NIERUCHOMOŚCI w JARMARKU - zawsze dobra oferta

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ


Domy sprzedam
DOM ok. 180m2 po­wierzch­ni cał­ko­wi­tej użyt­ko­wej ok. 160m2 pod­ło­gi par­kiet oraz płyt­ki z pod­da­szem pod­piw­ni­czo­ny ce­na 850 000 Bie­ruń, tel.666463076
Sprze­dam dom do wy­koń­cze­nia pię­tro­wy na dział­ce ko­mer­cyj­nej 17.5ar w Paw­ło­wi­cach ce­na 450tys tel.781868475
BIEL­SKO - dom, miesz­ka­nie, od wła­ści­cie­la ku­pię - go­tów­ka - ku­pu­je­my sa­mo­cho­dy oso­bo­we, do­staw­cze, te­re­no­we, cię­ża­ro­we, mo­to­cy­kle, qu­ady, kom­baj­ny i cią­gni­ki rol­ni­cze - go­tów­ka od rę­ki, 880‑756‑872
BIEL­SKO - wol­no sto­ją­cy z lat 60- tych o pow. użytk.150 mkw., całk. ok. 250 mkw., zlo­ka­li­zo­wa­ny na prze­stron­nej dział­ce o pow. 915 mkw. Bu­dy­nek mu­ro­wa­ny z ce­gły, otyn­ko­wa­ny tyn­kiem ce­men­to­wo- wa­pien­nym, cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czo­ny, par­ter i I pię­tro miesz­kal­ne, u gó­ry strych. CE­NA: 599.000 zł, KAN-DS-4415 www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242
BIEL­SKO-BIA­ŁA Dom wol­no sto­ją­cy z lat 60., o pow. użytk. 150 mkw., cał­ko­wi­tej oko­ło 250 mkw., zlo­ka­li­zo­wa­ny na prze­stron­nej dział­ce o pow. 915 mkw. Bu­dy­nek mu­ro­wa­ny z ce­gły,otyn­ko­wa­ny tyn­kiem ce­men­to­wo- wa­pien­nym, cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czo­ny, par­ter i pię­tro miesz­kal­ne, u gó­ry strych. CE­NA: 599.000 zł, KAN-DS-4415 www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242 11012785
BIEL­SKO-BIA­ŁA Wy­so­kiej ja­ko­ści apar­ta­ment o pow. użytk. 55,9 mkw. (cał­ko­wi­tej 61,00 mkw.), zlo­ka­li­zo­wa­ny na I pię­trze bu­dyn­ku w za­bu­do­wie bliź­nia­czej w do­sko­na­łej lo­ka­li­za­cji w po­bli­żu Szpi­ta­la Wo­je­wódz­kieg (Ka­mie­ni­ca/Ol­szów­ka) CE­NA: 698.000 zł KAN-MS-5458 www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242 11012811
BIEL­SKO-BIA­ŁA Lip­nik Luk­su­so­wa re­zy­den­cja ; pow. użytk. 263 mkw. + ga­raż dwu­sta­no­wi­sko­wy, pow. całk. ok. 400 mkw.; dział­ka 1350 mkw.; ogród w sty­lu wło­skim, świet­na lo­ka­li­za­cja; Ce­na: 2.500.000 zł; www.kanon.nieruchomosci.pl; 33/ 816 06 40; 731 600 670 11017726
CZĘ­STO­CHO­WA oko­li­ce - bu­dy­nek 60 mkw., (część nad­le­śnic­twa), oto­czo­ne la­sem i 200-let­ni­mi dę­ba­mi, dział­ka 1200 mkw., pięk­ne miej­sce, bli­sko za­lew i rze­ka, ce­na 169.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
CZĘ­STO­CHO­WA oko­li­ce - dom/le­śni­czów­ka 70 mkw. + pod­da­sze + pod­piw­ni­cze­nie + bu­dy­nek gosp. (część nad­le­śnic­twa), oto­czo­na la­sem i 200-let­ni­mi dę­ba­mi, dz. 1100 mkw., bli­sko rze­ka, za­lew. Koń­ców­ka re­mon­tu, ce­na 495.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
KŁO­BUCK - le­śni­czów­ka 70 mkw. +pod­da­sze i pod­piw­ni­cze­nie + bu­dy­nek gosp., koń­ców­ka re­mon­tu na wy­so­ki stan­dard, oto­czo­na la­sem i 200-let­ni­mi dę­ba­mi, dz. 1200 mkw., bli­sko rze­ka, za­lew - 495.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
KO­ZY - bu­dy­nek w sta­nie de­we­lo­per­skim 147,34 mkw. p. całk; 100,12 mkw. pow. użyt­ko­wej; dział­ka 0,0733 ha, stan de­we­lo­per­ski; Ce­na: 650.000 zł; bez PCC [KAN-DS-5652] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980
