NIERUCHOMOŚCI w JARMARKU - zawsze dobra oferta

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ


Domy sprzedam
BA­BI­CA k. Wa­do­wic Par­te­ro­wy z pod­da­szem, pod­piw­ni­czo­ny 195 mkw., stan su­ro­wy za­mknię­ty, ga­raż,dz. 9a - 280 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl 10548120
BE­STWI­NA - no­wy dom 140 mkw., do za­miesz­ka­nia od za­raz, dział­ka 6a, do­bra lo­ka­li­za­cja, ce­na 720.000 zł, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
BIEL­SKO Ma­ły dom w ce­nie ka­wa­ler­ki! Bu­dy­nek ca­ło­rocz­ny, re­kre­acyj­ny, o pow. cał­ko­wi­tej ok. 60 m2, po­ło­żo­ny na te­re­nie ROD, na za­go­spo­da­ro­wa­nej i ogro­dzo­nej dział­ce o pow. 330 mkw. Par­ter : po­kój dzien­ny, aneks ku­chen­ny, ła­zien­ka, Pod­da­sze : dwie ma­łe sy­pial­nie. Me­dia: prąd, wo­da, c.o. ko­mi­nek. Dział­ka ogro­dzo­na, za­go­spo­da­ro­wa­na z wie­lo­ma na­sa­dze­nia­mi, na dział­ce bla­sza­ny ga­raż. Ce­na TYL­KO 150 tys. zł. Wię­cej zdjęć, wir­tu­al­na wi­zy­ta na na­szej stro­nie : www.mercor.bielsko.pl tel. 501 67 88 99 10531171
BIEL­SKO Prze­stron­ny dom 160 mkw., w ci­chej i spo­koj­nej oko­li­cy, zda­la od ulicz­ne­go zgieł­ku, na prze­pięk­nej, wi­do­ko­wej dzia­ła­ce o pow. 2062 mkw. wraz z bu­dyn­kiem gosp. Ce­na 950.000 zł, KAN-DS-5279, www.kanon.nieruchomosci.pl, tel. kom. 731-600-670 10531318
BIEL­SKO Lip­nik - dom 160 mkw., stan, stan do­bry, do za­miesz­ka­nia, dział­ka 9a, ogro­dzo­na, za­go­spo­da­ro­wan­na, do­bra lo­ka­li­za­cja, bli­sko do cen­trum mia­sta, ce­na 830.000 zł, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
BIEL­SKO Lip­nik/Stra­con­ka Atrak­cyj­nie po­ło­żo­ny z wi­do­kiem na gó­ry dom z lat 90-tych o pow. cał. ok. 200 m2, dział­ka 5 a. Moż­li­wość ada­pta­cji na kil­ka lo­ka­li miesz­kal­nych. Ce­na 580 tys. zł. Wię­cej zdjęć i in­for­ma­cji oraz wir­tu­al­na wi­zy­ta na na­szej stro­nie www.mercor.bielsko.pl tel. 501 678 899 10531116
BIEL­SKO śc. cen­trum - pl. Woj­ska Pol. - KA­MIE­NI­CA 3-kondygnac.870 mkw., pow. dz. i po­dwór­ka 530 mkw., w po­dwó­rzu ofi­cy­na 107 mkw. PAR­TER - 2lo­ka­le użytk., I-II PIĘ­TRO - lo­ka­le miesz­kal­ne. Piw­ni­ce du­że, wys., ce­gla­ne, strych do ew. ada­pta­cji. WY­ŁĄCZ­NOŚĆ,Biel­skie Cen­trum Nie­ru­cho­mo­ści, (33)812-27-04, 601-481-516, www.bcn.com.pl 10525169
BIEL­SKO ści­słe cen­trum - ka­mie­ni­ca o pow. 530 mkw. do sprze­da­ży, Biel­skie Cen­trum Nie­ru­cho­mo­ści, (33)812-27-04, 603-660-389, wie­cej na: www.bcn.com.pl
BIEL­SKO ul. We­ster­plat­te - bu­dy­nek 3-kon­dy­gna­cyj­ny, pod­piw­ni­czo­ny z pod­da­szem do adat­pa­cji usłu­go­wo-miesz­kal­ny w świet­nej lo­ka­li­za­cji - ul. We­ster­plat­te. Przy­zie­mie użyt­ko­we z możl. pro­wa­dze­nia ci­chej dzia­łal­no­ści gosp. W bu­dyn­ku 6 nie­za­leż­nych lo­ka­li mieszk., wy­na­ję­tych, któ­re przy­no­szą co­mie­sięcz­ny do­chód. Ce­na 1.300.000 zł, [KAN-DS-5563], 731-600-670, www.kanon.nieruchomosci.pl
BIEL­SKO-BIA­ŁA oko­li­ce cen­trum Przed­mio­tem ofer­ty sprze­da­ży jest dom jed­no lub dwu­ro­dzin­ny o po­wierzch­ni cał­ko­wi­tej ok. 240 m2, pow. miesz­kal­nej ok. 160 m2, po­ło­żo­ny na za­go­spo­da­ro­wa­nej, pro­sto­ka­ąt­nej i pła­skiej dział­ce o pow. 798 m2. Mo­zli­wość pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści na par­te­rze lub za­adap­to­wa­nia na dru­gi lo­kal miesz­kal­ny. Ce­na 899 tys zł. Wię­cej zdjęć in­for­ma­cji i WIR­TU­AL­NA WI­ZY­TA na na­szej stro­nie www.mercor.bielsko.pl tel. 501678899 10531173
CHMIEL­NIK oko­li­ce - dom na dział­ce ok. 900 mkw., pow. 65 mkw., przy as­fal­cie, prąd, wo­da, ce­na 99.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia., tel. 602-188-188
CZĘ­STO­CHO­WA oko­li­ce - le­śni­czów­ka 70 mkw. + bu­dy­nek go­spo­dar­czy, oto­czo­ne la­sem i 200-let­ni­mi dę­ba­mi, dział­ka ok. 1100 mkw., pięk­ne miej­sce, ce­na 295.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 602‑188‑188
JA­WO­RZE Na­łę­że Dom o pow. 340 mkw., go­to­wy do za­miesz­ka­nia, pięk­na dział­ka 2628 mkw. z wła­sny­mi "drzwia­mi do la­su", nie­po­wta­rzal­ne miej­sce dla Two­jej ro­dzi­ny. Ce­na 1.250.000 zł, [KAN-DS-5469], tel. 731-600-670, www.kanon.nieruchomosci.pl 10531315
JA­WO­RZE Śred­nie - prze­stron­ny dom 230 mkw., bdb stan­dard, za­go­spo­da­ro­wa­na dział­ka 24a, spo­ra al­ta­na z pie­ca­mi i gril­lem. Ce­na 1.299.000 zł, 0% pro­wi­zji, [KAN-DS-5366], www.kanon.nieruchomosci.pl, (33)816-06-40, 500-140-980
JA­WO­RZE Śred­nie Prze­stron­ny dom 230 mkw., bdb stan­dard, za­go­spo­da­ro­wa­na dział­ka 24a, spo­ra al­ta­na z pie­ca­mi i gril­lem. Ce­na 1.299.000 zł, 0% pro­wi­zji, [KAN-DS-5366], www.kanon.nieruchomosci.pl, tel. (33)816-06-40, tel. kom. 500-140-980 10531341
