NIERUCHOMOŚCI w JARMARKU - zawsze dobra oferta

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ


Domy sprzedam
Bełk, k. Orze­sza, dom 180 m2, dział­ka 12 arów, sprze­dam. Tel.: 606‑974‑172
By­stra, 6 km od Szczyr­ku, dom 190 m2, dział­ka 12 arów, sprze­dam. Tel.: 606‑974‑172
AN­DRY­CHÓW oko­li­ce - dom eko­lo­gicz­ny, drew­nia­ny, kom­for­to­wy, z ga­ra­żem, 5 po­koi, 2 ła­zien­ki, ko­mi­nek, dział­ka 14a, ogro­dzo­na, za­dba­na, wszyst­kie me­dia +do­mek re­kre­acyj­ny, kom­for­to­wy, 787‑102‑797
BIEL­SKO - dom, miesz­ka­nie, od wła­ści­cie­la ku­pię - go­tów­ka - ku­pu­je­my sa­mo­cho­dy oso­bo­we, do­staw­cze, te­re­no­we, cię­ża­ro­we, mo­to­cy­kle, qu­ady, kom­baj­ny i cią­gni­ki rol­ni­cze - go­tów­ka od rę­ki, 880‑756‑872
BIEL­SKO Lip­nik Luk­su­so­wa re­zy­den­cja ; pow. użytk. 263 m2 plus ga­raż dwu­sta­no­wi­sko­wy, pow. całk. ok. 400 m2; dział­ka 1350 m2; ogród w sty­lu wło­skim, świet­na lo­ka­li­za­cja; CE­NA : 2 500 000,- zł ; www.kanon.nieruchomosci.pl; 33/ 816 06 40; 731 600 670. 10948624
BIEL­SKO re­jon ul. Wi­to­sa Dom z 2011 ro­ku o pow. użyt­ko­wej 100m2, na ład­nej dział­ce, ci­cha, spo­koj­na oko­li­ca, ce­na 790 tys. do ne­go­cja­cji, wszyst­kie me­dia na dział­ce, wię­cej in­for­ma­cji pod nr tel 500 333 666. [KAN-DS-5646] www.kanon.nieruchomosci.pl 10948619
BIEL­SKO-BIA­ŁA - dom wol­no sto­ją­cy z lat 60- tych o pow. użytk.150 m2, całk. ok. 250 m2, zlo­ka­li­zo­wa­ny na prze­stron­nej dział­ce. 915 m2. 
Bu­dy­nek mu­ro­wa­ny z ce­gły,otyn­ko­wa­ny tyn­kiem ce­men­to­wo- wa­pien­nym, cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czo­ny, par­ter i pię­tro miesz­kal­ne, u gó­ry strych. CE­NA: 599.000 zl KAN-DS-4415
www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242
BIEL­SKO-BIA­ŁA Dom wol­no­sto­ją­cy z lat 60- tych o pow. użyt­ko­wej 150 m2, cał­ko­wi­tej oko­ło 250 m2, zlo­ka­li­zo­wa­ny na prze­stron­nej dział­ce o pow. 915 m2. 
Bu­dy­nek mu­ro­wa­ny z ce­gły,otyn­ko­wa­ny tyn­kiem ce­men­to­wo- wa­pien­nym, cał­ko­wi­cie pod­piw­ni­czo­ny, par­ter i pię­tro miesz­kal­ne, u gó­ry strych. CE­NA: 599 000 zl KAN-DS-4415
www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242 10948620
BIEL­SKO-BIA­ŁA ul. Ka­ro­wa 5 - przy­tul­ne 46 mkw, 3 po­ko­je, bal­kon str po­łu­dnio­wa, II p ni­ski blok, bli­sko skle­py, szko­ła, przed­szko­le, przy­sta­nek MZK; 382 tys. do ne­go­cja­cji, KAN-MS-5658 ; www.kanon.nieruchomosci.pl,tel. 500 333 666
BU­JA­KÓW - sprze­dam dom 3 kon­dy­gna­cyj­ny z przy­zie­miem, do czę­ścio­we­go re­mon­tu z dział­ką o pow. 344 mkw. Mo­że być z dru­gą dział­ką o pow. 600 mkw., z bu­dyn­kiem pod dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. In­for­ma­cje pod tel. 603 660 389
CZĘ­STO­CHO­WA oko­li­ce - bu­dy­nek 60 mkw., (część nad­le­śnic­twa), oto­czo­ne la­sem i 200-let­ni­mi dę­ba­mi, dział­ka 1200 mkw., pięk­ne miej­sce, bli­sko za­lew i rze­ka, ce­na 169.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
CZĘ­STO­CHO­WA oko­li­ce - dom/le­śni­czów­ka 70 mkw. + pod­da­sze + pod­piw­ni­cze­nie + bu­dy­nek gosp. (część nad­le­śnic­twa), oto­czo­na la­sem i 200-let­ni­mi dę­ba­mi, dz. 1100 mkw., bli­sko rze­ka, za­lew. Koń­ców­ka re­mon­tu, ce­na 495.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
DOM - mo­bil­ny, "ho­len­dr­ski", w peł­ni wy­po­sa­żo­ny we wszyst­kie me­dia, 3 sy­pial­nie, wc, prysz­nic, hol z ka­na­pa­mi, pow. 35 mkw., ce­na 63.000 zł, ok. Li­ma­no­wej, tel. 501‑762‑616
