KRAMIK OGŁOSZENIOWY JARMARKU

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

    [b][b][b]


Sport i rekreacja
CZĘ­ŚCI ro­we­ro­we Cam­pa­gno­lo sprze­dam, tel. 451‑626‑886
NAR­TY He­ad, dł. 170 cm, ce­na 50 zł, nar­ty Ros­si­gniol, dł. 160 cm, ce­na 50 zł, tel.: 579 960 190
NAR­TY Ros­si­gnol dł. 160 cm, uży­wa­ne, ser­wi­so­wa­ne, ce­na 50 zł. Nar­ty Fi­scher dł. 170 cm, na­ostrzo­ne, uży­wa­ne, ce­na 50 zł, nar­ty ca­rvin­go­we He­ad, dł. 150 cm, ser­wis., ce­na 40 zł, 737‑503‑219
NAR­TY zjaz­do­wo-bie­go­we, dwie pa­ry, dł. 195 cm i 170 cm, kij­ki, bu­ty, rozm. 42, spodnie, kurt­ka, ce­na 220 zł, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
OPO­NY ro­we­ro­we 26x1,9, an­ty­prze­bi­cio­we, pa­sek od­bla­sko­wy, no­we, czar­ne, ce­na 60 zł/szt., tel. 692‑175‑314
PI­STO­LET star­to­wo-hu­ko­wy (do ce­lów spor­to­wy­ch) stan bdb, ce­na 160 zł, 791‑934‑727
RE­TRO dam­ka ro­wer któ­re­go już nie ku­pisz w żad­nym skle­pie spraw­ny go­to­wy do jaz­dy, świa­tła tez dzia­ła­ją 572 630 056
RO­WER BMX, sta­ry i no­wy typ, cross na ko­łach 20", tel. 508‑541‑451
RO­WER gór­ski oraz ra­dio lub ra­dio­ma­gne­to­fon przyj­mę, 574‑420‑645
RO­WER gór­ski, skła­da­ny, ko­ła 26", du­żo try­bów prze­ło­że­nia, ma­ło uży­wa­ny, 1‑2 ra­zy w ro­ku, mie­ści się w ba­gaż­ni­ku au­ta oso­bo­we­go, ce­na 190 zł, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
RO­WER mę­ski tre­kin­go­wy, ko­ła 28", 24 bie­gi, ra­ma alu­mi­nio­wa, dy­na­mo w przed­nim ko­le, licz­nik ki­lo­me­trów, amor­ty­za­to­ry przód i tył, ce­na 1000 zł, tel. 698‑910‑260
RO­WE­RY z cza­sów PRL-u sprze­dam, tel.: 506‑254‑855
SPRZE­DAM bież­nia elek­trycz­na do cho­dze­nia re­gu­lo­wa­na pręd­kość,ekran z po­mia­ra­mi,skła­da­na no­wa czę­ścio­wo w fo­liach bar­dzo do­bra Ce­na 900 zł. Tel 604 172169. Biel­sko Bia­ła
WA­LIZ­KA po­dróż­na Puc­ci­ni na 4 kół­kach ob­ro­to­wych 360 stop­ni, ko­lor po­ma­rań­czo­wy, wy­cią­ga­na rącz­ka, szy­fro­wy za­mek, 52x29x77 cm, poj. 20 kg, ce­na 120 zł, Biel­sko, tel. 539‑683‑081
WA­LIZ­KA po­dróż­na Puc­ci­ni na 4 kół­kach, ko­lor po­ma­rań­czo­wy, wy­cią­ga­na rącz­ka, szy­fro­wy za­mek, szer. 47 cm, wys. 70 cm, poj 20 kg, ce­na 120 zł, Biel­sko, tel. 539‑683‑081
WIA­TRÓW­KĘ do ce­lów spor­to­wych- sprze­dam, ce­na 200 zł, 601‑463‑317
Turystyka
Góry

WI­SŁA - wcza­sy dla eme­ry­tów i ren­ci­stów z wy­ży­wie­niem (2 po­sił­ki), koszt 125 zł / za do­bę /od oso­by. Tel.: 603‑636‑533.
Dom, ogród, biuro
Wyposażenie domu:
meble,AGD i inne

BLAT na me­ble (180x63) ce­na 160zł, zle­wow­my­wak do ła­zien­ki 40zł, ze­staw kom­pu­te­ro­wy, kom­pu­ter, mo­ni­tor, dru­kar­ka, mysz, kla­wia­tu­ra, gło­śni­ki 80zł, 504‑362‑369
BOJ­LER ga­zo­wy; dwa grzej­ni­ki ła­zien­ko­we; dwie umy­wal­ki kom­plet­ne z ba­te­ria­mi; zlew 2-ko­mo­ro­wy; me­blo­ścian­kę; dwa fo­te­le; dwie pu­fy na kól­kach- sprze­dam 603‑190‑050, Mi­ze­rów
BOJ­LER z wę­żow­ni­ca 140 l. z ro­ku 2018, stan b.dobry. ce­na 250 zł. Oko­li­ce Wa­do­wic Tel.510 091 851
CZĘ­ŚCI do zmy­war­ki whirl­po­ol do ADP 4108/1 (pom­pa od­pły­wo­wa, elek­tro­za­wór, wy­łącz­nik, filtr prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wy, pom­pa wraz z grzał­ką), uży­wa­ne, ory­gi­nał, tel. 579 960 190
DY­WAN 4x3 m, be­żo­wy, w róż­ne wzo­ry, ma­ło uży­wa­ny, ce­na do uzg., An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
ELEK­TRYCZ­NA ma­szy­na do szy­cia Łucz­nik 739, ma­ło uży­wa­na, Biel­sko, tel. 607‑228‑870
FI­RA­NY z lśnią­cym ha­ftem, ko­lo­ro­we i śnież­no­bia­łe, wi­szą­ce sprze­dam, 728‑926‑696
KOŁ­DRA weł­na sa­ty­na no­wa, 100% czy­sta weł­na w ru­nie, dł. 1,5 m, szer. 1,5 m + po­dusz­ka 70x45cm, ce­na 200 zł - Oka­zja! (32)457‑87‑41 wiecz., 500‑217‑439
KOM­PLET wy­po­czyn­ko­wy Ro­ma 3 + 2 + 1, stan bdb, uży­wa­ny, skó­rza­ny, ce­na 4.000 zł do neg., Ja­sie­ni­ca, tel. 514‑698‑336
KU­CHEN­KA uni­wer­sal­na mi­ni dla po­dróż­ni­ka, na ben­zy­nę, myj­ka pa­ro­wa 1500 W, 4 ba­ry, wie­lo­funk­cyj­na pa­tel­nia elek­trycz­na Pi­za Ma­ster, mi­kro­mierz 10 03, 75/100 mm 0,01‑0,25 - 100, au­to­mat do ka­set MK125 Au­to­ma­tic na ka­se­ty + ta­śmy, tel. 502‑568‑790
LAM­PA wi­szą­ca, kin­kie­ty - 20 zł, urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyj­ne - dru­kar­ka Desk Jet F380, no­wy dy­wan 1,6x3,5, za­sło­na no­wa, mio­do­wa 1,6x2,5 m, fi­ran­ki uszy­te - 20 zł/szt., no­wy, du­ży ob­rus bia­ły, za­zdo­ski - 5 zł, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
LO­DÓW­KĘ sprze­dam. Tel.: 733‑677‑028, 601‑974‑461.
LU­STRO 55x95 cm + wie­szak 73x23 cm, z po­ro­ży, wszyst­ko o mo­ty­wach przy­rod­ni­czo-zwie­rzę­cych (kom­ple­t), rzeź­ba an­tyk i in­ne sta­ro­cie, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
LU­STRO ła­zien­ko­we, ce­na 40 zł, Ko­zy, tel.: 532‑379‑840
ŁA­WO-STÓŁ owal­ny, dę­bo­wy, li­te drew­no, ro­bio­ny w Gdań­sku, w la­tach 70., roz­kła­da­ny, pod­no­szo­ny, ciem­ny orzech, zło­żo­ny 140x80 cm, ce­na do uzg., tel. 607‑228‑870, Biel­sko
ŁÓŻ­KO pię­tro­we wy­ko­na­ne z so­lid­nych ele­men­tów, dł. 1,75 m, szer. 80 cm, wys. 1,65 m, stan bdb, ce­na 500 zł do neg., tel. 793‑524‑988
MA­TE­RAC Blak­mur Dre­man, dwu­stron­ny (200x90) no­wy, nie­uży­wa­ny, ce­na 600 zł, tel.: 737‑503‑219
MA­TE­RAC pian­ko­wy, dwu­stron­ny, sprę­ży­ny ba­ne­lo­we Ba­sic S30, 80x200 cm, uży­ty jed­no­ra­zo­wo, za­ku­pio­ny w Jysk sprze­dam za 1/2 ce­ny, ce­na 290 zł, Biel­sko, tel. 507‑404‑748
ME­BLO­ŚCIAN­KA dę­bo­wa, ciem­na, wys. 200 cm, szer. 195 cm, 3 czę­ści po­zio­me + stół du­ży, nie­roz­kła­da­ny, dł. 220 cm, szer. 85 cm, ko­lor brą­zo­wy prę­go­wa­ny, stan bdb, ce­na 2650 zł za kom­plet, Go­la­so­wi­ce, tel. 694‑548‑140
Owal­ny, re­pre­zen­ta­cyj­ny, roz­kła­da­ny stół bia­ło-czar­ny, o wy­mia­rach: bez roz­sta­wu - dł. 170 cm., szer. 90 cm sprze­dam. Ce­na 700 zł. Od­biór w Ja­sie­ni­cy. Tel. 502‑606‑157 11015020
PRAL­KA Fra­nia, stan do­bry, ce­na 180 zł, klucz fran­cu­ski, ce­na 100 zł, Abi­zol 100 l, ce­na 200 zł, Be­stwi­na, tel. 694‑431‑866
SER­WIS obia­do­wy na 12 osób, 44 czę­ści, kom­plet­ny, z Cho­dzie­ży, la­ta 20., ma­ło uży­wa­ny, zdo­bio­ny zło­tym pa­skiem ko­bal­to­wym, ce­na 600 zł, tel. 607‑228‑870, Biel­sko
SPRZE­DAM ku­chen­kę mi­kro­fa­lo­wa wraz z pie­kar­ni­kiem i roż­nem pro­duk­cji nie­miec­kiej w bar­dzo do­brym sta­nie ce­na 400 zł do ne­go­cja­cji Tel 696 933 771
SPRZE­DAM ma­łą myj­kę ci­śnie­nio­wa Kin­zo ho­len­der­ska 65 bar 1250w. Dzia­ła. Biel­sko-Bia­ła, tlf.508225477
SPRZE­DAM ma­te­ra­ce 2 szt., o wy­mia­rach 200x90 cm. Sprze­dam lu­stro z ram­ką ozdob­ną o wy­mia­rach 150x70 cm, ce­ny do uzgod­nie­nia na miej­scu, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce., tel.: 603‑229‑289
SPRZE­DAM myj­kę pa­ro­wa fir­my kar­cher w bar­dzo do­brym sta­nie Te­l696 933 771 Tel 696 933 771 ce­na 400 zl
SPRZE­DAM pięk­na so­fę Ro­go­wa w bar­dzo do­brym sta­nie czar­na sko­rza­na tel 696 933. 771
SPRZE­DAM sto­ły po­ko­jo­we, ku­chen­ne, pół­ki ła­zien­ko­we, pół­ki sto­ją­ce, wi­szą­ce, uży­wa­ne, w do­brym sta­nie, ce­ny do uzgod­nie­nia na miej­scu, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce., tel.: 603‑229‑289
SPRZE­DAM urzą­dze­nie do wy­pie­ku chle­ba, no­we, ce­na do uzg. tel. 570‑980‑093
STÓŁ + 4 krze­sła ta­pi­ce­ro­wa­ne, ko­lor ciem­ny orzech, 728‑926‑696
STÓŁ ma­syw­ny, du­ży, cięż­ki, z li­te­go, dę­bo­we­go drew­na, nie­roz­kła­da­ny, na gru­bych, kwa­dra­to­wych no­gach + pod­po­ra dol­na po dłu­go­ści sto­łu, na 10 osób, ko­lor ciem­ny brąz prę­go­wa­ny, ce­na 1050 zł, Go­la­so­wi­ce, tel. 694‑548‑140
SZA­FA ubra­nio­wa, 3-drzwio­wa, tel. 881‑029‑364
SZA­FA ubra­nio­wa, 3-drzwio­wa, tel. 881‑029‑364
SZA­FY z drzwia­mi prze­suw­ny­mi, za­bu­do­wy wnęk, me­ble ku­chen­ne i in­ne. Szyb­ko i so­lid­nie! 508‑841‑062 impet.szafy@gmail.com, www.mebleimpet.pl
TA­LE­RZE, kie­lisz­ki, róż­ne krysz­ta­ły: owo­car­ki, ko­szycz­ki, po­piel­nicz­ki, ro­bot pla­ne­tar­ny 3w1, no­wy, wa­liz­ki skó­rza­ne, no­we, bez ste­la­ża, do de­ko­ra­cji, tka­ni­ny, ni­ci, włócz­ki itp., tel. 664‑355‑541
TRZY fo­te­le (zie­lo­ne) ce­na 70 zł/szt., 504‑362‑369
ZA­SŁO­NY, wys. 190 cm, szer. 135 cm, od­cie­nie brą­zu, ma­ło uży­wa­ne, tel. 570‑980‑093
ŻE­LAZ­KO elek­trycz­ne pa­ro­we, spraw­ne, ce­na 60zł, 504‑362‑369
Wyposażenie ogrodu
KU­PIĘ sil­ni­ki elek­trycz­ne, 2,2kw,3kw,4kw, wię­cej szuk, tel. 513‑612‑152, 603‑346‑594
PO­JEM­NI­KI na po­piół 33x33, wys. 30 cm, 2 szt., stan bdb, ce­na za 2 szt., 100 zł, Brzesz­cze, tel. 667‑090‑873 po godz. 19.00
Biura, sklepy, lokale
LO­DÓW­KO-ZA­MRA­ŻAR­KA Bosch, 180 cm, srebr­na, sprze­dam, ce­na ok 450 zł, tel.: 537‑141‑318
ZA­MRA­ŻAR­KA skrzy­nio­wa 300 L, sprze­dam, ce­na ok 450 zł, tel.: 537‑141‑318
Zwierzęta domowe
Psy