KO­NIEC­POL oko­li­ce - dom 80 mkw., dział­ka 1400 mkw., tro­chę sa­du, ogro­dzo­na, do­stęp do dro­gi as­fal­to­wej, prąd, wo­da, ce­na 89.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
KO­ZY gra­ni­ca Biel­sko-Bia­ła - no­wo bu­do­wa­ny bu­dy­nek w za­bu­do­wie sze­re­go­wej (8 seg­men­tó­w) w sta­nie de­we­lo­per­skim o po­wierzch­ni 116 m2 (miesz­kal­nej 96,75 plus wia­ta ga­ra­żo­wa 19,25 m2) zlo­ka­li­zo­wa­ny na ład­nie po­ło­żo­nej dział­ce w miej­sco­wo­ści Ko­zy na gra­ni­cy Biel­ska-Bia­łej przy ul. Sa­do­wej (bocz­na od ul. Krań­co­we­j). Po­wierzch­nia dział­ki to ok 300m2. CE­NA:599 999 zł.[KAN-DS-5556] www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242
KO­ZY gra­ni­ca Biel­sko-Bia­ła No­wo bu­do­wa­ny bu­dy­nek w za­bu­do­wie sze­re­go­wej (8 seg­men­tó­w) w sta­nie de­we­lo­per­skim o po­wierzch­ni 116 m2 (miesz­kal­nej 96,75 plus wia­ta ga­ra­żo­wa 19,25 m2) zlo­ka­li­zo­wa­ny na ład­nie po­ło­żo­nej dział­ce w miej­sco­wo­ści Ko­zy na gra­ni­cy Biel­ska-Bia­łej przy ul. Sa­do­wej (bocz­na od ul. Krań­co­we­j). Po­wierzch­nia dział­ki to ok 300m2. CE­NA:599 999 zł.[KAN-DS-5556] www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242 10531361
ŁO­DY­GO­WI­CE - funk­cjo­nal­ny dom - stan de­we­lo­per­ski, pow. całk. 174,70 mkw., pow. użytk. 98,25 mkw., bar­dzo wi­do­ko­wa dział­ka 4,5a, ce­na 595.000 zł, (KAN-DS-5549), www.kanon.nieruchomosci.pl, (33)816-06-40, 500-140-980
ŁO­DY­GO­WI­CE Funk­cjo­nal­ny dom - stan de­we­lo­per­ski, pow. całk. 174,70 mkw., pow. użytk. 98,25 mkw., bar­dzo wi­do­ko­wa dział­ka 4,5a, ce­na 595.000 zł, (KAN-DS-5549), www.kanon.nieruchomosci.pl, tel. (33)816-06-40, tel. kom. 500-140-980 10531337
ŁO­DY­GO­WI­CE - stan de­we­lo­per­ski; 178,60 m2 pow. całk.; 92,50 m2 p. użytk.; wi­do­ko­wa dział­ka 863 m2; ce­na : 695 000,- zł [ KAN-DS-5550] tel. 33 816 06 40; 500 140 980, (33)816-06-40, 500-140-980
MIĘ­DZY­RZE­CZE GÓR­NE - dom 74 mkw., za­miesz­ka­ły, do czę­ścio­we­go re­mon­tu, dział­ka 12a, ogro­dzo­na, za­go­spo­dar., ce­na 320.000 zł do neg., Biel­skie Cen­trum Nie­ru­cho­mo­ści, (33)812-27-04, 603-660-389, www.bcn.com.pl 10525165
NA­KŁO gmi­na Le­lów - dom ok. 100 mkw. + bud. gosp. ok. 120 mkw., dz. ok. 900 mkw., bli­sko la­sy, je­zio­ra - 105 tys. zł Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
PIE­TRZY­KO­WI­CE - dom 85 mkw., stan de­we­lo­per­ski, w spo­koj­nym, wi­do­ko­wym, na­sło­necz­nio­nym miej­scu. Ofe­ro­wa­na ce­na 450.000 zł, 530-620-109 www.widoknieruchomosci.pl
PIOTR­KÓW oko­li­ce - dom ok. 60 mkw. do re­mon­tu + 2 bu­dyn­ki gosp., ład­nie po­ło­żo­ny, dział­ka 1300 mkw., prąd, wo­da, ce­na 125.000 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia., tel. 660‑220‑855
RA­DZIE­CHO­WY k. Żyw­ca - po­ło­wa do­mu, po­dział pio­no­wy, osob­ne wej­ście, ok. 80 mkw., pod­piw­ni­czo­ny, do od­no­wie­nia. Ofe­ro­wa­na ce­na 149.000 zł, 530-620-109 www.widoknieruchomosci.pl
SKAW­CE k. Su­chej Be­skidz­kiej - dom drew­nia­no-mu­ro­wa­ny ok. 100 mkw. - 2 nie­za­leż­ne miesz­ka­nia, dz. 20a - 446 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
STA­NI­SŁAW GÓR­NY - kli­ma­tycz­ny dom drew­nia­ny, 7-let­ni, pow. 116 mkw. - 4 po­ko­je, dz. 40a, do­jazd as­fal­to­wy - 749 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
SU­CHA BE­SKIDZ­KA - dom do re­mon­tu lub sa­mą dział­kę w Su­chej Be­skidz­kiej oraz dom ko­ło Su­chej ta­nio sprze­dam 503-477-518 dzwo­nić po godz. 20.00
WA­DO­WI­CE - dom o pow. 109 mkw. + bud. go­spo­dar­czy, me­dia, dz. bud. - rol­na 1,83 ha - 800 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
WA­DO­WI­CE bli­skie cen­trum - bu­dy­nek/ka­mie­ni­ca han­dlo­wo-usłu­go­wa 150 mkw., 2-lo­ka­lo­wy, dz. 8a - 499 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
WA­DO­WI­CE oko­li­ca - dom ok. 50-let­ni, 120 mkw.: 4 po­ko­je, 2 kuch­nie, pod­piw­ni­czo­ny, dz. 4a - 300 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
ZA­GÓ­RZE k. Mu­cha­rza
Dom pię­tro­wy z pod­da­szem ok. 120 mkw., czę­ścio­wo ume­blo­wa­ny, ga­raż, dz. 19,35a - 850 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl 10548119
Domy kupię
BIEL­SKO-BIA­ŁA i oko­li­ce do 50km - SKU­PU­JE za go­tów­kę WSZYST­KIE NIE­RU­CHO­MO­ŚCI do­my miesz­ka­nia grun­ty 888 888 157 skupbielsko@o2.pl
BIEL­SKO-BIA­ŁA Ży­wiec, Pszczy­na, Ty­chy, Cie­szyn in­ne - SKUP miesz­kań do­mów grun­tów za GO­TÓW­KE szyb­kie for­mal­no­ści 888 333 202