DOM ho­len­der­ski - z peł­nym wy­po­sa­że­niem i wszyst­ki­mi me­dia­mi sprze­dam, ce­na 63.000 zł, k. Li­ma­no­wej, tel. 501‑762‑616
KŁO­BUCK - le­śni­czów­ka 70 mkw. +pod­da­sze i pod­piw­ni­cze­nie + bu­dy­nek gosp., koń­ców­ka re­mon­tu na wy­so­ki stan­dard, oto­czo­na la­sem i 200-let­ni­mi dę­ba­mi, dz. 1200 mkw., bli­sko rze­ka, za­lew - 495.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
KO­ZY - bu­dy­nek miesz­kal­ny do re­mon­tu o po­wierzch­ni cał­ko­wi­tej 231mkw., dwu­ro­dzin­ny (do­ko­na­ny po­dział fi­zycz­ny), po­sa­do­wio­ny na dział­ce 792 mkw., z pod­piw­ni­cze­niem, ze stry­chem do wspól­ne­go ko­rzy­sta­nia, wy­bu­do­wa­ny w la­tach 60.CE­NA: 399.000 zł KAN-DS-5607, www.kanon.nieruchomosci.pl, tel. 500 333 666, 33/ 816 06 40
KO­ZY Bu­dy­nek miesz­kal­ny do re­mon­tu o po­wierzch­ni cał­ko­wi­tej 231mkw., dwu­ro­dzin­ny (do­ko­na­ny po­dział fi­zycz­ny), po­sa­do­wio­ny na dział­ce 792 m2, z pod­piw­ni­cze­niem, ze stry­chem do wspól­ne­go ko­rzy­sta­nia, wy­bu­do­wa­ny w la­tach 60.CE­NA: 399.000 zł KAN-DS-5607, www.kanon.nieruchomosci.pl, tel. 500 333 666, 33/ 816 06 40 10948639
KO­ZY - bu­dy­nek w sta­nie de­we­lo­per­skim 147,34 m2 p. całk.; 100,12 m2 pow. użyt­ko­wej; dział­ka 0,0733 ha, stan de­we­lo­per­ski; Ce­na: 650.000 zł; bez PCC [KAN-DS-5652] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980
KO­ZY gra­ni­ca Biel­sko-Bia­ła - no­wo bu­do­wa­ny bu­dy­nek w za­bu­do­wie sze­reg. (8 seg­men­tó­w) w sta­nie de­we­lo­per­skim o po­wierzch­ni 116 m2 (miesz­kal­nej 96,75 plus wia­ta ga­ra­żo­wa 19,25 m2) zlo­ka­li­zo­wa­ny na ład­nie po­ło­żo­nej dział­ce w miej­sco­wo­ści Ko­zy na gra­ni­cy Biel­ska-Bia­łej przy ul. Sa­do­wej (bocz­na od ul. Krań­co­we­j). Po­wierzch­nia dział­ki to ok 300m2. CE­NA: 599.999 zł.[KAN-DS-5556] www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242
KO­ZY- GRA­NI­CA BIEL­SKO-BIA­ŁA No­wo bu­do­wa­ny bu­dy­nek w za­bu­do­wie sze­re­go­wej (8 seg­men­tó­w) w sta­nie de­we­lo­per­skim o po­wierzch­ni 116 m2 (miesz­kal­nej 96,75 + wia­ta ga­ra­żo­wa 19,25 m2) zlo­ka­li­zo­wa­ny na ład­nie po­ło­żo­nej dział­ce w miej­sco­wo­ści Ko­zy na gra­ni­cy Biel­ska-Bia­łej przy ul. Sa­do­wej (bocz­na od ul. Krań­co­we­j). Po­wierzch­nia dział­ki to ok 300m2. CE­NA: 599.999 zł.[KAN-DS-5556], www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242 10948640
ŁĘ­KA­WI­CA pow. wa­do­wic­ki Dom drew­nia­no-mu­ro­wa­ny do re­mon­tu, dział­ka 22a z dop. za­bu­do­wy bliź­nia­czej i usłu­go­wej - 210 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl 10947925
MIĘ­DZY­BRO­DZIE Bial­skie - cha­ta gór­ska + 3 ha dział­ki, oto­czo­na la­sa­mi, bez są­siedz­twa, pięk­ne miej­sce, wszyst­kie me­dia, ce­na 2.500.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, tel. 602‑188‑188
SKA­WI­NA - dom pię­tro­wy 180 mkw., ide­al­ny dla 2 ro­dzin/ + ga­raż, 4 po­ko­je, gaz, wo­da, ka­na­li­za­cja, prąd, dz. 10ar do­jazd as­falt - 540 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
WA­DO­WI­CE ok. 5 km Dom do re­mon­tu ok. 80 mkw. + 2 bud. go­spo­dar­cze, gaz, wo­da, prąd, dz. 73,60a, do­jazd utwar­dzo­ny - 450 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl 10947922
WA­DO­WI­CE ok. 6 km - dom wol­no­sto­ją­cy ok. 200 mkw., 2 po­zio­my, 3 nie­za­leż­ne miesz­ka­nia, dz. 7,80a, bli­sko Ener­gy­lan­dii - 430 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
ZA­WO­JA - ca­ło­rocz­ny dom drew­nia­ny no­wy z 2022r. o pow. cał­ko­wi­tej 114,5 m2,po­ło­żo­ny na wi­do­ko­wej dział­ce 1590m2 w miej­sco­wo­ści Za­wo­ja. CE­NA: 900.000 zł. KAN-DS-5642 Tel. 731 600 670 www.kanon.nieruchomosci.pl
