KRAMIK OGŁOSZENIOWY JARMARKU

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

    [b][b][b]


Sport i rekreacja
NAR­TY dla oso­by do­ro­słej dłu­gość 188. An­dry­chów Tel 505680599
NAR­TY Ros­si­gnol dł. 160 cm, uży­wa­ne, ser­wi­so­wa­ne, ce­na 50 zł. Nar­ty Fi­scher dł. 170 cm, na­ostrzo­ne, uży­wa­ne, ce­na 50 zł, nar­ty ca­rvin­go­we He­ad, dł. 150 cm, ser­wis., ce­na 40 zł, 796‑756‑751
NAR­TY zjaz­do­we - bie­go­we, 2 pa­ry, 196 cmi 170 cm, kij­ki, bu­ty, rozm. 42, ce­na 160 zł, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
PI­STO­LET star­to­wo-hu­ko­wy (do ce­lów spor­to­wy­ch) stan bdb, ce­na 160 zł, 791‑934‑727
RE­TRO dam­ka ro­wer któ­re­go już nie ku­pisz w żad­nym skle­pie spraw­ny go­to­wy do jaz­dy, świa­tła tez dzia­ła­ją 572 630 056
RO­WER gór­ski oraz ra­dio lub ra­dio­ma­gne­to­fon przyj­mę, 574‑420‑645
RO­WER gór­ski, ce­na 160 zł, tel. 794‑611‑130
RO­WE­RY no­we, 300 zł, tel.: 887‑239‑017
RO­WE­RY skła­da­ki z cza­sów PRL Ko­ła do ta­czek, stan db, 2 szt. sprze­dam, ce­na 50 zł, Biel­sko, tel. 696‑431‑866
RO­WE­RY z cza­sów PRL-u sprze­dam, tel. 506‑254‑855
SPRZE­DAM 2 oso­bo­wy na­miot kar­pio­wy + na­rzu­ta, pod­ło­ga od­pi­na­na, łóż­ko, fo­tel w b. do­brym sta­nie. Ce­na 2000 zł. Tel.: 692‑137‑568
WIA­TRÓW­KĘ do ce­lów spor­to­wych- sprze­dam, ce­na 200 zł, 601‑463‑317
Turystyka
Góry

Be­ski­dy, u nas tra­dy­cyj­ny tur­nus Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia, moż­li­wość do­wo­zu: 501‑642‑492 10943900
KU­DO­WA - ZDRÓJ
- FE­RIE ZI­MO­WE 2024 r.
Noc­leg ze śnia­da­niem - 150 zł/os.
dziec­ko do lat 10 przy 2 os do­ro­słych zniż­ka 50%
- WCZA­SY DLA SE­NIO­RA 2024!
7 noc­le­gów, 2 po­sił­ki ‑ od 1100 zł/os
„Wil­la Pod Gwiaz­da­mi”
kom.: 697‑094‑500 tel.: 71/344‑82‑48, 
www.bratniak.turystyka.pl 10945800
Morze
PO­GO­RZE­LI­CA - apar­ta­ment 45 m2, ta­ras 17 m2 ume­blo­wa­ny, kuch­nia peł­ne wy­po­sa­że­nie, dwu­oso­bo­we łóż­ko w sy­pial­ni i dwu­oso­bo­wa so­fa w sa­lo­nie, do pla­ży 450 m, dru­gie pię­tro, win­da, par­king. Nie ak­cep­tu­je­my żad­nych zwie­rząt. Tel. 505343060
ŚWI­NO­UJ­ŚCIE 
- WCZA­SY DLA SE­NIO­RA 2024!
7 noc­le­gów, 3 po­sił­ki - od 1090 zł/os.
- WIEL­KA­NOC w Świ­no­uj­ściu 2024 
7 noc­le­gów, 3 po­sił­ki - od 1595 zł/os.
„Pro­mień Słoń­ca” - 80 m do pla­ży,
kom. 697‑094‑500, tel.: 71/344‑82‑48, 
www.bratniak.turystyka.pl 10945799
WA­KA­CJE nad mo­rzem, agro­tu­ry­sty­ka: www.anielino.pl
Dom, ogród, biuro
Wyposażenie domu:
meble,AGD i inne

BLAT na me­ble (180x63) ce­na 160zł, zle­wow­my­wak do ła­zien­ki 40zł, ze­staw kom­pu­te­ro­wy, kom­pu­ter, mo­ni­tor, dru­kar­ka, mysz, kla­wia­tu­ra, gło­śni­ki 80zł, 504‑362‑369
CHŁO­DZIAR­KO-ZA­MRA­ŻAR­KA du­ża, elek­trycz­ne pod­grze­wa­cze wo­dy 2 szt., zle­wo­zmy­wa­ki - uży­wa­ne, sprze­dam, tel. 12/445‑92‑55
CZĘ­ŚCI do zmy­war­ki whirl­po­ol do ADP 4108/1 (pom­pa od­pły­wo­wa, elek­tro­za­wór, wy­łącz­nik, filtr prze­ciw­za­kłó­ce­nio­wy, pom­pa wraz z grzał­ką), uży­wa­ne, ory­gi­nał, tel. 579 960 190
GAR­DE­RO­BA do przed­po­ko­ju z lu­strem, ko­lor: ja­sna so­sna, wys.190cm, szer.117cm, gł.35cm. Po­sia­da 3 szu­fla­dy+ szaf­kę śred­nią z pół­ką gór­ną. Lu­stro jest na otwie­ra­nych drzwiach z szaf­ką du­żą z 3 pół­ka­mi, ce­na 360 zł do ne­go­cja­cji, Go­la­so­wi­ce tel.: 505‑810‑400.
KA­SE­TY VHS nie­uży­wa­ne, o zwie­rzę­tach, przy­ro­dzie oraz na­uka j. an­giel­skie­go w wer­sji baj­ko­wej, sprze­dam, ce­na do uzgod­nie­nia, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce., tel.: 603‑229‑289
KOŁ­DRA weł­na sa­ty­na no­wa, 100% czy­sta weł­na w ru­nie, dł. 1,5 m, szer. 1,5 m + po­dusz­ka 70x45cm, ce­na 200 zł - Oka­zja! (32)457‑87‑41 wiecz., 500‑217‑439
KRZE­SŁA drew­nia­ne, wy­ście­ła­ne plu­szem, 6 szt. + stół gra­tis, ko­lor ciem­ny orzech, pra­wie no­we, sprze­dam, tel.: 788‑519‑757
KU­CHEN­KA uni­wer­sal­na mi­ni dla po­dróż­ni­ka, na ben­zy­nę, myj­ka pa­ro­wa 1500 W, 4 ba­ry, wie­lo­funk­cyj­na pa­tel­nia elek­trycz­na Pi­za Ma­ster, mi­kro­mierz 10 03, 75/100 mm 0,01‑0,25 - 100, au­to­mat do ka­set MK125 Au­to­ma­tic na ka­se­ty + ta­śmy, tel. 502‑568‑790
KU­PIĘ łóż­ko tra­dy­cyj­ne lub zle­cę wy­ko­na­nie, tel. 792‑190‑459
LO­DÓW­KA, chło­dziar­ka Klar­ste­in, 70l, wys. 60cm sprze­dam. Tel.: 881‑029‑364
LO­DÓW­KO-ZA­MRA­ŻAR­KA Whir­po­ol, ce­na do uzg. Biel­sko, tel. 720‑413‑882
LU­STRO 55x95 cm + wie­szak 73x23 cm o mo­ty­wach przy­rod­ni­czo-ło­wiec­kich - kom­plet, rzeź­ba an­tyk i in­ne sta­ro­cie, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
LU­STRO ła­zien­ko­we, ce­na 40 zł, tel. 532‑379‑840