BIEL­SKO Ku­pię bez­po­śred­nio dom jed­no­ro­dzin­ny z ga­ra­żem w Biel­sku-Bia­łej lub naj­bliż­szej oko­li­cy, pro­szę o kon­takt: 794-013-080
BIEL­SKO - pil­nie ku­pię bliź­nia­ka lub sze­re­gów­kę - go­tów­ka ! Tel. 501 67 88 99
BIEL­SKO - pil­nie po­szu­ku­ję dla ob­co­kra­jow­ca kil­ku­let­nie­go do­mu do 150 m2, dział­ka ok. 10-12 a w Biel­sku lub naj­bliż­szej oko­li­cy, Nie­ru­cho­mo­ści Mer­cor, tel. 501 67 88 99
BIEL­SKO Gór­ne Przed­mie­ście - szu­ka­my do­mu dla na­sze­go Klieb­ta, na­kle­piej do re­mon­tu, pod dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, wię­cej in­for­ma­cji pod nr tel. 500-333-666, mgrabowska@kanon.nieruchomosci.pl, Ka­non Nie­ru­cho­mo­ści ul. Bar­lic­kie­go 25, Biel­sko-Bia­ła
BIEL­SKO i naj­bliż­sza oko­li­ca - Do­my na sprze­daż w Biel­sku i naj­bliż­szej oko­li­cy - pil­nie po­szu­ku­je­my w ce­nie do 800 tys. zł. Wir­tu­al­na pre­zen­ta­cja zgła­sza­nej ofer­ty gra­tis. Zo­bacz na www.mercor.bielsko.pl. Nie­ru­cho­mo­ści Mer­cor, tel. 501 67 88 99
BIEL­SKO oko­li­ca - po­szu­ku­je­my dla na­szych Klien­tów do­mów w Biel­sku-Bia­łej oko­li­cy, tel. 500-140-970, agnieszka.ptak@kanon.nieruchomosci.pl Ka­non Nie­ru­cho­mo­ści
BY­STRA, Biel­sko lub oko­li­ca - ku­pię nie­du­ży dom w By­strej, Biel­sku lub oko­li­cy, tel.: 500-385-710
OŚWIĘ­CIM, WA­DO­WI­CE, CHRZA­NÓW, Su­cha Be­skidz­ka - SKUP DZIA­ŁEK rol­nych, le­śnych, bu­dow­la­nych, in­west. GO­TÓW­KA I SZYB­KIE FOR­MAL­NO­ŚCI, 888 333 202
RA­DLIN, Wo­dzi­sław, Ryb­nik, Pszów, Ry­duł­to­wy, Ży­wiec i oko­li­ce - ku­pię dom do za­miesz­ka­nia (ok. 120m2) na dział­ce 5-7 arów, z ogrze­wa­niem ga­zo­wym (max 20-let­ni) ce­na do 500.000 zł, 724-873-362
Domy wynajmę
BIEL­SKO lub bli­ska oko­li­ca - męż­czy­zna - eme­ryt po­szu­ku­je do wy­na­ję­cia nie­dro­go, na dłu­żej sta­re­go do­mu lub miesz­ka­nia nie­ume­blo­wa­ne­go. Moż­li­wy re­mont, po­mo­gę, 723-685-194
Domy do wynajęcia
BIEL­SKO - pry­wat­ny dom, ogród, par­king, pię­tro do­mu ro­dzi­nie lub fir­mie do wy­na­ję­cia, 886-682-690 po 14.00
Domy zamienię
Żar­no­wiec Je­dli­cze, dział­kę 45 arów z do­mem za­me­nię na miesz­ka­nie, 691-368-929.
domy letniskowe
DO­MEK - drew­nia­ny, ca­ło­rocz­ny na 10a dział­ce w cen­trum Kóz sprze­dam, 664-383-363
KO­SZA­RA­WA po­wiat Ży­wiec - ma­ły do­mek wol­no sto­ją­cy, na wa­ka­cje do wy­na­ję­cia, tel. 794 270 830
Działki sprzedam
Bren­na 2,53 ha dzial­ka pod in­we­sty­cje bli­sko wy­cią­gu or­czy­ko­we­go z pra­wem za­bu­do­wy pod usłu­gi agro­tu­ry­stycz­ne świad­cze­nie usług pięk­na pa­no­ra­ma gór dzial­ka znaj­du­je sie pod la­sem oto­czo­na la­sem z 3 stron ce­na 75zl.mkw do neg.tel.787609155
DAN­KO­WI­CE (woj. ślą­skie) - Dział­ka o po­wierzch­ni 0,0785 ha plus udział w dział­ce dro­go­wej (0,0216 ha) umoż­li­wia­ją­cej do­stęp do dro­gi pu­blicz­nej (te­re­ny za­bu­do­wy miesz­ka­nio­wej z usłu­ga­mi). Bdb lo­ka­li­za­cja, bli­sko szko­ła, przy­chod­nia, ko­ściół, skle­py, przy­sta­nek. Ce­na 84.000,00 zł. Te­le­fon: 518707665 (po 18.00).
Ogród z drze­wa­mi lub bez miej­sce na przy­czep­kę cam­pin­go­wa n126/ nie­wi­qdow­ka wy­dzier­ża­wię na 3 la­ta ko­ło Ty­chów Oświę­ci­mia Go­czał­ko­wi­ce Pszczy­na Mi­ko­łów Orze­sze stru­mień bli­sko wo­dy te­le­fon 534099953/572919441 nie im­pre­zu­je ci­sza spo­kój mi­le wi­dzia­ne
Sko­czów ocha­by 62ar dział­ka rol­na pod re­kre­acje wi­do­ko­wa na gó­ry z piek­nym sta­rym drze­wo­sta­nem dę­bo­wym w gra­ni­cy dział­ki na ca­lej jej dłu­go­sci na­da­je sie pod al­ta­ne lub do­mek let­ni­sko­wy prze­na­szal­ny ce­na 82tys.zł tel.787609155
BIEL­SKO cen­trum ul. Trau­gut­ta Na sprze­daż po­ło­żo­na w cen­trum przy ul. Trau­gut­ta wjazd od ul. War­szaw­skiej, dział­ka ko­mer­cyj­na o pow. 5,7a. Me­dia, prąd, wo­da, gaz i ka­na­li­za­cja na dział­ce lub bez­po­śred­ni w uli­cy. Moż­li­wość pod­łą­cze­nia się do sie­ci cie­płow­ni­czej TER­MA. Wy­da­ne wa­run­ki za­bu­do­wy. Ce­na 360 tys zł, wię­cej zdjęć in­for­ma­cji i WIR­TU­AL­NY SPA­CER na na­szej stro­nie www.mercor.bielsko.pl tel. 501678899 10531175
BIEL­SKO Mi­ku­szo­wi­ce Krak. - dział­ka bud. 13,5a, uzbro­jo­na, z pra­wem za­bu­do­wy, 500-565-919
BIEL­SKO Mi­ku­szo­wi­ce Ślą­skie - 2 dział­ki o pow. ok. 9a każ­da; dro­ga do utwar­dze­nia, gaz, ka­na­li­za­cja w we­wnętrz­nej dro­dze do­jaz­do­wej, 299 zł/mkw. Ku­pu­ją­cy nie pła­ci pro­wi­zji [KAN-GS-5552; KAN-GS-5553] ]www.kanon.nieruchomosci.pl, (33)816-06-40, 500-140-980