Domy kupię
Ku­pię dom w Biel­sku lub By­strej, min. 5 po­koi; szu­kam ofert wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­nych; tel.: 693 842 456
BIEL­SKO-BIA­ŁA lub oko­li­ca - po­szu­ku­je­my do­mu do re­mon­tu. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
BIEL­SKO-BIA­ŁA oko­li­ce - po­szu­ku­je­my dla na­szych Klien­tów nie­du­żych do­mów 70 ‑ 100 m2; chęt­nie par­te­ro­wych. Tel. 500 140 980 ; e-ma­il: egorska@kanon.nieruchomosci.pl
DOM - w gó­rach, przy po­to­ku itp., z ga­zem ziem­nym, w kwo­cie do 370 tys. zł ku­pię, tel. 501‑762‑616
DOM do re­mon­tu - lub udział w do­mu ku­pię, tel. 504‑621‑400, 537‑500‑210
PO­WIAT biel­ski - po­szu­ku­je­my do­mu z grun­tem o po­wierzch­ni ok. 0,5 ha. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
PO­WIAT cie­szyń­ski - chcesz sprze­dać dom z du­żą dział­ką? Za­dzwoń, szu­ka­my pod klien­tów ta­kiej nie­ru­cho­mo­ści. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
PO­WIAT ży­wiec­ki - szu­ka­my do­mu z du­żą dział­ką ok. 35‑40 arów. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
SZU­KA­MY - do­mu do re­mon­tu dla na­sze­go klien­ta, kwo­ta do 350 tyś, wię­cej in­for­ma­cji 500 333 666, kanon.nieruchomosci.pl, Biel­sko-Bia­ła, ul. Bar­lic­kie­go 25
WOJ. ślą­skie - dom z ga­zem ziem­nym, w kwo­cie do 370 tys. zł ku­pię, tel. 501‑762‑616
ŻY­WIEC i oko­li­ce - masz do sprze­da­nia star­szy dom do re­mon­tu? Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
Domy letniskowe
Ku­pię do­mek let­ni­sko­wy w Be­ski­dzie Ży­wiec­kim, bądź oko­li­cach. Za roz­sąd­ną ce­nę, z dział­ką. Tel.: 513438125
AN­DRY­CHÓW ok. Rzy­ki - do­mek re­kre­acyj­ny, wy­koń­czo­ny ok. 40 mkw., wo­da, ka­na­li­za­cja, prąd, alarm, do­jazd utwar­dzo­ny - 250 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
Działki sprzedam
Biel­sko-Bia­ła, ul. Skar­po­wa ROD "Gro­nie", ok 5 ar, sprze­dam, ce­na 85 tys. zł, tel.: 510‑744‑332
sprze­dam dział­kę bu­dow­la­ną, 12 a, gm.Kłom­ni­ca - Rze­ki Ma­łe, uzbro­jo­na, wo­da/prąd, dro­ga do­jaz­do­wa, ce­na 65.000 zł, tel. 509‑989‑150 (wia­do­mość sms, od­dzwo­nię)
Sprze­dam ok.50ar dział­ki wi­do­ko­we z do­mem drew­nia­nym ok.120m2 + me­dia, tel. 691‑368‑929
AN­DRY­CHÓW - dział­ka ide­al­na na re­kre­ację 21a, ka­na­li­za­cja na dział­ce,do­jazd dr. as­fal­to­wą, ci­sza, spo­kój - 50 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
BIEL­SKO Sta­re Biel­sko - dział­ka usług.-bud. o pow. 1380 m2 ogro­dzo­na, o wym. ok. 26 m x 52 m - znaj­du­je się w są­siedz­twie Par­ku Prze­my­sło­we­go i Usłu­go­we­go, po­sia­da ogrom­ny po­ten­cjał na przy­szłość! (Ma­kro, Au­chan, Hut­chin­son, Eaton, et­c).CE­NA:289.000 zł.KAN-GS-5648
www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980; 500 333 666
BREN­NA - dział­ka bu­dow­la­no-re­kre­acyj­na 1500 mkw. - UDZIA­ŁY. Pięk­ne po­ło­że­nie, ce­na 119.000 zł. Wy­ślij sms lub za­dzwoń: tel. 660‑220‑855
BREN­NA - dział­ka sie­dli­sko­wa z moż­li­wo­ścią za­bu­do­wy za­gro­do­wej i dzia­łal­no­ści tu­ry­stycz­nej o pow. 25 399 mkw w kształ­cie tra­pe­zu zlo­ka­li­zo­wa­na na szczy­cie gó­ry z do­stę­pem do dro­gi gmin­nej. CE­NA 1.800.000 zł. KAN-GS-5270 Tel. 731 600 670 www.kanon.nieruchomosci.pl
BU­LO­WI­CE - ma­low­ni­czo po­ło­żo­na dział­ka bu­dow­la­na w są­siedz­twie la­sów i te­re­nów re­kre­acyj­nych, o pow. 2131 mkw. Ce­na 210.000 zł KAN-GS-5655, www.kanon.nieruchomosci.pl; tel.33/ 816 06 40; 731 600 670.