ŁA­WO­STO­ŁY 2 szt., od 80 cm do 1,30 cm, na wierz­chu po­lie­ster, ozdob­ne obi­cia ze sta­li nie­rdzew­nej, ce­na 350 z; / szt., Mysz­ków, tel. 791‑582‑440
ŁÓŻ­KA bu­ko­we, mo­drze­wio­we (li­te drew­no), sza­re, bia­łe i w na­tu­ral­nym ko­lo­rze, no­we, wła­snej pro­duk­cji, ce­na do uzg., sprze­dam, Je­le­śnia, tel. 451‑222‑876
ŁÓŻ­KA i pa­ski kli­no­we, róż­ne wy­mia­ry. Fre­zy do drew­na o róż­nych pro­fi­lach sprze­dam, Je­le­śnia, tel. 451‑222‑876
MA­ŁĄ pral­kę wir­ni­ko­wą, stan bdb, su­szar­kę wir­ni­ko­wą, tel. 666‑836‑232
MA­TE­RAC Blak­mur Dre­man, dwu­stron­ny (200x90) no­wy, nie­uży­wa­ny, ce­na 600 zł 796‑756‑751
PA­RO­WAR Ze­lmer FC1002, fio­le­to­wy, 3-po­zio­mo­wy, z funk­cją pod­trzy­my­wa­nia temp., no­wy, nie­uży­wa­ny, tel. 506‑814‑057
PIEC ga­zo­wy ku­chen­ny, uży­wa­ny, 50 z, tel. 720‑413‑882
PIEC ga­zo­wy, 4 pal­ni­ki, z pie­kar­ni­kiem elek­trycz­nym, typ Ami­ca, uży­wa­ny, w do­brym sta­nie, sprze­dam, ce­na 250 zł, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce., tel.: 603‑229‑289
PÓŁ­KI ty­pu hek­sa­gon, wzór pla­ster mio­du, z drze­wa, wi­szą­ce lub nie - mo­gą sta­no­wić wi­try­nę skle­po­wą lub w skle­pie, ce­na 140 zł, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
PRAL­KA au­to­ma­tycz­na, uży­wa­na, w do­brym sta­nie, typ Whir­po­ol, sprze­dam, ce­na 250 zł, Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce., tel.: 603‑229‑289
PRAL­KA BOSCH kom­plet­na, uszko­dzo­ny pro­gra­ma­tor, zmy­war­ka AMI­CA w czę­ściach, uszko­dzo­ny ste­row­nik, An­dry­chów, tel. 607‑165‑050
PRAL­KĘ ELEC­TRO­LUX mo­del: 1045WS z nie­spraw­nym pro­gra­ma­to­rem do na­pra­wy lub na czę­ści, ce­na 200 zł, tel. 666‑836‑232
SPRZE­DAM 3 wa­zo­ny krysz­ta­ło­we, tel. 666‑836‑232
SPRZE­DAM no­wy blen­der, wie­lo­funk­cyj­ny: kro­je­nie, mie­le­nie, ugnia­ta­nie, sie­ka­nie, ta­nio biel­sko tlf.508225477
SPRZE­DAM płyt­ki pod­ło­go­we, be­żo­we, oko­ło 13 m2, wiel­kość 33 cm x 33 cm, ce­na 500 zł, tel. 606 560 819
SPRZE­DAM pół­ki do za­mo­co­wa­nia na ścia­nie, ce­na 80 zł do neg. tel. 604‑457‑999
SPRZE­DAM so­lid­ne łóż­ko pię­tro­we, ce­na 900zł do neg. dł. 175, szer. 80, wys. 165, tel. 604‑457‑999
SPRZE­DAM sza­fę dwu­drzwio­wą so­sno­wą, wy­so­kość 180 cm, sze­ro­kość 90 cm, głę­bo­kość 60 cm, stan bar­dzo do­bry, ce­na 500 zł, tel. 606 560 819.
SPRZE­DAM szaf­kę pod te­le­wi­zor, prze­szklo­ną, z ru­cho­mą szaf­ką na gó­rze, brą­zo­wa, ce­na 200 zł do neg. tel. 505‑008‑632
STO­LIK pod te­le­wi­zor. An­dry­chów Tel 505680599
SZA­FA ubra­nio­wa, 2-drzwio­wa, tel. 881‑029‑364
SZA­FY z drzwia­mi prze­suw­ny­mi, za­bu­do­wy wnęk, me­ble ku­chen­ne i in­ne. Szyb­ko i so­lid­nie! 508‑841‑062 impet.szafy@gmail.com, www.mebleimpet.pl
TRZY fo­te­le (zie­lo­ne) ce­na 70 zł/szt., 504‑362‑369
WIE­ŻA uży­wa­na Pa­na­so­nic, sprze­dam, Brzesz­cze, tel. 667‑090‑873 po godz. 19.00
ŻE­LAZ­KO elek­trycz­ne pa­ro­we, spraw­ne, ce­na 60zł, 504‑362‑369
Wyposażenie ogrodu
KU­PIĘ sil­ni­ki elek­trycz­ne, 2,2kw,3kw,4kw, wię­cej szuk, tel. 513‑612‑152, 603‑346‑594
PO­JEM­NI­KI na po­piół 33x33, wys. 30 cm, 2 szt., stan bdb, ce­na za 2 szt. 95 zł, Brzesz­cze, tel. 667‑090‑873 po godz. 19.00
TU­LE­JA z brą­zu, śr.15 cm, 350 zł, Czę­sto­cho­wa, tel. 502‑653‑898
Zwierzęta domowe
Psy

KU­PIĘ pie­ska shit zu, mo­że być mie­sza­niec bez ro­do­wo­du, moż­li­wie ta­nio, tel. 666‑972‑144
KU­PIĘ szcze­nia­ka ra­sy sar­pla­ni­nac owcza­rek ju­go ma­ce­doń­ski, tyl­ko z pa­pie­ra­mi Ty­chy, tel.: 534‑099‑953; 572‑919‑441
SPRZE­DAM szcze­niak jam­nik mi­nia­tu­ra ro­do­wód 1500 zł Ho­dow­la psów ra­so­wych Błę­kit­na Gra­ni­ca tel.607780710 Ema­il seba-cn@wp.pl
Elektronika
RT
V
DRU­KAR­KA, ce­na 100 zł. Tel.: 794‑611‑124
TE­LE­WI­ZOR 14", ki­ne­sko­po­wy, sprze­dam, ce­na 100 zł. Tel.: 794‑611‑124
TE­LE­WI­ZOR Phi­lips 20' (ce­na 90 zł) Ja­wi­szo­wi­ce po 19.00
TE­LE­WI­ZO­RY czar­no bia­łe z cza­sów PRL oraz ko­lo­ro­we z lat 90 tych. An­dry­chów Tel 505680599
Komputery
DRU­KAR­KA do kom­pu­te­ra, ce­na 60 zł, sta­re ra­dio lam­po­we, ce­na 240 zł, 794‑611‑130
LAP­TOP TO­SHI­BA. Ema­il: infointernet@orange.pl
SPRZE­DAM trzy mysz­ki kom­pu­te­ro­we. Ce­na 70 zł. za kom­plet. Kon­takt przez ema­il: infointernet@o2.pl
Telefony
NO­KIA i Sam­sung, w do­brym sta­nie- sprze­dam, ce­na 75 zł, 601‑463‑317
SMART­FON no­wy za 500 zł. Kon­takt przez ema­il: infointernet@o2.pl
TA­NIO te­le­fo­ny SAM­SUNG s 3 mi­ni oraz No­kia z kla­wia­tu­rą. Ta­nio. An­dry­chów Tel 505680599
Fotooptyka
APA­RA­TY fo­to­gra­ficz­ne (wo­dosz­czel­ne i nie tyl­ko).