BIEL­SKO REJ. UL. KS. BRZÓ­SKI Na sprze­daż par­ce­la o pow. 6.3 a, wy­da­ne wa­run­ki za­bu­do­wy, wszyst­kie me­dia w gra­ni­cy lub w dro­dze. Lek­ko po­chy­ła, ogro­dzo­na w są­siedz­twie za­bu­do­wa jed­no­ro­dzin­na, do­bry do­jazd. Ce­na 225 tys zł. MOŻ­LI­WA ZA­BU­DO­WA WIE­LO­RO­DZIN­NA! OFER­TA NA WY­ŁACZ­NOŚĆ, wię­cej in­for­ma­cji, zdjęć i WIR­TU­AL­NA WI­ZY­TA na na­szej stro­nie www.mercor.bielsko.pl tel. 501 67 88 99 10531119
BIEL­SKO-BIA­ŁA Lip­nik ul. Sie­dlec­ka - sprze­dam dział­kę bu­dow­la­ną o pow. 627 mkw., wy­da­ne wa­run­ki za­bu­do­wy, wszyst­kie me­dia w uli­cy, ogro­dzo­na z trzech stron. Ce­na 225 tys zł, ogło­sze­nie pry­wat­ne. Po­śred­ni­kom dzię­ku­je. tel. 511 203 011
BREN­NA - dział­ka bud 1585 mkw., znaj­du­ją­ca się po­śród do­mów jed­no­ro­dzin­nych, moż­li­wość wy­du­do­wa­nia do­mu jed­no­ro­dzin­ne­go lub bliź­nia­ka. Ofer­ta bez­pro­wi­zyj­na. Ce­na 260.000 zł do neg., [KAN-GS-5412], (33)816-06-40, 731-600-670, www.kanon.nieruchomosci.pl
BREN­NA - dział­ka sie­dli­sko­wa z moż­li­wo­ścią za­bu­do­wy za­gro­do­wej i dzia­łal­no­ści tu­ry­stycz­nej o pow. 25.399 mkw., w kształ­cie tra­pe­zu, zlo­ka­li­zo­wa­na na szczy­cie gó­ry, z do­stę­pem do dro­gi gmin­nej. Ce­na 1.800.000 zł, 731-600-670, www.kanon.nieruchomosci.pl
BUCZ­KO­WI­CE pow. Biel­sko-Bia­ła - dział­ka bud.-rolna 4600 mkw., w tym 3000 mkw. bu­dow­la­ne, w pięk­nym, wi­do­ko­wym, na­sło­necz­nio­nym miej­scu, ogro­dzo­na, z dwo­ma do­jaz­da­mi gmin­ny­mi. Ofe­ro­wa­na ce­na 620.000 zł, 530-620-109 www.widoknieruchomosci.pl
FRY­DRY­CHO­WI­CE - dz. bu­dow­la­no (ok. 63a) -rol­na - łącz­nie 2,56 ha, wo­da,gaz, do­jazd as­fal­to­wy - 450 560zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
GMI­NA JA­SIE­NI­CA - po­le rol­ne 1,8 ha, w tym 30a bu­dow­la­ne, cna 26 zł/mkw., www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
GNOJ­NO - dział­ka bu­dow­la­na 1100 mkw. z bu­dyn­kiem go­spo­dar­czym 100 mkw., do­stęp do as­fal­tu, w kształ­cie kwa­dra­tu, prąd, wo­da, ce­na 39.500 zł. Mo­gę do­słać zdję­cia, 660‑220‑855
JA­SIE­NI­CA na gra­ni­cy z Ja­wo­rzem - dział­ka 32a, pła­ska, do­jazd dro­gą as­fal­to­wą, me­dia obok dział­ki, cea 800.000 zł, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
JA­WO­RZE - wi­do­ko­wa (pa­nor­ma gó­r), 12a, me­dia w gra­ni­cy. Kon­takt: email46@wp.pl
KA­MESZ­NI­CA pow. ży­wiec­ki - dział­ka rol­na 5400 mkw., gra­ni­czy z la­sem, do­jazd po­lny ok. 250 m. Ofe­ro­wa­na ce­na 15 zł/mkw., 530-620-109 www.widoknieruchomosci.pl
KŁO­BUCK ul. Je­sio­no­wa - dział­ka bud. ok. 1200 mkw. z bu­dyn­kiem gosp. 50 mkw. w db sta­nie, oto­czo­na la­sem, pię­ke miej­sce, ce­na 185.000 zł, tel. 602‑188‑188
KŁOM­NI­CE oko­li­ce - pięk­na dział­ka le­śna 2900 mkw. pod re­kre­ację, do­jazd gmin­ny, wy­jąt­ko­wa ci­sza i spo­kój, bli­sko rze­ka i je­zio­ro, ce­na 19.500 zł. Moż­li­wość do­ku­pie­nia są­sied­niej dział­ki. Mo­gę do­słać zdję­cia., tel. 660‑220‑855
KO­ZY oko­li­ce cen­trum - dział­ka bud. 10a, wo­da, gaz, prąd, ogro­dzo­na, z ma­łym, drew­nia­nym dom­kiem, możl. bu­do­wy do­mu jed­nor­dzin­ne­go, 664-383-363
LI­MA­NO­WA - sprze­dam dział­ki: rol­na 16a i bu­dow­la­na 9a, uzbr. do­jazd dro­gą as­fal­to­wą, obok la­sku, rze­ki, ce­na 100 tys. zł do ne­go­cja­cji, 728-142-203
ŁO­DY­GO­WI­CE - 1 ha, w tym 45a bu­dow­la­ne­go, moż­li­wość bu­do­wy bliź­nia­ków, te­ren z wi­do­kiem na gó­ry i Je­zio­ro Ży­wiec­kie, ce­na 750.000 zł, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
MIĘ­DZY­BRO­DZIE Bial­skie - dział­ka bu­dow­la­na 800 mkw., bli­sko cen­trum, 80 m od je­zio­ra, (pła­ska), wszyst­kie me­dia, 606-335-012
MU­CHARZ - dział­ka 35a z po­zwo­le­niem na bu­do­wę 5 do­mów, uzbro­jo­na, do­jazd dr. as­fal­to­wą - 399 900 zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
PIE­TRZY­KO­WI­CE - dział­ka bu­dow­la­na 950 mkw. z pięk­nym wi­do­kiem na Je­zio­ro Ży­wiec­kie i ota­cza­ją­ce gó­ry, me­dia, do­jazd, ostat­nie 100 m utwar­dzo­ny, 530-620-109 www.widoknieruchomosci.pl
PI­SA­RZO­WI­CE - dział­ka bud., pła­ska, na­sło­necz­nio­na, ogro­dzo­na, z me­dia­mi, za­go­spo­da­ro­wa­na, ob­sa­dzo­na wo­kół tu­ja­mi i pięk­ny­mi, kwit­ną­cy­mi krze­wa­mi, do­mek let­ni­sko­wy, drew­nia­ny, ład­ny, za­dba­ny, wy­po­sa­żo­ny i ume­blo­wa­ny - po­ko­ik, kuch., łaz. Moż­li­wość po­by­tu od wio­sny do je­sie­ni, du­ża, za­da­szo­ny ta­ras, ce­na 329.000 zł, Biel­skie Cen­trum Nie­ru­cho­mo­ści, 603-660-389, www.bcn.com.pl 10525175
ROZ­TRO­PI­CE gm. Ja­sie­ni­ca Dział­ka bu­dow­la­na, wi­do­ko­wa 3106 mkw., wo­da na dział­ce, prąd, gaz w odl. 95 m, moż­li­wość po­dzia­łu. Ce­na 372.720 zł 0% pro­wi­zji [KAN-GS-5547], tel. kom. 500-140-980, 500-333-666 10531334
