MOTORYZACJA w JARMARKU - zawsze pewna oferta

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

  [b]Zamów ogłoszenie do MOTOjarmarku przez SMS[/b]


  [b][b][b][b][b][b][b]

  Ukaże się ono w gazecie i na stronie internetowej Jarmarku.


  Samochody osobowe sprzedam
  AU­DI A4 - ce­na do uzg. Ku­pię każ­dy sa­mo­chód, wszyst­kie mar­ki i mo­de­le. Każ­dy stan i rocz­nik. Do­jazd i wy­ce­na gra­tis. Go­tów­ka od rę­ki! 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  AU­DI A4 B6 kom­bi 1,9 D, sza­ry me­ta­lik, bo­ga­te wy­po­saż., ga­ra­żow., do po­pra­wek la­kier­ni­czo-bla­char­skich, OC ak­tu­al­ne, prze­gląd do 2024r., ce­na 7.950 zł, Go­la­so­wi­ce, tel. 887‑848‑248,
  AU­TO od 1 Wła­ści­cie­la! FIAT 126P / MER­CE­DES W114 chęt­nie KU­PIĘ! 502 990 664,
  BMW 320 ce­na do uzg. Ku­pię każ­de BMW 316, 318, 320 wszyst­kie mo­de­le i rocz­ni­ki E-36, E-39, E-46, E-60, E-90. Go­tów­ka!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  BMW E46 kom­bi 2003r., au­to­mat, ce­na 9,5 tys. zł, Biel­sko, tel. 662‑142‑489,
  CI­TRO­ËN C3 Plu­riel rok 2006, ca­brio­let, srebr­ny me­ta­lik, prze­bieg 142 tys.km wy­po­sa­że­nie do­bre. Prze­gląd i OC do ma­ja 2024r. Stan ide­al­ny. Ce­na 6 000zł do uzgod­nie­nia. Tel 534 283 971. Na SMSy nie od­po­wia­dam.,
  DA­EWOO LA­NOS ce­na do uzg. Ku­pię La­nos, Ma­tiz, Nu­bi­ra, Aveo i in­ne mar­ki. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  FIAT Pan­da 2004 r., 1.1 ben­zy­na, cen­tral­ny za­mek, elek­trycz­ne szy­by, ce­na 2700 zł do ne­go­cja­cji, tel.: 515‑182‑474,
  FIAT PAN­DA 2004r., stan bdb, tel. 606‑335‑012,
  FIAT PAN­DA 2010r., 97 tys. km, ABS, kli­ma, c. za­mek, z sa­lo­nu, kra­jo­wy, el. szy­by, bez­wyp., I wł., wspom. kier. ci­ty, po wy­mia­nie roz­rzą­du, ce­na 15,4 tys. zł, Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 15,4 tys. zł,
  FIAT PAN­DA 2010r., 98 tys. km, I wł., z sa­lo­nu, kra­jo­wy, bez­wyp., ABS, c. za­mek, kli­ma, el. szy­by, wspom. kier. ci­ty, po wy­mia­nie roz­rzą­du, Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 15,4 tys. zł,
  FIAT PAN­DA 2011r., 121 tys. km, wspom. kier. ci­ty, c. za­mek, el. szy­by, po wy­mia­nie roz­rzą­du, Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 14,7 tys. zł,
  FIAT PAN­DA 3 2016r., 75 tys. km, ABS, kli­ma, el. szy­by, wspom. kier. ci­ty, I wł., jak no­wy, ew. za­mie­nię, Biel­sko, tel. 573‑813‑896, ce­na 35,9 tys. zł,