Ce­na do uzgodn. Ema­il: infointernet@o2.pl
Różne
CZAR­NY PEN­DRI­VE 4 GB sprze­dam. Kon­takt przez ema­il: info@conexant.eu
SPRZE­DAM apa­rat fo­to­gra­ficz­ny fir­my FU­JI FILM. Kon­takt przez stro­ne: www.conexant.eu/sprzedam.htm
SPRZE­DAM lam­py so­lar­ne i le­do­we o du­żej si­le świa­tła, tel. 792‑190‑459
Maszyny, narzędzia
Warsztatowe

AGRE­GAT prą­do­twór­czy 230/380 V, 8 kW, zle­wo­zmy­wak hard, 2-ko­mo­ro­wy, Ja­wi­szo­wi­ce, tel. 727‑463‑219 po 20.00
AGRE­GAT prą­do­twór­czy CE 3650E, no­wy, Brzesz­cze, tel. 604‑591‑096
CYR­KU­LAR­KA, no­wy wa­łek, sil­nik 3 kW, stan ide­al­ny + ka­bel, prze­łącz­ni­ki, kom­plet­na, tel. 602‑887‑465
FRE­ZAR­KA do pła­sko­rzeźb, dł. ele­men­tu 2 m, szer. 60 cm, fre­zar­ka dol­no wrze­cio­no­wa Ja­ro­ma, z osprzę­tem do drew­na, pi­ła ta­śmo­wa (70 cm śred­ni­ca ko­ła) do drew­na, ce­na do uzg., sprze­dam, Je­le­śnia, tel. 451‑222‑876
FRE­ZAR­KA wła­snej ro­bo­ty, bez sil­ni­ka sprze­dam, ce­na do uzg. Skrzy­nia do ta­czek z bla­chy ocyn­ko­wa­nej ce­na 50 zł sprze­dam, Biel­sko, tel. 33/822‑79‑96
GIĘ­TAR­KO-NO­ŻY­CE alu­mi­nio­wa prod. USA, dł. gię­cia 3,5m, ce­na 4200 zł. Dą­bro­wa Gór­ni­cza 660‑481‑791 po godz. 18.00
GIĘ­TAR­KO-SKRĘ­CAR­KĘ prę­ta, pła­sko­wni­ka do pro­duk­cji pło­tów, seg­men­tów, bram ogro­dze­nio­wych- sprze­dam 661‑548‑150
GŁO­WI­CE do stru­gar­ki/fre­zar­ki z fre­za­mi, 5 szt., wa­łek do wy­ko­na­nia fre­zar­ki, ce­na 200 zł, tel.: 600‑632‑773
KO­WA­DŁA oraz ima­dła ślu­sar­skie- ku­pię, 797‑061‑827
KO­WA­DŁO i ima­dło, ma­ło uży­wa­ne. No­we przy­staw­ki do wier­tar­ki Cel­ma sprze­dam, 668‑350‑190
KRAJ­ZE­GA z sil­ni­kiem elek­trycz­nym (3,5kW) 600 zł, wó­zek dla dziec­ka, ko­ła pom­po­wa­ne, ma­ło uży­wa­ny, stan bdb, ce­na 120 zł, 735‑666‑922
Ku­pi­my ma­szy­ny do ob­rób­ki me­ta­lu i drew­na oraz oprzy­rzą­do­wa­nie do maszyn.Tel. 782 592 790 10833039
LI­NY sta­lo­we o śred­ni­cy 10mm, 12mm, 14mm i 20mm, więk­szą ilość ku­pię (naj­chęt­niej no­we, nie­uży­wa­ne) 603‑346‑594
ŁU­PAR­KA do drew­na, wó­zek pa­le­to­wy, pług 2-ski­bo­wy gru­dziądz­ki, tel. 662‑894‑613
MA­SZYN­KA do skó­ro­wa­nia ka­bli z mie­dzi lek­ko uży­wa­na 572630056
MA­SZYN­KI do pro­sto­wa­nia dru­tu na aba­żu­ry, 2 szt., ce­na to uzg. Go­to­we ste­la­że sprze­dam, Biel­sko, tel. 33/822‑79‑96
MA­SZY­NY do warsz­ta­tu ślu­sar­skie­go: to­kar­kę sto­ło­wą, wier­tar­kę sto­ło­wą, spa­war­kę, ima­dła- ku­pię, 603‑346‑594
NAJ­WIĘK­SZY w Pol­sce SKLEP ze sprę­ży­na­mi. Ty­sią­ce po­zy­cji, www.springs.com.pl, tel. 33 821 09 77, Biel­sko
NO­ŻY­CE in­tro­li­ga­tor­skie, nóż tną­cy o dł. 1,15m, ce­na 2100 zł. Dą­bro­wa Gór­ni­cza 660‑481‑791 po godz. 18.00
OB­CIĄŻ­NI­KI kół przed­nich do C-330, wspor­nik osi przed­niej do C-328, Wa­do­wi­ce ok., tel. 537‑677‑923
PIEC do ogrze­wa­nia po­miesz­cze­nia na oczysz­czo­ną naf­tę, nie­szko­dli­wy, tel. 727‑204‑136
PIEC do ogrze­wa­nia po­miesz­cze­nia na oczysz­czo­ną naf­tę, nie­szko­dli­wy, tel. 727‑204‑136
POM­PA próż­nio­wa z sil­ni­kiem, prod. Hy­dro­fa­chom Gru­dziądz, zbior­nik pod­ci­śnie­nia, ce­na do uzg., Cze­cho­wi­ce-Dzie­dzi­ce, tel. 601‑503‑271
POM­PY wi­ro­we PJM do wo­dy, na sil­ni­kach: 7,5kW, 11kW, 15kW, 22kW i 30kW - ku­pię, 797‑061‑827
PRO­STOW­NIK do ła­do­wa­nia aku­mu­la­to­rów- przyj­mę, 574‑420‑645
SIL­NIK elek­trycz­ny 5,5 kW, cięż­ki, ce­na 600 zł, tel. 794‑611‑124
SIL­NIK elek­trycz­ny i ka­bel 5,5 kW, ce­na 1 tys. zł, Mi­ko­łów, tel. 503‑515‑357
SIL­NIK wi­bra­cyj­ny ku­pię, tel. 661‑548‑150
SIL­NI­KI elek­trycz­ne 2kW i 3kW oraz sil­nik elek­trycz­ny z prze­kład­nią do bra­my ga­ra­żo­wej, 517‑415‑455
SIL­NI­KI elek­trycz­ne 3 kW i 5,5 kW sprze­dam, 796‑775‑248, 796‑775‑248
SPA­WAR­KA, agre­gat prą­do­twór­czy, pom­pa głę­bi­no­wa do stud­ni, tel. 792‑190‑459 po 15.00 606‑335‑012
SPRZE­DAM wóz do prze­wo­zu drew­na - DŁU­ŻY­CE, Tel.506511644
STÓŁ ślu­sar­ski, 3 szu­fla­dy, cięż­ki, 0,7x3,5 m, ce­na zło­mu użyt­ko­we­go, tel. 697‑509‑124 po 20.00
STÓŁ ślu­sar­ski, 3 szu­fla­dy, cięż­ki, 0,7x3,5 m, ce­na zło­mu użyt­ko­we­go, tel. 697‑509‑124 po 20.00
STÓŁ wi­bra­cyj­ny do ele­men­tów be­to­no­wych (du­ży) fa­brycz­nie no­wy- sprze­dam. So­sno­wiec, tel. 661‑548‑150
SZLI­FIER­KĘ sto­ło­wą 380V oraz wier­tar­kę sto­ło­wą WS15 ku­pię, 603‑346‑594
TRANS­FOR­MA­TOR 1-fa­zo­wy, za­kres na­pię­cia od 240 V do 24 V, stan bdb, ce­na 723‑573‑963
WA­GA to­wa­ro­wa, drew­nia­na, dzie­sięt­na, z od­waż­ni­ka­mi, ma­ło uży­wa­na, ce­na 150 zł, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
WA­ŁEK me­ta­lo­wy z chro­mu db ja­ko­ści 100 cm x 20 cm, 603‑414‑547
WIERT­NI­CA gle­bo­wa Stihl BT360, Brzesz­cze, tel. 604‑591‑096
WÓ­ZEK wi­dło­wy ku­pię, tel. 500‑221‑603
Budowlane
GIĘ­TAR­KO-NO­ŻY­CE, alu­mi­nio­we, dł. 3,5 m, na kół­kach, na dy­sz­lu, ce­na 4,5 tys. zł, tel. 502‑863‑728
KO­ŁA Pa­so­we i wał­ki ty­pu do cyr­ku­lar­ki. An­dry­chów Tel 505680599
KU­PIE si­łow­nik wy­wro­tu do przy­cze­py D47/D50 lub in­ny mi­ni­mum 130 cm wy­su­wu tel.503‑481‑196
