MOTORYZACJA w JARMARKU - zawsze pewna oferta

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

  [b]Zamów ogłoszenie do MOTOjarmarku przez SMS[/b]


  [b][b][b][b][b]

  Ukaże się ono w gazecie i na stronie internetowej Jarmarku.


  Samochody osobowe sprzedam
  AU­DI A4 kom­bi 1,9 TDI, 1996r., zie­lo­ny, au­to­mat, ce­na 4,9 tys. zł, Biel­sko, 508-680-961
  AU­DI A4 kom­bi 1,9 TDI, 1999r., 110 KM, gra­na­to­wy, po lif­cie, hak, ce­na 5,9 tys. zł, Biel­sko, 508-680-961
  AU­TO­SKUP, trans­port, do­jazd, go­tów­ka, tel.: 508‑446‑675,
  BMW GT se­ria 3 2,0 CDI, 12.2013r., 137 tys. km, srebr­ny, bo­ga­te wy­po­sa­że­nie lub za­mie­nię na tań­szy lub ko­par­ko-ła­do­war­kę, ce­na 58 tys. zł, Ży­wiec, 604-176-758
  DA­EWOO TI­CO SX, 1998r., 796 cm3, prze­gląd do 05/2023, ce­na 1.900 zł, Ja­wo­rze (ślą­skie), te­le­fon 781-669-730,
  DA­EWOO TI­CO SX, 1998r., 796 cm3, prze­gląd do 05/2023, ce­na 1.900 zł, Ja­wo­rze (ślą­skie), te­le­fon 781-669-730,
  FIAT 126 p opła­co­ny 1988 rok sprze­dam! An­dry­chów Tel 505680599,
  FIAT 126 p sprze­dam rocz­nik 2000 prze­bieg 15 ty­się­cy km ga­ra­żo­wa­ny ce­na 30 ty­się­cy zło­tych tel Ty­chy 572919441/,
  FIAT 600 Se­icen­to 2005 r., 1100 cm3, prze­bieg 207 tys. km, czer­wo­ny, po wy­mia­nie sprzę­gła, ha­mul­cy, pro­gów - gwa­ran­cja, 2900 zł. Tel.: 518-295-459, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce
  FIAT PAN­DA 1,1 2010r., 97 tys. km, ABS, z sa­lo­nu, kra­jo­wy, 2xa­ir­bag, c. za­mek, wspom. kier. ci­ty, el. szy­by, srebr­ny me­ta­lik, ce­na 13,9 tys. zł, Biel­sko, 573-813-896
  FIAT PAN­DA 1,2 2010r., 85 tys. km, z sa­lo­nu, kra­jo­wy, I wł., ABS, 2 x air­bag, wspom. kier. ci­ty, bez­wyp., ks. ser­wis., ce­na 13,5 tys. zł, Biel­sko, 739-953-510
  FIAT PAN­DA 2010r., 130 tys. km, żół­ty, el. szy­by, wspom. kier., opo­ny la­to/zi­ma, sprze­dam lub za­mie­nię na droż­szy z kli­ma­ty­za­cją, ce­na 11,6 tys. zł, 693-427-464
  FIAT PAN­DA 2010r., 97 tys. km, z sa­lo­nu, kra­jo­wy, ABS, c. za­mek, wspom. kier. ci­ty, el. szy­by, ce­na 14,9 tys. zł, Biel­sko, 573-813-896
  FIAT Pan­da, 2010 r., kli­ma­ty­za­cja, wspo­ma­ga­nie, bez­wy­pad­ko­wy, sprze­dam, ce­na 13 800 zł. Tel.: 518-688-685,
  FIAT SC 900 2002r., 152 tys. km, srebr­ny met., ory­gi­nal­ny szy­ber­dach, wy­mia­na pro­gów na no­we, gwa­ran­cja, OC do 06.2022 r., przed­ląd do 12.2022 r., ce­na 2800 zł. Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce 511-311-467,