  FIAT PAN­DA, 2010r. ko­lor żół­ty, z ga­zem, ce­na 7500 zł, tel. 506‑282‑882,
  FIAT PUN­TO zie­lo­ny, ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go Fia­ta Pun­to, Bra­vo, Bra­va, Se­icen­to, Sti­lo, Pan­da, Se­di­ci i in­ne. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  FIAT STI­LO 2002r., Biel­sko, tel. 797‑848‑626,
  FIAT UNO 1,0 1997r., 87 tys. km, 5-drzwio­wy, bor­do­wy, gra­ra­żo­wa­ny, ze­ro ko­ro­zji, ce­na 3 800 zł. Dą­bro­wa Gór., 502‑863‑728 po 16.00,
  FORD Eco sport, 2015r., prze­bieg 86 tys. 1000 poj., ben­zy­na 125kw, bia­ły ser­wi­so­wa­ny na bie­żą­co, kli­ma­ty­za­cja au­to­ma­tycz­na, ta­pi­cer­ka skó­rza­na, 5 drzwio­wy, bez wkła­du fi­nan­so­we­go, OC/AC waż­ne do 2024r., ce­na 46 700 zł do lek­kiej neg, tel. 578‑600‑391 Biel­sko,
  FORD FO­CUS ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go For­da Pu­mę, Fo­cu­sa, Fie­sta, Fu­sion, Mon­deo. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  FORD Mon­deo rok prod. 2003, sa­lon Pol­ska, prze­bieg 164 tyś, ben­zy­na+gaz se­kwen­cja, poj. 1,8; ko­lor srebr­ny me­ta­lik, stan bar­dzo do­bry, peł­ne wy­po­sa­że­nie oprócz skó­ry. Tel 534283971 - na SMS-y nie od­po­wia­dam.,
  MAZ­DA 3 2.0 ben­zy­na, 2016 r., 200 tys. km, wi­śnio­wy, peł­ne wy­po­saż., no­we opo­ny, no­wy aku­mu­la­tor, ce­na ok.65 tys. zł lub za­mie­nię na BMW / AU­DI / VO­LVO. Mysz­ków, tel.: 534‑195‑679,
  MAZ­DA 3 2.0 ben­zy­na, 2016 r., 200 tys. km, wi­śnio­wy, peł­ne wy­po­saż., no­we opo­ny, no­wy aku­mu­la­tor, sprze­dam, ce­na ok.60 tys. zł lub za­mie­nię na BMW / AU­DI / VO­LVO. Mysz­ków, tel.: 791‑582‑440,
  MER­CE­DES A kla­sa 1,4 benz., 1998r., 180 tys. km, stan bdb, 2 kpl. kół i 2 klu­cze, ce­na 2,5 tys. zł, tel. 730‑663‑181,
  OPEL ASTRA ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go Opla Astrę, Cor­sa, Ti­gra, Vec­tra, Za­fi­ra, Me­ri­va, Si­gnum, In­si­gnia. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  OPEL ASTRA II, 2001r., 1.7 die­sel, ko­lor me­ta­lik ja­sny, ce­na 2700 zł, tel. 506‑282‑882,
  OPEL Cor­sa 1,0, 5 drzwi, 2002r., 1 wła­ści­ciel, z kra­jo­wy z sa­lo­nu, stan do­bry, ce­na 5000 zł do ne­go­cja­cji, 577‑507‑595, 796‑775‑248
  OPEL Cor­sa 2113r,89000 km,za­dba­ny,prze­gląd do 09.2024,wy­mie­nio­ny olej,19500,00 zł,tel.531262343,
