORD TRANS­IT 2,2 D, 2011r., bla­szak, uszko­dzo­ny, nie mo­że od­pa­lić, sprze­dam, ce­na ok 7 tys. zł, tel.: 537‑141‑318, 537‑141‑318
  MER­CE­DES 16‑22 poj. 8 m3 becz­ko­wóz do czysz­cze­nia ka­na­li­za­cji i wy­wo­zu nie­czy­sto­ści, za­bu­do­wa Mil­ler, stan do­bry, 602‑580‑721
  MER­CE­DES 711 1988r., ład. 3560 kg, opo­ny 70%, stan techn. do­bry. MAN 3218, ład. 8 ton, plan­de­ka, stan techn. do­bry, Ra­dzie­cho­wy, tel. 607‑351‑515,
  PEU­GE­OT BO­XER 2008r., skrzy­nio­wy, z plan­de­ką, alu­mi­nio­we bur­ty, sil­nik po re­mon­cie, tel. 535‑452‑034,
  RE­NAULT TRAF­FIC 2,0 TDI, 2009r., 180 tys. km, bia­ły, bla­szak, skrzy­nia 6-bieg., kli­ma, no­we opo­ny, układ ha­mul­co­wy, aku­mu­la­tor, kli­ma, ser­wi­so­wa­ny, OC/AC + prze­gląd do 2025 r., bez wkła­du fi­nan­so­we­go, ce­na 20,7 tys zł, CE­NA PRO­MO­CYJ­NA ZE WZGLĘ­DU NA WY­JAZD, sa­mo­chód bez wkła­du fi­nan­so­we­go, przy­go­to­wa­ny do dzia­łal­no­ści bu­dow­la­nej, ce­na do uzg., 606‑120‑440
  STAR W200 sil­nik po re­mon­cie 10.000 km, du­żo czę­ści, Ko­nia­ków, tel. 501‑190‑536,
  Samochody użytkowe kupię
  BU­SA bla­sza­ka, sa­mo­chód oso­bo­wy z inst. gaz., mo­że być Opel Ome­ga ku­pię, tel. 514‑839‑647,
  Przyczepy, naczepy sprzedam
  BIEL­SKO Przy­cze­pa wy­wrot­ka, 3 stro­ny, przy­czep­ki sa­mo­cho­do­we, z re­jestr., oś do przy­cze­pek sprze­dam, tel. 798‑913‑242,
  PRZY­CZEP­KA alu­mi­nio­wa 2-osio­wa no­wa, ład. 2,5 to­ny, + na­jaz­dy alu­mi­nio­we dł. 2,5 m. Łyż­ka do mi­ni­ko­par­ki JCD, szer. 50 cm, no­wa, 601‑452‑034,
  PRZY­CZEP­KA sa­mo­cho­do­wa, no­wa, tel. 517‑758‑152,
  SPRZE­DAM przy­cze­pę bur­ge­land kam­ping śred­nia ha­mu­lec na­jaz­do­wy do ma­łe­go re­mon­tu OC prze­gląd ak­tu­al­ny ce­na 5999 zł za­re­je­stro­wa­na cią­gnie się ład­nie te­le­fon 534099953/572919441 Ty­chy,
  WÓZ do cią­gni­ka, tel. 517‑758‑152,
  Przyczepy, naczepy kupię
  PRZY­CZEP­KĘ sa­mo­cho­do­wą ku­pię, tel. 570‑320‑635,
  PRZY­CZEP­KĘ z do­ku­men­ta­mi ku­pię, tel. 606‑206‑615,
  Motocykle sprzedam
  CZĘ­ŚCI sil­ni­ko­we do WSK 125, tyl­ny błot­nik do Ga­ze­li, tel. 508‑541‑451,
  JU­NAK M10 kra­te­ry, gło­wi­ca, de­kle bocz­ne, za­ślep­ki od skrzy­ni, ko­ła, bak, tel. 516‑120‑138,
  KOM­PLET­NE ko­ło do mo­to­ryn­ki, wspor­ni­ki błot­ni­ka przed­nie­go, stop­ka cen­tral­na, osło­na tłu­mi­ka, tel. 530‑009‑049,
  NO­WY fa­brycz­ny Piag­gio Ape van trój­ko­ło­wy 50 cm 3 pręd­kość 40 km sprze­dam ko­lor nie­bie­ski kry­ta ka­bi­na kry­ta prze­strzeń ba­ga­żo­wa ma­ło pa­li sprze­dam ce­na 35 ty­się­cy zł rocz­nik 2023 te­le­fon 572919441,
  OPO­NA mo­to­cy­klo­wa 19", szer. 375, du­ży bież­nik, ce­na 60 zł, 2 szt. Tel.: 579 960 190,
  RO­MET 2008r., tel. 793‑216‑203,
  SKU­TER Zip 125, 1500 km, ce­na do uzgod­nie­nia, tel.: 888‑571‑463,
  WFM 125 - sil­nik, czę­ści do WSK, ko­ła do WSK, WFM i do Ko­ma­ra, tel. 530‑009‑049,