OWCZA­REK z Ju­go­sła­wii szar­pla­ni­nac 4 mie­sią­ce po ro­dzi­cach czem­pio­nach peł­na do­ku­men­ta­cja su­nia sprze­dam w do­bre rę­ce z po­wo­du wie­ku i sta­nu zdro­wia ma ro­do­wód i wszyst­kie ksią­żecz­ki szcze­pio­na czi­po­wa­na nie­za­wod­ny obroń­ca do ogro­du ce­na do uzgodn­te­le­fon 534099953 Ty­chy
PE­KIŃ­CZYK - pięk­ny, bia­ło-czar­ny pie­sek szu­ka ko­cha­ją­ce­go do­mu i do­brych lu­dzi, tel. 882‑414‑247
SPRZE­DAM owczar­ka z b.Jugosła­wii sar­pla­ni­nac su­nia 4 mie­sią­ce w do­bre rę­ce świet­ny obroń­ca i stróż ro­do­wód po czem­pio­nach do­ży­wa­ją 14;lat te­le­fon 572919441
Koty
MA­ŁA kot­ka - od­dam w do­bre rę­ce, tel. 666‑972‑144
Akcesoria
AKWA­RIUM 30 l z oświe­tle­niem + in­ne do­dat­ki, ce­na 100 zł, tel. 698‑910‑260
KLAT­KI dla pta­ków i gry­zo­ni, no­we, to­reb­ki skó­ra, za­msz, skaj - 10 zł, spodnie czar­ne, pas 80 i 90 cm, spodnie woj­sko­we, pas 94 cm - 20 zł, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
KLAT­KI dla pta­ków i gry­zo­ni, no­we, to­reb­ki skó­ra, za­msz, skaj - 10 zł, spodnie czar­ne, pas 80 i 90 cm, spodnie woj­sko­we, pas 94 cm - 20 zł, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
ŁÓ­ŻECZ­KO dzie­cię­ce dla nie­mow­la­ka, ce­na 200 zł, tel. 698‑910‑260
SPRZE­DAM akwa­ria nie­uży­wa­ne, 2 szt. więk­sze i 1 szt. mniej­sze, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce., tel.: 603‑229‑289
Elektronika
RTV

RA­DIA lam­po­we oraz lam­py do ra­dio­od­bior­ni­ków- ku­pię 504‑061‑130
TE­LE­WI­ZOR Phi­lips 20­ (ce­na 100 zł) Brzesz­cze, tel. 32/737‑05‑10 po 17.00
TV Pa­na­so­nic Vie­ra, pla­zma, 37", obu­do­wa czar­na, ży­we, ład­ne ko­lo­ry, uży­wa­ny spo­ra­dycz­nie + de­ko­der DVBT + 2 pi­lo­ty, ce­na 260 do neg. zł, Go­la­so­wi­ce, tel. 887‑848‑248
Komputery

SPRZE­DAM kom­pu­ter sta­cjo­nar­ny. Su­cha Be­skidz­ka tel.696093622
SPRZE­DAM trzy mysz­ki kom­pu­te­ro­we. Ce­na 70 zł. za kom­plet. Kon­takt przez ema­il: infointernet@o2.pl
SPRZE­DAM ze­staw kom­pu­te­ro­wy. Su­cha Be­skidz­ka tel.502237820
Telefony
NO­KIA i Sam­sung, w do­brym sta­nie- sprze­dam, ce­na 75 zł, 601‑463‑317
SMART­FON no­wy za 500 zł. Kon­takt przez ema­il: infointernet@o2.pl
Fotooptyka
APA­RAT fo­to­gra­ficz­ny Smie­na 8M, z fu­te­ra­łem, la­ta 60‑70, ce­na 60 zł, tel. 539‑683‑081, Biel­sko
APA­RAT fo­to­gra­ficz­ny Ze­nit TTL z fu­te­ra­łem i in­struk­cją, la­ta 70‑80., ce­na 70 zł, Biel­sko, tel. 539‑683‑081
APA­RAT fo­to­gra­ficz­ny Ze­nit TTL, z fu­te­ra­łem i in­struk­cją, la­ta 70‑80, ce­na 70 zł, tel. 539‑683‑081, Biel­sko
Różne
AM­PLI­TU­NET so­ny,ra­dio+sub­wo­ofer + ze­staw ko­lumn ( od­bior oso­bi­sty )Brzesz­cze 572 630 056
CZAR­NY PEN­DRI­VE 4 GB sprze­dam. Kon­takt przez ema­il: info@conexant.eu
OD­KU­RZACZ Ho­over Xa­rion, w bar­dzo do­brym sta­nie, uży­wa­ny spo­ra­dycz­nie. W ze­sta­wie wszyst­kie szczot­ki, ru­ra ssą­ca. Tel. 504 202 413
SPRZE­DAM apa­rat fo­to­gra­ficz­ny fir­my FU­JI FILM. Kon­takt przez stro­ne: www.conexant.eu/sprzedam.htm
SPRZE­DAM dru­kar­kę HP La­ser­Jet Pro­fes­sio­nal P1102w. tel.696093622
SPRZE­DAM dru­kar­kę la­se­ro­wą HP 2015dn. tel.696093622
SPRZE­DAM od­twa­rzacz DWD DVD RA­DIO i TE­LE­WI­ZOR do pod­wie­sze­nia w kuch­ni pod szaf­ki me­bli Bar­dzo prak­tycz­ne moż­na rów­nież ko­rzy­stać z te­le­wi­zo­ra w po­miesz­cze­niu kuch­ni Tel 696 933 771 ce­na 500 zł
SPRZE­DAM ta­nio no­wy elek­trycz­ny blen­der wie­lo­funk­cyj­ny Biel­sko-Bia­ła, tlf.508225477
SPRZE­DAM urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyj­ne HP La­ser­Jet Pro MFP M125a, tel.502237820
SPRZE­DAM ze­staw kom­pu­te­ro­wy z dru­kar­ką la­se­ro­wą HP MFP M125. Su­cha Be­skidz­ka tel.696093622
Maszyny, narzędzia
Warsztatowe