KO­ZY Bu­dy­nek w sta­nie de­we­lo­per­skim 147,34 mkw. pow. całk.; 100,12 mkw. pow. użyt­ko­wej; dział­ka 0,0733 ha, stan de­we­lo­per­ski; Ce­na: 650.000 zł ; bez PCC [KAN-DS-5652] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980 11012749
KO­ZY gra­ni­ca Biel­sko-Bia­ła - no­wo bu­do­wa­ny bu­dy­nek w za­bu­do­wie sze­re­go­wej (8 seg­men­tó­w) w sta­nie de­we­lo­per­skim o po­wierzch­ni 116 mkw. (miesz­kal­nej 96,75 + wia­ta ga­ra­żo­wa 19,25 mkw.) zlo­ka­li­zo­wa­ny na ład­nie po­ło­żo­nej dział­ce przy ul. Sa­do­wej (bocz­na od ul. Krań­co­we­j). Po­wierzch­nia dział­ki to ok 300 mkw. CE­NA: 649.000 zł.[KAN-DS-5556], tel.500 424 242
KO­ZY gra­ni­ca Biel­sko-Bia­ła No­wo bu­do­wa­ny bu­dy­nek w za­bu­do­wie sze­re­go­wej (8 seg­men­tó­w) w sta­nie de­we­lo­per­skim o po­wierzch­ni 116 mkw. (miesz­kal­nej 96,75 + wia­ta ga­ra­żo­wa 19,25 mkw.) zlo­ka­li­zo­wa­ny na ład­nie po­ło­żo­nej dział­ce przy ul. Sa­do­wej (bocz­na od ul. Krań­co­we­j). Po­wierzch­nia dział­ki to ok 300m2. CE­NA: 649.000 zł.[KAN-DS-5556] 11012821
MIĘ­DZY­BRO­DZIE Bial­skie ul. Aza­lio­wa - dom 22-let­ni, pow. 100 mkw., nad Je­zio­rem Mię­dzy­brodz­kim - 100 m + dział­ka bud. 800 mkw., oka­zyj­na łącz­na ce­na 550 tys. zł, tel. 606‑335‑012
MU­CHARZ oko­li­ca - dom z ga­ra­żem 206 mkw., do wy­koń­cze­nia, 5 po­koi + sa­lon, dz. wi­do­ko­wa 11a, do­jazd as­falt - 590 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
PRZEJ­MĘ za­dłu­żo­ną nie­ru­cho­mość - miesz­ka­nia, do­my, dział­ki, rów­nież z za­dłu­że­niem prze­wyż­sza­ją­cym war­tość nie­ru­cho­mo­ści, tel. 504‑621‑400, 796‑009‑833
SU­CHA BE­SKIDZ­KA ok. 5 km - ok. 150 mkw., 4 po­ko­je, dz. 18a, bud. gosp./pod dzia­łal­ność/ 93 mkw. - 780 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
ZA­WO­JA Ca­ło­rocz­ny dom drew­nia­ny no­wy z ro­ku 2022 o pow. cał­ko­wi­tej 114,5 mkw., po­ło­żo­ny na wi­do­ko­wej dział­ce 1590 mkw. Ce­na: 900.000 zł.
KAN-DS-5642 Tel. 731 600 670 www.kanon.nieruchomosci.pl 11017286
ZA­WO­JA - ca­ło­rocz­ny dom drew­nia­ny no­wy z ro­ku 2022 o po­wierzch­ni cał­ko­wi­tej 114,5 mkw., po­ło­żo­ny na wi­do­ko­wej dział­ce 1590 mkw. CE­NA :900.000 zł. KAN-DS-5642 Tel. 731 600 670 www.kanon.nieruchomosci.pl
Domy kupię
SZU­KA­MY - do­mu do re­mon­tu dla na­sze­go klien­ta, kwo­ta do 350.000 zł, wię­cej in­for­ma­cji 500 333 666, www.kanon.nieruchomosci.pl, Biel­sko-Bia­ła, ul. Bar­lic­kie­go 25
Domy do wynajęcia
DĄ­BRO­WA G. - Do wy­na­ję­cia w do­mu wie­lo­ro­dzin­nym dwa miej­sca noc­le­go­we - eme­ry­cie/ren­ci­ście lub pra­cow­ni­ko­wi, ce­na 30 zł / dzień/ os., me­dia bez­płat­ne, płat­ne z gó­ry. Tel.: 503‑994‑855 po godz. 19
BIEL­SKO Cy­gań­ski Las - dom jed­no­ro­dzin­ny, bez­piecz­na i ci­cha oko­li­ca, 150 m2, 5 po­koi, 2 ła­zien­ki, 2 gar­de­ro­by, ga­raż, 2 miej­sca par­kin­go­we, ogrze­wa­nie ga­zo­we. Nie na wy­na­jem pra­cow­ni­czy! 4.500 zł/m-c, tel. 453 537 012
PO­RĄB­KA - dom na wsi 100 mkw., do lek­kie­go re­mon­tu, z ogro­dem 7a, du­żo drzew owo­co­wych, prąd, wo­da ze stud­ni, do wy­na­ję­cia, 1.000 zł/m-c, tel. 790‑535‑225
Domy letniskowe
AN­DRY­CHÓW ok. Rzy­ki do­mek re­kre­acyj­ny, wy­koń­czo­ny ok. 40 mkw., wo­da, ka­na­li­za­cja, prąd, alarm, do­jazd utwar­dzo­ny - 250 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl 11017211
Działki sprzedam