Działki kupię
BIEL­SKO-BIA­ŁA, Ży­wiec, Pszczy­na, Oswie­cim, Wa­do­wi­ce - SKUP DZIA­ŁEK rol­nych, le­śnych, bu­dow­la­nych, in­west. GO­TÓW­KA I SZYB­KIE FOR­MAL­NO­ŚCI, 888 333 202
BIEL­SKO-BIA­ŁA i oko­li­ce - SKU­PU­JE za go­tów­kę WSZYST­KIE DZIAŁ­KI rol­ne, le­śne, bu­dow­la­ne 888 888 157 skupbielsko@o2.pl
BIEL­SKO Ku­pię bez­po­śred­nio dział­kę bu­dow­la­ną pod dom jed­no­ro­dzin­ny w Biel­sku-Bia­łej, pro­szę o kon­takt: 794-013-080
Je­stem za­in­te­re­so­wa­na za­ku­pem wi­do­ko­wej dział­ki w Żyw­cu i oko­li­cach, nr tel. 730 772 073
BE­STWI­NA, BUCZ­KO­WI­CE, JA­SIE­NIC - Wil­ko­wi­ce, Wi­la­mo­wi­ce, Po­rąb­ka SKUP DZIA­ŁEK rol­nych, le­śnych, bu­dow­la­nych, in­west. GO­TÓW­KA I SZYB­KIE FOR­MAL­NO­ŚCI, 888 333 202
BIEL­SKO - Stra­con­ka lub ok. Zło­te Ła­ny dział­kę lub część ogro­du ku­pię Ofer­ta pry­wat­na tel. 504 180 661
BIEL­SKO KO­MO­RO­WI­CE od stro­ny Ma­zań­co­wic - ku­pię dział­kę lub część ogro­du pod ma­ły dom, oso­ba pry­wat­na tel. 511203011
BIEL­SKO Sta­re Biel­sko - szu­ka­my dział­ki bu­dow­la­nej dla klien­ta go­tów­ko­we­go, ok. 10a, Ka­non Nie­ru­cho­mo­ści, 500-333-666
BIEL­SKO Stra­con­ka - ku­pię pil­nie dział­kę bu­dow­la­ną tel. 501 67 88 99
BIEL­SKO Wa­pie­ni­ca - ku­pię dział­kę bu­dow­la­ną lub część ogro­du pow. 6-12 a, tel. 501678899
BIEL­SKO, Ko­zy, Wil­ko­wi­ce, Bucz­ko­wi­ce, Ja­wo­rze, Ja­sie­ni­ca - pil­nie po­szu­ku­je­my dla na­szych Klien­tów dzia­łek bu­dow­la­nych, tel. 500-140-980, egorska@akanon.pl Ka­non Nie­ru­cho­mo­ści
BIEL­SKO-BIA­ŁA - lub naj­bliż­sza oko­li­ca ! Masz du­ży ogród ! Po­dziel na mniej­sze dział­ki i zy­skaj do­bre­go są­sia­da ! Mał­żeń­stwo 50 + szu­ka spo­koj­nej oko­li­cy na bu­do­wę ma­łe­go dom­ku, po­mo­że­my przy wszyst­kich for­mal­no­ściach ! Tel. 511203011 10531125
BIEL­SKO-BIA­ŁA - Szczyrk Wi­sła Ustroń Bren­na - ku­pię dział­kę pod za­bu­do­wę WIE­LO­RO­DZIN­NĄ, SZE­RE­GO­WĄ, BLIŹ­NIA­CZĄ, 888 888 157 skupbielsko@o2.pl
BY­STRA, Mesz­na - dział­kę do 10a ku­pię, tel.: 500-385-710
CIE­SZYN, PSZCZY­NA, RYB­NIK - Żo­ry, Ty­chy SKUP DZIA­ŁEK rol­nych, le­śnych, bu­dow­la­nych, in­west. GO­TÓW­KA I SZYB­KIE FOR­MAL­NO­ŚCI, 888 333 202
DZIAŁ­KĘ - pod za­bu­do­wę bliź­nia­czą, sze­re­go­wą lub wie­lo­ro­dzin­ną ku­pię, 502-897-701
JA­WO­RZE - ku­pię dział­kę bu­dow­la­ną lub część ogro­du pow. 6-12 a, tel. 511 20 30 11
KU­PIE bez­po­śred­nio dział­kę pod bu­do­wę do­mu jed­no­ro­dzin­ne­go w oko­li­cach So­snow­ca 508‑386‑963
KU­PIĘ dział­kę pod bu­do­wę dom jed­no­ro­dzin­ne­go w oko­li­cach Be­ski­du Ślą­skie­go 510‑120‑578
KU­PIĘ zie­mię rol­ną do 1 hek­ta­ra, 535‑480‑794.
MA­ZAŃ­CO­WI­CE od stro­ny Ko­mo­ro­wic - ku­pię dział­kę bu­dow­la­ną tel. 511 20 30 11
RU­DZI­CA, Roz­tro­pi­ce, gm. Ja­sie­ni­ca - szu­ka­my wi­do­ko­wych dzia­łek bu­dow­la­nych dla na­szych klien­tów. Wię­cej in­for­ma­cji pod nr tel. 500-333-666, www.akanon.pl
ŻY­WIEC, BIEL­SKO-BIA­ŁA - ku­pię dział­kę uzbro­jo­ną, ok. 7-8 arów, 724-873-362
Działki zamienię-wydzierżawię
Sto­do­łę wy­dzier­ża­wię lub ku­pię, oko­li­ce Ty­chów / Pszczy­ny / Go­czał­ko­wi­ce Stru­mień / Pruch­na / Oświę­ci­mia z ogro­dem lub łą­ką, ogro­dzo­ną. Tel.: 534099953/572919441
Wy­dzier­ża­wię te­ren ogro­dzo­ny ogród ła­ke kil­ka arów lub sto­do­le na przy­cze­pę cam­pin­go­wa ma­ła n126 z moż­li­wo­ścią gril­lo­wa­nia i po­by­tu w week­en­dy oko­li­ce Pszczy­ny ko­bie­ta Brze­ś­ce Oświę­cim bu­ja­ków Orze­sze in­ne bli­sko Ty­chów nie im­pre­zu­je ce­nie spo­kój, 572919441
Wy­dzier­ża­wię ogro­dzo­ny ogród lub łą­kę, dział­kę rol­ni­czą pod przy­cze­pę kam­pin­go­wą. Nie­wia­dów 126, tel.: 572919441
Wy­dzier­ża­wię te­ren ogro­du, łą­ki, dzial­ki re­kre­acyj­nej na 4 la­ta, w po­bli­żu Go­czał­ko­wi­ce / Pszczy­na / Ty­chy / Wy­ry / Mi­ko­łów Stru­mień. Tel.: 534099953
Gospodarstwa i grunty rolne
CZE­CHO­WI­CE-DZIE­DZI­CE i oko­li­ce do 10 km - ku­pię sto­do­łę, 511-311-467
STA­RA WIEŚ - po­le rol­ne 1 ha, przy dro­dze as­fal­to­wej, me­dia obok dział­ki, ce­na 350.000 zł, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
Mieszkania sprzedam
BIEL­SKO Sprze­dam 2-po­ko­jo­we wła­sno­ścio­we miesz­ka­nie po ge­ne­ral­nym re­mon­cie w Biel­sku-Bia­łej na Zło­tych Ła­nach, na III pię­trze, tel. 535-227-009
BIEL­SKO Sprze­dam miesz­ka­nie 37m2, Ko­mo­ro­wi­ce Krak., p. IV/IV, 2 po­ko­je (nie­prze­chod­nie), kuch­nia, ła­zien­ka, osob­ne WC, po ge­ne­ral­nym re­mon­cie w 2015 r., bal­kon, piw­ni­ca, ce­na 285 tys. zł, tel. 691-955-957