KU­PIĘ ło­ży­ska, pa­sy kli­no­we, wał­ki, pły­ty er­ta­lo­nu, te­flo­nu, wę­że hy­drau­licz­ne 1,2,4 oplo­ty, oku­cia do wę­ży, koń­ców­ki, ny­ple, trój­ni­ki, wę­że czar­ne do wo­dy, po­wie­trza, ole­ju, pły­ty gu­mo­we (róż­ne gru­bo­ści). Tel.: 514‑006‑005
KU­PIĘ wó­zek wi­dło­wy spa­li­no­wy ty­pu Rak lub GPW.Tel.666‑941‑477
PRZY­CZE­PA Au­to­san 3,5 t sztyw­na bez do­ku­men­tów ce­na 3500zł tel.503‑481‑186
ROZ­SIE­WACZ do wap­na RCW stan obo­jęt­ny mo­że być nie­kom­plet­ny KU­PIE tel.503‑481‑196
RUSZ­TO­WA­NIA bu­dow­la­ne, alu­mi­nio­we, stan bdb, nie­miec­kie, 80 mkw. sprze­dam, Je­le­śnia, tel. 451‑222‑876
SPRZE­DAM to­kar­kę sto­ło­wą tsb16, tel. 535‑455‑146, Przy­czep­kę
Budownictwo
Materiały budowlane

BRA­MA ga­ra­żo­wa, seg­men­to­wa, ocie­pla­na, gr. 4 cm, szer. 2500 cm, wys. 2200 cm,1 szt., gr. 4 cm, szer. 2700 cm, wys. 2200 cm, no­wa, ko­lor brąz, ce­na 500 zł/szt., Ja­wo­rze, tel. 793‑331‑023
KA­BEL elek­trycz­ny, 4-ży­ło­wy, miedź, 25 mb sprze­dam, 796‑775‑248, 796‑775‑248
KA­BEL mie­dzia­ny 4x4, w gu­mie, sprze­dam. Bie­ruń, tel.: 795‑517‑167
NO­WE słup­ki ogro­dze­nio­we pod siat­kę, 21 szt., sprze­dam. Bie­ruń, tel.: 795‑517‑167
OD­DAM kil­ka­na­ście du­żych ka­mie­ni, tel.: 532‑379‑840
OD­DAM kil­ka­na­ście du­żych ka­mie­ni, tel.: 532‑379‑840
PRZE­WÓD elek­trycz­ny 4x10, miedź, lin­ka, w osło­nie gu­mo­wej, 18 mb, ce­na 400 zł, tel. 502‑636‑320
PRZE­WÓD elek­trycz­ny, miedź, lin­ka, w osło­nie gu­mo­wej, 20 mb, ce­na 300 zł, tel. 502‑636‑320
SPRZE­DAM ce­ow­nik 200mm, no­wy, po­zo­sta­łość po in­we­sty­cji - ta­nio, tel. 500‑731‑892
SZTA­CHE­TY pro­ste, przy­okrą­gla­ne, dł. 120 cm, gr. 2cm, szer. 9,5cm w do­brej ce­nie sprze­dam, tel. 509‑923‑601
TEO­W­NIK sta­lo­wy 40x40x4 dł. 2 m, za­bez­pie­czo­ny, 9 szt., ce­na 40 zł/szt., tel. 502‑636‑320
Materiały wykończeniowe
KA­LO­RY­FER 120x60 cm, roz­staw 55 cm, ce­na 300 zł, ka­lo­ry­fer że­liw­ny, 10 że­be­rek, ce­na 100 zł, 15 że­be­rek - 150 zł, ka­lo­ry­fer alu­mi­nio­wy, 10 że­be­rek - 150 zł, Szczyrk, tel. 603‑294‑312
KRAT­KA ście­ko­wa z PRL, cięż­ka, sprze­dam, tel. 32/233‑55‑97
PA­NE­LE ścien­ne do przed­po­ko­ju lub al­ta­ny, ta­nio. Bie­ruń, tel.: 511‑290‑026
PIEC c.o. Jun­kers, peł­no­spraw­ny, uży­wa­ny, ce­na 100 zł, no­we ło­ży­ska sa­mo­cho­do­we za 1/2 ce­ny, 150 szt., kost­ka bru­ko­wa, ce­na 80 gr/szt., Biel­sko, tel. 505‑540‑454
PIEC do ogrze­wa­nia po­miesz­cze­nia na oczysz­czo­ną naf­tę, nie­szko­dli­wy, tel. 727‑204‑136
PIE­CYK 2-funk­cyj­ny Jun­kers, ta­nio sprze­dam, tel. 506‑254‑855
Pie­cyk ty­pu ko­mi­nek, wol­no sto­ją­cy, kom­plet­ny, z ru­ra­mi, ma­ło uży­wa­ny, ce­na 1,200 tys. zł (ce­na no­we­go 3.500 zł) sprze­dam, tel. 603‑660‑389 10947761
UMY­WAL­KA du­ża, bia­ła, stan ide­al­ny, ce­na 200 zł, tel. 506‑814‑057
ZBIOR­NIK sta­lo­wy 80 l na cie­płą wo­dę z płasz­czem wod­nym, ce­na 200 zł, ga­zo­wy zbior­nik na cie­płą wo­dę 80 l, ce­na 200 zł, Szczyrk, tel. 603‑294‑312
Usługi
BRU­KAR­STWO - ale­je, chod­ni­ki, par­kin­gi, pod­jaz­dy - ukła­da­nie kost­ki gra­ni­to­wej, be­to­no­wej. 3-let­nia gwa­ran­cja, 503‑714‑628
BU­DO­WA do­mów me­to­dą tra­dy­cyj­ną, mu­ro­wa­ną, z ma­te­ria­łem lub bez. Do­świad­cze­nie, re­fe­ren­cje. Sprawdź ce­nę, za­nim za­dzwo­nisz gdzie in­dziej. Kosz­to­rys gra­tis. Bu­du­je­my z pa­sją, 512‑226‑568 10707735
DA­CHY MA­LO­WA­NIE - atrak­cyj­ne ce­ny - kry­cie bla­chą, re­mon­ty, na­pra­wy, ma­lo­wa­nie da­chów i ele­wa­cji, mon­taż: ry­nien, okien da­cho­wych, ob­ró­bek bla­char­skich, bu­do­wa ko­mi­nów, ocie­pla­nie pod­da­szy. Tel. 608‑791‑579
DO­CIE­PLA­NIE bu­dyn­ków sty­ro­pia­nem. Ma­lo­wa­nie. Tyn­ki akry­lo­we, si­li­ko­no­we: 602‑820‑426
HY­DRAU­LIK - in­sta­la­cje, usu­wa­nie awa­rii, re­mon­ty kuch­nie, ła­zien­ki, mon­taż in­sta­la­cji sa­ni­tar­nych, in­ne ro­bo­ty bu­dow­la­ne, tel. 790‑495‑900
HY­DRAU­LIK wy­ko­na usłu­gi HY­DRAU­LICZ­NE, usu­wa­nie uste­rek, mon­taż ka­bin, wa­nien, to­a­let, HY­DRAU­LI­KA, 663‑654‑906 10839915
KA­FEL­KO­WA­NIE, ma­lo­wa­nie, inst. wod­ne, su­fi­ty pod­wie­sza­ne, ścian­ki, gła­dzie, pod­ło­gi, in­ne pra­ce bu­dow­la­ne. Szyb­ko, so­lid­nie, Biel­sko, 509‑451‑113
KA­FEL­KO­WA­NIE. Kom­plek­so­we re­mon­ty ła­zie­nek, ma­lo­wa­nie po­miesz­czeń, 510‑460‑426
MA­LO­WA­NIE WNĘTRZ I ELE­WA­CJI SZYB­KO TA­NIO I SO­LID­NIE TEL 503 057 239
Ma­lo­wa­nie, gła­dzie gip­so­we, ukła­da­nie pa­ne­li, kom­plek­so­we re­mon­ty ła­zie­nek, pod­da­sza. Ma­lo­wa­nie ele­wa­cji - ter­mi­ny na bie­żą­co, tel. 663‑654‑906 10839900
MI­NI­KO­PAR­KA - wy­ko­py pod ła­wy fun­dam., inst. wod­ne, ga­zo­we, ka­na­li­za­cyj­ne, przy­łą­cza elektr., te­te­fo­nicz­ne, in­ne ro­bo­ty ziem­ne, szer. łyż­ki 20, 30, 40 cm, 603‑523‑485
OGRO­DZE­NIA siat­ko­we, pa­ne­lo­we, drew­nia­ne, słup­ki, pod­mu­rów­ki, furt­ki, bra­my, mon­taż barm. De­mon­taż sta­rych ogro­dzeń. Po­sia­da­my wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie.Wy­ce­na gra­tis., 782‑081‑368, 605‑110‑829