Sprze­dam dział­kę bu­dow­la­ną o pow. 2800m i 2200m we wsi My­słów, pow.Myszków. Ce­na za m2 20 zł, tel. 607‑682‑796
Umia­no­wi­ce gmi­na Ki­je, po­wiat Piń­czów, woj. świę­to­krzy­skie - dział­ka re­kre­acyj­na o pow. 1800 mkw. w środ­ku wsi, ce­na 38 tys. zł, tel.: 503‑994‑855 po godz. 19
BIEL­SKO Ko­mo­ro­wi­ce Kra­kow­skie - dział­ka na ro­gu głów­nej ul. Be­stwiń­skiej i Za Kuź­nią, nr dział­ki 693/10, pow. 1679 mkw., pła­ska, o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie, su­per miej­sce z prze­zna­cze­niem na ba­zę trans­por­to­wą, par­king, itp. Ce­na 425.000 zł, KAN-GS-5654 www.kanon.nieruchomości.pl tel. 500 424 242
33/8160640
BIEL­SKO Sta­re Biel­sko - dział­ka usłu­go­wo-bu­dow­la­na o pow. 1380 mkw. ogro­dzo­na, o wy­mia­rach ok. 26 m x 52 m - znaj­du­je się w są­siedz­twie Par­ku Prze­my­sło­we­go i Usłu­go­we­go, po­sia­da ogrom­ny po­ten­cjał na przy­szłość! (Ma­kro, Au­chan, Hut­chin­son, Eaton, et­c).CE­NA:289.000 zł ; 0% PRO­WI­ZJI!.KAN-GS-5648; www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980; 500 333 666
BIEL­SKO-BIA­ŁA - dział­ka bud. ok. 7a, wi­do­ko­wa, uzbro­jo­na, za­go­spo­da­ro­wa­na, sprze­dam, tel. 603‑660‑389
BIEL­SKO-BIA­ŁA - dział­ka o pow. ok 2111 mkw., pła­ska zlo­ka­li­zo­wa­na w bocz­nej śle­pej ulicz­ce o wy­mia­rach ok. 35m x 58 m z wjaz­dem od stro­ny po­łu­dnio­wo-wschod­niej. Do­jazd dro­gą gmin­ną as­fal­to­wą. Dział­ka po­ło­żo­na w dru­giej li­nii za­bu­do­wy. CE­NA 649.500 zł, KAN GS-4918 www.kanon.nieruchomosci.pl tel. 500 424 242, 33 816 0640
BIEL­SKO-BIA­ŁA dział­ka o pow. ok 2111 mkw., pła­ska zlo­ka­li­zo­wa­na w bocz­nej śle­pej ulicz­ce o wy­mia­rach oko­ło 35m x 58 m z wjaz­dem od stro­ny po­łu­dnio­wo-wschod­niej. Do­jazd dro­gą gmin­ną as­fal­to­wą. Dział­ka po­ło­żo­na w dru­giej li­nii za­bu­do­wy. Ce­na 649.500 zł, KAN GS-4918 www.kanon.nieruchomosci.pl tel. 500 424 242, 33 816 0640 11017709
BREN­NA - dział­ka sie­dli­sko­wa z moż­li­wo­ścią za­bu­do­wy za­gro­do­wej i dzia­łal­no­ści tu­ry­stycz­nej o pow. 25 399 mkw., w kształ­cie tra­pe­zu zlo­ka­li­zo­wa­na na szczy­cie gó­ry z do­stę­pem do dro­gi gmin­nej. CE­NA 1.800. 000 zł. KAN-GS-5270 Tel. 731 600 670 www.kanon.nieruchomosci.pl
BU­LO­WI­CE - ma­low­ni­czo po­ło­żo­na dział­ka bu­dow­la­na w są­siedz­twie la­sów i te­re­nów re­kre­acyj­nych, o pow. 2131 mkw. Ce­na 210.000 zł KAN-GS-5655 www.kanon.nieruchomosci.pl; tel.33/ 816 06 40; 731 600 670
CZĘ­STO­CHO­WA oko­li­ce - dział­ka bud. ok. 1200 mkw. z bu­dyn­kiem. 60 mkw., (część nad­le­śnic­twa), 2-wej­ścio­wy + pod­da­sze, w db sta­nie, oto­czo­na la­sem, pięk­ne miej­sce, bli­sko za­lew i rze­ka, ce­na 169.000 zł, tel. 660‑220‑855
CZĘ­STO­CHO­WA oko­li­ce - dział­ka bu­dow­la­na 1000 mkw. - 29.900 zł, 1500 mkw. - 44.900 zł, 1 ha - 195.000 zł, dział­ka rekr.-leśna 3000 mkw. - 19.500 zł, pięk­ne miej­sca, oto­czo­ne la­sa­mi, do­jazd as­falt, me­dia, tel. 660‑220‑855. Mo­gę do­słać zdję­cia
DAN­KO­WI­CE - (woj. ślą­skie) - Dział­ka o po­wierzch­ni 0,0785 ha oraz udział w dział­ce dro­go­wej (0,0216 ha) umoż­li­wia­ją­cej do­stęp do dro­gi pu­blicz­nej (te­re­ny za­bu­do­wy miesz­ka­nio­wej z usłu­ga­mi). Bdb lo­ka­li­za­cja, bli­sko szko­ła, przy­chod­nia, ko­ściół, skle­py, przy­sta­nek. Ce­na 95.000,00 zł. Te­le­fon: 518707665 (po 19.00).