  FIAT SE­ICEN­TO 1,1 SPI, 1999r., elek­trycz­ne szy­by, nie­bie­ski, stan bdb, bez ko­ro­zji, no­we ha­mul­ce i opo­ny, OC i prze­gląd do 05.2023r., no­we pro­gi, ce­na 2.700 zł, Biel­sko-Bia­ła, 790-535-225,
  FIAT Se­icen­to z in­sta­la­cją ga­zo­wą, sprze­dam. Tel.: 514-452-429,
  FIAT Se­icen­to, 1999 r. poj. 900, ce­na ok 1600 zł, ak­tu­al­ny prze­gląd i ubez­pie­cze­nie. Tel.: 515-182-474,
  FIAT STI­LO 1,2 benz., 2002r., 194 tys. km, 2 kpl. kół, prze­gląd do 03.2023r., ce­na 4,2 tys. zł, Kę­ty, 505-312-288
  FIAT UNO 1,0 1997r., 87 tys. km, 5-drzwio­wy, bor­do­wy, gra­ra­żo­wa­ny, ze­ro ko­ro­zji, ce­na 5 900 zł. Dą­bro­wa Gór., 502-863-728 po 16.00,
  FORD Fo­kus 1,8 Tddi, kom­bi, srebr­ny me­ta­lik, rok 2002, stan ide­al­ny, full wy­po­sa­że­nie, ce­na do uzgod­nie­nia. Tel 796 350 936 - na SMSy nie od­po­wia­dam,
  HY­UN­DAI i20 2019r. Clas­sic plus, 1.2 84KM, 29tys. km, stan bdb, w kom­ple­cie ze­staw kol zi­mo­wych na fel­gach alu­mi­nio­wych, Sko­czow, 604-817-879,
  KIA SPOR­TA­GE 2000r., 4x4, ce­na 3 tys. zł, 506-281-929
  MER­CE­DES A150 2006r., 198 tys. km, kli­ma, el. szy­by, c. za­mek, alu­fel­gi, do wy­mia­ny drzwi le­we i pra­we, przód - za­rdze­wia­łe, bez­wyp., ce­na 12,4 tys. zł, 693-427-464
  MER­CE­DES BENZ C220 CDI 2001r., stan do­bry, ce­na 15 tys. zł, do neg., 506-775-359 Ry­chwałd
  MER­CE­DES Vi­to 2,3 1998r., 300 tys. km, czar­ny, stan do­bry. Tel.: 500-623-014 po godz.16, woj. ma­lo­pol­skie
  MIT­SU­BI­SHI Colt 1,1 2008r., 150 tys. km, ABS, alu­fel­gi, c. za­mek, kli­ma, bia­ły, ce­na 4,6 tys. zł, Ży­wiec, 604-176-758
  PEU­GE­OT 207 1,6 HDI, 2007r., el. szy­by, 4xa­ir­bag, ra­dio, wspom. kier., kli­ma, su­per spraw­ny, ce­na 6,8 tys. zł, 693-427-464
  PEU­GE­OT 307 1,4 HDI, 180 tys. km, ce­na 4,5 tys. zł, Biel­sko, 508-680-961
  RE­NAULT Me­gan ca­brio 2,0 benz., 2005r., 140 tys. km, ko­lor wi­śnia met., stan bdb, oko­li­ce Pszczy­ny, 511-270-428
  SUB­A­RU TRI­BE­CA B9 3,0 2007r., 270 tys. km, czar­ny me­ta­lik, lek­ko uszko­dzo­ny pra­wy przód, jeż­dżą­cy, 4x4, 7-oso­bo­wy, bia­ła skó­ra, ce­na 12,8 tys. zł, Ży­wiec, 604-176-758
  TI­CO 1998 r., ga­ra­żo­wa­ny, me­ta­lik srebr­ny, prze­bieg 80 tys., sprze­dam, ce­na 2,5 tys.zł. Tel.: 510-308-620,