  OPEL COR­SA ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go Opla Astrę, Cor­sa, Ti­gra, Vec­tra, Si­gnum, Za­fi­ra, Me­ri­va. Go­tów­ka od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  OPEL Cor­sa, 2016r., sil­nik 1.4 + fa­brycz­ny gaz. Wer­sja 5 drzwi, nie­bie­ski me­ta­lik. Prze­bieg 61 tys km. Sa­lon PL, je­den wła­ści­ciel, ga­raż, bez­wy­pad­ko­wy, stan IDE­AL­NY. Biel­sko-Bia­ła. Kon­takt 600 246 108
  OPEL Mok­ka, 1.6 CDTi 198 tys. km, eco flex, start-stop, 4x4, na­pęd wy­łą­cza­ny au­to­ma­tycz­nie, edi­tion 2015 r., de­asel, suv, 136 KM, brą­zo­wy me­ta­lik, pry­wat­ny, pierw­szy wła­ści­ciel w kra­ju, peł­ne wy­po­sa­że­nie, ce­na 62 900 zł. Go­la­so­wi­ce, tel. 505‑810‑400,
  OPEL Za­fi­ra A, 2003 r., po ka­pi­tal­nym re­mon­cie sil­ni­ka i skrzy­ni bie­gów, z ga­zem, 1.8 ben­zy­na, ce­na 8000 zł, tel.: 533‑077‑699,
  PEU­GE­OT 206 nie­bie­ski, ce­na do uzg. Ku­pię każ­de­go Peu­ge­ota 206, 307, 407, 3- lub 5-drzw., każ­dy stan i rocz­nik oraz in­ne mar­ki. Go­tów­ka!, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  PEU­GE­OT 206, nie­bie­ski me­ta­lik, 1100 poj., 2000 r., bar­dzo za­dba­ny,100 tys. przeb., OC i prze­gląd do 07.2024 r., no­wy aku­mu­la­tor, no­wy pa­sek roz­rzą­du, ce­na 4000 zł, Biel­sko-Bia­ła, 790‑535‑225,
  RE­NAULT CLIO ce­na do uzg. Ku­pię każ­de Re­nault Me­ga­ne, Clio, La­gu­na, Sce­nic. Każ­dy stan i rocz­nik, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  RE­NAULT THA­LIA 1,4 benz., 2002r., 160 tys. km, opła­co­ny do koń­ca ro­ku, peł­no­spraw­ny, ce­na 3 tys. zł, 504‑854‑732
  SKO­DA FA­BIA ce­na do uzg. Ku­pię Sko­dę, Fa­bia, Fe­li­cię, Su­perB, Octa­vię i in­ne. Go­tów­ka od rę­ki, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  SKO­DA FA­BIA kom­bi 2007r., srebr­ny, ce­na 4,5 tys. zł, Biel­sko, tel. 604‑281‑412,
  SPRZE­DAM FIAT PAN­DA 2004r. 109 tys. ga­ra­żo­wa­ny, 1 wła­ści­ciel, bor­do me­ta­lik, ce­na 5000 zł, tel. 505‑008‑632,
  SPRZE­DAM Opel Astra kom­bi 1,7TDI III; rok 2007; 170 tys.km; ubez­pie­czo­ny; prze­gląd 07.2024
Ce­na: 9900 PLN, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce tel. 501‑219‑601, 506‑762‑464,
  SPRZE­DAM To­yo­te Yaris 1,3 rok 2006 prze­bieg 157000km kra­jo­wa wy­ma­ga wkla­du wla­sne­go Pruch­na tel 887817788,
  SPRZE­DAM Yaris I 1999r el szy­by,wspo­ma­ga­nie,el lu­ster­ka,cen­tral­ny za­mek itp opo­ny, 3drzw ko­lor czar­ny ce­na 4 tyś 508 381 190 dą­bro­wa gór­ni­cza,