DRO­GO­MYŚL - 3 dział­ki bu­dow­la­ne, mie­rzą po­wierzch­nię od 840 mkw. do 975 mkw., [KAN-GS-5558] www.kanon.nieruchomosci.pl 33 816 06 40; 731 600 670
ISTEB­NA - dział­ka rol­na 18a, do prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia + las bu­ko­wy 10a, tel. 790‑684‑866
JA­RZĄB­KO­WI­CE - dział­ki bud., 2 szt., z su­per lo­ka­li­za­cją, pod la­sem, na wsi, ci­cha, spo­koj­na oko­li­ca, każ­da po 10a + wszyst­kie me­dia na te­re­nie dz., ce­na 127.000 zł / 1 dział­ka, tel.: 600‑682‑362, 505‑810‑400.
JA­STRZĘ­BIE-ZDRÓJ - dział­ka in­we­sty­cyj­na 1,8 ha, peł­ne uzbro­je­nie, ce­na 150 zł/mkw., tel. 604‑575‑329
JA­STRZĘ­BIE-ZDRÓJ - dział­ka in­we­sty­cyj­na o pow. 1,8 ha, w peł­ni uzbro­jo­na, ogro­dzo­na, sprze­dam, ce­na do neg., tel. 604‑575‑329
KO­COŃ k. Żyw­ca - dział­ka bud. 16a, nad stru­my­kiem, u pod­nó­ża gór, z do­stę­pem do dwóch dróg gmin­nych, uzbro­jo­na, prąd na dział­ce oraz in­ter­net, stud­nia do wy­ko­pa­nia, ce­na 120 tys. zł, tel. 889‑869‑982
KO­COŃ k. Żyw­ca - dział­ka bud. o pow. 31a, po­łu­dnio­wy stok, z do­stę­pem do dwóch dróg gmin­nych, wi­do­ko­wa, na Skrzycz­ne, Pil­sko, Ba­bia Gó­ra, me­dia w za­się­gu, ce­na do uzg, tel. 889‑869‑982
KO­COŃ k. Żyw­ca - dział­ka bud. przy­le­gła do dro­gi wo­je­wódz­kiej o pow. 21a, nad stru­my­kiem, pła­ska, na­sło­necz­nio­na, me­dia w za­się­gu, ce­na 200 tys. zł, tel. 889‑869‑982
KO­NIEC­POL oko­li­ce - dział­ka bu­dow­la­na 1000 mkw. - 29.900 zł, 1500 mkw. - 44.900 zł, 1 ha - 195.000 zł, dział­ka rekr.-leśna 3000 mkw. - 19.500 zł, pięk­ne miej­sca, oto­czo­ne la­sa­mi, do­jazd as­falt, me­dia, tel. 660‑220‑855. Mo­gę do­słać zdję­cia
KRO­SNO oko­li­ce - dział­ka ok 50 ar, bu­dow­la­na, z do­mem, o pow. 100 m2 + me­dia, tel.: 691‑368‑929
LE­LÓW,woj. ślą­skie - sprze­dam dział­ki bu­dow­la­no-rol­ne, 5350 mkw i 4400 mkw, gm. Le­lów. Ce­na 50 zł/mkw.i, tel. 517‑132‑660
LE­MIE­RZE k/Ostrow­ca Świę­to­krzy­skie­go - dział­ka 1700m2 +do­mek drew­nia­ny (ca­ło­rocz­ny) sprze­dam 601‑452‑034
LI­MA­NO­WA - sprze­dam dział­ki: rol­na 16a i bu­dow­la­na 9a, uzbr. do­jazd dro­gą as­fal­to­wą, obok la­sku, rze­ki, ce­na 100 tys. zł do ne­go­cja­cji, 728‑142‑203
MIĘ­DZY­BRO­DZIE Bial­skie - dział­ka bu­dow­la­na 800 mkw., bli­sko cen­trum, 80 m od je­zio­ra, (pła­ska), wszyst­kie me­dia, 606‑335‑012
PRO­SZÓW­KI 5 km od Boch­ni - dział­ki rol­ne pod KRUS 30 i 39a, ce­na 20 tys zł/szt., tel. 781‑135‑700
PRZY­BO­RÓW - dział­ka bu­dow­la­na w oko­li­cach gór, przy szla­kach tu­ry­stycz­nych na Ba­bią Gó­rę, pow. 17,69 mkw., wjazd z dro­gi gmin­nej as­fal­to­wej, prąd w są­siedz­twie, wy­da­ne wa­run­ki przy­łą­cze­nio­we, ga­zu brak, wo­da ‑ ko­niecz­ność wy­ko­pa­nia stud­ni. Ce­na 125.000 zł do ma­łej neg., tel. 731 600 670, www.kanon.nieruchomosci.pl
ROZ­TRO­PI­CE - dział­ka bu­dow­la­na o po­wierzch­ni 1124 mkw. wi­do­ko­wa, w kształ­cie trój­ką­ta o wy­mia­rach ok. 58 m x 32 m x 56 m, o lek­kim za­chod­nim na­chy­le­niu.