  TO­YO­TA YARIS 1,0 2009r., 150 tys. km, sza­ry, el. szy­by, opo­ny la­to/zi­ma, ra­dio, c. za­mek, kra­jo­wy, z sa­lo­nu, ce­na 15,9 tys. zł, 693-427-464
  TRA­BANT 601, 1987 r., wy­ma­ga re­mon­tu, pil­nie sprze­dam, ce­na 1000 zł. Tel.: 516-120-138, woj. ma­lo­pol­skie
  VW GOLF II 1,6 D, 1986r. srebr­ny me­ta­lik, db stan bla­char­ki, no­wy roz­rząd, no­we OC i przegl. do 09.2022r. czy­ste wnę­trze, ce­na 5000 zł. Biel­sko-Bia­ła 790‑535‑225,
  VW Jet­ta 1,6 ben­zy­na, 2008r., ko­lor czar­ny, ga­ra­żo­wa­ny, 783-698-476
  WV Golf 1, ka­brio­let, stan do­bry, 1988 r., 55 KW, poj. 1.6, sprze­dam. Tel.: 692-922-918,
  ŻUK, Star 200 i Opel kom­bi na czę­ści lub w ca­ło­ści Oraz ma­ła przy­czep­ka. Nie ofe­ru­ję trans­por­tu ani za­ła­dun­ku tel.537220462,
  Samochody osobowe kupię
  AU­DI a 2 lub au­di a 3 tyl­ko ben­zy­na ku­pię. Wa­ru­nek do­bry stan i ak­tu­al­ny prze­gląd pil­ne tel.572919441,
  AU­TO­SKUP - ab­so­lut­nie wszyst­kie an­gli­ki. Au­ta na czę­ści, bez pra­wa re­je­stra­cji, z im­por­tu z Nie­miec, Bel­gii, Ho­lan­dii, Fran­cji oraz in­ne- ku­pię. Stan obo­jęt­ny. Do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Naj­lep­sze ce­ny, 509-796-001
  AU­TO­ZŁOM- 800 zł/to­na, oso­bo­we, do­staw­cze, wszyst­kie mar­ki i mo­de­le. Do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Zwrot skład­ki OC, Naj­lep­sze ce­ny! Go­tów­ka od rę­ki! 602-871-305,
  FIAT 125p, Sy­ren­ka lub in­ny z PRL ku­pię, 690-500-376
  FIAT 126p stan obo­jęt­ny, 603-190-050
  KU­PIĘ au­ta oso­bo­we i do­staw­cze, stan obo­jęt­ny. Tel.: 798‑718‑455.,
  KU­PIĘ au­ta z PRL na cho­dzie do jaz­dy za­re­je­stro­wa­ne opła­co­ne z ha­kiem lub bez wart­burg 353 lub 1300 fiat 125 132 po­lo­nez oso­bo­wy lub truck sko­da fa­vo­rit 105/120 gar­bus lub be­etly Mer­ce­des 123/124 in­ne te­le­fon,572919441 lub 534099953,
  KU­PIĘ sa­mo­chód oso­bo­wy w do­brym sta­nie, 690-500-376
  OSO­BO­WE, do­staw­cze - wszyst­kie mar­ki i rocz­ni­ki. Stan obo­jęt­ny. Ca­łe, roz­bi­te, do na­pra­wy, do­jazd do klien­ta. Od­biór wła­snym trans­por­tem. Naj­lep­sze ce­ny! Szyb­ki do­jazd, 515-274-430
  SKUP SA­MO­CHO­DÓW 24/h
-spraw­ne 
-uszko­dzo­ne
-bez pra­wa re­je­stra­cji 
-bez prze­glą­du czy ubez­pie­cze­nia 
-po­wy­pad­ko­we 
-za­byt­ko­we 
-zło­mo­wa­nie
-te­le­fon:732‑326‑494
DO­JAZD DO KLIEN­TA !