AGRE­GAT prą­do­twór­czy 7,5 kW, no­wy, Brzesz­cze, tel. 604‑591‑096
AGRE­GAT prą­do­twór­czy ok. 20 kW ku­pię, tel. 786‑821‑694
BE­TO­NIAR­KĘ i rusz­to­wa­nia war­szaw­skie ku­pię, tel. 790‑246‑933
FRE­ZAR­KA uni­wer­sal­na typ FXB-12, ce­na 3.000 zl sprze­dam, tel: 512807826
GIĘ­TAR­KĘ, żło­biar­kę, wal­car­kę do bla­chy ku­pię, 790‑246‑933
GIĘ­TAR­KO-NO­ŻY­CE alu­mi­nio­wa prod. USA, dł. gię­cia 3,5m, ce­na 4200 zł. Dą­bro­wa Gór­ni­cza 660‑481‑791 po godz. 18.00
GIĘ­TAR­KO-SKRĘ­CAR­KĘ prę­ta, pła­sko­wni­ka do pro­duk­cji pło­tów, seg­men­tów, bram ogro­dze­nio­wych- sprze­dam 661‑548‑150
GWOŹ­DZIAR­KA do gwoź­dzi sprze­dam, tel. 600‑243‑797, Brzesz­cze
KO­WA­DŁA oraz ima­dła ślu­sar­skie- ku­pię, 797‑061‑827
KO­WA­DŁA oraz ima­dła ślu­sar­skie- ku­pię, 797‑061‑827
KO­WA­DŁO 245 kg, tel. 793‑216‑203
KRAJ­ZE­GA fa­brycz­nie wy­ko­na­na w ca­ło­ści obu­do­wa me­ta­lo­wa, z sil­ni­kiem 1,01 kW, ce­na 200 zł, he­ble sto­lar­skie oraz dłu­ta do drze­wa, ce­ny do uzg., de­ski wy­su­szo­ne sprze­dam, Be­stwi­na, tel. 694‑431‑866
KRAJ­ZE­GA z sil­ni­kiem elek­trycz­nym (3,5kW) 600 zł, wó­zek dla dziec­ka, ko­ła pom­po­wa­ne, ma­ło uży­wa­ny, stan bdb, ce­na 120 zł, 735‑666‑922
Ku­pi­my ma­szy­ny do ob­rób­ki me­ta­lu i drew­na oraz oprzy­rzą­do­wa­nie do maszyn.Tel. 782 592 790 10833039
ŁO­ŻY­SKA sa­mo­cho­do­we, 200 szt. sprze­dam za 1/2 ce­ny, tel. 505‑540‑454
MA­SZY­NĘ do ro­bie­nia pło­tów, ba­lu­strad me­ta­lo­wych- sprze­dam. So­sno­wiec 663‑638‑130
MA­SZYN­KA do skó­ro­wa­nia ka­bli z mie­dzi lek­ko uży­wa­na 572630056
MA­SZY­NY do warsz­ta­tu ślu­sar­skie­go: to­kar­kę sto­ło­wą, wier­tar­kę sto­ło­wą, spa­war­kę, ima­dła- ku­pię, 603‑346‑594
MA­SZY­NY kra­wiec­ko-ta­pi­cer­skie do szy­cia Mi­ner­wa i Te­xti­ma, ta­nio sprze­dam, tel.: 506‑254‑855
NA­JAZ­DY alu­mi­nio­we, no­we, 2,5 no­we, tel. 535‑452‑034
NAJ­WIĘK­SZY w Pol­sce SKLEP ze sprę­ży­na­mi. Ty­sią­ce po­zy­cji, www.springs.com.pl, tel. 33 821 09 77, Biel­sko
NO­ŻY­CE in­tro­li­ga­tor­skie, nóż tną­cy o dł. 1,15m, ce­na 2100 zł. Dą­bro­wa Gór­ni­cza 660‑481‑791 po godz. 18.00
PA­LE­CIA­KA, ima­dło i ko­wa­dło ku­pię, tel. 570‑320‑635
PIEC ko­za, me­ta­lo­wy do ogrze­wa­nia ga­ra­żu lub po­miesz­cze­nia go­spo­dar­cze­go, ce­na 100 zł, Biel­sko, ok., tel. 881‑029‑364
POM­PY wi­ro­we PJM do wo­dy, na sil­ni­kach: 7,5kW, 11kW, 15kW, 22kW i 30kW - ku­pię, 797‑061‑827
PRO­STOW­NIK Be­ster do ła­do­wa­nia aku­mu­la­to­rów 6, 12, 24V ku­pię, tel. 606‑206‑615
SIL­NIK 7,5 KW, ka­bel 5-ży­ło­wy si­ło­wy, sprze­dam, tel.: 12/445‑92‑55
SIL­NIK wi­bra­cyj­ny do 1 kW 2400V ku­pię, tel. 663‑638‑130
SIL­NIK wi­bra­cyj­ny ku­pię, tel. 661‑548‑150
SIL­NI­KI elek­trycz­ne (róż­ne ro­dza­je) 3- i 2-fa­zo­we oraz wi­bra­cyj­ny sprze­dam, Ko­zy, tel. 604‑139‑103
SIL­NI­KI elek­trycz­ne (róż­ne ro­dza­je) 3- i 2-fa­zo­we oraz wi­bra­cyj­ny sprze­dam, Ko­zy, tel. 604‑139‑103
SI­ŁOW­NIK hy­drau­licz­ny, ce­na 2,2 tys. zł, Orze­sze, 609‑429‑017
SMA­ROW­NI­CA ręcz­na + smar, no­wa Brzesz­cze, tel. 32/737‑05‑10 po 17.00
SPA­WAR­KA mi­go­mat, w peł­ni wy­po­sa­żo­na, ce­na 950 zł, Biel­sko, tel. 604‑985‑814
SPA­WAR­KA trans­for­ma­to­ro­wa BWT 1504, prod. nie­miec­kiej, na­pię­cie 230 V, prąd spa­wa­nia 55‑100 A, elek­tro­dy 2,0, 2,5 mm, wa­ga 13 kg, ce­na 200 zł, Biel­sko, tel. 604‑680‑654
SPA­WAR­KA trans­for­ma­to­ro­wa BWT 1504, prod. nie­miec­kiej, na­pię­cie 230 V, prąd spa­wa­nia 55‑100 A, elek­tro­dy 2,0, 2,5 mm, wa­ga 13 kg, ce­na 200 zł, Biel­sko, tel. 604‑680‑654
SPRZE­DAM wóz do prze­wo­zu drew­na - DŁU­ŻY­CE, Tel.506511644
STÓŁ wi­bra­cyj­ny (wym. 110x70) moc sil­ni­ka 0,40KW (no­wy) sprze­dam, tel. 663‑638‑130
STÓŁ wi­bra­cyj­ny do ele­men­tów be­to­no­wych (du­ży) fa­brycz­nie no­wy- sprze­dam. So­sno­wiec, tel. 661‑548‑150
SZLI­FIER­KĘ sto­ło­wą 380V oraz wier­tar­kę sto­ło­wą WS15 ku­pię, 603‑346‑594
TA­ŚMA do roz­sie­wa­cza RCW3 (u­ży­wa­na) ce­na 150 zł 735‑666‑922
WCIĄ­GAR­KA li­no­wa DY­MAG, ce­na 650 zł, tel. 609‑429‑017, Orze­sze, 609‑429‑017
WEN­TY­LA­TO­RY bocz­no-ka­na­ło­we Sie­mens, 1 szt. sil­nik 0,55 kW, 380 V - 1.500 zł, 2 szt. sil­nik 2,2 kW, 380 V - 2000 zł/szt., sil­nik koł­nie­rzo­wy 1,8 kW, 380 V - 500 zł, stan sil­ni­ków ide­al­ny, ma­ło uży­wa­ne, tel. 606‑923‑410
WIER­TAR­KĘ sto­ło­wą i ma­łą to­kar­kę, ku­pię. Tel.: 790‑246‑933
WIERT­NI­CA gle­bo­wa Stihl BT-360, Brzesz­cze, tel. 604‑591‑096
WÓ­ZEK wi­dło­wy Rak, su­che­dniow­ski lub GPW, z sil­ni­kiem C330 ku­pię, tel. 606‑206‑615
WY­TA­CZAR­KA do bęb­nów sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, ce­na 4 tys. zł, tel. 781‑135‑700 Ma­ło­pol­ska
Budowlane
BE­TO­NIAR­KA 250 l, ory­gi­nal­na fa­brycz­nie, skrzy­nia na słup + ka­bel przy­łą­cza do do­mu, tel. 514‑839‑647
BE­TO­NIAR­KA 250 l, spraw­na tech­nicz­nie, skrzyn­ka na słup + ka­bel przy­łą­cza do do­mu 36 m, tel. 514‑839‑647
BE­TO­NIAR­KA 250 l, spraw­na tech­nicz­nie, skrzyn­ka na słup + ka­bel przy­łą­cza do do­mu, drzwi przej­ścio­we do do­mu 190x85, tel. 514‑839‑647
BE­TO­NIAR­KA 250 l, w peł­ni spraw­na + sil­nik na 220 V do­cze­pia­ny na słup­ku be­to­niar­ki, uży­wa­na, stan bdb, ro­bio­na przez rze­mieśl­ni­ka, ce­na 670 zł 505‑810‑400 Go­la­so­wi­ce
BE­TO­NIAR­KA 250 l. ce­na 450 zł, 697‑940‑919
GIĘ­TAR­KO-NO­ŻY­CE, alu­mi­nio­we, dł. 3,5 m, na kół­kach, na dy­sz­lu, ce­na 4,5 tys. zł, tel. 502‑863‑728
KOM­PLET wy­po­czyn­ko­wy so­fa + 2 fo­te­le + sto­lik, ciem­no­zie­lo­na skó­ra, no­wa, sprze­dam, ce­na 7,8 tys. zł, tel. 34/357‑73‑30
KU­PIE ima­dło ma­szy­no­we do wier­tar­ki tel.503‑481‑196
ŁYŻ­KA do mi­ni­ko­par­ki JCB, szer. 50 cm, no­wa, tel. 535‑452‑034
Budownictwo
Materiały budowlane