BY­STRA, Wil­ko­wi­ce - po­szu­ku­je­my dział­ki bu­dow­la­nej o po­wierzch­ni ok. 10 arów. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
CZE­CHO­WI­CE-DZIE­DZI­CE - bez­po­śred­nio przy dro­dze DK-1 (w­jazd i wy­jazd Biel­sko-Ka­to­wi­ce) dział­ka in­we­sty­cyj­na o pow. 30a, uzbro­jo­na, 601‑503‑271
CZĘ­STO­CHO­WA oko­li­ce - dział­ka bud. ok. 1200 mkw. z bu­dyn­kiem. 60 mkw., (część nad­le­śnic­twa), 2-wej­ścio­wy + pod­da­sze, w db sta­nie, oto­czo­na la­sem, pięk­ne miej­sce, bli­sko za­lew i rze­ka, ce­na 169.000 zł, tel. 660‑220‑855
DAN­KO­WI­CE - (woj. ślą­skie) - Dział­ka o po­wierzch­ni 0,0785 ha oraz udział w dział­ce dro­go­wej (0,0216 ha) umoż­li­wia­ją­cej do­stęp do dro­gi pu­blicz­nej (te­re­ny za­bu­do­wy miesz­ka­nio­wej z usłu­ga­mi). Bdb lo­ka­li­za­cja, bli­sko szko­ła, przy­chod­nia, ko­ściół, skle­py, przy­sta­nek. Ce­na 85.000,00 zł. Te­le­fon: 518707665 (po 19.00).
DRO­GO­MYŚL - 3 dział­ki bu­dow­la­ne w Dro­go­my­ślu, mie­rzą po­wierzch­nię od 840 m2 do 975 m2, [KAN-GS-5558] www.kanon.nieruchomosci.pl 33 816 06 40; 731 600 670
IŁOW­NI­CA gm. Ja­sie­ni­ca - dział­ka bud. 50a lub po­dział po 9a, me­dia, do­jazd, ci­cha oko­li­ca, ce­na 85 tys. zł/9a, tel. 666‑595‑420
JA­RZĄB­KO­WI­CE - dział­ki bud., 2 szt., z su­per lo­ka­li­za­cją, pod la­sem, na wsi, ci­cha, spo­koj­na oko­li­ca, każ­da po 10a + wszyst­kie me­dia na te­re­nie dz., ce­na 162.550 zł / 1 dział­ka, tel.: 600‑682‑362.
JE­LE­ŚNIA - dział­ka rekr. 501 mkw., dro­ga as­falt. ca­ło­rocz­na, ka­na­li­za­cja, prąd, bli­sko las i rze­ka, wy­cią­gi - Kor­bie­lów, Sło­wa­cja, do­god­na dla cam­pe­rów, ce­na 40 tys. zł, 531‑014‑919 po 16.00
KO­NIEC­POL oko­li­ce - pięk­ne dział­ki bud. 1000 mkw. - 45.900, 1500 mkw. - 59.000 zł, 2000 mkw. - 89.000 zł, pod la­sem, prąd, wo­da, kwa­drat. Mo­gę do­słać zdję­cia, tel. 660‑220‑855
LE­LÓW,woj. ślą­skie - sprze­dam dział­ki bu­dow­la­no-rol­ne, 5350 mkw i 4400 mkw, gm. Le­lów. Ce­na 50 zł/mkw.i, tel. 517‑132‑660
LE­MIE­RZE k/Ostrow­ca Świę­to­krzy­skie­go - dział­ka 1700m2 +do­mek drew­nia­ny (ca­ło­rocz­ny) sprze­dam 601‑452‑034
MIĘ­DZY­BRO­DZIE Bial­skie - dział­ka bu­dow­la­na 800 mkw., bli­sko cen­trum, 80 m od je­zio­ra, (pła­ska), wszyst­kie me­dia, 606‑335‑012
PIE­TRZY­KO­WI­CE pow. ży­wiec­ki - dział­ka bud. 22a sprze­dam, tel. 515‑104‑285
PRZY­BO­RÓW - dział­ka bu­dow­la­na w oko­li­cach gór, przy szla­kach tu­ry­stycz­nych na Ba­bią gó­rę, pow. 17,69 m2, wjazd z dro­gi gmin­nej as­fal­to­wej, prąd w są­siedz­twie, wy­da­ne wa­run­ki przy­łą­cze­nio­we, ga­zu brak, wo­da ‑ ko­niecz­ność wy­ko­pa­nia stud­ni.