CE­NA: 119.000 zł; 0% PRO­WI­ZJI ! [KAN-GS- 5322] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40 ; 500 140 980
RY­CHWAŁD k. Żyw­ca - dział­ki wi­do­ko­we, bu­dow­la­ne 2772 mkw.; moż­li­wość po­dzia­łu na 2‑3 dział­ki; ka­na­li­za­cja w dział­ce, wo­da, prąd w dro­dze w od­le­gło­ści ok. 60- 70 m; cen : 249.000 zł; 0% PRO­WI­CJI [KAN-GS-5637] www.kanon.nieruchomosci.pl; 33 816 06 40; 500 140 980; 500 333 666
RY­CHWAŁD k. Żyw­ca
wi­do­ko­we, bu­dow­la­ne 2772 mkw; moż­li­wość po­dzia­łu na 2‑3 dział­ki; ka­na­li­za­cja w dział­ce, wo­da, prąd w dro­dze w od­le­gło­ści ok. 60- 70 m; ce­na : 249 000 zł; 0% PRO­WI­CJI [KAN-GS-5637] www.kanon.nieruchomosci.pl; 33 816 06 40; 500 140 980; 500 333 666 11017672
RY­CZÓW - pła­ska dział­ka miesz­ka­nio­wo-usłu­go­wa 22a, do­jazd utwar­dzo­ny - 115 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
SE­CE­MIN oko­li­ce - dział­ka bu­dow­la­na 1000 mkw. - 29.900 zł, 1500 mkw. - 44.900 zł, 1 ha - 195.000 zł, dział­ka rekr.-leśna 3000 mkw. - 19.500 zł, pięk­ne miej­sca, oto­czo­ne la­sa­mi, do­jazd as­falt, me­dia, tel. 660‑220‑855. Mo­gę do­słać zdję­cia
SIE­WIERZ - dział­ki 36a bli­sko zam­ku, nad rze­ką, 3a uzbro­jo­na, przy uli­cy i 18a przy le­sie, ce­na 20 zł/mkw. sprze­dam, tel. 510‑585‑510
SŁAW­KÓW - te­re­ny le­śne oraz 1/2 dział­ki nad mo­rzem, pod re­kre­ację, ce­na 42 tys. zł, tel. 530‑456‑280
SPRZE­DAM dział­kę bu­dow­la­ną 1057 m2 Koń­czy­ce ma­łe pow.cieszynski woj.slaskie.Tel.729973000.
WRĘ­CZY­CA WIEL­KA woj. ślą­skie - dz. bud.-rolna ok. 3 ha lub mniej­sza, 6 km do Ja­snej Gó­ry, ce­na 110 zł/mkw. W roz­li­cze­niu możl. za­mia­na na miesz­ka­nie lub dom, tel. 517‑132‑660
Działki kupię
AB­SO­LUT­NIE wszyst­kie dział­ki rol­ne, bu­dow­la­ne, le­śne, nie­użyt­ki ku­pię. Na­wet bez dro­gi do­jaz­do­wej, nie­upo­rząd­ko­wa­ne z ru­ina­mi a tak­że udzia­ły w nie­ru­cho­mo­ści. Po­mo­gę w za­ła­twie­niu for­mal­no­ści do­ku­men­tów, na­wet je­śli bra­ku­je do­ku­men­tów, po­mo­gę prze­pro­wa­dzić spad­ki da­ro­wi­zny. Za­pła­cę go­tów­ką. Za­dzwoń po­roz­ma­wia­my przy­ja­dę i na spo­koj­nie zo­ba­czy­my. Mar­cin 698777580
KU­PIĘ - dział­ki, nie­użyt­ki lub dział­ki pod za­le­sie­nie, tel. 504‑621‑400, 796‑009‑833
PO­SZU­KU­JE­MY dla na­szych Klien­tów - dzia­łek bu­dow­la­nych oraz bu­dow­la­no-rol­nych w Biel­sku-Bia­łej ‑ oko­li­cy ; kon­takt: egorska@kanon.nieruchomosci.pl; tel. 500 140 980
Działki zamienię-wydzierżawię