  Samochody użytkowe sprzedam
  DAF 45 180 2004r., 7,5 t., skrzy­nio­wy, stan bar­dzo do­bry, sprze­dam, ce­na 15 tys. zł. Tel.: 662-172-429,
  FORD TRANS­IT 2,0 D, bla­szak, spraw­ny tech­nicz­nie, OCstan bdb, 514-839-647 po 16.00
  MER­CE­DES 1999r., 450 tys. km, kon­te­ner, nie­bie­ski, oryg. prze­bieg, kon­te­ner ory­gi­nal­ny do me­bli, ce­na 15 tys. zł, 693-427-464
  OPEL MO­VA­NO 2,5 TDI, 2008r., 150 tys. km, nie­bie­ski, z Fran­cji, skrzy­nio­wy, plan­de­ka, dwu­stron­na fi­ran­ka, 4,5x2,5x2,2, bez rdzy, ce­na 23,8 tys. zł, Ży­wiec, 604-176-758
  OPEL Vi­va­ro 2002r., prze­gląd i OC do 04.2023r., ser­wi­so­wa­ny, bia­ły, bla­szak, ce­na 11750 zł, 606 120 440
  Samochody użytkowe kupię
  AU­TO­SKUP - Ive­co, Du­ca­to, Bo­xer, Jum­per, Ma­ster, Mer­ce­des, Ford, Maz­da, Kia oraz in­ne mar­ki. Stan obo­jęt­ny. Do­jazd do klien­ta, wła­sny trans­port. Go­tów­ka od rę­ki, 798-835-341
  Przyczepy, naczepy sprzedam
  PRZY­CZE­PA IFA hl 6011 ład 6 t z do­ku­men­ta­mi pa­ka do re­mon­tu ce­na 11500 Prze­ci­szów tel 503481196,
  PRZY­CZE­PA rol­ni­cza Ifa HL 6011 -6T wy­wrot­ka skrzy­nia ła­dun­ko­wa do re­mon­tu spro­wa­dzo­na za­re­je­stro­wa­na ce­na 11500zł tel.503-481-196,
  PRZY­CZE­PA wy­wrot­ka Bran­dys 9t spraw­na tech­nicz­nie z do­ku­men­ta­mi 14500zł 503-481-196,
  PRZY­CZEP­KĘ sa­mo­cho­do­wą (no­wą) sprze­dam, 517-758-152
  Przyczepy, naczepy kupię
  KU­PIE przy­cze­pę lek­ka bądź cię­ża­ro­wą te­l503-481-196,
  KU­PIE przy­cze­pę rol­ni­czą fa­brycz­ną stan obo­jęt­ny 503-481-196,
  KU­PIĘ przy­cze­pę wy­wrot­kę, stan obo­jęt­ny. Tel.: 503-481-196,
  PRZY­CZE­PE sa­mo­cho­do­wą ku­pie lek­ką bądz cie­ża­ro­wą 503-481-196,
  PRZY­CZE­PĘ rol­ni­czą w do­brym sta­nie ku­pię. tel. 604-801-234,
  PRZY­CZEP­KĘ sa­mo­cho­do­wą ku­pię, tel. 790-246-933,
  SKUP - sprze­daż przy­czep, la­wet, cam­pin­gów w ca­ło­ści lub uszko­dzo­nych a tak­że po­moc dro­go­wa i wy­po­ży­czal­nia przy­czep, la­wet, cam­pin­gów, Ksią­że­ni­ce, 501‑317‑662 518‑133‑444, www.hummerlimuzyna.com.pl
  Motocykle sprzedam
  JA­VA 175 ory­gi­nal­nie po­ma­rań­czo­wa, sprze­dam. Tel.: 516-120-138 po 16.00,
  JA­WA 250 1965r., po re­mon­cie, ce­na 4,3 tys. zł, Biel­sko, (33)498-50-66
  KURT­KI mo­to­cy­klo­we Mo­de­ka oraz A-Pro, po­sia­da­ją ochra­nia­cze na ple­cy, bar­ki i łok­cie oraz od­pi­na­ną ocie­pla­ną pod­pin­kę, stan ide­al­ny 692-062-039,
  QU­ADRO 4 350, 2018r., 8 tys. km, czar­no-bia­ły, uszko­dzo­ny przód, ce­na 16,5 tys. zł, Ży­wiec, 604-176-758,
  SKU­TER Mo­tor Bit 2006r., ce­na 500 zł, 889-339-139
  SPRZE­DAM czę­ści do sta­rych mo­to­rów i sa­mo­cho­dów mar­ki z lat prl-u. Sy­re­na, tra­bant, fiat 126p,125p. Po­lo­nez. Ce­na do uzg. tel. 516-120-138 po godz. 16, woj. ma­lo­pol­skie