  WSK 125 1970r., Roz­rusz­ni­ki spraw­ne do C-360, C-355, C-330, 4011 sprze­dam, Wa­do­wi­ce ok., tel. 537‑677‑923, ce­na 4 tys. zł, 691‑331‑689
  WSK 125 i mo­to­ryn­ka sprze­dam, tel. 691‑331‑689,
  Motocykle kupię
  MO­TO­RY i mo­to­cy­kle z okre­su PRL oraz przed­wo­jen­ne- ku­pię 504‑061‑130,
  Części i akcesoria sprzedam
  AKU­MU­LA­TOR do mniej­sze­go sa­mo­cho­du 36 Ah, stan bdb ce­na do uzg., tel. 511‑743‑604,
  BA­GAŻ­NIK da­cho­wy la­mi­no­wa­ny, pro­duk­cja Biel­sko-Bia­ła, Ko­zy, tel. 604‑139‑103,
  CZĘ­ŚCI do wart­bur­ga dwu­su­wa sprze­dam sil­nik skrzy­nia bla­char­ka te­le­fon 534099953 Ty­chy,
  DA­EWOO MA­TIZ - czę­ści, ko­ła kpl. la­to/zi­ma, pół­oś kpl., roz­rusz­nik, wa­ha­cze, koł­pa­ki, Kal­na k. Biel­ska, tel. 602‑250‑172,
  FORD - ko­ło za­pa­so­we 18", ce­na 300 zł, Biel­sko, tel. 604‑985‑814,
  KO­ŁA zi­mo­we 185/65/R15 oraz 175/65/R14, stan bdb sprze­dam, 692‑062‑039,
  KOM­PLET kół zi­mo­wych 14" do VW, Sko­da itp., ce­na 500 zł, tel. 505‑540‑454,
  KU­PIĘ czę­ści do od­bu­do­wy sa­mo­cho­du Tra­bant 601, tel. 660‑874‑565,
  MER­CE­DES 711 - sil­nik, gło­wi­ca do sil­ni­ka SW400 + wał kor­bo­wy, pom­pa wo­dy + tur­bi­na, re­so­ry do ZFA, Ra­dzie­cho­wy, tel. 607‑351‑515,
  NY­SA - czę­ści bla­char­skie, zbior­nik pa­li­wa, ka­ro­se­ria, Ko­zy, tel. 604‑139‑103,
  OPO­NY 14", 15" i 16", róż­ne ro­dza­je - sprze­dam. Tel.: 603‑190‑050,
  OPO­NY 265/65/R17, stan ide­al­ny, bież­nik 7‑8 mm, let­nie, zi­mo­we, ce­na 125 zł/szt. Kal­na k. Biel­ska, tel. 602‑250‑172,
  OPO­NY let­nie Brig­sto­ne 175/55/R15 77V, jak no­we, za­ku­pio­ne wrze­sień 2021, ce­na 550 zł do neg., Go­la­so­wi­ce, tel. 887‑848‑248,
  OPO­NY wie­lo­se­zo­no­we 165/70/R13, stan bdb, 2 szt., ce­na do uzg., tel. 511‑743‑604,
  OPO­NY z alu­fel­ga­mi do Se­ata Ibi­zy sprze­dam, tel. 518‑688‑685,
  OPO­NY zi­mo­we 155/R13, ce­na 210 zł, tel. 792‑188‑064,
  OPO­NY zi­mo­we 205/55/R16, kom­plet, 195/65/R15, stan bdb sprze­dam, 692‑062‑039,
  SPRZE­DAM al­ter­na­tor do re­ge­ne­ra­cji do maz­da se­dan 1500 rocz­nik 1998 ce­na 250 zł do uzgod­nie­nia te­le­fon 534099953 Ty­chy,
  VW Cra­fter - ma­ska przed­nia, tel. 516‑120‑138,
  VW Gar­bus 1971r., - czę­ści, tel. 691‑331‑689,
  VW T4 - ma­ska, tel. 516‑120‑138,
  Części i akcesoria kupię
  PRO­STOW­NIK do ła­do­wa­nia aku­mu­la­to­rów- przyj­mę, 574‑420‑645,
  Inne
  VOLKS­WA­GEN Jet­ta/ du­ży ba­ga­znik z 91 ro­ku skła­dak.1995 z Niemiec.przebieg od no­wo­ści 180 tys.km stan bdb do jaz­dy au­to­mat bez za­rzu­tu OC prze­gląd 9.2024 hak ra­dio jeź­dzi bez za­rzu­tu ce­na 6000 zł do uzgod­nie­nia te­le­fon 534099953 Ty­chy ga­da­czom dzię­ku­ję,

  W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

   Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


    POWRÓT

    Zamów ogłoszenie do MOTOjarmarku przez SMS

    Ukaże się ono w gazecie i na stronie internetowej Jarmarku.