BIEL­SKO Sprze­dam wła­sno­ścio­we miesz­ka­nie po ge­ne­ral­nym re­mon­cie w Biel­sku-Bia­łej na Zło­tych Ła­nach, 2-po­ko­jo­we na III pię­trze, tel. 535-227-009
AN­DRY­CHÓW cen­trum - miesz­ka­nie spół­dziel­cze 51,5 m2., 2 po­ko­je, kuch., łaz., przed­pod­kój, umebl., par­ter + piw­ni­ca 12 m2, ce­na 289 tys. zł do neg. tel. 510-308-620
BIEL­SKO - lo­kal o pow. 50 mkw., po­dzie­lo­ny na lo­kal miesz­kal­ny - ka­wa­ler­ka o pow. 20 mkw. i lo­kal użyt­ko­wy o pow. 30 mkw., obec­nie wy­naj­mo­wa­ny pod sklep. Ofer­ta ide­al­na pod in­we­sty­cję. Ce­na 359.000 zł, [KAN-MS-5575], tel. 500 42 42 42, www.kanon.nieruchomosci.pl
BIEL­SKO - miesz­ka­nie 1-po­ko­jo­we ty­pu ka­wa­ler­ka, po­ło­żo­na na II pię­trze ni­skie­go blo­ku, zlo­ka­li­zo­wa­ny przy ul. Ba­to­re­go, po re­mon­cie, skła­da się z przed­po­ko­ju, kuch­ni, ła­zien­ki oraz du­że­go po­ko­ju. W chwi­li obec­nej miesz­ka­nie jest wy­naj­mo­wa­ne. Ofer­ta ide­al­na pod in­we­sty­cję, przy­no­szą­ca sta­ły mie­sięcz­ny do­chód. Ce­na 195.000 zł, [KAN-MS-5576], tel. 500 42 42 42, www.kanon.nieruchomosci.pl
BIEL­SKO
Miesz­ka­nie 1-po­ko­jo­we ty­pu ka­wa­ler­ka, po­ło­żo­na na II pię­trze ni­skie­go blo­ku, zlo­ka­li­zo­wa­ny przy ul. Ba­to­re­go, po re­mon­cie, skła­da się z przed­po­ko­ju, kuch­ni, ła­zien­ki oraz du­że­go po­ko­ju. W chwi­li obec­nej miesz­ka­nie jest wy­naj­mo­wa­ne. Ofer­ta ide­al­na pod in­we­sty­cję, przy­no­szą­ca sta­ły mie­sięcz­ny do­chód. Ce­na 195.000 zł, [KAN-MS-5576], tel. 500 42 42 42, www.kanon.nieruchomosci.pl 10537025
BIEL­SKO Alek­san­dro­wi­ce - no­we miesz­ka­nie 74 mkw., I pię­tro z bal­ko­nem, stan de­we­lo­per­ski, bdb lo­ka­li­za­cja, ce­na 600.000 zł, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
BIEL­SKO cen­trum, ul. Bar­lic­kie­go
Lo­kal 83 mkw., par­ter w ka­mie­ni­cy pod usłu­gi,biu­ro,miesz­ka­nie bez­czyn­szo­we. Ce­na 420.000 zł, tel. 500 140 970 ; agnieszka.ptak@kanon.nieruchomosci.pl KA­NON NIE­RU­CHO­MO­ŚCI 10541992
BIEL­SKO cen­trum, ul. Bar­lic­kie­go - lo­kal 83 mkw., par­ter w ka­mie­ni­cy pod usłu­gi,biu­ro,miesz­ka­nie bez­czyn­szo­we. Ce­na 420.000 zł, tel. 500 140 970 ; agnieszka.ptak@kanon.nieruchomosci.pl KA­NON NIE­RU­CHO­MO­ŚCI
BIEL­SKO-BIA­ŁA - Zło­te Ła­ny, 29m2, 2 po­ko­je od­dziel­ne wej­ścia, ce­na 195 tys. zł, 518 422 646
CZE­CHO­WI­CE-DZIE­DZI­CE ul. Klasz­tor­na - miesz­ka­nie 2 po­ko­jo­we, pow. 37 mkw., po­ło­żo­ne na 1-szym pię­trze w ni­skim IV p, jed­no-klat­ko­wym blo­ku. Du­ży bal­kon. Ni­ski czynsz - wspól­no­ta. Lo­kal po re­mon­cie, no­we me­ble ku­chen­ne i sprzęt agd, ła­zien­ka ra­zem z wc no­we ka­fel­ki, na pod­ło­dze w po­ko­jach pa­ne­le i ka­fle ce­ra­micz­ne w przed­po­ko­ju i kuch­ni. Ce­na 290 tys. zł. tel. 511 203011. Ogło­sze­nie pry­wat­ne, po­śred­ni­kom dzię­ku­ję.
GO­CZAŁ­KO­WI­CE - miesz­ka­nie 68 mkw., cał­ko­wi­cie bez­czyn­szo­we, I pię­tro, stan de­we­lo­per­ski, w ce­nie miej­sce par­kin­go­we, te­ren ogro­dzo­ny, ce­na 410.000 zł, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
GO­CZAŁ­KO­WI­CE - no­we miesz­ka­nie bez­czyn­szo­we 71 mkw., par­ter z ta­ra­sem i ogród­kiem, w ce­nie miej­sce par­kin­go­we, te­ren ogro­dzo­ny, ce­na 500.000 zł, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
JA­WO­RZE - no­we miesz­ka­nie 40 do 60 mkw., stan de­we­lo­per­ski, b. do­bra lo­ka­li­za­cja, www.podbeskidzie-bielsko.pl, 502-897-701
JA­WO­RZE cen­trum - miesz­ka­nie na I p. o pow. 100 mkw., w do­brym sta­nie, do za­miesz­ka­nia, pięk­ne miej­sce, w par­ku, bli­sko tęż­nia, bli­sko ścież­ki ro­we­ro­we i spa­ce­ro­we, skle­py, przy­sta­nek, szko­ły i in­ne atrak­cje, ce­na 265.000 zł, 729-406-035
SPRZE­DAM miesz­ka­nie 20 m2 w Bę­dzi­nie, blok 4-pię­tro­wy z win­dą, lo­kal do re­mon­tu. Ce­na 77.880 zł, www.ipark.bedzin.pl, 799‑919‑888
WA­DO­WI­CE Wa­do­wi­ty - miesz­ka­nie - od­ręb­na wła­sność, 52 mkw., II pie­tro, 2 po­ko­je, bal­kon, piw­ni­ca, strych - 320 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
WA­DO­WI­CE XX-le­cia - miesz­ka­nie po re­mon­cie, 46 mkw., III pię­tro, 2 po­ko­je, ume­blo­wa­na kuch­nia, piw­ni­ca - 299 tys. zł, Nie­ru­cho­mo­ści, tel. 33/ 823 37 91, www.madej.net.pl
ŻY­WIEC - lo­kal miesz­kal­ny 71,66 m2 w apar­ta­men­tow­cu, dwa bal­ko­ny; stan de­we­lo­per­ski; miej­sca po­sto­jo­we, ogró­dek; ce­na : 445000,- zł [ KAN-MS-5551] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980, (33)816-06-40, 500-140-980