  TO­YO­TA CE­LI­CA 1,8 benz., 2000r., 146 tys. km, 143 KM, ja­sny me­ta­lik, po re­mon­cie ka­pi­tal­nym, skrzy­nia 6-bie­go­wa, układ kier. wspo­ma­ga­ny, kie­row­ni­ca wie­lo­funkc., kli­ma, ogrzew. wie­lo­za­kre­so­we, ra­dio fir­mo­we, no­wy aku­mu­la­tor, ko­ła 215/55/R17 - fel­gi alu­mi­nio­we, no­we opo­ny zi­mo­we + 2 gra­tis, 2 kpl. klu­czy, Biel­sko, 507‑128‑011
  TO­YO­TA YARIS Hy­bry­da 2021r., 10 tys. km, peł­ne ko­ła zi­mo­we, tel. 602‑251‑236, ce­na 81 tys. zł,
  VW PO­LO ce­na do uzg. Ku­pię każ­de Po­lo, Pas­sat, CC, Ti­gu­an, Golf, Bo­ra i in­ne. Go­tów­ka od rę­ki, 880‑756‑872, 693‑157‑368,
  Samochody osobowe kupię
  AU­TO od 1 Wła­ści­cie­la! FIAT 126P / MER­CE­DES W115 chęt­nie KU­PIĘ! 502 990 664,
  AU­TO­SKUP - ab­so­lut­nie wszyst­kie an­gli­ki. Au­ta na czę­ści, bez pra­wa re­je­stra­cji, z im­por­tu z Nie­miec, Bel­gii, Ho­lan­dii, Fran­cji oraz in­ne- ku­pię. Stan obo­jęt­ny. Do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Naj­lep­sze ce­ny, 509‑796‑001,
  AU­TO­SKUP - Ive­co, Du­ca­to, Bo­xer, Jum­per, Ma­ster, Mer­ce­des, Ford, Maz­da, Kia oraz in­ne mar­ki. Stan obo­jęt­ny. Do­jazd do klien­ta, wła­sny trans­port. Go­tów­ka od rę­ki, 798‑835‑341,
  AU­TO­ZŁOM- 800 zł/to­na, oso­bo­we, do­staw­cze, wszyst­kie mar­ki i mo­de­le. Do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Zwrot skład­ki OC, Naj­lep­sze ce­ny! Go­tów­ka od rę­ki! 602‑871‑305,
  KU­PIĘ au­ta oso­bo­we i do­staw­cze, stan obo­jęt­ny. Tel.: 798‑718‑455.,
  KU­PIĘ fia­ta pan­dę tyl­ko od oso­by pry­wat­nej, tel.505 540 889,
  OSO­BO­WE, do­staw­cze - wszyst­kie mar­ki i rocz­ni­ki. Stan obo­jęt­ny. Ca­łe, roz­bi­te, do na­pra­wy, do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Naj­lep­sze ce­ny! Szyb­ki do­jazd, 515‑274‑430,
  SKO­DA OCTA­VIA ma­nu­al, z ma­łym prze­bie­giem, 110 kW, 150 KM, w ce­nie do 70.000 zł ku­pię, Mi­lów­ka, tel. 661‑550‑075,
  SKUP SA­MO­CHO­DÓW BU­SÓW MO­TO­CY­KLI W KAŻ­DYM STA­NIE 
SPRAW­NE 
USZKO­DZO­NE
WRA­KI 
ZA­BYT­KO­WE 
!ZŁO­MO­WA­NIE! 
PRO­SZE DZWO­NIĆ W KAŻ­DEJ CHWI­LI RÓW­NIEŻ W ŚWIĘ­TA OD­BIÓR LA­WE­TĄ 24/H -7 DNI W TY­GO­DNIU 
732326494
  Samochody użytkowe sprzedam
  BUS 1.9, 1997r., spraw­ny, opła­co­ny, czer­wo­ny, tel. 506‑282‑882,
  IVE­CO Da­ily, 2009 r., MAX C35 S14, sprze­dam lub za­mie­nię na te­re­no­wy lub oso­bo­wy, tel.: 727‑209‑814,
  Samochody użytkowe kupię
  KON­TE­NER sa­mo­wy­ła­dow­czy, ko­le­bę ku­pię, tel. 500‑221‑603,
  Przyczepy, naczepy sprzedam