MAR­CY­PO­RĘ­BA - dz. rol­na z dop. zab. za­gro­do­wej dla rol­ni­ka 70a, pła­ska, pod la­sem, do­jazd utwar­dzo­ny - 110 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
Gospodarstwa i grunty rolne
WA­DO­WI­CE - go­spo­dar­stwo rol­ne 3 ha, ład­nie po­ło­żo­ne, u pod­nó­ża Be­ski­du Ma­łe­go, za­bu­do­wa­nia miesz­kal­ne i go­spo­dar­cze, z lat 80., wszyst­kie me­dia, sad, las, po­la, li­nia brze­go­wa rze­ki, tel. 506‑294‑529
Mieszkania sprzedam
BIEL­SKO Kę­pa Hałc­now­ska - M-3 po ge­ne­ral­nym re­mon­cie, pow. 35 mkw., kuch­nia, ła­zien­ka, bli­sko cen­trum, ce­na do uzg., tel. 660‑699‑905
BIEL­SKO os. Kar­pac­kie - miesz­ka­nie o pow. 60,01 mkw., 3 po­ko­je, IV pię­tro, ni­ski blok, ume­blo­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne, ce­na 499.000 zł, tel. 603‑507‑543
BIEL­SKO-BIA­ŁA Przy­tul­ne, sło­necz­ne M-4 z bal­ko­nem, po­ło­żo­ne na II pię­trze ni­skie­go blo­ku, w ka­me­ral­nej czę­ści osie­dla Zło­te Ła­ny - przy uli­cy Ka­ro­wej; pow. 45,40 mkw. CE­NA: 367.000 zł, KAN-MS-5658 www.kanon.nieruchomosci.pl tel. 500 333 666 ; 500 140 980; 33/ 816 06 40 11012755
BIEL­SKO-BIA­ŁA - wy­so­kiej ja­ko­ści apar­ta­ment o pow. użytk. 55,9 mkw. (cał­ko­wi­tej 61,00 mkw.) - zlo­ka­li­zo­wa­ny na I pię­trze bu­dyn­ku w za­bu­do­wie bliź­nia­czej w do­sko­na­łej lo­ka­li­za­cji w po­bli­żu Szpi­ta­la Wo­je­wódz­kie­go (Ka­mie­ni­ca/Ol­szów­ka) CE­NA:698.000 zł KAN-MS-5458 www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242
BIEL­SKO-BIA­ŁA ul. Ka­ro­wa - przy­tul­ne 45,40 mkw, 3 po­ko­je, bal­kon str. po­łu­dnio­wa, II p ni­ski blok, bli­sko skle­py, szko­ła, przed­szko­le, przy­sta­nek MZK; 367.000 zł do neg., KAN-MS-5658 ; www.kanon.nieruchomosci.pl,tel. 500 333 666 ; 500 140 980
CHO­RZÓW - 54 m2, 3 po­ko­je, kuch­nia i ła­zien­ka, 601‑452‑034
WA­DO­WI­CE os. Pod Skar­pą
Miesz­ka­nie 48 mkw., 2 po­ko­je, par­ter, bal­kon, du­ża piw­ni­ca - 430 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl 11017199
WA­DO­WI­CE os. Wa­do­wi­ty - miesz­ka­nie 53 mkw., 2 po­ko­je, I pię­tro, bal­kon - 295 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
WA­DO­WI­CE os. XX- le­cia - miesz­ka­nie 59 mkw., 3 po­ko­je, IV pię­tro, bal­kon, piw­ni­ca - 408 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
Mieszkania kupię
Ku­pię miesz­ka­nie jed­no lub dwu­po­ko­jo­we do re­mon­tu w Biel­sku Bia­łej.Oso­ba pry­wat­na, za­pła­cę go­tów­ką.