ŻY­WIEC Lo­kal miesz­kal­ny 71,66 m2 w apar­ta­men­tow­cu, dwa bal­ko­ny; stan de­we­lo­per­ski; miej­sca po­sto­jo­we, ogró­dek; ce­na : 445000,- zł [ KAN-MS-5551] www.kanon.nieruchomosci.pl; tel. 33 816 06 40; 500 140 980, tel. (33)816-06-40, tel. kom. 500-140-980 10537007
Mieszkania kupię
BIEL­SKO-BIA­ŁA - oraz ca­ły Śląsk i Ma­ło­pol­ska SKUP MIESZ­KAŃ 888-888-157 skupbielsko@o2.pl
BIEL­SKO-BIA­ŁA - oso­ba pry­wat­na ku­pi miesz­ka­nie za go­tów­kę, bez po­śred­ni­ków na te­re­nie Biel­ska-Bia­łej, 516-505-585
BIEL­SKO Ku­pię bez­po­śred­nio miesz­ka­nie w Biel­sku-Bia­łej, mo­że być do re­mon­tu, pła­cę go­tów­ką, pro­szę o kon­takt: 794-013-080
Je­stem za­in­te­re­so­wa­na za­ku­pem za go­tów­kę miesz­ka­nia dwu­po­ko­jo­we­go na te­re­nie Biel­ska-Bia­łej nr tel. 730 772 073
Ku­pię miesz­ka­nie jed­no lub dwu­po­ko­jo­we w Biel­sku Bia­łej.Je­stem oso­bą pry­wat­ną i za­pła­cę od­ra­zu go­tów­ką. Tel.518-764-727
Po­szu­ku­je ta­nie­go miesz­ka­nia w Ka­to­wi­ce lub oko­li­ce w spo­koj­nym miej­scu na dłu­żej.tak do 1100 zł wszyst­ko oko­ło,mo­że być bez wy­gód pie­ce. NR TEL- 737302264
APAR­TA­MENT - z ga­ra­żem i ogród­kiem w Biel­sku ku­pię tel. 511 20 30 11
BIEL­SKO - 1 pok. z bal­ko­nem, mo­że być do re­mon­tu na os. Pia­stow­skim, pry­wat­nie ku­pię, go­tów­ka, tel. 511 203 011
BIEL­SKO - 1- lub 2-pok. miesz­ka­nie pil­nie po­szu­ku­ję dla zde­cy­do­wa­ne­go klien­ta z go­tów­ką. Nie­ru­cho­mo­ści Mer­cor, tel. 501 67 88 99
BIEL­SKO - 2- lub 3-po­ko­jo­we­go miesz­ka­nia pil­nie po­szu­ku­ję dla zde­cy­do­wa­ne­go klien­ta z go­tów­ką! Nie­ru­cho­mo­ści Mer­cor, tel. 501 67 88 99
BIEL­SKO - 3-4 pok. w no­wym bu­dow­nic­twie z ga­ra­żem,miej­scem par­kin­go­wym ku­pię - go­tów­ka i dłuż­szy ter­min wy­da­nia. Ofer­ta pry­wat­na tel. 501678899
BIEL­SKO - Os. Pia­stow­skie, Os. Miesz­ka I-go, ku­pię 1 lub 2 pok miesz­ka­nie - go­tów­ka tel. 501678899
BIEL­SKO-BIA­ŁA - Ży­wiec, Pszczy­na, Ty­chy, Cie­szyn in­ne SKUP miesz­kań do­mów grun­tów za GO­TÓW­KE szyb­kie for­mal­no­ści 888 333 202
Mieszkania wynajmę
Eme­ryt­ka, wdo­wa pil­nie po­szu­ku­je ka­wa­ler­ki do 1000 zł w Pol­sce po­łu­dnio­wej i świę­to­krzy­skie, ume­blo­wa­ne, par­ter lub 1 pię­tro, 514-294-648
BIEL­SKO - Pil­nie po­szu­ku­ję do wy­na­ję­cia na dłuż­szy okres miesz­ka­nia min. 2 po­ko­je z bal­ko­nem, na min. 1 pię­trze w Biel­sku-Bia­łej, tel. 883-722-368 lucyna.handy@onet.pl
BIEL­SKO - po­szu­ku­je­my do wy­na­ję­cia 1-2 pok. miesz­ka­nia dla Klien­ta. Wir­tu­al­na pre­zen­ta­cja zgła­sza­nych ofert gra­tis. Nie­ru­cho­mo­ści Mer­cor tel. 501 67 88 99 lub 33 812 47 47
BIEL­SKO-BIA­ŁA i oko­li­ce - pro­fe­sjo­nal­na, kul­tu­ral­na oso­ba, bez na­ło­gów, pil­nie szu­ka do wy­na­ję­cia na bar­dzo dłu­gi okres nie­ume­blo­wa­ne­go, no­wo­cze­sne­go miesz­ka­nia z bal­ko­nem 45-55m2 (su­cha piw­ni­ca/ko­mór­ka) w ni­skim bu­dyn­ku/blo­ku, przy­sta­nek w oko­li­cy. Tel. 790-806-086, 602-454-872 po godz. 18.00
BIEL­SKO-BIA­ŁA lub oko­li­ce - bez­dom­ny bez­płat­nie wy­naj­mie (na min. ro­k) miesz­ka­nie, dom lub apar­ta­ment 698-440-203 werner.marcel.poczta@interia.com
Mieszkania do wynajęcia
BY­STRA k. Biel­ska-Bia­ła - mie­sza­ka­nie ok. 60 mkw. dla ko­bie­ty ew. dwóch ko­biet z Ukra­iny (mo­że być z dziec­kie­m), w wie­ku 25-50 l. za po­moc w utrzy­ma­niu bu­dyn­ku i ogro­du + me­dia do wy­na­ję­cia, bdb do­jazd ko­mu­ni­ka­cją miej­ską nr 57, tel.517‑843‑688 10536163
Du­ży po­kój z bal­ko­nem w Biel­sku-Bia­łej do wy­na­ję­cia dla ko­bie­ty, 800 zł + me­dia, tel. 509-807-265
Kawa­ler­ka na 10 pie­trze z bal­ko­nem i wi­do­kiem na go­ry 37 m do wy­na­je­cia tel.695415210
Mam miesz­ka­nie do wy­na­je­cia ka­wa­ler­ka 37 M2 na 10 pie­trze z bal­ko­nem wi­do­kiem na gory.tel.kontaktowy695415210
Miesz­ka­nie do wy­na­je­cia ka­wa­ler­ka 37 M2 na 10 pie­trze z bal­ko­nem i wi­do­kiem na gory.kontakt tel.695415210
Po­szu­ku­je ta­nie­go miesz­ka­nia w Kra­ko­wie w spo­koj­nym miej­scu na dłu­żej.tak do 1100 zł wszyst­ko oko­ło,mo­że być bez wy­gód piece.NR TEL- 737302264
- SO­SNO­WIEC ul. Le­nar­to­wi­cza - wy­naj­mę miesz­ka­nie, 35 m2, 537 608 508
BIEL­SKO - 3 po­ko­je ume­blo­wa­ne dla 3 mło­dych pra­cu­ją­cych dziew­cząt lub stu­den­tek pra­cu­ją­cych, bli­sko dwo­rzec, do­jazd MZK - wszyst­kie li­nie, Fiat, cen­trum, ATH, Wa­pie­ni­ca. Nie dla ro­dzin, bez zwie­rząt, wol­ne od za­raz, 606-296-036
BIEL­SKO - pię­tro do­mu ro­dzi­nie lub fir­mie do wy­na­ję­cia, 886-682-690 po 14.00
BIEL­SKO - po­kój 2-oso­bo­wy dla chło­pa­ków pra­cu­ją­cych lub 1-oso­bo­wy, nie­pa­lą­cych, mło­de oso­by szu­ka­ją­ce stan­cji, dom pry­wat­ny, bli­sko Fiat, do­jazd do Cze­cho­wic-Dz., przy­sta­nek MZK, cen­trum, wol­ne na 6 mies. do 1 ro­ku, 606-296-036