Ce­na 125.000 do ma­łej neg., tel. 731 600 670, www.kanon.nieruchomosci.pl
RA­DOM­SKO oko­li­ce - pięk­na dział­ka le­śna 3000 mkw. pod re­kre­ację, do­jazd gmin­ny, wy­jąt­ko­wa ci­sza i spo­kój, bli­sko rze­ka i je­zio­ro, ce­na 19.500 zł. Moż­li­wość do­ku­pie­nia są­sied­niej dział­ki. Mo­gę do­słać zdję­cia., tel. 660‑220‑855
ROZ­TRO­PI­CE - dział­ka bu­dow­la­na o pow. 1124 m2.widokowa, w kształ­cie trój­ką­ta o wym.ok. 58 m x 32 m x 56 m, o lek­kim za­chod­nim na­chy­le­niu. CE­NA: 135.000 zł. [KAN-GS- 5322] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40 ; 500 140 980
RY­CHWAŁD k. Żyw­ca - wi­do­ko­we, bu­dow­la­ne 2772 m2; moż­li­wość po­dzia­łu na 2‑3 dział­ki; ka­na­li­za­cja w dział­ce, wo­da, prąd w dro­dze w od­le­gło­ści ok. 60- 70 m; ce­na : 249.000 zł ; 0% PRO­WI­CJI [KAN-GS-5637] www.kanon.nieruchomosci.pl; 33 816 06 40; 500 140 980; 500 333 666
STA­NI­SŁAW GÓR­NY - dz. bu­dow­la­no-rol­na 1,30 ha, 10a te­ren bu­dow­la­ny/, do­jazd dr. as­fal­to­wą - 130 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
UMIA­NO­WI­CE gmi­na Ki­je, po­wiat Piń­czów, woj. świę­to­krzy­skie - dział­ka re­kre­acyj­na o pow. 1800 mkw. w środ­ku wsi, ce­na 38 tys. zł, tel.: 503‑994‑855 po godz. 19
WRĘ­CZY­CA WIEL­KA woj. ślą­skie - dz. bud.-rolna ok. 3 ha lub mniej­sza, 6 km do Ja­snej Gó­ry, ce­na 110 zł/mkw. W roz­li­cze­niu możl. za­mia­na na miesz­ka­nie lub dom, tel. 517‑132‑660
Działki kupię
Ku­pię go­spo­dar­stwo rol­ne do 30 km od Biel­ska-Bia­łej, w ce­nie do 400 tys. zł, tel.: 513‑193‑396
AB­SO­LUT­NIE wszyst­kie dział­ki rol­ne, bu­dow­la­ne, le­śne, nie­użyt­ki ku­pię. Na­wet bez dro­gi do­jaz­do­wej, nie­upo­rząd­ko­wa­ne z ru­ina­mi a tak­że udzia­ły w nie­ru­cho­mo­ści. Po­mo­gę w za­ła­twie­niu for­mal­no­ści do­ku­men­tów, na­wet je­śli bra­ku­je do­ku­men­tów, po­mo­gę prze­pro­wa­dzić spad­ki da­ro­wi­zny. Za­pła­cę go­tów­ką. Za­dzwoń po­roz­ma­wia­my przy­ja­dę i na spo­koj­nie zo­ba­czy­my. Mar­cin 698777580
BIEL­SKO oko­li­ce - po­szu­ku­je­my dla na­szych Klien­tów dzia­łek bu­dow­la­nych,oraz bu­dow­la­no-rol­nych w Biel­sku-Bia­łej oko­li­cy; kon­takt: egorska@kanon.nieruchomości.pl ;
tel. 500 140 980
BIEL­SKO-BIA­ŁA - dział­ka bu­dow­la­na o pow. po­wy­żej 10 arów. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
BIEL­SKO-BIA­ŁA - po­szu­ku­je­my dzia­łek ko­mer­cyj­nych dla na­szych klien­tów od 20 arów do 0,5 ha. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
BIEL­SKO-BIA­ŁA - po­szu­ku­je­my grun­tu pod in­we­sty­cję ok. 1 ha. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.p
BIEL­SKO-BIA­ŁA - sze­ro­ka oko­li­ca po­szu­ku­je­my grun­tów ko­mer­cyj­nych. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
DZIAŁ­KĘ - rol­ną lub nie­użyt­ki o pow. do 1 ha ku­pię, tel. 504‑621‑400, 537‑500‑210
JA­SIE­NI­CA - po­szu­ku­je­my dział­ki bu­dow­la­nej o po­wierzch­ni ok. 10‑15 arów. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
KU­PIĘ, dział­ki, nie­użyt­ki lub dział­ki pod za­le­sie­nie, tel. 504‑621‑400, 537‑500‑210
PO­WIAT biel­ski - szu­ka­my grun­tów rol­nych dla na­szych klien­tów. Chcesz sprze­dać? Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
PO­WIAT Ży­wiec­ki - dział­ka bu­dow­la­na lub rol­na ok. 20 arów. Wi­do­ko­wo po­ło­żo­na. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT 602‑621‑022 www.kontrakt.bielsko.pl
WIL­KO­WI­CE - dla klien­ta po­szu­ku­je­my dział­ki bu­dow­la­nej po­ło­żo­nej pod gó­ra­mi. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
Gospodarstwa i grunty rolne
SKUP - grun­tów rol­nych po ce­nach pro­mo­cyj­nych, tel. 504‑621‑400, 537‑500‑210
TO­SZEK - dział­ka rol­no-re­kre­acyj­na, pow. glwic­ki. Wy­naj­mę ma­ły staw z ogro­dzo­nym pa­stwi­skiem z prze­zna­cze­niem dla ko­ni oraz na in­ne ce­le re­kre­acyj­ne, tel. 500‑518‑563
WA­DO­WI­CE oko­li­ce - go­spo­dar­stwo rol­ne 3 ha, ład­nie po­ło­żo­ne, u pod­nó­ża Be­ski­du Ma­łe­go, za­bu­do­wa­nia z lat 80., z do­jaz­dem, wła­sne uję­cie wo­dy, 0,5 ha dział­ka bu­dow­la­na, sad, las, po­la, rze­ka, ce­na do neg., tel. 506‑294‑529
Mieszkania sprzedam
Sprze­dam za­dba­ne­go Fia­ta Pan­dę VAN - za­re­je­stro­wa­ny, waż­ne ba­da­nia. Od­biór w Kra­ko­wie.