AŻU­RO­WA kost­ka be­to­no­wa 60x40x10, 250 szt., ce­na 9 zł/szt. do neg., Ja­sie­ni­ca, tel. 514‑698‑336
DRZWI fron­to­we z zam­ka­mi 90x200 cm sprze­dam. Tel.: 500‑731‑892
FOSZ­TY ja­wo­ra, wy­se­zo­no­wa­ne 6 lat, dł. 4,5 m, szer. 35‑55 cm, gr. 5 cm, 1,4 m sześc., ce­na 2.000 zł/m sześc., tel. 606‑923‑410
KOST­KA bru­ko­wa, czer­wo­na, ce­na 80 gr/szt., tel. 505‑540‑454
SŁUP­KI do ba­lu­stra­dy (wys. 0,90 cm), 30 zł / szt., sprze­dam, 697‑940‑919
SPRZE­DAM ce­ow­nik 200 mm, no­wy, po­zo­sta­łość po in­we­sty­cji, łącz­nie 56 m, sprze­dam za pół ce­ny. Tel.: 500‑731‑892
STAL kształ­to­wa (sz­klar­nio­wa) 300 b oraz szy­by, szer. 50 cm, in­ne kształ­tow­ni­ki sta­lo­we, hut­ni­cze sprze­dam, Ko­zy, tel. 604‑139‑103
SZTA­CHE­TY pro­ste, przy­okrą­gla­ne, dł. 120 cm, gr. 2cm, szer. 9,5cm w do­brej ce­nie sprze­dam, tel. 509‑923‑601
ZIE­MIĘ do wy­rów­na­nia te­re­ny od­dam, Biel­sko-Bia­ła Lesz­czy­ny, tel. 505‑161‑242
Materiały wykończeniowe
GRZAŁ­KI elek­trycz­ne 10 kW, 3 x 400 V lub 3 x 230 V, ma­ło uży­wa­ne, tel. 505‑700‑024
GRZAŁ­KI elek­trycz­ne 10 kW, 3 x 400 V lub 3 x 230 V, ma­ło uży­wa­ne, tel. 505‑700‑024
PIEC do c.o. pią­tej kla­sy ku­pię, tel. 786‑821‑694
PIEC ga­zo­wy do c.o., uży­wa­ny, peł­no­spraw­ny Jun­kers, ce­na 1 tys. zł, tel. 505‑540‑454
PIE­CYK 2-funk­cyj­ny Jun­kers, ta­nio sprze­dam, tel.: 506‑254‑855
PO­DAJ­NIK tło­ko­wy na eko­gro­szek z zbior­ni­kiem, 505‑700‑024
WAN­NA że­liw­na, 22 grzej­ni­ki że­liw­ne, tel. 694‑094‑309
Usługi
BLA­CHAR­STWO-DE­KAR­STWO, azbest, więź­ba, kry­cie pa­pą ter­mo­zgrze­wal­ną, ma­lo­wa­nie da­chów, oryn­no­wa­nie. Bu­do­wa do­mów. Kon­ku­ren­cyj­ne ce­ny, 697‑108‑280
BU­DO­WA do­mów me­to­dą tra­dy­cyj­ną, mu­ro­wa­ną, z ma­te­ria­łem lub bez. Do­świad­cze­nie, re­fe­ren­cje. Sprawdź ce­nę, za­nim za­dzwo­nisz gdzie in­dziej. Kosz­to­rys gra­tis. Bu­du­je­my z pa­sją, 512‑226‑568 10990094
DACH - do­my, ma­ga­zy­ny, wszyst­kie po­kry­cia da­cho­we, re­mon­ty da­chów, ma­lo­wa­nie da­chów, ryn­ny, ob­rób­ki bla­char­skie, usu­wa­nie azbe­stu, pa­pa ter­mo­zgrze­wal­na. Wy­sta­wia­my fak­tu­ry, 697‑108‑280
DA­CHY MA­LO­WA­NIE - atrak­cyj­ne ce­ny - kry­cie bla­chą, re­mon­ty, na­pra­wy, ma­lo­wa­nie da­chów i ele­wa­cji, mon­taż: ry­nien, okien da­cho­wych, ob­ró­bek bla­char­skich, bu­do­wa ko­mi­nów, ocie­pla­nie pod­da­szy. Tel. 608‑791‑579
DO­CIE­PLA­NIE bu­dyn­ków sty­ro­pia­nem. Ma­lo­wa­nie. Tyn­ki akry­lo­we, si­li­ko­no­we: 602‑820‑426
DROB­NE pra­ce na­praw­czo-bu­dow­la­ne - Da­chy, okna da­cho­we, ob­rób­ki ko­mi­nów, na­pra­wy ele­wa­cji i wnętrz, Biel­sko Ży­wiec oko­li­ce, tel. 607‑813‑334
HY­DRAU­LIK wy­ko­na usłu­gi HY­DRAU­LICZ­NE, usu­wa­nie uste­rek, mon­taż ka­bin, wa­nien, to­a­let, HY­DRAU­LI­KA, 663‑654‑906 10839915
IN­STA­LA­CJE c.o., wod.-kan., gaz, ogrze­wa­nie pod­ło­go­we, wszyst­kie tech­no­lo­gie, mon­taż wo­do­mie­rzy. Szyb­ko, ta­nio, so­lid­nie, 691‑750‑773, 791‑175‑492
KA­FEL­KO­WA­NIE - kom­plek­so­we wy­kań­cza­nie wnętrz, ma­lo­wa­nie, gła­dzie, pa­ne­le, pły­ty k-g, su­fi­ty pod­wie­sza­ne. Szyb­ko, so­lid­nie! Biel­sko-Bia­ła, 692‑915‑612
KA­FEL­KO­WA­NIE, ma­lo­wa­nie, inst. wod­ne, su­fi­ty pod­wie­sza­ne, ścian­ki, gła­dzie, pod­ło­gi, in­ne pra­ce bu­dow­la­ne. Szyb­ko, so­lid­nie, Biel­sko, 509‑451‑113
KA­FEL­KO­WA­NIE. Kom­plek­so­we re­mon­ty ła­zie­nek, ma­lo­wa­nie po­miesz­czeń, 510‑460‑426
MA­LO­WA­NIE WNĘTRZ I ELE­WA­CJI SZYB­KO TA­NIO I SO­LID­NIE TEL 503 057 239
Ma­lo­wa­nie, gła­dzie gip­so­we, ukła­da­nie pa­ne­li, kom­plek­so­we re­mon­ty ła­zie­nek, pod­da­sza. Ma­lo­wa­nie ele­wa­cji - ter­mi­ny na bie­żą­co, tel. 663‑654‑906 10839900
MI­NI­KO­PAR­KA - wy­ko­py pod ła­wy fun­dam., inst. wod­ne, ga­zo­we, ka­na­li­za­cyj­ne, przy­łą­cza elektr., te­te­fo­nicz­ne, in­ne ro­bo­ty ziem­ne, szer. łyż­ki 20, 30, 40 cm, 603‑523‑485
OGRO­DZE­NIA siat­ko­we, pa­ne­lo­we, drew­nia­ne, słup­ki, pod­mu­rów­ki, furt­ki, bra­my, mon­taż barm. De­mon­taż sta­rych ogro­dzeń. Po­sia­da­my wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie.Wy­ce­na gra­tis., 782‑081‑368, 605‑110‑829
RE­MON­TY da­chów - bla­cha, tra­pez, pa­py ter­mo­zgrze­wal­ne. Ob­rób­ka do 6 m. Sprze­daż szwedz­kiej bla­chy Bra­tex, Biel­sko ul. Wy­zwo­le­nia 22, Miedź­na ul. Ofiar Oświę­ci­mia 12, Cie­szyn ul. Wierz­bo­wa 1, (33)815‑52‑02, 602‑829‑925
Wy­ko­ny­wa­nie ocie­pleń, ele­wa­cji bu­dyn­ków miesz­kal­nych i usłu­go­wych. Kon­ku­ren­cyj­ne ce­ny. Wy­ce­na gra­tis! tel. 512‑226‑568 10990095
Moda
BU­TY dam­skie, odzież (kurt­ki w ta­nie ide­al­ny­m) sprze­dam, 728‑926‑696
GOLF, weł­na, no­wy - 40 zł, płaszcz zi­mo­wy, po­piel, weł­na, rozm. XXL, no­wy, pi­ko­wa­ny, brą­zo­wy płaszcz z kap­tu­rem na tę­gą oso­bę, kurt­ka pi­ko­wa­na, brą­zo­wa, zi­mo­wa, ko­za­ki no­we - 30 zł, ko­za­ki fil­co­we, no­we, rozm. 41, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
KO­ŻUCH mę­ski, no­wy, 3.4, kurt­ka mę­ska, ocie­pla­na, kha­ki, dy­plo­mat­ka, rozm. 48/50, sztuć­ce Ger­lach w ka­se­cie, no­wy ze­staw gril­lo­wy, tel. 664‑355‑541
KURT­KA bry­tyj­ska, par­ka, bar­dzo prak­tycz­na, du­żo kie­sze­ni, z kap­tu­rem, mę­ska, uży­wa­na, ce­na 40 zł, Biel­sko, tel. 662‑142‑484
KURT­KA mę­ska, bar­dzo cie­pła, ciem­ny po­piel - 25 zł, kurt­ka mę­ska, skó­ra - ko­żuch - 20 zł, kurt­ka weł­nia­na Ala­ska, kan­gur Le­vi­s, rozm. XL - 40 zł, kurt­ka du­ża Big Star, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
KURT­KI, swe­ter­ki, bluz­ki, fi­ra­ny, ta­nio sprze­dam, tel. 32/202‑87‑80 po 15.00, tel. kom. 695‑845‑016
PÓŁ­BU­TY mę­skie, rozm. 44, raz uży­te, stan bdb, 4-dziur­ko­we, bar­dzo so­lid­ne, ce­na 50 zł, Biel­sko, tel. 662‑142‑484
SPODNIE sztruk­so­we Le­vi­s W33/L34, du­ży kan­gur Le­vi­s, ba­weł­na - 40 zł, bu­ty gór­skie, zi­mo­we Sa­lo­mon, no­we, rozm. 42,5, spodnie czar­ne, wi­zy­to­we, pas 80 cm, ma­ry­nar­ka czar­na, ma­ry­nar­ka weł­nia­na w jo­deł­kę, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
SPRZE­DAM raj­sto­py uci­sko­we, dwój­ka, czar­ne, no­we, ce­na do uzg., tel. 570‑980‑093
Dla dzieci
KU­PIĘ nie­po­trzeb­ne za­baw­ki z cza­sów prl lub in­ne cie­ka­we dro­bia­zgi 737302264
KU­PIĘ sta­re za­baw­ki,ka­se­ty ma­gne­to­fon z prl-737302264