  SPRZE­DAM MZ z lat 80. Tel.: 516-120-138, woj. ma­lo­pol­skie
  WY­PO­SA­ŻE­NIE mo­to­cy­kli­sty kom­plet­ne, w tym ubiór i in­ne ochron­ne, ce­na do uzg, An­dry­chów, 506-294-529
  Motocykle kupię
  KU­PIE mo­to­cykl Mz ETZ obo­jęt­nie ja­ka po­jem­ność 503-481-196,
  KU­PIE mo­to­cykl MZ ETZ po­jem­ność bez zna­cze­nia tel 503-481-196,
  KU­PIE mo­to­cykl Mz tel.503-481-196,
  KU­PIE mo­to­ro­wer z okre­su PRL Sim­son,Ro­met, Ko­mar,Mo­to­ryn­ka 503-481-196,
  MO­TO­RO­WER SIM­SON - KU­PIĘ, stan obo­jęt­ny, do na­praw, wła­sny trans­port, Tel: 516 666 556,
  MO­TO­RY i mo­to­cy­kle z okre­su PRL oraz przed­wo­jen­ne- ku­pię 504-061-130,
  Części i akcesoria sprzedam
  506-254-855, Ta­nio wó­zek plat­for­mow­wo-aku­mu­la­to­ro­wy typ WNA 1320, w ca­ło­ści lub na czę­ści, brak aku­mu­la­tra,
  AN­TE­NA CB ra­dio sa­mo­cho­do­we fir­my Hu­stler na ma­gnes. ta­nio. An­dry­chów Tel 505680599,
  CHRY­SLER Voy­ager - skrzy­nia bie­gów, roz­rusz­nik, pom­pa wtry­sko­wa, drzwi, ma­glow­ni­ca, pod­su­fit­ka, za­wie­sze­nie, pla­sy­ki i in­ne czę­ści, 723-573-963
  CZĘ­ŚCI do 126p i 125p, no­we i uży­wa­ne, du­ża ilość. Tel. 600-632-773,
  CZĘ­ŚCI do sta­rych sa­mo­cho­dów i mo­to­rów, tel.: 500-623-014 po godz.16, woj. ma­lo­pol­skie
  FEL­GI, ko­ła 15' do Fia­ta Pun­to Evo Gran­de, ory­gi­nal­ne, w bar­dzo do­brym sta­nie- sprze­dam. Biel­sko-Bia­ła: 692-062-039,
  FIAT 125 p fo­tel pra­wy przód lap­my, klam­ki, fel­gi sta­lo­we su­per stan, roz­miar R 13 An­dry­chów Tel 505680599,
  FIAT 126p opo­ny, ko­ła zbior­nik pa­li­wa, pół­ka z gło­śni­ka­mi i wie­le in­nych czę­ści.An­dry­chów Tel 505680599,
  FIAT Ci­nqu­ecen­to szy­ba czo­ło­wa z uszczel­ka­mi, stan do­bry. An­dry­chów Tel 505680599,
  FO­TE­LE do bu­sa (5 szt.) 100 zł/szt. Dą­bro­wa Gór­ni­cza 660-481-791 po godz. 18.00,
  HON­DA Ci­ty 2008r. tyl­ne za­ci­ski ha­mul­co­we +tar­cze (pra­wie no­we) sprze­dam, Biel­sko-Bia­ła, 508-173-860
  KIA fel­gi sta­lo­we ory­gi­nal­ne 4 sztu­ki roz­miar R15 Ta­nio. An­dry­chów tel. 505680599,
  ŁA­DA - sil­nik 1500 benz., po prze­bie­gu 70 tys. km, kom­plet­ny sprze­dam, 500-731-892
  ŁO­ŻY­SKA sa­mo­cho­do­we, no­we, 200 szt. sprze­dam za 1/2 ce­ny, ko­ła z opo­na­mi let­ni­mi, po jed­nym se­zo­nie, 2 szt., ce­na 200 zł, Biel­sko, 505-540-454,
  MA­SKA sil­ni­ka Fiat Pan­da, do za­ło­że­nia. Tel.: 518-688-685,
  MER­CE­DES E-210 Oku­lar - ma­ska czar­na, ce­na 240 zł, Ży­wiec, 604-176-758
  MER­CE­DES Sprin­ter 313 2,2 CDI, 2012r., - tur­bo­sprę­żar­ka (Bi-Tur­bo), sprzę­gło (dwu­ma­sa), kod sil­ni­ka 651 i in­ne czę­ści, ce­na 1.100 zł/szt., Ży­wiec, 604-176-758
  MIT­SU­BI­SHI Colt, Smart 1,1 2011r., 50 tys. km, - sil­nik, skrzy­nia bie­gów i in­ne czę­ści, ce­na 800 zł, Ży­wiec, 604-176-758