STUD­NIE - czysz­cze­nie stud­ni, na­pra­wa stud­ni, wy­mia­na pomp. Kom­plek­so­wo i pro­fe­sjo­nal­nie, tel. 790 367 115, www.wodawdomu.pl
Wy­ko­ny­wa­nie ocie­pleń, ele­wa­cji bu­dyn­ków miesz­kal­nych i usłu­go­wych. Kon­ku­ren­cyj­ne ce­ny. Wy­ce­na gra­tis! tel. 512‑226‑568 10707737
Moda
SPODNIE bo­jów­ki, stan bdb, ce­na 9 zł, Biel­sko, tel. 662‑142‑489
UBRA­NIA dam­skie rozm. 38, swe­try, spodnie, bluz­ki, spód­ni­ce oraz suk­nia ślub­na, tel. 790‑320‑566
UBRA­NIA dam­skie rozm. 38, swe­try, spodnie, bluz­ki, spód­ni­ce oraz suk­nia ślub­na, tel. 790‑320‑566
UBRA­NIA dam­skie rozm. 38, swe­try, spodnie, bluz­ki, spód­ni­ce oraz suk­nia ślub­na, tel. 790‑320‑566
Dla dzieci
KU­PIĘ sta­re za­baw­ki, ka­se­ty ma­gne­to­fo­no­we z PRL, tel.: 737302264
KU­PIĘ za­baw­ki z cza­sów prl i in­ne cie­ka­we rze­czy je­śli mnie za­in­te­re­su­ją-737302264
RO­WE­REK 3-ko­ło­wy dla dziec­ka do 3 lat, kom­plet­ny nie­bie­ski, ba­gaż­nik, bi­don, pra­wie no­wy, ce­na 55 zł, Go­la­so­wi­ce, tel. 694‑548‑140
RO­WE­REK dzie­cię­cy, ko­ła 20' ce­na 20 zł, ko­ła 16' kom­plet­ny ce­na 100 zł dla dziec­ka 3‑6 lat, 794‑611‑130
RO­WE­RY dla dzie­ci na ko­łach 12‑16‑20 An­dry­chów Tel 505680599
SPRZE­DAM du­ży wó­zek z bu­dą dla dziec­ka, ce­na 60 zł, no­si­deł­ko dla dziec­ka, ce­na 90 zł, tel. 730‑677‑278
SPRZE­DAM ro­we­rek dla dziec­ka, trzy­ko­ło­wy z pro­wad­ni­cą z ty­łu, ce­na 60 zł tel. 730‑677‑278
Zdrowie, kosmetyka
Akcesoria

CHO­DZIK z ha­mul­cem, sie­dzi­skiem i schow­kiem, stan ide­al­ny, ce­na 300 zł + dru­gi cho­dzik z ha­mul­cem, sie­dzi­skiem i schow­kiem, stan do­bry, ce­na 200 zł, tel. 506‑814‑057
WÓ­ZEK in­wa­lidz­ki nie­uży­wa­ny 400 zł, cho­dzik na kół­kach z sie­dze­niem i schod­kiem, pra­wie nie­uży­wa­ny, 300 zł, cho­dzik bez kół (pod­pór­ka) 50 zł, do od­bio­ru w Biel­sku-Bia­łej, tel.: 720‑413‑882
Usługi
MA­SA­ŻYST­KA za­pra­sza na ma­saż kla­sycz­ny, re­lak­sa­cyj­ny lo­mi lo­mi. Ma­sa­że wy­ko­nu­ję przy uży­ciu olej­ków aro­ma­tycz­nych, przy mu­zy­ce i mi­łej at­mos­fe­rze. Od po­nie­dział­ku do so­bo­ty, 513‑971‑680
Inne
PA­NO­WIE. Pre­pa­ra­ty dla męż­czyzn, do­sko­na­łe, spraw­dzo­ne, dys­kre­cja. Biel­sko, Oświę­cim, Ty­chy, DK1 i oko­li­ce, 788‑989‑351
Muzyka
AKOR­DE­ON pol­ski Mu­za, 120 ba­sów, tel. 727‑204‑136
AKOR­DE­ON pol­ski Mu­za, 120 ba­sów, tel. 727‑204‑136
AKOR­DE­ON We­lt­me­ister, 86 ba­sów, ce­na 850 zł, tel. 690‑493‑208
AKOR­DE­ON, 80 ba­sów, czer­wo­ny, ce­na 550 zł, tel. 690‑493‑208
NU­TY na we­se­la i dan­cin­gi +akor­dy i sło­wa, ok. 200 utwo­rów, naj­po­pu­lar­niej­sze hi­ty na 2-dnio­wą za­ba­wę, ce­na 100 zł, Brzesz­cze
Antyki, sztuka
AN­TY­KI i wszel­kie sta­ro­cie - od igły po sza­fę ku­pię - 660‑35‑35‑35
FIAT 126p czę­sci, zbior­ni­ki pa­li­wa, zwrot­ni­ce, kom­plet­ne ło­ży­ska, bęb­ny z wer­sji sta­re­go Ty­pu. An­dry­chów Tel 505680599
ME­BLE an­ty­ki (sy­pial­nia) styl re­tro- sprze­dam, Biel­sko-Bia­ła, 792‑123‑460
ME­BLE przed­wo­jen­ne do re­no­wa­cji lub znisz­czo­ne ku­pię, uczci­wie za­pła­cę, 605‑255‑770 10901929
SPRZE­DAM ta­nio ob­ra­zy o róż­no­rod­nej tematyce.Tel.539966289.
STA­RE DU­ŻE RO­WE­RY, MO­TO­RO­WE­RY I SKŁA­DA­KI z cza­sów PRL i star­sze! KU­PIĘ ! 502990664
STA­RO­CIE sprze­dam ca­łość: dzban­ki po­zła­ca­ne, sta­ro­cie z cy­ny, ze­ga­ry róż­ne z 1957 r., ze­gar­ki na­krę­ca­ne na ba­te­rie, ob­ra­zy, 2000 mo­net i me­da­li w tym srebr­ne z ca­łe­go świa­ta, trąb­ka z mo­sią­dzu, tel.: 696‑603‑869
STA­RO­CIE sprze­dam ca­łość: mun­du­ry z 1957 r., kom­plet­ne, 1920 szt. szkła ko­lo­ro­we­go, pa­te­ry, wa­zo­ny, szklan­ki, skrzyn­ka z 1935 r. z po­sta­cia­mi, dwa ba­ro­me­try po­nie­miec­kie, tel.: 696‑603‑869
STA­RO­CIE sprze­dam ca­łość: skrzy­nie, ku­fry, wa­liz­ki, ma­sel­ni­ce do ma­sła drew­nia­ne, ma­szy­ny do szy­cia po­nie­miec­kie i pol­skie, itp., tel.: 696‑603‑869
ZE­GAR­KI firm: Nan­ci, YIN­TAI, IE­KE, ME­GIR QU­ARTZ i in­ne. Kon­takt przez ema­il: infointernet@orange.pl
ZE­GA­RY sto­ją­ce i wi­szą­ce do re­no­wa­cji lub znisz­czo­ne zde­cy­do­wa­nie ku­pię, naj­le­piej za­pła­cę, 605‑255‑770 10901888
Hobby
AU­TKO DZIE­CIĘ­CE NA PE­DA­ŁY tzw. MO­SKWICZ, WOŁ­GA oraz STA­RE ZA­BAW­KI DZIE­CIĘ­CE Z PRLu: au­tka, lal­ki itp ! KU­PIĘ ! 502990664
KAR­TY te­le­fo­nicz­ne (zu­ży­te) sprze­dam, tel. 601‑463‑317
KA­SE­TY ma­gne­to­fo­no­we VHS, pły­ty DVD, du­że ilo­ści sprze­dam, Brzesz­cze, tel. 667‑090‑873 po godz. 19.00
KU­PIĘ za­baw­ki z cza­sów prl -737 302 264
MA­TA lecz­ni­cza, któ­ra za­po­bie­ga cie­kom wod­nym i in­nym do­le­gli­wo­ściom, tel. 509‑817‑987
MO­NE­TY bank­no­ty od­zna­ki srebr­na bi­żu­te­ria szkła PRL ze­gar­ki in­ne sta­ro­cia ku­pię, 501‑686‑125
MO­NE­TY oko­licz­no­ścio­we Gol­den Nor­dic, ca­ły zbiór od 2004 do 2012, kom­plet­ne +kla­ser, ce­na 550 zł, 791‑934‑727
POD­KO­WA do pie­ca wę­glo­we­go (ku­chen­ne­go, ka­flo­we­go); kul­ty­wa­tor; wóz kon­ny; becz­ka na wo­dę (600 li­tró­w); lo­dów­ka AMI­CA; po­dusz­ka po­wietrz­na do Opla - sprze­dam. Tel.: 733‑677‑028, 601‑974‑461.