Tel.518‑764‑727
BIEL­SKO - Ku­pię bez­po­śred­nio ka­wa­ler­kę lub 2-po­ko­jo­we miesz­ka­nie w Biel­sku-Bia­łej, za go­tów­kę, mo­że być do re­mon­tu, pro­szę o kon­takt: 794‑013‑080
BIEL­SKO-BIA­ŁA - oso­ba pry­wat­na ku­pi miesz­ka­nie za go­tów­kę, bez po­śred­ni­ków na te­re­nie Biel­ska-Bia­łej, 516‑505‑585
KU­PIĘ - miesz­ka­nie do re­mon­tu lub dom do re­mon­tu, Biel­sko-Bia­ła i oko­li­ce, płat­ne go­tów­ką, tel.: 504‑621‑400, 796‑009‑833
Mieszkania wynajmę
Szu­kam po­ko­ju do wy­na­ję­cia z do­stę­pem do kuch­ni, ła­zien­ki, na te­re­nie Dą­bro­wy Gór­ni­czej/Ol­ku­sza, tel. 570‑694‑947
BIEL­SKO-BIA­ŁA i oko­li­ce (Ka­mie­ni­ca, Ol­szów­ka) - pro­fe­sjo­nal­na, kul­tu­ral­na oso­ba, bez na­ło­gów, bar­dzo pil­nie szu­ka do wy­na­ję­cia na bar­dzo dłu­gi okres NIE­UME­BLO­WA­NE­GO, no­wo­cze­sne­go miesz­ka­nia z bal­ko­nem 40‑50 m2 w ni­skim bu­dyn­ku/blo­ku, przy­sta­nek w oko­li­cy. Tel.: 790‑806‑086, 602‑454‑872 po godz. 10.00
Mieszkania do wynajęcia
BIEL­SKO - do wy­na­ję­cia po­kój 1-oso­bo­wy, ume­blo­wa­ny dla męż­czy­zny pra­cu­ją­ce­go bez na­ło­gów, tel. 724‑600‑506
BIEL­SKO - noc­le­gi z po­by­tem - 30 dni - 900 zł od oso­by, tj. koszt cał­ko­wi­ty od oso­by, po­ko­je ume­blo­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne, par­king ogro­dzo­ny, bez po­śred­ni­ków, tel. 690‑517‑848
BIEL­SKO - noc­le­gi z po­by­tem - 30 dni - 900 zł od oso­by, tj. koszt cał­ko­wi­ty od oso­by. Po­ko­je ume­blo­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne, par­king ogro­dzo­ny, bez po­śred­ni­ków, tel. 690‑517‑848
BIEL­SKO - noc­le­gi z po­by­tem dla eme­ry­tów. Po­ko­je ume­blo­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne, par­king ogro­dzo­ny, bez po­śred­ni­ków, ce­na do uzg., tel. 690‑517‑848
BIEL­SKO - noc­le­gi z po­by­tem, noc­le­gi z po­by­tem dla eme­ry­tów. Po­ko­je ume­blo­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne, par­king ogro­dzo­ny, bez po­śred­ni­ków, ce­na do uzg., tel. 690‑517‑848
BIEL­SKO - po­kój 1-oso­bo­wy, ume­blo­wa­ny dla męż­czy­zny pra­cu­ją­ce­go, bez na­ło­gów do wy­na­ję­cia, tel. 724‑600‑506
BIEL­SKO Lesz­czy­ny - miesz­ka­nie z pięk­nym wi­do­kiem na gó­ry - 37 mkw. z piw­ni­cą, 2 pok., kuch., łaz., przed­po­kój, III p.w IV-p. bl., bal­kon, b. bli­sko przy­sta­nek, skle­py, szko­ła, przed­szko­le, ko­ściół, od­stęp­ne 1.400 zł + me­dia + czynsz ok. 600 zł przy 2 oso­bach. Kon­takt przez what­sapp - 0046/739 469 148 po 17.00 lub w week­en­dy
BIEL­SKO oko­li­ce - dam po­kój w za­mian za po­moc w pra­cach do­mo­wych dla ko­bie­ty, do­stęp do kuch­ni, TV, in­ter­net, par­king, Ja­sie­ni­ca, tel. 606‑885‑589
BIEL­SKO oko­li­ce - dam po­kój w za­mian za po­moc w pra­cach do­mo­wych, do­stęp do kuch­ni, TV, par­king, in­ter­net, mi­le wi­dzia­na ko­bie­ta, mo­że być oso­ba do­jeż­dża­ją­ca, Ja­sie­ni­ca, tel. 606‑885‑589
BIEL­SKO oko­li­ce - po­ko­je do wy­na­ję­cia dla osób pry­wat­nych, bry­gad ro­bot­ni­czych, do­stęp do kuch­ni, TV, in­ter­net, par­king, bez kau­cji, Ja­sie­ni­ca, tel. 606‑885‑589
BIEL­SKO oko­li­ce - po­ko­je do wy­na­ję­cia dla pra­cow­ni­ków, bry­gad, osób pry­wat­nych, do­stęp do kuch­ni, TV, in­ter­net, par­king, bez kau­cji, Ja­sie­ni­ca, tel. 606‑885‑589
BIEL­SKO oko­li­ce - udo­stęp­nię po­kój z moż­li­wo­ścią miesz­ka­nia, z do­stę­pem do kuch­ni, TV, in­ter­net, par­king w za­mian za po­moc w pra­cach do­mo­wych, Ja­sie­ni­ca, 606‑885‑589