BIEL­SKO - po­kój dla dziew­czy­ny pra­cu­ją­cej, nie­pa­lą­cej, bez zwie­rząt, ume­blo­wa­ny, do­stęp do kuch­ni i ła­zien­ki, bli­sko ATH, cen­trum, dwo­rzec, ok. Pia­stow­skiej na 6 mies. do 1 ro­ku. Wol­ne od za­raz, 606-296-036
BIEL­SKO oko­li­ce - do wy­na­ję­cia miej­sce noc­le­go­we w dom­ku cam­pin­go­wum, TV, in­ter­net, par­king, moż­li­wość go­to­wa­nia, 606-885-589 Ja­sie­ni­ca
BIEL­SKO oko­li­ce - do wy­na­ję­cia po­ko­je dla pra­cow­ni­ków, tu­ry­stów oraz po­ko­je go­ścin­ne, TV, in­ter­net, par­king, do­stęp do kuch­ni, 606-885-589 Ja­sie­ni­ca
BIEL­SKO ul. So­bie­skie­go - do wy­na­ję­cia ka­wa­ler­ka o pow. 20 mkw., zlo­ka­liz. na par­te­rze w bu­dyn­ku ty­pu Ka­mie­ni­ca przy ul. So­bie­skie­go, ogrze­wa­nie elek­trycz­ne. Od­stęp­ne 1050 zł, kau­cja 2.500 zł, czynsz do wspól­no­ty 290 zł, me­dia wg zu­ży­cia, [KAN-MW-5574] www.kanon.nieruchomosci.pl tel.500 424 242
BY­STRA ŚLĄ­SKA k. Biel­ska - miesz­ka­nie, 2 pok. nie­za­leż­ne, kuch­nia, ła­zien­ka, ce­na za po­kój 800 zł (czyn­sz) + opła­ty. Do wy­na­ję­cia, 510-082-670
CIE­SZYN - miesz­ka­nie po ka­pi­tal­nym re­mon­cie 47 mkw., IV p., bal­kon, piw­ni­ca, 2 po­ko­je, kuch­nia z otwar­tym sa­lo­nem, cał­ko­wi­cie umebl., łaz., wc, przed­po­kój za­bu­do­wa­ny sza­fą lu­strza­ną, do wy­na­ję­cia, ce­na do uzg., 514-288-276
DĄ­BRO­WA G. An­to­niów - Wy­naj­mę po­kój 1-oso­bo­wy w do­mu wie­lo­ro­dzin­nym, wy­po­sa­żo­ny TV, lo­dów­ka, tyl­ko dla męż­czyzn, me­dia bez­płat­nie, ce­na 1200 zł/m-c, 503-994-855
LI­PO­WA k/Żyw­ca - 2 po­ko­je do wy­na­ję­cia na okes 1 ro­ku 604-277-799
Mieszkania zamienię
BIEL­SKO - 3 pok. po ka­pi­tal­nym re­mon­cie, I p. w ni­skim blo­ku z ga­ra­żem os. Lan­gie­wi­cza - za­mie­nię z do­pła­tą na dział­kę lub ma­ły dom. tel. 511-203-011
Komercyjne, lokale sprzedam
BIEL­SKO Dol­ne Przed­mie­ście - dzi­ła­ją­cy od wie­lu lat lo­kal usłu­go­wo-han­dlo­wy ok. 20 mkw. CE­NA: 79.000 zł; 0% PRO­WI­ZJI [KAN-LS-5105], www.kanon.nieruchomosci.pl, tel. (33)816-06-40, tel. kom. 500-140-980
Biel­sko Dol­ne Przed­mie­ście (33)816-06-40
Dzi­ła­ją­cy od wie­lu lat lo­kal usłu­go­wo-han­dlo­wy ok. 20 mkw. CE­NA: 79.000 zł; 0% PRO­WI­ZJI [KAN-LS-5105], www.kanon.nieruchomosci.pl 500-140-980 10541967
Komercyjne, lokale kupię
BIEL­SKO-BIA­ŁA - oraz ca­ły Śląsk i Ma­ło­pol­ska SKUP WSZYST­KICH NIE­RU­CHO­MO­ŚCI 888-888-157 skupbielsko@o2.pl
Komercyjne, lokale wynajmę
BIEL­SKO-BIA­ŁA - lo­ka­lu do 30 mkw. na kwia­ciar­nię, ko­niecz­ny do­stęp do wo­dy po­szu­ku­ję do wy­na­ję­cia, tel. kom. 602-524-769
WY­NAJ­MĘ biu­ro na pod­da­szu pa­wi­lo­nu przy ul. Cie­szyń­skiej w Biel­sku-Bia­łej. Pow. 35 m2: 1 po­kój i WC. Kom. 600488555.
WY­NAJ­MĘ biu­ro na pod­da­szu pa­wi­lo­nu przy ul. Cie­szyń­skiej w Biel­sku-Bia­łej. Pow. 75 m2: dwa po­ko­je i WC. Kom. 600488555.
Komercyjne, lokale 
do wynajęcia
BIEL­SKO - pie­kar­nia-cu­kier­nia z ma­szy­na­mi i miesz­ka­niem do wy­na­ję­cia, tel. kom. 508-206-893
BIEL­SKO cen­trum - PIL­NIE wy­naj­mę lub sprze­dam udzia­ły 1,5% wraz z grun­tem w Do­mu Han­dlo­wym Wo­kul­ski (I p.) w od­ręb­nej nie­ru­cho­mo­ści wspól­nej Ce­cho­wa 22, przy­le­ga­ją­cej bez­po­śred­nio do Ga­le­rii Sfe­ra w Biel­sku-Bia­łej. Oka­zja - atrak­cyj­na ce­na - 500 zl (w tym me­dia bez ener­gii) lub sprze­dam - 20 mkw. Moż­li­wość wy­na­ję­cia więk­szej po­wierzch­ni - do 600 mkw., tel. 517-843-688
Biel­sko ul. Sto­ja­łow­skie­go - lo­kal 30 mkw. pod dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, 2 po­miesz­cze­nia, z za­ple­czem so­cjal­nym, na par­te­rze, do wy­na­ję­cia, Biel­skie Cen­trum Nie­ru­cho­mo­ści, 603-660-389, www.bcn.com.pl 10525155
Garaże
BIEL­SKO Ku­pię bez­po­śred­nio ga­raż w Biel­sku-Bia­łej w cen­trum mia­sta, naj­le­piej Gór­ne Przed­mie­ście, za go­tów­kę, pro­szę o kon­takt: 794-013-080
Ga­ra­że mu­ro­wa­ne z dział­ką sprze­dam lub za­mie­nię na miesz­ka­nie. Sta­ry So­sno­wiec 507 283 689
BIEL­SKO-BIA­ŁA - ga­raż mu­ro­wa­ny w Biel­sku-Bia­łej - ku­pię, 508-069-141 10272213
BIEL­SKO-BIA­ŁA - ku­pię ga­raż przy ul. Wa­pien­nej, 509-807-265
KU­PIĘ ga­raż mu­ro­wa­ny 535‑480‑794.
Zarządzanie, pośrednictwo
ZA­RZĄ­DZA­NIE nie­ru­cho­mo­ścia­mi wła­ści­cie­li po­zo­sta­ją­cych po­za miej­scem za­miesz­ka­nia, lub in­we­sto­rów po­sia­da­ją­cych kil­ka miesz­kań pod wy­na­jem. KA­NON NIE­RU­CHO­MO­ŚCI, www.kanon.nieruchomosci.pl, 731-600-670

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

    Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


      POWRÓT