SIL­NICZ­KI do bu­do­wy sa­mo­lo­tów Po­let, 5,6 cm sześc. i in­ne sprze­dam, tel. 502‑568‑790
SPRZE­DAM no­wy ka­sa­rek do ryb na ram­ce chro­mo­ni­klo­wej 603‑414‑547
TA­ŚMY do ma­szy­ny do pi­sa­nia, espan­den gu­mo­wy, ta­śmy ma­gne­to­fo­no­we, znacz­ki pocz­to­we, du­ży wy­bór z ca­łe­go świa­ta, bi­lon z róż­nych stron świa­ta sprze­dam, tel. 509‑817‑987
ZNACZ­KI róż­ne, apa­ra­ty fo­to­gra­ficz­ne, sta­re, wa­zo­ny z or­na­men­ta­mi, or­de­ry i mo­ne­ty, pły­ty wi­ny­lo­we, ka­se­ty ma­gne­to­fo­no­we sprze­dam, tel. 502‑568‑790
Rolnictwo
Uprawa, hodowla

BY­CZEK 11-mie­sięcz­ny, ja­łów­ka 19-mie­sięcz­na sprze­dam (brak nr tel.)
BYCZ­KI od 2 mies. do pół ro­ku, 4 szt. oraz ja­łów­ki od 2 mies. do pół ro­ku, 5 szt sprze­dam, tel. 889‑339‑139
DZI­KA sprze­dam, tel. 506‑254‑855
JA­ŁÓW­KA czer­wo­no-bia­ła, 6 m., ciel­na, sprze­dam, tel.: 519‑582‑849
KO­ZY ku­pię, tel.: 534‑092‑588
KRO­WA po 1 ocie­le­niu, by­czek 2 mie­sią­ce i cie­licz­ka 2 mie­sią­ce do sprze­da­nia, tel. 798‑837‑434
KRO­WA po dru­gim wy­cie­le­niu sprze­dam, tel. 518‑372‑300
NA­WO­ZY NPKS+MgO 8N - 24P - 24K - 9S + 8 MgO i mi­kro - 3620 zł/1t, NPKS + MgO + mi­kro 6N - 16P - 28K - 8S - 6MGO - 2CaO - mi­kro - 3440 zł/1t, Mocz­nik - 3600 zł/1t. W ofer­cie in­ne na­wo­zy, 502 281 204, 515‑946‑033
PA­ŚNIK z po­idłem dla świń, pla­sti­ko­wy, wys. 1 m, szer. 25 cm - 200 zł, 603‑414‑547, Gmi­na To­szek
PRO­SIĘ­TA ra­sy mię­snej, z cie­płej chlew­ni, więk­sza ilość, Miedź­na k. Pszczy­ny, tel. 601‑834‑645
PRZE­GO­RZAN (na­sio­na), ro­śli­na wie­lo­let­nia, ozdob­na i mio­do­daj­na, wy­siew póź­ną je­sie­nią lub na wio­snę sprze­dam, An­dry­chów, tel. 506‑294‑529
PSZE­NI­CA - 18 ton i ku­ku­ry­dza, 7 ton, ce­na 800 zł/to­na, sprze­dam, tel. 33/853‑50‑02, Opo­ny
SIA­NO i sło­ma w kost­kach i be­lach sprze­dam, tel. 515‑104‑285
SIA­NO te­go­rocz­ne, ład­ne, zie­lo­ne, du­że kost­ki, ce­na 8 zł/sztu­ka, sprze­dam, oko­li­ce Wa­do­wic, tel. 537‑677‑923
SPRZE­DAM bu­ra­ki pa­stew­ne. Tel. 601865042
SPRZE­DAM bycz­ka czer­wo­no-bia­le­go mie­siecz­ne­go. Biel­sko. 500535283
SPRZE­DAM dwie ko­zy pół mi­nia­tur­ki wiek 8 mie­się­cy wa­ga 35 kg ko­lo­ro­we oswo­jo­ne ce­na 200 zł Ma­zań­co­wi­ce tel. 338156192, 697389020
SPRZE­DAM ta­nią psze­ni­ce pa­szo­wą. tel.500 327 624
SPRZE­DAM ziem­nia­ki ja­dal­ne 2 zł / kg oraz ziem­nia­ki od­pa­do­we i psze­ni­ca odp. Ce­na do uzgod­nie­nia. Tel.: 500 327 624
ZBO­ŻE pa­szo­we, psze­ni­ca, jęcz­mień, ku­ku­ry­dza, po­spół­ka sprze­dam na wor­ki dla kur i in­nych zwie­rząt, Miedź­na k. Pszczy­ny, tel. 601‑834‑645
ZIEM­NIA­KI ja­dal­ne od­mia­ny Vi­ne­ta oraz Bel­la­ro­sa ce­na 1,66zł/kg. Prze­ci­szów, tel.: 503‑481‑196
ZIEM­NIA­KI od­mia­ny Vi­ne­ta wiel­kość sa­dze­nia­ka rok po cen­ta­li, ce­na 2zł/kg. Prze­ci­szów, tel.: 503‑481‑196
ZIEM­NIA­KI pa­szo­we, ok. 4 t, w wor­kach po 50 kg, psze­ni­ca, owies, ku­ku­ry­dza, moż­li­wy trans­port, Cze­cho­wi­ce-Dz., tel. 787‑241‑004
ZIEM­NIA­KI vi­ne­ta, ja­dal­ne, II ga­tu­nek, ce­na 1 zł/kg, ziem­nia­ki na pa­szę, róż­na wiel­kość, ce­na 80 gr/kg, sprze­dam, Wa­do­wi­ce ok., tel. 791‑707‑638
Sprzęt rolniczy
AKOR­DE­ON, ce­na 1.600 zł, tel. 735‑666‑922
BRO­NY i pług kon­ny sprze­dam, tel. 12/445‑92‑55
CIA­GNIK Ur­sus C-330 M 1992r.; I re­je­stra­cja 1993r.; stan bdb, z ka­bi­na, 3200 mo­to­go­dzin, Szcze­ko­ci­ny
36000zl, tel. 536391535
CIĄ­GNIK rol­ni­czy Ur­sus, ku­pię. Tel.: 608‑626‑931
CIĄ­GNIK Sam S15 + przy­czep­ka wy­wrot­ka, sprze­dam, ce­na 2500 zł, tel.: 730‑663‑181
CIĄ­GNIK SAM S15, z blo­ka­dą mo­stów, z pod­no­śni­kiem hy­drau­licz­nym, ce­na 5700 zł, 503‑994‑855 po godz. 19, DĄ­BRO­WA G.