RZE­CZY nie­mow­lę­ce sprze­dam, Ko­zy, tel.: 532‑379‑840
SPRZE­DAM du­ży wó­zek z bu­dą dla dziec­ka, ce­na 60 zł, no­si­deł­ko dla dziec­ka, ce­na 90 zł, tel. 730‑677‑278
SPRZE­DAM ro­we­rek dla dziec­ka, trzy­ko­ło­wy z pro­wad­ni­cą z ty­łu, ce­na 60 zł tel. 730‑677‑278
Zdrowie, kosmetyka
Akcesoria
APA­RA­TY słu­cho­we, nie­uży­wa­ne, 2 szt., ce­na 100 zł/szt., nie­uży­wa­ne, ra­pi­do­graf kre­ślar­ski, osiem gru­bo­ści, no­wy, że­laz­ko tu­ry­stycz­ne, ma­łe, że­laz­ko kra­wiec­kie, cięż­kie, gar­nek do so­ków, no­wy, apa­rat tel. sta­cjo­nar­ne­go - 20 zł, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
Inne
PA­NO­WIE. Pre­pa­ra­ty dla męż­czyzn, do­sko­na­łe, spraw­dzo­ne, dys­kre­cja. Biel­sko, Oświę­cim, Ty­chy, DK1 i oko­li­ce, 788‑989‑351
Muzyka
AKOR­DE­ON 40 ba­sów, 3 chó­ry, tel. 696‑265‑462
AKOR­DE­ON, ce­na 1.600 zł, tel. 735‑666‑922
FOR­TE­PIAN nie­miec­ki Bo­sr­dor­ter, ce­na 4.000 zł, Ja­strzę­bie-Zdrój, tel. 604‑575‑329
FOR­TE­PIAN nie­miec­ki, ko­lor czar­ny, ce­na 4 tys. zł, Ja­strzę­bie-Zdrój, tel. 604‑575‑329
NU­TY na we­se­la i dan­cin­gi + akor­dy i sło­wa, po­nad 100 utwo­rów, naj­po­pu­lar­niej­sze hi­ty na 2-dnio­wą za­ba­wę, ce­na 100 zł, tel. 32/737‑05‑10 po 17 Brzesz­cze, Brzesz­cze
Książki
ĆWI­CZE­NIA z lo­gi­ki B, Sta­nosz, Zbiór za­dań z fi­zy­ki Men­del z roz­wią­za­nia­mi, czę­ści 1, 2, 3, 4, 5, Ścią­gi z j. pol­skie­go, ana­li­za lek­tur, epo­ki, Ma­tu­ra j. pol­ski - py­ta­nia i od­po­wie­dzi, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
EN­CY­KLO­PE­DIA PWN, 6 to­mów + in­ne książ­ki sprze­dam, Brzesz­cze, tel. 667‑090‑873 po godz. 19.00
L. Sta­ro­wicz - Skes part­ner­ski, W 8 ty­go­dnia do zdro­wia, Pierw­szy rok two­je­go dziec­ka, Po­rad­nik wiej­skie­go le­ka­rza, Aby dziec­ko by­ło spraw­ne, Ele­men­tarz że­gla­rza, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
MA­KU­SZYŃ­SKI - Sza­leń­stwa pan­ny Ewy, Ania na uni­wer­sy­te­cie, Wy­ma­rzo­ny dom Ani, Na­uka pły­wa­nia w week­en­dy, Prze­wod­nik ope­ro­wy, Do­li­na Tę­czy, Ril­la ze Zło­te­go Brze­gu, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
SPRZE­DAM du­żą ilość róż­nych ksią­żek, o 300 sztuk, pra­wie wszyst­kie no­we, ce­ny do uzgod­nie­nia na miej­scu, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce., tel.: 603‑229‑289
SPRZE­DAM książ­ki o me­ta­lo­pla­sty­ka, sztu­ka rzeź­bie­nia w drew­nie, an­ty­ki po­rad­nik ko­lek­cjo­ne­ra, ilu­stro­wa­na en­cy­klo­pe­dia skał i mi­ne­ra­łów ma­ło uży­wa­ne, Biel­sko-Bia­ła, tlf.508225477
Antyki, sztuka
AN­TYCZ­NA pla­ty­na, awers go­dło im­pe­rium ro­syj­skie­go, tar­cza z her­bem Kró­le­stwa Pol­skie­go, re­wers Kró­le­stwo Pol­skie 1860r. + no­mi­nał 10 ko­pie­jek, ja­kość bi­cia stem­pel lu­strza­ny (21x24m­m) 95 mln zł/neg. 698‑440‑203 werner.marcel.poczta@interia.com
KA­TA­LO­GO­WE me­ble eklek­tycz­ne, stół sa­lo­no­wy, 2 krze­sła wy­pla­ta­ne ra­fią, 2 krze­sła skó­ra i tka­ni­na, li­ty orzech i okle­ina, wy­koń­cze­nie po­li­tu­ra, la­kier, 604‑586‑683 Wa­do­wi­ce
KO­LEK­CJO­NU­JESZ kart­ki świą­tecz­ne? Mam do sprze­da­nia pol­skie i skan­dy­naw­skie - Biel­sko Bia­ła, tlf.508225477
KRZE­SŁA drew­nia­ne, sta­re, 30 szt., pły­ty gra­mo­fo­no­we, ob­ra­zy, ba­gne­ty, heł­my, do­nicz­ki ręcz­nie ma­lo­wa­ne, sta­re, ca­łość sprze­dam, tel.: 696‑603‑869
KU­PIĘ uży­wa­ną przy­czep­kę to­wa­ro­wą ro­we­ro­wą w Biel­sku i oko­li­cach, tlf.508225477
MA­PA woj­sko­wa, opa­ko­wa­nia po­nie­miec­kie Ger­bru­zer Jun­kers, ma­szy­ny do szy­cia, nar­ty drew­nia­ne, 3 pa­ry, por­ce­la­na 1400 szt., fi­gur­ki, świecz­ni­ki, wa­zy, tel.: 696‑603‑869
ME­BLE przed­wo­jen­ne do re­no­wa­cji lub znisz­czo­ne ku­pię, uczci­wie za­pła­cę, 605‑255‑770 10901929
SPRZE­DAM pod­sta­wę od ma­szy­ny do szy­cia Sin­ger la­ta 60sia­te Biel­sko-Bia­ła, tlf.508225477
STA­RO­CIE ku­pię. Tel.: 504‑061‑130
STO­LIK okrą­gły + 6 krze­seł gię­tych - ciem­ne, po re­no­wa­cji., tel. 604‑586‑683
STÓŁ du­ży, roz­kła­da­ny + 6 krze­seł, styl gdań­ski - po re­no­wa­cji, tel. 604‑586‑683
STÓŁ okrą­gły, roz­kła­da­ny, ja­sny, styl art de­co, 6 krze­seł ta­pi­ce­ro­wa­nych, la­ta 70., tel. 604‑586‑683
ŚWIECZ­NIK z brą­zu 5 ra­mien­ny la­ta 60sia­te, star­sze te­le­fo­ny ko­mór­ko­we, ozdo­by cho­in­ko­we z PRLu sprze­dam w Biel­sku - Bia­ła, tlf.508225477
ZA­BAW­KI - lal­ki, au­tka ma­skot­ki, wóz­ki, 400 szt., czę­ści do Ko­mar­ka (ba­gaż­nik, ka­ski), ra­dia sta­re, mo­ne­ty, me­da­le, od­zna­cze­nia, orzeł­ki, tel.: 696‑603‑869
ZA­BAW­KI Z PRLu i star­sze! KU­PIE ! LAL­KI, AU­TKA, ŻOŁ­NIE­RZY­KI PRL, bla­sza­ne sta­re za­baw­ki i in­ne! 502990664
ZE­GAR­KI firm: Nan­ci, YIN­TAI, IE­KE, ME­GIR QU­ARTZ i in­ne. Kon­takt przez ema­il: infointernet@orange.pl
ZE­GA­RY sto­ją­ce i wi­szą­ce do re­no­wa­cji lub znisz­czo­ne zde­cy­do­wa­nie ku­pię, naj­le­piej za­pła­cę, 605‑255‑770 10901888
Hobby
AU­TKO DZIE­CIĘ­CE NA PE­DA­ŁY tzw. MO­SKWICZ, WOŁ­GA - KU­PIĘ ! 502990664
FIL­MY DVD, ory­gi­nal­ne, no­we, pły­ty CD, mu­zy­ka rock, róż­na - 5‑10 zł/szt., ka­se­ty ma­gne­to­fo­no­we, mu­zy­ka rock, róż­na, ka­se­ty VHS Plu­ton, Ter­mi­na­tor 2, Mil­cze­nie owiec, Z pie­kła ro­dem, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
KAR­TY te­le­fo­nicz­ne (zu­ży­te) sprze­dam, tel. 601‑463‑317
KA­SE­TY VHS + pły­ty DVD, ory­gi­nal­ne, Brzesz­cze, tel. 667‑090‑873 po godz. 19.00
KU­PIĘ mo­ne­ty, bank­no­ty, znacz­ki, or­de­ry, od­zna­cze­nia. Pła­ci­my go­tów­ka, tel. 794‑600‑460, monetybielsko.pl
MA­TA lecz­ni­cza, któ­ra za­po­bie­ga cie­kom wod­nym i in­nym do­le­gli­wo­ściom, tel. 509‑817‑987
MO­NE­TY oko­licz­no­ścio­we Gol­den Nor­dic, ca­ły zbiór od 2004 do 2012, kom­plet­ne +kla­ser, ce­na 550 zł, 791‑934‑727
SIL­NICZ­KI do bu­do­wy sa­mo­lo­tów Po­let, 5,6 cm sześc. i in­ne sprze­dam, tel. 502‑568‑790
TA­ŚMY do ma­szy­ny do pi­sa­nia, espan­den gu­mo­wy, ta­śmy ma­gne­to­fo­no­we, znacz­ki pocz­to­we, du­ży wy­bór z ca­łe­go świa­ta, bi­lon z róż­nych stron świa­ta sprze­dam, tel. 509‑817‑987
ZNACZ­KI róż­ne, apa­ra­ty fo­to­gra­ficz­ne, sta­re, wa­zo­ny z or­na­men­ta­mi, or­de­ry i mo­ne­ty, pły­ty wi­ny­lo­we, ka­se­ty ma­gne­to­fo­no­we sprze­dam, tel. 502‑568‑790
Rolnictwo
Uprawa, hodowla