BIEL­SKO os. Ko­per­ni­ka - miesz­ka­nie o pow. 24,5 mkw., na par­te­rze, od­stęp­ne 1.400 zł + czynsz + me­dia + kau­cja dwu­mie­sięcz­na od za­raz do wy­na­ję­cia, na­jem oka­zjo­nal­ny, tel. 880‑411‑718
KA­NIÓW ul. Lu­do­wa - miesz­ka­nie 70 mkw., pię­tro, osob­ne wej­ście, sy­pial­nia + sa­lon, przed­po­kój, łaz., wc, bal­kon, ce­na 1.700 zł (w tym me­dia) + kau­cja 3.000 zł, do wy­na­ję­cia, tel. 690‑194‑850
Mieszkania zamienię
SO­SNO­WIEC - za­mie­nię miesz­ka­nie M-3, 46 mkw., I/IV-p., su­per lo­ka­li­za­cja na M-2, M-3 z win­dą, nie do re­mon­tu, me­dia z sie­ci, tel. 500‑727‑372
Komercyjne, lokale sprzedam
BIEL­SKO-BIA­ŁA Dol­ne Przed­mie­ście - dzia­ła­ją­cy od wie­lu lat lo­kal usłu­go­wo-han­dlo­wy ok. 20 mkw. CE­NA: 79.000 zł ; 0% PRO­WI­ZJI [KAN-LS-5105] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980
Komercyjne, lokale wynajmę
DO wy­na­ję­cia 140 m2 po­miesz­czeń na dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Tel.600312306
REN­CI­STA po dłu­gim po­by­cie za gra­ni­cą po­szu­ku­je do wy­na­ję­cia 2.3 po­miesz­cze­nia do za­miesz­ka­nia po­za mia­stem oko­li­ce bielska.b.lub do 30 km.od bielska.moze być do remontu.tlf.508225477
REN­CI­STA po­szu­ku­je do wy­na­ję­cia w oko­li­cach ko­ło biel­ska B.pomieszczen na za­miesz­ka­nie i warsz­tat rę­ko­dzie­ła Art.moze być do remontu.tlf.508225477
SZU­KAM do wy­na­ję­cia 2 lub 3 po­miesz­cze­nia chęt­nie do odnowy.dostę p do wo­dy prą­du na warsz­tat artystyczny.w biel­sku lub naj­bliż­szych okolic.od marca.tlf.508225477.po godz.16
SZU­KAM do wy­na­ję­cia po­miesz­cze­nia na warsz­tat rę­ko­dzie­ła ar­ty­stycz­ne­go w spo­koj­nej oko­li­cy w biel­sku lub okolic.na kil­ka lat.nr.kontaktowy.508225477 po godz.17
Komercyjne, lokale 
do wynajęcia
BIEL­SKO-BIA­ŁA cen­trum - lo­kal 36,62 mkw.; par­ter w ka­mie­ni­cy; pod usłu­gi, biu­ro, ga­bi­net; czynsz naj­mu : 1350 zł/m-c brut­to; kau­cja 1350 zł; czynsz do wspól­no­ty ok. 366 zł/m-c plus gaz i prąd; KAN-LW-5299; www.kanon.nieruchomosci.pl; tel.33 816 06 40; 500 140 980
Biel­sko-Bia­ła cen­trum Lo­kal 36,62 mkw.; par­ter w ka­mie­ni­cy; pod usłu­gi, biu­ro, ga­bi­net; czynsz naj­mu: 1.350 zł/m-c brut­to; kau­cja 1350 zł; czynsz do wspól­no­ty ok. 366 zł/m-c + gaz i prąd; KAN-LW-5299; www.kanon.nieruchomosci.pl; tel.33 816 06 40; 500 140 980 11017287
Garaże
Sprze­dam ga­raż 20m2, ul. Kos­sa­ka, Biel­sko-Bia­ła, w ga­ra­żu wo­da i prąd, te­le­fon 500692368, ce­na 115 tys.
BIEL­SKO i oko­li­ce - ga­raż ku­pię, tel. 694‑833‑556
BIEL­SKO os. Zło­te Ła­ny - re­jon ul. Ju­trzen­ki, Le­nar­to­wi­cza, Pod­gó­rze - ku­pię lub wy­naj­mę ga­raż na sa­mo­chód oso­bo­wy, 605‑187‑761
ŻO­RY ul. Okręż­na - ga­raż mu­ro­wa­ny 18 mkw., nie­uży­wa­ny, ce­na 61 tys. zł, tel. 603‑382‑077
Nieruchomości inne
Wy­naj­mę 2.3 po­miesz­cze­nia. Mo­gą być do re­mon­tu na warsz­tat rę­ko­dzie­ła ar­ty­stycz­ne­go w przy­stęp­nej ce­nie Biel­sko oko­li­ce, np. Ko­zy lub in­ne gra­ni­czą­ce z Biel­skiem, tlf.508225477
KU­PIĘ udzia­ły w nie­ru­cho­mo­ściach grun­to­wych lub lo­ka­lo­wych - dom, miesz­ka­nie, pra­wo wła­sno­ści, tel. 504‑621‑400, 796‑009‑833
Zarządzanie, pośrednictwo
ZA­RZĄ­DZA­NIE nie­ru­cho­mo­ścia­mi wła­ści­cie­li po­zo­sta­ją­cych po­za miej­scem za­miesz­ka­nia, lub in­we­sto­rów po­sia­da­ją­cych kil­ka miesz­kań pod wy­na­jem. KA­NON NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, www.kanon.nieruchomosci.pl, tel.731 600 670

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

    Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


      POWRÓT