CZĘ­SCI do roz­rzut­ni­ka 2-osio­we­go, dy­szel, li­stwy i in­ne, tel. 32‑233‑55‑97
CZĘ­ŚCI do becz­ko­wo­zu 2000 l - pom­pa, zbior­nik po­wie­trza, sto­ja­ki, re­so­ry, dy­szel i ko­ło 10x15 + in­ne, tel. 32/233‑55‑97
DO sprze­da­nia pług 5 ski­bo­wy pod­oryw­ko­wy, kul­ty­wa­tor, ko­par­ka do ziem­nia­ków, tel. 517‑901‑557
GŁO­WI­CA do Ur­sus C330 i łan­cuch do pra­sy Z224, sprze­dam, tel. 515‑104‑285
KOM­BAJN Bi­zon sprze­dam. Ku­pu­ję Bi­zo­ny, cią­gni­ki rol­ni­cze, wszyst­kie mar­ki Class, New Hol­land i in­ne. Pła­cę od rę­ki!, 880‑756‑872, 693‑157‑368
KOM­BAJN do ziem­nia­ków Bol­ko lub Kar­lik - ku­pię 504‑362‑149
KO­PACZ­KA do ziem­nia­ków dwu­rzę­do­wa
Sprze­dam ko­pacz­kę do ziem­nia­ków, dwu­rzę­do­wa, stan bar­dzo do­bry. Szcze­ko­ci­ny, tel.: 536391535 Ce­na: 4000zł
KO­SIAR­KĘ ro­ta­cyj­ną, pro­duk­cji pol­skiej, szer. 165cm - sprze­dam, ce­na 2000 zł, 790‑320‑569
KU­PIĘ cią­gnik UR­SUS C328,C330 lub C360, mo­że być bez pra­wa re­je­stra­cji, tel. 506‑833‑031 Cie­szyn
KU­PIĘ opry­ski­wacz sa­dow­ni­czy,ko­siar­ke sa­dow­ni­czą I in­ne ma­szy­ny wy­ko­rzy­sty­wa­ne w sadownictwie.Tel.666941477
KU­PIĘ pług ob­ro­to­wy lem­ken opal 90, 3 ski­bo­wy, ażu­ro­wa­ny, tel. 788‑727‑795 Ma­ło­pol­ska
LI­KWI­DA­CJA go­spo­dar­stwa - cią­gni­ki rol­ni­cze, ma­szy­ny rol­ni­cze sprze­dam, tel. 798‑913‑242
MA­SZY­NĘ rol­ni­czą ku­pię za ce­nę zło­mu, 574‑420‑645
MI­KRO­CIĄ­GNIK ogro­do­wy Me­sko z przy­cze­pą, moc 7km, ga­ra­żo­wa­ny, stan do­bry, ce­na 2.600 zł, Ży­wiec tel. 503‑186‑198
MŁO­CAR­NIA sze­ro­kom­łot­na, sa­mo­czysz­czą­ca, fa­brycz­na, z pra­są do sło­my, stan ide­al­ny, tel. 12/445‑92‑55
NO­WE opo­ny 750x20 do cią­gni­ka C330 12. Bie­ruń, tel.: 511‑290‑026
OŚ pła­ska. kom­plet­na, do 60-tki, ce­na 2 tys. zł, tel.: 606‑206‑615
OWI­JAR­KA do sia­no­ki­szon­ki, tel. 662‑134‑294
PRZY­CZE­PĘ rol­ni­czą bądź cię­ża­ro­wą KU­PIE tyl­ko fa­brycz­ne stan obo­jęt­ny tel 503‑481‑196
ROZ­DRAB­NIACZ sie­kacz Je­miol do bu­ra­kow, ziem­nia­kow. Stan bar­dzo do­bry, no­wy be­ben, od­ma­lo­wa­ny. Szcze­ko­ci­ny tel.: 536391535 Ce­na: 2000zł
ROZ­DRAB­NIACZ sie­kacz Je­miol do bu­ra­kow, ziem­nia­kow. Stan bar­dzo do­bry, no­wy be­ben, od­ma­lo­wa­ny. Szcze­ko­ci­ny tel.: 536391535 Ce­na: 2000zł
ROZ­RUSZ­NIK R11 i R7, spraw­ne sprze­dam, Wa­do­wi­ce ok., tel. 791‑707‑638
ROZ­SIE­WACZ do wap­na RCW-3 lub RCW-5 ku­pię. Tel.: 608‑626‑931
SIE­DZE­NIE do 328, ce­na 100 zł, tel.: 606‑206‑615
SKUP cią­gni­ków rol­ni­czych, ma­szyn i czę­ści ro­ni­czych, spraw­ne lub do re­mon­tu, wła­sny trans­port, płat­ne go­tów­ką. Za­dzwoń, a na pew­no się do­ga­da­my, 604‑237‑003
SOR­TOW­NIK (prod. cze­skie­j), o du­żej wy­daj­no­ści, ze sto­łem prze­bier­czym i po­daj­ni­kiem, 6.500zł, gm.Hajnów­ka 604‑695‑763
SOR­TOW­NIK (prod. ro­syj­skie­j) ce­na 6 tys. zł; Siew­nik- le­jek, ce­na 450 zł gm.Hajnów­ka, 604‑695‑763
SOR­TOW­NIK (prod. ro­syj­skie­j) ce­na 6 tys. zł; Siew­nik- le­jek, ce­na 450 zł, 604‑695‑763
SOR­TOW­NIK do zie­mian­ków, ku­pię (mo­że być do re­mon­tu, nie­kom­plet­ny). Tel.: 608‑626‑931
SOR­TOW­NIK do ziem­nia­ków, mo­że być do re­mon­tu, nie­kom­plet­ny lub na czę­ści - ku­pię 504‑362‑149
SPRZE­DAM czę­ści do cią­gni­ka C360, do tyl­ne­go mo­stu ta­lerz z ma­łą zę­bat­ką, ko­ło zę­ba­te za­ma­cho­we, ko­lek­tor ssą­cy i wy­de­cho­wy, 517‑415‑455
SPRZE­DAM czę­ści do ko­par­ki le­wa­to­ro­wej do ziem­nia­ków, zę­bat­ki, ro­li gu­mo­we, li­stwy i in­ne, 517‑415‑455
SPRZE­DAM drze­wo tar­tacz­ne buk, na skła­dzie, tel. 734‑339‑820
SPRZE­DAM mie­szal­nik pasz na mo­kro, tel. 797‑496‑701
SPRZE­DAM pług 2 ski­bo­wy dą­bro­wa gór­ni­cza 32 665‑12‑90
SPRZE­DAM sa­dzar­kę do ziem­nia­ków i ob­syp­nik fir­my Ak­pil tel: 725290439
SPRZE­DAM UR­SUS C-330 czer­wo­ny rok 1983. Stan bar­dzo do­bry. Tel 884820327
SPRZE­DAM w do­brym sta­nie 2 ko­ła do tacz­ki ogu­mo­wa­ne z osią za 50 zł. Bielsko.tlf.508225477
SPRZE­DAM Ze­to­ra 9540, 1997 r. Tel.: 661‑677‑331
TA­ŚMA do roz­sie­wa­cza RCW3 (u­ży­wa­na) ce­na 150 zł 735‑666‑922
WÓZ kon­ny me­ta­lo­wy, ko­ła 16', ce­na 650 zł, Czę­sto­cho­wa, tel. 502‑653‑898
WÓ­ZEK go­spo­dar­czy (szer.od zew- kół - 100cm) do prze­wo­zu wszyst­kie­go, moc­ny, lek­ki, wy­peł­nio­ny cien­ką bla­chą, stop­ka po­sto­jo­wa, fel­gi sta­lo­we 165/70/R13 + koł­pa­ki + przy­kryw­ka z gó­ry, ła­dow­ność bez ogra­ni­cze­nia - 365 zł, Go­la­so­wi­ce tel. 505‑810‑400
WY­CIĄG obor­ni­ka li­no­wy, kom­plet­ny, od za­raz. Bie­ruń, tel.: 511‑290‑026
WY­CI­NAK do ki­szon­ki mar­ki Fe­la, EU­145H, wy­ci­nak do wys. 2,70 m, szer. kost­ki 1,80 m, stan ide­al­ny, sprze­dam. Tel.: 502‑711‑672, LI­MA­NO­WA 728‑142‑203
ZIEM­NIA­KI od­mia­ny Vi­ne­ta wiel­kość sa­dze­nia­ka rok po cen­ta­li ce­na 2zł/kg Prze­ci­szów tel.503‑481‑196
ZIEM­NIA­KI pa­szo­we 50gr za kg Prze­ci­szów tel.503‑481‑196
Handel
Różne
OPO­LA (o­si­ka) na pniu, ok. 20 m sześc., moż­li­wość do­jaz­du sa­mo­cho­dem oso­bo­wym. Łóż­ka re­ha­bi­li­ta­cyj­ne, 2 szt, ta­nio sprze­dam, ce­na do uzg., Je­le­śnia, tel. 451‑222‑876
Biznes
BIZ­NES plan za 1000000 zł sprze­dam. Przyj­me w roz­li­cze­niu BMW, Mer­ce­de­sa lub dom.