Ce­na 4.800 zł. Tel. 505211717
BIEL­SKO-BIA­ŁA
Bar­dzo przy­tul­ne miesz­ka­nie z bal­ko­nem, po­ło­żo­ne na II pię­trze ni­skie­go blo­ku, w bar­dzo ka­me­ral­nej czę­ści osie­dla Zło­te Ła­ny - przy uli­cy Ka­ro­wej o pow. 45,40 m2 skła­da się z przed­po­ko­ju, dwóch sy­pial­ni, po­ko­ju dzien­ne­go, ma­łej, nie­za­leż­nej kuch­ni oraz ła­zien­ki z WC. CE­NA: 382 000 zł KAN-MS-5658 www.kanon.nieruchomosci.pl tel. 500 333 666, 33/ 816 06 40 10948631
BIEL­SKO-BIA­ŁA - do sprze­da­ży wy­so­kiej ja­ko­ści apar­ta­ment o pow. użytk. 55,9 m2 (cał­ko­wi­tej 61,00m2) - zlo­ka­li­zo­wa­ny na pierw­szym pię­trze bu­dyn­ku w za­bu­do­wie bliź­nia­czej w do­sko­na­łej lo­ka­li­za­cji w po­bli­żu Szpi­ta­la Wo­je­wódz­kie­go (Ka­mie­ni­ca/Ol­szów­ka) CE­NA:698.000 zł KAN-MS-5458 www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242
BIEL­SKO-BIA­ŁA Do sprze­da­ży wy­so­kiej ja­ko­ści apar­ta­ment o po­wierzch­ni użyt­ko­wej 55,9 m2 (cał­ko­wi­tej 61,00m2), zlo­ka­li­zo­wa­ny na I pię­trze bu­dyn­ku w za­bu­do­wie bliź­nia­czej w do­sko­na­łej lo­ka­li­za­cji w po­bli­żu Szpi­ta­la Wo­je­wódz­kie­go, (Ka­mie­ni­ca/Ol­szów­ka) CE­NA: 698.000 zł KAN-MS-5458 www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242 10948641
BIEL­SKO-BIA­ŁA Alek­san­dro­wi­ce
Funk­cjo­nal­ny lo­kal miesz­kal­ny w apar­ta­men­tow­cu - ume­blo­wa­ny, wy­po­sa­żo­ny, pow. 65,98 m2 ; 0/2 p. No­wa niż­sza ce­na: 499 000,- zł 0% PRO­WI­ZJI ! Ogro­dzo­ny te­ren; moż­li­wość za­ku­pu ga­ra­żu [ KAN-MS-5599] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40 ; 500 140 980 10948617
CHO­RZÓW - 54 m2, 3 po­ko­je, kuch­nia i ła­zien­ka, 601‑452‑034
WA­DO­WI­CE bl. cen­trum - bud. w zab.szeregowej ok.120 mkw.; 2 lo­ka­le usłu­go­we z moż­li­wo­ścią prze­rób­ki na 2 miesz­ka­nia, dz. 8a - 349 tys. zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
ZA­TOR - no­wo­cze­sne apar­ta­men­ty w st. de­we­lo­per­skim bli­sko Ener­gy­lan­dii 80 mkw. + ga­raż 15 mkw., 4 po­ko­je, strych, dz. 155 mkw. - 575.000 zł, NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
Mieszkania kupię
Ku­pię miesz­ka­nie do re­mon­tu lub dom do re­mon­tu, Biel­sko-Bia­ła i oko­li­ce, płat­ne go­tów­ką, tel.: 504‑621‑400, 537‑500‑210
BIEL­SKO - Ku­pię bez­po­śred­nio ka­wa­ler­kę lub 2-po­ko­jo­we miesz­ka­nie w Biel­sku-Bia­łej, za go­tów­kę, mo­że być do re­mon­tu, pro­szę o kon­takt: 794‑013‑080
BIEL­SKO-BIA­ŁA - miesz­ka­nia 2-po­ko­jo­we­go o pow. 35‑45 mkw. Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
BIEL­SKO-BIA­ŁA - oso­ba pry­wat­na ku­pi miesz­ka­nie za go­tów­kę, bez po­śred­ni­ków na te­re­nie Biel­ska-Bia­łej, 516‑505‑585
Mieszkania wynajmę
PO­SZU­KU­JE miesz­ka­nia na Wsi dla sa­mot­nej oso­by. Tel. 573 143 184
PO­SZU­KU­JE miesz­ka­nia na Wsi dla sa­mot­nej oso­by. Tel. 573 143 184
Wy­naj­mę miesz­ka­nie - 2 po­ko­je, kuch­nia, ła­zien­ka - Ka­to­wi­ce Li­go­ta/Bry­nów - 607676351
BIEL­SKO - mło­dy męż­czy­zna pil­nie po­szu­ku­je ka­wa­ler­ki w przy­stęp­nej ce­nie do wy­na­ję­cia, tel. 500‑306‑805