  POD­WO­ZIE z przy­cze­py cam­pin­go­wej a la la­we­ta, dł., 5 m, za­re­jestr., ubez­piecz., 1995r., ce­na 1.600 zł, tel. 602‑887‑465,
  PRZY­CZE­PA Ber­gland z 1987 r., za­re­je­stro­wa­na z prze­glą­dem, stoi w Ty­chach, sprze­dam, ce­na 5500 zł do uzgod­nie­nia, tel.: 534099953,
  PRZY­CZEP­KA alu­mi­nio­wa 2-osio­wa no­wa, ład. 2,5 to­ny, + na­jaz­dy alu­mi­nio­we dł. 2,5 m. Łyż­ka do mi­ni­ko­par­ki JCD, szer. 50 cm, no­wa, 601‑452‑034,
  PRZY­CZEP­KA plat­for­ma sa­mo­cho­do­wa, 2x4 m, (4 re­so­ry), wła­snej ro­bo­ty, tel. 697‑509‑124 po 20.00,
  Motocykle sprzedam
  OPO­NA mo­to­cy­klo­wa 19", szer. 375, du­ży bież­nik, ce­na 60 zł, 2 szt. Tel.: 579 960 190,
  SKU­TER 3 ko­ło­wy pia­gio Ape van 50 cm 3 ja­ko mo­to­ro­wer udźwig 175 kg kry­ta ka­bi­na na 1 oso­bę no­wy prze­bieg 500 km na gwa­ran­cji sprze­dam / nie po­trze­ba pra­wa jaz­dy ce­na 37500 zł bo no­wy sprze­dam te­le­fon 534099953 Ty­chy,
  Części i akcesoria sprzedam
  ALU­FEL­GI sprze­dam z opo­na­mi let­nie - 3. szt 195/45/R 15 An­dry­chów Tel 505680599,
  BA­GAŻ­NIK na sa­mo­chód oso­bo­wy+2 uchwy­ty na ro­wer, An­dry­chów, tel. 607‑165‑050,
  BMW E32 - zde­rzak tyl­ny, uży­wa­ny, ce­na 200 zł, Biel­sko, tel. 604‑771‑452,
  CHRY­SLER Voy­ager 2,5 TD, - skrzy­nia bie­gów, pom­pa wtry­sko­wa, sprzę­gło, ma­glow­ni­ca, pla­sty­ki, fel­gi alu­mi­nio­we i in­ne, tel. 723‑573‑963,
  KO­ŁA sa­mo­cho­do­we, 4 szt., 195x65x15, na 5 śrub, stan ide­al­ny, sprze­dam, ce­na 300 zł, Mysz­ków, tel. 534‑195‑679,
  KO­ŁA sa­mo­cho­do­we, 4 szt., 195x65x15, na 5 śrub, stan ide­al­ny, sprze­dam, ce­na 300 zł, Mysz­ków, tel. 791‑582‑440,
  KO­ŁA zi­mo­we 185/65/R15 oraz 175/65/R14, stan bdb sprze­dam, 692‑062‑039,
  KO­ŁA zi­mo­we 205/55/R16, kom­plet, 195/65/R15, stan bdb sprze­dam, 692‑062‑039,
  KOM­PLET kół z no­wy­mi opo­na­mi zi­mo­wy­mi do VW, Sko­da itp., ce­na 600 zł, drob­ne czę­ści do Fia­ta 126p, róż­ne fel­gi sta­lo­we, 5 szt., ka­ni­stry me­ta­lo­we 20 l, Biel­sko, tel. 505‑540‑454, ce­na 25 tys. zł,
  LE­WAR ko­le­jo­wy, An­dry­chów, tel. 607‑165‑050,
  OPEL - sprze­dam hak (ce­na 100 zł) i roz­rusz­nik (ce­na 20 zł), 504‑362‑149
  OPO­NY let­nie Brig­sto­ne 175/55/R15 77V, jak no­we, za­ku­pio­ne wrze­sień 2021, tel. 887‑848‑248,
  OPO­NY zi­mo­we 205/55/R16, kom­plet, 195/65/R15, stan bdb sprze­dam, 692‑062‑039,
  OPO­NY zi­mo­we 4 sztu­ki, FUL­DA Cri­stal Con­trol SUV, 215x70 R16‑100T, nie­uży­wa­ne, 1000 zł, tel. 695‑453‑446,