BYCZ­KA SPRZE­DAM 691310175
CIĄ­GNIK Wła­di­mi­rec T-25, stan bdb, przy­cze­pa 1-osio­wa, wy­wrot­ka, gle­bo­gry­zar­ka sprze­dam, tel. 798‑132‑42
KACZ­KI i ka­czo­ry lę­go­we lub tusz­ki ubi­te wg za­mó­wie­nia tel.696864927
KRO­WA dru­gi raz 3 mie­sią­ce ciel­na, ja­łów­ka 5 mie­się­cy ciel­na, 2 bycz­ki czer­wo­no-bia­łe, 2,5-mie­sięcz­ne sprze­dam, 798‑837‑434
KRÓ­LI­KI - ba­ran fran­cu­ski, bur­gundz­ki, ra­sy mię­sne sprze­dam, tel. 604‑481‑018 po 18.00
KU­KU­RY­DZA ca­ła 90 zł/ 100kg, Śru­to­wa­na 120zł/ 100kg, Owies 100 zł/ 100 kg, Psze­ni­ca 120 zł/100kg, Jęcz­mień 100zl/100 kg, Pszen­ży­ta 80zl /100kg. Tel 510 091 851 Ok. Wa­do­wic
OD­SPRZE­DAM NA­WO­ZY wie­lo­skład­ni­ko­we, Com­plex NPK 8% - 2820 zł/t, NPK 6% -2680 zł/t, mocz­nik 46% - 2250 zł/t, sa­le­tro­san 26% - 2100 zł/t, ce­ny do neg., trans­port gra­tis, tel. 789‑620‑515
OGIER pro­gra­mo­wy kasz­tan 2016r. tel 696‑864‑927
OGIER zim­no­krwi­sty (li­cen­cja), źre­bi­ca 8-mie­sięcz­na, zim­no­krwi­sta tel.: 501‑733‑876
OWIES, 2 to­ny sprze­dam, tel. 882‑173‑899
PO­RO­DÓW­KA dla ma­cior, prze­no­śna, ma­szyn­ka do ob­ci­na­nia ogo­nów, ga­zo­wa, ce­na do neg., tel. 517‑572‑982
PRO­SIĘ­TA ra­sy mię­snej, wa­ga 25‑30 kg, szcze­pio­ne, 10 szt sprze­dam, tel. 601‑236‑043
PRO­SIĘ­TA ra­sy mię­snej, z cie­płej chlew­ni, pro­sto od rol­ni­ka, więk­sza ilość, Miedź­na k. Pszczy­ny, tel. 601‑834‑645
PSZE­NI­CA wor­ko­wa­na sprze­dam, ce­na 50 zł/wo­rek, tel. 603‑742‑192
SIA­NO w kost­kach 7 zł / kost­ka, sprze­dam. Rud­nik, tel.: 510‑363‑513
SIAT­KA na wo­lie­ry (18m2), ce­na 450 zł, sprze­dam, 697‑940‑919
SKRZY­NIE na zbo­że, 2- i 3-to­no­we, drew­nia­ne, ce­na do uzg., Boj­szo­wy No­we, tel. 600‑556‑058
SKU­BAR­KA do dro­biu, no­wa, ce­na 1.400 zł, Ja­strzę­bie-Zdrój, tel. 604‑575‑329
SKU­BAR­KA do dro­biu, no­wa, oka­zyj­na ce­na 1,4 tys. zł, Ja­strzę­bie-Zdrój, tel. 604‑575‑329
SPRZE­DAM dwie ko­zy śred­nie wiek 11 mie­się­cy wa­ga 45 kg ko­lo­ro­we oswo­jo­ne ce­na 200 zl Ma­zań­co­wi­ce tel 338156192. 697389020
SPRZE­DAM pro­się­ta, 665‑485‑837
SPRZE­DAM war­chla­ki 669 068 762
WOR­KI na zbo­że 50 kg, uży­wa­ne, wy­tłocz­ki na jaj­ka - 10 szt., więk­sza ilość, tel. 793‑216‑203, Ko­coń
WÓZ kon­ny 3 t, so­lid­na, sta­lo­wa ra­ma, ce­na 2,9 tys. zł, Boj­szo­wy No­we, tel. 600‑556‑058
WÓZ kon­ny, kul­ty­wa­tor, sprze­dam. Tel.: 733‑677‑028, 601‑974‑461.
ZIEM­NIAK ja­dal­ny od­mia­na Vi­ne­ta ce­na 1,66zł za kg Prze­ci­szów tel.503481196
ZIEM­NIAK Vi­ne­ta ce­na 1,66zł za kg Prze­ci­szów tel.503‑481‑196
ZIEM­NIA­KI od­mia­ny Vi­ne­ta rok po cen­tra­li wiel­kość sa­dze­nia­ka tel 503481196 Prze­ci­szów
ŹRE­BA­KI rocz­ne kla­cze po du­żych ro­dzi­cach. 696‑864‑927
Sprzęt rolniczy
BRO­NY cią­gni­ko­we skła­da­ne 5. Ce­na 1100 zł Oko­li­ce Wa­do­wic tel. 510 091 851
BRO­NY lek­kie sprze­dam, tel. 664‑689‑449
CIA­GNIK C-328, C-330 i C-360, mo­że bez pra­wa re­je­stra­cji ku­pię, tel. 517‑927‑093
CIĄ­GNIK C-330 ku­pię, tel. 664‑689‑449
CIĄ­GNIK C-360 oraz ma­szy­ny rol­ni­cze, tel. 600‑243‑797, Brzesz­cze
CIĄ­GNIK C-360, ma­szy­ny rol­ni­cze ku­pię, tel. 509‑202‑153
CIĄ­GNIK SAM S15, z blo­ka­dą mo­stów, z pod­no­śni­kiem hy­drau­licz­nym, ce­na 5700 zł, 503‑994‑855 po godz. 19, DĄ­BRO­WA G.
CIĄ­GNIK T25, cią­gnik T360 3P, prze­trzą­sar­ka ka­ru­ze­lo­wa Cla­as, prze­trzą­sar­ka ta­śmo­wa, pol­ska, tel. 882‑173‑899
CIĄ­GNIK TV521 z ko­siar­ką, 21 KM, ju­go­sła­wiań­ski, tel. 793‑216‑203
CIĄ­GNIK Ur­sus C-360, 1978r., stan bdb, ce­na 19,5 tys. zł, tel. 33/879‑16‑41
CIĄ­GNIK Wła­di­mi­rec T-25, stan bdb, przy­cze­pa 1-osio­wa, wy­wrot­ka, gle­bo­gry­zar­ka sprze­dam, tel. 798‑913-242
CIĄ­GNIK Ze­tor, sil­nik po wy­mia­nie C-330 sprze­dam, tel. 530‑086‑656
CZĘ­ŚCI sil­ni­ko­we do Ur­su­sa 28/30, tel. 530‑009‑049 1988
CZĘ­ŚCI za­mien­ne do cią­gni­ków i ma­szyn rol­ni­czych (pol­skich, za­chod­nich i Ze­to­ró­w) - ło­ży­ska, śru­by - ca­lo­we po­le­ca Rol­mo­zbyt Ja­sie­ni­ca, Po­rzecz­ko­wa 14, (33)815‑28‑89, 600‑477‑531, 600‑477‑531
DMU­CHA­WA do sia­na, pio­no­wa, no­wa sprze­dam, tel. 517‑758‑152
DMU­CHA­WA do zbo­rze z sil­ni­kiem 7,5 KW, Pol­ska cy­klon kpl.rur ko­la­nek. Ce­na 1900zl Ok. Wa­do­wic tel 510 091 851
DY­SZA Leh­ler do opry­ski­wa­cza, jed­no­stru­mie­nio­wa, 20 szt., ce­na 15 zł/szt., Boj­szo­wy No­we, tel. 600‑556‑058
KOM­BAJN Bi­zon sprze­dam. Ku­pu­ję Bi­zo­ny, cią­gni­ki rol­ni­cze, wszyst­kie mar­ki Class, New Hol­land i in­ne. Pła­cę od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368
KOM­BAJN do ziem­nia­ków Bol­ko lub Kar­lik - ku­pię 504‑362‑149
KO­PACZ­KA do ziem­nia­ków, prod. nie­miec­kiej, ma­łay pług do śnie­gu, szer. 120 cm, znacz­nik do ziem­nia­ków, tel. 666‑032‑469, 516‑120‑138
KO­SIAR­KA ro­ta­cyj­na, 2 bęb­ny, szer. po­kos. 2 mb, 4 no­że, nie­miec­ka Klas, wi­dły do ba­li sia­na, sło­my, na pod­no­śnik, chłod­ni­ca Ur­sus 385 4512, tel. 33/875‑92‑23
KUL­TY­WA­TOR, pług pod­oryw­ko­wy, 5-ski­bo­wy, wi­rów­ka do mle­ka, tel. 798‑837‑434, Ko­coń
KU­PIE przy­cze­pę rol­ni­cza z do­ku­men­ta­mi stan obo­jęt­ny tel.503‑481‑196
KU­PIE przy­cze­pę wy­wrot­kę jed­no­osio­wą tel 503‑481‑196
ŁA­DO­WACZ do obor­ni­ka Trol 350, 2000 r., ce­na 12.000 zł, wi­dły do obor­ni­ka, klesz­cze do drze­wa, tel. 888‑571‑463
MA­SZY­NĘ rol­ni­czą ku­pię za ce­nę zło­mu, 574‑420‑645
OB­CIĄŻ­NI­KI kół przed­nich do C-330 sprze­dam, ok. Wa­do­wic, tel. 537‑677‑923
OD­ŚNIE­ŻAR­KA elek­trycz­na, no­wa, tel. 660‑051‑184
OPEL - sprze­dam hak (ce­na 100 zł) i roz­rusz­nik (ce­na 20 zł), 504‑362‑149
OPRY­SKI­WACZ, sa­dzar­ka do ziem­nia­ków, ko­piar­ka do ziem­nia­ków, ko­siar­ka ro­ta­cyj­na sprze­dam, tel. 500‑799‑685
PŁUG do or­ki, 4-ski­bo­wy Gru­dziądz, I wł. oraz in­ne czę­ści do ma­szyn, prze­wra­car­ka ta­śmo­wa, stan bdb, ce­na do uzg., siew­nik do na­wo­zów, wap­na, za­wie­sza­ny 500 kg, tel. 33/875‑92‑23 wiecz.
PRA­SA do sło­my - kost­ki, prze­wra­car­ka do sia­na, pa­sko­wa, roz­rzut­nik do obor­ni­ka, 1-osio­wy, sa­dzar­ka do ziem­nia­ków, cze­ska, sa­nie, Pi­li­ca, tel. 660‑102‑469
PRA­SA wy­so­kie­go zgnio­tu, pol­ska, przy­cze­pa do ba­lo­tów, pol­ska, przy­cze­pa 1-osio­wa, wy­wrot, 6 t, tel. 882‑173‑899
PRZY­CZE­PA na ko­łach ba­lo­no­wych, cią­gni­ko­wa, 3,5x2 m, prze­ro­bio­na z roz­rusz­ni­ka, prod. au­striac­kiej, z ha­mul­cem, bez do­ku­men­tów, tel. 666‑032‑469, 516‑120‑138
PRZY­CZE­PA Sam na re­so­rach, dwu­osio­wa, 155x290 cm, moc­na, so­lid­ne wy­ko­na­na, nie­za­re­je­stro­wa­na, ma­ło uży­wa­na, z do­dat­ko­wy­mi ob­staw­ka­mi, bur­ty otwie­ra­ne - przód, tył, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
ROZ­RUSZ­NI­KI spraw­ne do C-360, C-355, C-330, 4011 sprze­dam, Wa­do­wi­ce ok., tel. 537‑677‑923
SA­DZAR­KA ku­beł­ko­wa, ob­syp­nik, pług, bro­ny, gle­bo­gry­zar­ka, ko­ła tyl­ne kpl. 14,9‑28, na­pom­po­wa­ne do C-360, cią­gnik T-25, za­re­jestr., sprze­dam, tel. 798‑913‑242
SIECZ­KAR­NIA - re­kwi­zyt, pom­pa pod­no­śni­ko­wa do C-330, tel. 694‑094‑309
SIL­NIK do Ur­su­sa C-360 w do­brym sta­nie ku­pię, Mie­rzę­ci­ce, tel. 603‑678‑503
SŁO­IKI z na­kręt­ka­mi 0,9l. szt.1,20 zł, 790‑320‑569
SOR­TOW­NIK (prod. cze­skie­j), o du­żej wy­daj­no­ści, ze sto­łem prze­bier­czym i po­daj­ni­kiem, 6.500zł, gm.Hajnów­ka 604‑695‑763
SOR­TOW­NIK (prod. ro­syj­skie­j) ce­na 6 tys. zł; Siew­nik- le­jek, ce­na 450 zł gm.Hajnów­ka, 604‑695‑763
SOR­TOW­NIK (prod. ro­syj­skie­j) ce­na 6 tys. zł; Siew­nik- le­jek, ce­na 450 zł, 604‑695‑763
SOR­TOW­NIK do ziem­nia­ków, mo­że być do re­mon­tu, nie­kom­plet­ny lub na czę­ści - ku­pię 504‑362‑149
SPRZE­DAM 2 opo­ny du­ze do Ur­sus C-330. Uży­wa­ne, stan bdb. Ce­na za 2 sztu­ki. Szcze­ko­ci­ny
tel. 536391535, Ce­na: 300 zl
SPRZE­DAM dwa cią­gni­ki ty­pu SAM, z sil­ni­ka­mi s-10 do re­mon­tu. Ce­na 2300 zł za szt., tel. 660‑481‑791
SPRZE­DAM plug 4ski­bo­wy. Ce­na 1500 zł. Tel.884172824
SPRZE­DAM sa­dzar­kę 4 rzę­do­wą. Ce­na 2000 zł. Tel.884172824
SPRZE­DAM UR­SUS C-330 czer­wo­ny rok 1983. Stan bar­dzo do­bry. Tel 884820327
SPRZE­DAM ze­to­ra 9540 rok 1997 tel 661 677 331
TRAK­TOR C-330, 3000 Mtg, za­re­je­stro­wa­ny, po od­no­wie­niu, tel. 530‑009‑049
TRAK­TOR Ku­bo­ta 8200 z peł­ną hy­drau­li­ką, z ogrze­wa­niem w ka­bi­nie, tel. 508‑541‑451
TRAK­TOR Ku­bo­ta 8200 z płu­giem do od­śnie­ża­nia, z peł­ną hy­drau­li­ką, ogrze­wa­niem w ka­bi­nie, tel. 508‑541‑451
TRÓJ­KO­ŁO­WIEC skrzy­nia, ki­per me­cha­nicz­ny ze wstecz­nym i z sil­ni­kiem - WSK 125, tel. 508‑541‑451
UR­SUS C-330 z ka­bi­ną, za­re­jestr., czę­ści sil­ni­ko­we do C-328/3D, tel. 508‑541‑451
WSPOR­NIK osi przed­niej do C328, ok. Wa­do­wic, tel. 537‑677‑923
ZBIOR­NIK na pły­ny, nie­rdzew­ny, od 700 do 1000 l, tel. 666‑032‑469, 516‑120‑138
ZE­TOR 4321, 1998 r., ce­na 70 tys. zł, ok 4 tys. mo­to­go­dzin, sprze­dam. Rud­nik, tel.: 510‑363‑513
ZE­TOR 5211, pa­jąk do sia­na,4-gwiaz­do­wy, zgra­biar­ka 5-gwiaz­do­wa, roz­sie­wacz le­jek do na­wo­zów, tel.: 501‑733‑876
Biznes
SPRZE­DAM biz­nes plan za 1000000 zł. Przyj­mę w roz­li­cze­niu BMW, Mer­ce­de­sa lub dom.
Pro­szę o kon­takt na me­ila:
boguslaw.birowka1@wp.pl
Finanse
Kredyty, pożyczki