BIEL­SKO-BIA­ŁA - dla klien­ta po­szu­ku­je­my do wy­na­ję­cia du­że­go apar­ta­men­tu / 3 sy­pial­nie /, ga­raż, Za­dzwoń 602‑621‑022. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT www.kontrakt.bielsko.pl
BIEL­SKO-BIA­ŁA i oko­li­ce (Ka­mie­ni­ca, Ol­szów­ka) - pro­fe­sjo­nal­na, kul­tu­ral­na oso­ba, bez na­ło­gów, bar­dzo pil­nie szu­ka od za­raz do wy­na­ję­cia na bar­dzo dłu­gi okres NIE­UME­BLO­WA­NE­GO, no­wo­cze­sne­go miesz­ka­nia z bal­ko­nem 40‑50 m2 (su­cha piw­ni­ca/ko­mór­ka) w ni­skim bu­dyn­ku/blo­ku, przy­sta­nek w oko­li­cy. Tel.: 790‑806‑086, 602‑454‑872 po godz. 10.00
CZE­CHO­WI­CE-DZIE­DZI­CE - Wy­naj­mę par­ter do­mu, w cen­trum, obok dwor­ca, nie­da­le­ko DK1, 601‑503‑271
Mieszkania do wynajęcia
Do wy­na­ję­cia po­kój ume­blo­wa­ny z do­stę­pem do kuch­ni i ła­zien­ki w Biel­sku. Tel 606990296
BIEL­SKO - ka­wa­ler­ka 28 mkw., dwo­rzec MZK, w peł­ni urzą­dzo­na, cał­ko­wi­ta kwo­ta 1.700 zł, do wy­na­ję­cia, tel. 516‑307‑312
BIEL­SKO - ka­wa­ler­ka go­to­wa do za­miesz­ka­nia, ume­blo­wa­na, 1.800 zł + kau­cja 2.000 zł do wy­na­ję­cia, tel. 609‑586‑752
BIEL­SKO - Miesz­ka­nie do wy­na­ję­cia, 2 pok., ume­blo­wa­ne, go­to­we do za­miesz­ka­nia, w dziel­ni­cy Ty­siąc­le­cia Czę­sto­cho­wa, 1800 zł + me­dia w/g zu­ży­cia + kau­cja 2000 zł. Tel.: 609‑586‑752
BIEL­SKO - miesz­ka­nie, 1 po­kój w do­mu pry­wat­nym, osob­ne wej­ście, 1.600 zł/m-c z me­dia­mi, do wy­na­ję­cia, tel. 33/814‑48‑17
BIEL­SKO - noc­le­gi z po­by­tem - 30 dni - 900 zł od oso­by, tj. koszt cał­ko­wi­ty od oso­by, po­ko­je ume­blo­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne, par­king ogro­dzo­ny, bez po­śred­ni­ków, tel. 690‑517‑848
BIEL­SKO - noc­le­gi z po­by­tem - noc­le­gi z po­ty­em dla eme­ry­tów, mo­gą być pa­ry. Po­ko­je ume­blo­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne, par­king ogro­dzo­ny, bez po­śred­ni­ków, tel. 690‑517‑848
BIEL­SKO - po­kój umebl., do­stęp do kuch­ni, 950 zł/m-c z me­dia­mi, do wy­na­ję­cia, tel. 33/814‑48‑17
BIEL­SKO oko­li­ce - po­ko­je do wy­na­ję­cia dla osób pry­wat­nych, bry­gad ro­bot­ni­czych i firm, do­stęp do kuch­ni, ła­zien­ki, TV, in­ter­net, par­king, Ja­sie­ni­ca, tel. 606‑885‑589
BIEL­SKO oko­li­ce - po­ko­je do wy­na­ję­cia dla osób pry­wat­nych, bry­gad ro­bot­ni­czych i firm, do­stęp do kuch­ni, ła­zien­ki, TV, in­ter­net, par­king, Ja­sie­ni­ca, tel. 606‑885‑589
BIEL­SKO oko­li­ce - wy­naj­mę po­kój oso­bie, któ­ra zaj­mie się pa­le­niem w pie­cu c.o. i drob­ny­mi pra­ca­mi przy do­mu, do­stęp do kuch­ni, ła­zien­ki, TV, in­ter­net, par­king, Ja­sie­ni­ca, tel. 606‑885‑589
BIEL­SKO oko­li­ce - wy­naj­mę po­kój oso­bie, któ­ra zaj­mie się pa­le­niem w pie­cu c.o. i drob­ny­mi pra­ca­mi przy do­mu, do­stęp do kuch­ni, ła­zien­ki, TV, in­ter­net, par­king, Ja­sie­ni­ca, tel. 606‑885‑589
BIEL­SKO os. Ko­per­ni­ka - miesz­ka­nie, pow. 24,5 mkw., na par­te­rze, od­stęp­ne 1.400 zł + czynsz + me­dia + kau­cja dwu­mie­sięcz­na od za­raz do wy­na­ję­cia. Na­jem oka­zjo­nal­ny, tel. 880‑411‑718