  PO­DUSZ­KA po­wietrz­na do opla. Tel.: 733‑677‑028, 601‑974‑461.,
  PRO­STOW­NIK 24 v do ła­do­wa­nia aku­mu­la­to­rów za­mie­nię na 12 v. Bie­ruń, tel.: 795‑517‑167,
  RA­DIO CB (z an­te­ną) stan do­bry, woj­sko­wy mun­dur po­lo­wy oraz ine sor­ty mun­du­ro­we - sprze­dam, 791‑934‑727
  ROZ­RUSZ­NIK do Liaz Ta­tra, sprze­dam, tel.: 606‑206‑615,
  SIL­NIK Nis­san Al­me­ra 2003r. 1,8 ben­zy­na (ca­ły lub na czę­ści) sprze­dam, ce­na 500 zł + ko­lek­tor 150 zł + sprzę­gło z do­ci­skiem + tar­cza 200 zł + szy­ba tyl­na 500 zł + szy­ba le­wa, przed­nia 200 zł, Wa­do­wi­ce, 886‑578‑034
  SKRZY­NIA bie­gów, Star 200, po re­mon­cie, 650 zł, Czę­sto­cho­wa, tel. 502‑653‑898,
  SPRZE­DAM 4 ko­ła do po­lo­ne­za, 175x70x13, ce­na 150zł, tel. 724‑919‑012 Świn­na Po­rę­ba,
  SPRZE­DAM bla­chę tra­pe­zo­wą uży­wa­ną, ar­ku­sze 2m x 1,1, ce­na 20 zł/za ar­kusz, tel. 724‑919‑012 Świn­na Po­rę­ba,
  SPRZE­DAM hak do astry 1, tel. 514‑837‑976,
  Sprze­dam ko­ło do­jaz­do­we 135/90 D17 raz uży­te w sa­mo­cho­dzie stan jak no­we bez śla­du użyt­ko­wa­nia otwór środ­ko­wy 64,1 otwo­ry mo­cu­ją­ce 5X114,3 (hon­da HR-V). Ce­na 350zł tel 608 028 741 10933846
  SPRZE­DAM opo­ny Let­nie 165/65/15 ok 2021 prze­je­cha­łem oko­ło 2 tys km na nich ce­na 380zł 508 381 190,
  SPRZE­DAM opo­ny, 650x20 bież­ni­ko­wa­ne, tel. 514‑837‑976,
  TŁU­MIK środ­ko­wy Ford Fo­cus Mk 1 No­wy. Ta­nio. An­dry­chów Tel 505680599,
  WKŁAD Czę­ści sa­mo­cho­do­we do Golf III, sil­nik 1.6 101 KM, prze­bieg 167 tys. km, ce­na 300 zł, sprze­dam. Tel.: 600‑632‑773,
  WKŁAD ory­gi­nal­ny za­miast ko­ła do­jaz­do­we­go do Su­zu­ki S-cross, 2016‑2020r., z wy­po­sa­że­niem, stan db, ce­na 100 zł, tel. 600‑632‑773,
  ZA­KU­PIĘ czę­ści do od­bu­do­wy sa­mo­cho­du TRA­BANT 601, 660‑874‑565,
  ZI­MO­WE opo­ny na fel­gach roz­miar 185/65/R13 sztuk 4 sprze­dam. Ce­na 200zl. Be­dzin tel. 500645171,
  Inne
  SPRZE­DAM trak­to­rek ko­siar­kę Vi­king MR 340. 12,5KM,kosz.Tel.508007564 Ze­brzy­do­wi­ce,
  VW Jet­ta ll au­to­mat 1800 cm 95 km stan do­bry do ko­sme­ty­ki prze­bieg 174 tys km OC prze­gląd do 2024 r ce­na 7000 zł do uzgod­nie­nia to jest VW te­le­fon 534099953,
  [/list]

  W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

   Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


    POWRÓT

    Zamów ogłoszenie do MOTOjarmarku przez SMS

    Ukaże się ono w gazecie i na stronie internetowej Jarmarku.