SZYB­KA PO­ŻYCZ­KA Z KO­MOR­NI­KIEM 32‑260‑00‑33, 516‑516‑611, Po­śred­nik CDF S.C. fir­my MAT­POL FI­NAN­SE Sp. z o.o.
Matrymonialne
AN­DRZEJ, 58 lat, ren­ci­sta, pra­cu­ją­cy, nie­za­leż­ny, z wła­snym M. Po­znam Pa­nią, któ­ra chcia­ła­by po­dzie­lić ze mną wszyst­kie tro­ski i na­dzie­je, Pa­ni wiek 50‑60 lat, woj. ślą­skie, Cie­szyn, tel. 511‑348‑028
BIU­RO Ma­try­mo­nial­no-Part­ner­skie RO­MEO. Ofer­ty ta­nio 502‑363‑127
KA­WA­LER, 46 lat, uczci­wy, za­rad­ny ży­cio­wo po­zna part­ner­kę do sta­łe­go związ­ku. Cel ma­try­mo­nial­ny, An­dry­chów, 889‑650‑690
Ka­wa­ler, 50 l., ren­ci­sta (dom i au­to) ma­rzy o dziew­czy­nie, mo­że być z dziec­kiem 23‑43 l., 730‑244‑629 11001512
KA­WA­LER, 50 l., ren­ci­sta, sa­mo­chód, M-3, ma­rzy o żo­nie w wie­ku 23‑40 l., Oświę­cim, tel. 790‑244‑629 Adam
PAN­NA, 50 lat, na za­sił­ku cho­ro­bo­wym sta­łym, szu­ka ka­wa­le­ra lub wdow­ca, w od­po­wied­nim wie­ku, zmo­to­ry­zo­wa­ne­go, sa­mot­nie miesz­ka­ją­ce­go, o do­brym ser­cu, do przy­jaź­ni i wspie­ra­nia się na­wza­jem w tru­dach ży­cia i na resz­tę ży­cia, z oko­li­cy Za­to­ra lub Oświę­ci­mia. Cel ma­try­mo­nial­ny, tel.: 730‑741‑676
PO­ZNAM Pa­na z Ma­ło­pol­ski, tel. 539‑239‑448
WDO­WA z ok. Gli­wic, 70., bez na­ło­gów, 164 cm/76 kg po­zna Pa­na, przy­ja­cie­la w wie­ku 70‑75l., bez na­ło­gów, z ok. pół­noc­ne­go Ślą­ska. Pro­szę tyl­ko o tel., na sms nie od­po­wia­dam. Młod­si pro­szę nie dzwo­nić - 572‑601‑602
WDO­WIEC, 58l., uczci­wy, uczu­cio­wy, miesz­ka­ją­cy w Niem­czech po­zna Pa­nią do 55 l., uczci­wą, tyl­ko do sta­łe­go związ­ku, tel. 0049/174 81 69 226. Mi­le wi­dzia­ne smsy
Towarzyskie
Oferty