  MIT­SU­BI­SHI Pa­je­ro II i III, 2000 i 2006r, mo­sty przód i ty, skrzy­nia bie­gów ma­nu­al z re­du­to­rem i in­ne czę­sci, 400-600 zl, Ży­wiec, 604-176-758,
  OPO­NA Cross En­du­ro Dun­lop, 120/90/18 (no­wa) sprze­dam ta­nio. Biel­sko-Bia­ła: 692-062-039,
  OPO­NY 14", 15" i 16", róż­ne ro­dza­je, roz­staw śrub 4x100 - sprze­dam. Tel.: 603-190-050,
  OPO­NY 165/70 R14 let­nie, zi­mo­we ta­nio. Ad­ry­chów Tel 505680599,
  OPO­NY la­to Con­ti­nen­tal Con­ti pre­mium (215/55/18) 4szt. 350 zł. Tel. 600-632-773,
  OPO­NY let­nie 185/60/R15 82T, stan do­bry, 4 szt., ce­na 280 zł, Biel­sko, 606-120-440
  OPO­NY Ra­dial (1200x20) sprze­dam, stan- jak no­we, ce­na do uzgod­nie­nia (woj. ma­ło­pol­skie) 787-255-510,
  PEU­GE­OT, RE­NAULT, CI­TRO­EN: CZĘ­ŚCI UŻY­WA­NE, ME­CHA­NICZ­NE, BLA­CHAR­SKIE, SIL­NI­KI, SKRZY­NIE BIE­GÓW, ELEM. WNĘTRZ. F-RY, WY­SYŁ­KA CA­ŁY KRAJ. WWW.EUROFRANCE.PL ŚLĄ­SKIE, (33)821-68-20, 604-213-056,
  POD­NO­ŚNIK ko­szo­wy na Nis­san Cab­star, 2009r., wys. 19,7 m, UDT do 2023r., stan bdb, ce­na 100.000 zł, Wa­do­wi­ce, 728-324-701
  PO­DUSZ­KA po­wietrz­na do opla, tel. 733-677-028,
  PRZE­KAŹ­NIK do świa­teł typ T51-70 (Fiat 125p, Ny­sa, Po­lo­ne­z) no­wy, nie­uży­wa­ny, ce­na 50 zł 796-756-751,
  RA­DIO CB (z an­te­ną) stan do­bry- sprze­dam, 791-934-727
  RE­NAULT MES­SEN­GER 2,8 TDI, 1997r., 470 tys. km, bia­ły, ra­ma do za­bu­do­wy, po­dwój­na ka­bi­na, po rem. sil­ni­ka, w ca­ło­ści na czę­ści, ce­na 4,8 tys. zł, Ży­wiec, 604-176-758
  SIL­NIK Nis­san Al­me­ra 2003r. 1,8 ben­zy­na (ca­ły lub na czę­ści) sprze­dam, ce­na 300zł +ko­lek­tor 150zł +sprzę­gło z do­ci­skiem +tar­cza 200zł Wa­do­wi­ce, 886-578-034
  SKO­DA Octa­via - drzwi i zde­rza­ki sprze­dam, Biel­sko-Bia­ła, 508-173-860
  SKRZY­NIA ła­dun­ko­wa alu­bur­ty 4,2x2,15 na sa­mo­chód do­staw­czy Ive­co, pły­ta wo­do­od­por­na, ce­na 1,4 tys. zł, Ży­wiec, 604-176-758
  SPRZE­DAM opo­ny 155/65 r13 Dę­bi­ca Pas­sio 4 szt. tel. 606-295-451,
  SPRZE­DAM Ta­nio GPS fir­my GARMIN.Możli­wa wy­sył­ka. An­dry­chów Tel 505680599,
  VW Golf II 3-drzw. - drzwi le­we, błot­nik le­wy przód, pro­gi no­we, ko­ła kom­plet­ne z opo­na­mi zi­mo­wy­mi, 4 szt., stan bdb, ok. Pszczy­ny, 511-270-428
  inne
  LI­MU­ZY­NY Lin­coln, Hum­mer, Po­rsche, Au­di R8, 8‑28 os., ba­rek, TV, DVD, 2 x kli­ma, ob­słu­ga we­sel i im­prez, Ksią­że­ni­ce, 501‑317‑662 518‑133‑444, www.hummerlimuzyna.com.pl
  Inne
  KU­PIĘ mo­to­ro­wer z cza­sów PRL. Tel.: 503-481-196,
  [/list]

  W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

   Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


    POWRÓT

    Zamów ogłoszenie do MOTOjarmarku przez SMS

    Ukaże się ono w gazecie i na stronie internetowej Jarmarku.