DĄ­BRO­WA G. - Do wy­na­ję­cia w do­mu wie­lo­ro­dzin­nym dwa miej­sca noc­le­go­we - eme­ry­cie/ren­ci­ście lub pra­cow­ni­ko­wi, ce­na 30 zł / dzień/ os., me­dia bez­płat­ne, płat­ne z gó­ry. Tel.: 503‑994‑855 po godz. 19
KA­NIÓW ul. Lu­do­wa - miesz­ka­nie 70 mkw., pię­tro, osob­ne wej­ście, sy­pial­nia + sa­lon, przed­po­kój, łaz., wc, bal­kon, ce­na 1.700 zł (w tym me­dia) + kau­cja 3.000 zł, do wy­na­ję­cia, tel. 690‑194‑850
Komercyjne, lokale sprzedam
Biel­sko-Bia­ła, Dol­ne Przed­mie­ście
Dzia­ła­ją­cy od wie­lu lat lo­kal usłu­go­wo-han­dlo­wy ok. 20 m2;CE­NA : 79 000,- zł ; 0% PRO­WI­ZJI [ KAN-LS-5105] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980 10948618
BIEL­SKO-BIA­ŁA, Dol­ne Przed­mie­ście - dzia­ła­ją­cy od wie­lu lat lo­kal usłu­go­wo-han­dlo­wy ok. 20 m2;CE­NA: 79.000,- zł ; 0% PRO­WI­ZJI [KAN-LS-5105] www.kanon.nieruchomosci.pl;
tel. 33 816 06 40; 500 140 980
Komercyjne, lokale wynajmę
BIEL­SKO-BIA­ŁA i oko­li­ca - pil­nie po­szu­ku­je­my ha­li pro­duk­cyj­nej/ma­ga­zy­no­wej o po­wierzch­ni od 300 mkw do 600 mkw z do­jaz­dem dla ti­rów. Agen­cja Nie­ru­cho­mo­ści KON­TRAKT 602‑621‑022 www.kontrakt.bielsko.pl
Komercyjne, lokale 
do wynajęcia
BIEL­SKO-BIA­ŁA - os. Ko­per­ni­ka - do wy­na­ję­cia lo­kal na biu­ra, usłu­gi, han­del. Wy­so­ki stan­dard, przy­stęp­na ce­na, tel. 792‑123‑460
Biel­sko-Bia­ła cen­trum Lo­kal 36,62 m2 ; par­ter w ka­mie­ni­cy; pod usłu­gi, biu­ro, ga­bi­net; czynsz naj­mu: 1.350 zł/m-c brut­to; kau­cja 1.350 zł; czynsz do wspól­no­ty ok. 366 zł/m-c plus gaz i prąd; KAN-LW-5299; www.kanon.nieruchomosci.pl; tel.33 816 06 40; 500 140 980 10948630
BIEL­SKO-BIA­ŁA, ści­słe Cen­trum, obok Ryn­ku, do wy­na­ję­cia lo­kal, 25 m2 + za­ple­cze 10 m2 z to­a­le­tą, par­ter, wej­ście od uli­cy, par­kin­gi, tel.: 790‑535‑225
DĄ­BRO­WA Gór­ni­cza Strze­mie­szy­ce Ma­łe - dom 1-ro­dzin­ny, wol­no sto­ją­cy, c.o., z za­bu­do­wa­niem go­spo­dar­czym, sprze­dam, tel. 512‑316‑595
JE­LE­ŚNIA - po­miesz­cze­nie 10x10 m z dwo­ma drzwia­mi wjaz­do­wy­mi o wym. 2,6 wys. i 3,6 szer. Po­miesz­cze­nie 15 m dł., 8 m szer i 3,3 m wys. do wy­na­ję­cia, tel. 451‑222‑876
WY­NAJ­MĘ dom, na noc­le­gi dla pra­cow­ni­ków firm, tel. 512‑316‑595
Garaże
Ga­raż z płyt sty­ro­pia­no­wych, sty­ro­pian 10-tki, obu­do­wa bla­cha alum. lek­ko fa­lo­wa­na, płyt jest na ca­ły ga­raż 6,80 x 5,60 + dach, sprze­dam, ce­na 3000 zł, tel.: 730‑663‑181
BIEL­SKO-BIA­ŁA - ga­raż mu­ro­wa­ny w Biel­sku-Bia­łej, w ce­nie ok. 50.000 zł ku­pię, 508‑069‑141 10706179
Nieruchomości inne
TRZE­BI­NIA k. Żyw­ca - sto­do­ła drew­nia­na na ma­łej dział­ce, ce­na 25 tys. zł, tel. 534‑092‑588
Zarządzanie, pośrednictwo
ZA­RZĄ­DZA­NIE nie­ru­cho­mo­ścia­mi wła­ści­cie­li po­zo­sta­ją­cych po­za miej­scem za­miesz­ka­nia, lub in­we­sto­rów po­sia­da­ją­cych kil­ka miesz­kań pod wy­na­jem. 
KA­NON NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, www.kanon.nieruchomosci.pl, tel.731 600 670

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

    Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


      POWRÓT