AN­DŻE­LI­KA, doj­rza­ła, dłu­go­wło­sa bru­net­ka, zgrab­na, opa­lo­na, sym­pa­tycz­na, Biel­sko, 530‑320‑091 ca­ło­do­bo­wo
DŁU­GO­WŁO­SA blon­dyn­ka o ob­fi­tych kształ­tach za­pra­sza na dys­kret­ne spo­tka­nia, tel. 510‑284‑119, Biel­sko
LAURA, 30 lat - Witaj! Jeśli szukasz młodej i seksownej kochanki to świetnie trafiłeś. Zapraszam na prywatne spotkania w moim mieszkanku, (poszukuję koleżanki), 577–816–805
PRA­GNIESZ chwi­li re­lak­su i od­prę­że­nia? Ode­rwać się od co­dzien­no­ści? Cen­trum Biel­ska - pry­wat­ne miesz­kan­ko. Bez smsów/za­strze­żo­nych nu­me­rów, co­dzien­nie od 7.00 do 19.00 za­pra­sza Śred­nio­lat­ka - za­dzwoń i umów się tel. 693‑373‑282 Blon­dyn­ka
Usługi
Różne

MY­CIE okien w do­mach, miesz­ka­niach, skle­pach. Drob­ne pra­ce ogrodowe.Bielsko-B., Sko­czów, Cie­szyn, Cze­cho­wi­ce-Dz., Kę­ty, Ży­wiec, Pszczy­na, An­dry­chów oko­li­ce, (33)811‑36‑09, 514‑081‑911 10990061
Pry­wat­ny de­tek­tyw
Spra­wy ro­dzin­ne i zdra­dy. Usta­le­nia miej­sca po­by­tu i ma­jąt­ko­we. Wy­kry­wa­nie pod­słu­chów. Bez­płat­na kon­sul­ta­cja wstęp­na. tel 506 707 013
ŚWIA­DEC­TWA ener­ge­tycz: 606307123
UMY­JE OKNA PO­SPRZA­TAM ZA­OPIE­KU­JE SIE STAR­SZA OSO­BA W KRA­KO­WIE TEL.883484900
WY­CIN­KA - wy­ci­na­nie, przy­ci­na­nie drzew tech­ni­ką tra­dy­cyj­ną, al­pi­ni­stycz­ną oraz za po­mo­cą zwyż­ki 25m, przy­ci­na­nie ży­wo­pło­tów, krze­wów, drzew owo­co­wych, 515‑242‑704
Poszukuję wykonawcy
PO­SZU­KU­JĘ wy­ce­ny sta­rych znacz­ków, pocz­tó­wek rów­nież ko­pert z pie­cząt­ka­mi la­ko­wy­mi, Ja­strzę­bie-Zdrój, tel. 783‑733‑125 po 16.00
Z ostatniej chwili
BECZ­KA na pa­li­wo, tel. 694‑094‑309
BE­TO­NIAR­KA 250 l, spraw­na tech­nicz­nie, skrzyn­ka na słup + ka­bel przy­łą­cza do do­mu 36 m, tel. 514‑839‑647
DRZE­WO do ko­min­ka sprze­dam, Biel­sko, tel. 797‑623‑095
DU­ŻĄ li­pę w Brzesz­czach sprze­dam, tel. 32/737‑05‑10
KU­PIE spraw­ną, nie­uży­wa­ną elek­tro­nicz­ną ma­szy­nę do pi­sa­nia - oka­zyj­nie, mo­gą być 2 szt., 698‑440‑203
KU­PIĘ mo­ne­ty, bank­no­ty, sta­ro­cie, znacz­ki, me­da­le, ze­gar­ki, ro­gi, pły­ty, wi­do­ków­ki. Tel.: 660‑482‑319.
OD­ŚNIE­ŻAR­KA elek­trycz­na, no­wa, tel. 660‑051‑184
OSO­BIE w po­trze­bie ży­cio­wej, nie ma­ją­cej dzie­ci, ro­dzi­ny ofe­ru­ję do­zgon­ną tro­skę i przy­jaźń, tel. 881‑065‑166
PA­LE­TY pla­sty­ko­we H1 ku­pię, 602‑482‑947
PE­LE­TY Eur sprze­dam, tel. 602‑482‑947
PE­LE­TY na opał sprze­dam, tel. 602‑482‑947
PIE­RZE sku­ba­ne z gę­si. Tel.: 733‑677‑028, 601‑974‑461.
POD­NO­ŚNIK 4-ko­lum­no­wy, 5 ton, z do­zo­rem, spraw­ny, 5,5 tys. zł, na­grzew­ni­ca spa­li­no­wa, du­ża, ce­na 800 zł, tel. 781‑135‑700 Ma­ło­pol­ska
PO­SZU­KU­JĘ part­ne­ra lub part­ner­ki do gry Po­staw na mi­lion, tel. 663‑033‑618
SKUP CIĄ­GNI­KÓW rol­ni­czych, ma­szyn ROL­NI­CZYCH. AU­TO­SKUP - SKUP SA­MO­CHO­DÓW w każ­dym sta­nie, oso­bo­wych, do­staw­czych - cię­ża­ro­wych, SKUP MO­TO­CY­KLI, QU­ADÓW. Od­biór we wła­snym za­kre­sie - AU­TO­LA­WE­TA. GO­TÓW­KA OD RĘ­KI! tel. 693‑452‑384 ślą­skie, ma­ło­pol­skie 10783709
SPRZE­DAM in­ne. In­fo na: WWW.TANIO.RDX.PL
SZAT­KOW­NI­CA do ka­pu­sty sprze­dam, tel. 664‑689‑449
TV z no­wym de­ko­de­rem, nar­ty Ry­sy, bu­ty Mon­ta­ny, rozm. 44, stan bdb, koł­dry 180x200 cm, pie­rze + puch, du­ży wsad, ro­bio­ne na za­mó­wie­nie, 2 szt., sprze­dam. Tel.: 664‑355‑541
WA­LIZ­KA po­dróż­na Puc­ci­ni na 4 kół­kach ob­ro­to­wych 360 stop­ni, ko­lor po­ma­rań­czo­wy, wy­cią­ga­na rącz­ka, szy­fro­wy za­mek, 52x29x77 cm, poj. 20 kg, ce­na 120 zł, Biel­sko, tel. 539‑683‑081
ZAM­KI bły­ska­wicz­ne, me­ta­lo­we, no­we, dł. 1,9 m, 3 szt., dł. 1,4 m - 1 szt., 5 zł/szt., zam­ki me­ta­lo­we, pla­sty­ko­we, róż­ne, 44 szt. za 20 zł, klat­ki dla pta­ków i gry­zo­ni, no­we, Biel­sko, tel. 33/811‑61‑60
ZIE­MIĘ do wy­rów­na­nia te­re­ny od­dam, Biel­sko-Bia­ła Lesz­czy­ny, tel. 505‑161‑242
© 2024 Najświeższe wiadomości
Na urlopie/zwolnieniu przebywają: Beata Polańska-Kuczyńska, Dorota Bednarska


© 2023 Najświeższe wiadomości
1_CSP44 - 1_Bialystok - 1_Bydgoszcz - 1_Gdansk - 1_Kielce - 1_Koszalin - 1_Katowice - 1_Krakow - 1_Lodz - 1_Opole - 1_Poznan - 1_Rzeszow - 1_Warszawa - 1_Wroclaw - 1_ZielonaGora - 1_CiclonPlanMenager

© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Emisja zlecenia odbywa się wyłącznie na podstawie daty w systemie sprzedażowym, w e-queue jest informacją porządkującą.

© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Zakładka Galeria, zawiera przygotowane przez grafików, propozycje wzorów świątecznych i noworocznych. Z kafelków po lewej stronie, należy wybrać: _!BOZE NARODZENIE 2016/Boze Narodzenie 01-04. Klikając guzik pobie
© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Wszystkie zlecenia, również te z literą (Q i K) na początku, MUSZĄ być akceptowane! W przeciwnym przypadku po 3 tygodniach zostaną wykasowane z serwera.


© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Emisja zlecenia odbywa się wyłącznie na podstawie daty w systemie sprzedażowym, w e-queue jest informacją porządkującą.

© 2023 Najświeższe wiadomości

© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Wszystkie zlecenia, również te z literą (Q i K) na początku, MUSZĄ być akceptowane! W przeciwnym przypadku po 3 tygodniach zostaną wykasowane z serwera.


POWRÓT