Pro­sze o kon­takt na me­ila:
boguslaw.birowka1@wp.pl
Finanse
Kredyty, pożyczki

SZYB­KA PO­ŻYCZ­KA Z KO­MOR­NI­KIEM 32‑260‑00‑33, 516‑516‑611, Po­śred­nik CDF S.C. fir­my MAT­POL FI­NAN­SE Sp. z o.o
Matrymonialne
AN­DRZEJ, 57 lat, ren­ci­sta, pra­cu­ją­cy, nie­za­leż­ny, z wła­snym M. Po­znam Pa­nią, kró­ra chcia­ła­by po­dzie­lić ze mną wszyst­kie tro­ski i na­dzie­je, Pa­ni wiek 50‑60 lat, woj. ślą­skie, Cie­szyn, tel. 511‑348‑028
BIU­RO Ma­try­mo­nial­no-Part­ner­skie RO­MEO. Ofer­ty ta­nio 502‑363‑127
BO­GU­SIU z Biel­ska/Żyw­ca - tu An­drzej z Za­brza. Nasz kon­takt się urwał z po­wo­du utra­ty mo­je­go te­le­fo­nu. Go­rą­co pro­szę o wzno­wie­nie kon­tak­tu pod nr tel. 518‑562‑480. Nie­cier­pli­wie cze­kam na wia­do­mość
Ka­wa­ler 49 lat, ren­ci­sta, mam dom - Ma­rzę o dziew­czy­nie w wie­ku 23‑39 lat. Oświę­cim, tel.: 730‑244‑629 10899866
KA­WA­LER, 46 lat, uczci­wy, za­rad­ny ży­cio­wo po­zna part­ner­kę do sta­łe­go związ­ku. Cel ma­try­mo­nial­ny, An­dry­chów, 889‑650‑690
MAM 62 lat, po­znam pa­na, woj. ślą­skie, 782‑448‑739
MAM 70 LAT, po­znam Pa­na z Ma­ło­pol­ski, tel. 12 282 29 92
MA­RIA - 69 l., 160/70, mi­ła, za­dba­na, kul­tu­ral­na po­zna Pa­na na sta­łe -mi­łe­go, kul­tu­ral­ne­go, bar­dzo za­dba­ne­go, min. śred­nie, zmo­to­ry­zo­wa­ne­go, lu­bią­ce­go wy­ciecz­ki, bez sms, tel. 502‑607‑215, ze Sko­czo­wa, obok Cie­szy­na
MA­RIA Wdo­wa, 75+, za­dba­na, mi­ła, kul­tu­ral­na, po­zna Pa­na mi­łe­go i uczci­we­go, lu­bią­ce­go wy­jaz­dy i wy­ciecz­ki - bez sms, tyl­ko te­le­fon 517753459, Kra­ków
MĘŻ­CZY­ZNA szu­ka ko­bie­ty do­brej, wol­nej, któ­ra mo­że za­miesz­kać u mnie, ja 55 lat, 80 kg, 170 cm, przy­stoj­ny, zmo­to­ry­zo­wa­ny, pra­cu­ją­cy, wol­ny, oko­li­ce Czę­sto­cho­wy, wieś, tel.: 578‑606‑900
PA­NI 68 lat po­zna Pa­nią w po­dob­nym wie­ku. Tel.: 451117917
PA­NI 68 lat po­zna Pa­nią, Ko­bie­tę w po­dob­nym wie­ku. Tel.: 451117917. Tel.: 790478951
PA­NI po­zna Pa­nią wiek nie istot­ny. Tel.790478951. Dol­ny Śląsk.
PAN­NA, 50 lat, na za­sił­ku cho­ro­bo­wym sta­łym, szu­ka ka­wa­le­ra lub wdow­ca, w od­po­wied­nim wie­ku, zmo­to­ry­zo­wa­ne­go, sa­mot­nie miesz­ka­ją­ce­go, o do­brym ser­cu, do przy­jaź­ni i wspie­ra­nia się na­wza­jem w tru­dach ży­cia i na resz­tę ży­cia, z oko­li­cy Za­to­ra lub Oświę­ci­mia. Cel ma­try­mo­nial­ny, tel.: 730‑741‑676
PO­ZNA sred­nim wie­ku ko­bie­te Ma­lo­pol­skie 531910367
STAR­SZA pa­ni z Ka­to­wic 167/85 kg. po­zna star­sze­go pa­na oko­lo 75l.Bez seksu.Tel.506076997
WOL­NY, 60 lat, war­to­ścio­wy, uczci­wy, o życz­li­wym po­dej­ściu do świa­ta i lu­dzi, po­zna Pa­nią w od­po­wied­nim wie­ku, Śląsk i Za­głę­bie, tel. 574‑132‑655
Towarzyskie
Oferty

AN­DŻE­LI­KA, doj­rza­ła, dłu­go­wło­sa bru­net­ka, zgrab­na, opa­lo­na, sym­pa­tycz­na, Biel­sko, 530‑320‑091 ca­ło­do­bo­wo
LAU­RA, 30 lat - Wi­taj! Je­śli szu­kasz mło­dej i sek­sow­nej ko­chan­ki to świet­nie tra­fi­łeś. Za­pra­szam na pry­wat­ne spo­tka­nia w mo­im miesz­kan­ku, 577‑816‑805
PRA­GNIESZ chwi­li re­lak­su i od­prę­że­nia? Ode­rwać się od co­dzien­no­ści? Cen­trum Biel­ska - pry­wat­ne miesz­kan­ko. Bez smsów/za­strze­żo­nych nu­me­rów, co­dzien­nie od 7.00 do 19.00 za­pra­sza Śred­nio­lat­ka - za­dzwoń i umów się tel. 693‑373‑282 Ru­dzie­lec
Usługi
Prawne

SZU­KAM opie­ku­na fak­tycz­ne­go dla oso­by ze scho­rze­niem psy­chicz­nym w za­mian za gra­ty­fi­ka­cję, tel. 572‑801‑871
Różne
CZYSZ­CZE­NIE wy­kła­dzin, ta­pi­ce­rek, dy­wa­nów. So­lid­nie! Tel.: 606‑274‑056.
DO­ŚWIAD­CZO­NA opie­kun­ka po­dej­mie się opie­ki nad oso­bą star­szą na te­re­nie Ka­to­wic lub woj. ma­ło­pol­skie­go, tel. 660‑437‑933
MON­TAŻ drzwi 572630056
MY­CIE okien w do­mach, miesz­ka­niach, skle­pach. Drob­ne pra­ce ogrodowe.Bielsko-B., Sko­czów, Cie­szyn, Cze­cho­wi­ce-Dz., Kę­ty, Ży­wiec, Pszczy­na, An­dry­chów oko­li­ce, (33)811‑36‑09, 514‑081‑911 10882827
SZCZYRK Cen­trum, ul. Gór­ska wy­naj­mę miej­sce pod re­kla­mę, tel. 881‑029‑364
UMY­JE OKNA PO­SPRZA­TAM ZA­OPIE­KU­JE SIE STAR­SZA OSO­BA W KRA­KO­WIE TEL.883484900
WY­CIN­KA - wy­ci­na­nie, przy­ci­na­nie drzew tech­ni­ką tra­dy­cyj­ną, al­pi­ni­stycz­ną oraz za po­mo­cą zwyż­ki 25m, przy­ci­na­nie ży­wo­pło­tów, krze­wów, drzew owo­co­wych, 515‑242‑704
Poszukuję wykonawcy
ZLE­CĘ ma­lo­wa­nie fron­tów me­bli ku­chen­nych i po­ko­jo­wych. By­stra k. Biel­ska, tel.: 510‑082‑670
Z ostatniej chwili
CHO­IN­KI na ŚWIĘ­TA - SREBR­NE ŚWIER­KI 2‑4 m, ce­na 50 - 80 zł;CHO­IN­KI DA­GLE­ZJA 2‑2,5 m, 80‑100 zł, ce­na hur­to­wa do uzgod­nie­nia przez te­le­fon, Tar­ga­ni­ce k. An­dry­cho­wa, 692‑931‑898, 698‑706‑444 10946768
FIAT 125p, Sy­ren­ka lub in­ny z PRL ku­pię, 690‑500‑376
Ga­raż mu­ro­wa­ny w Biel­sku-Bia­łej lub oko­li­cy, w ce­nie ok. 50.000 zł ku­pię, 508‑069‑141 10706163
GRO­BO­WIEC na urny i trum­ny na cmen­ta­rzu ko­mu­nal­nym w Sko­czo­wie od­stą­pię, tel. +420/739‑278‑860
KU­PIĘ mo­ne­ty, bank­no­ty, sta­ro­cie, znacz­ki, me­da­le, ze­gar­ki, ro­gi, pły­ty, wi­do­ków­ki. Tel.: 660‑482‑319.
KU­PIĘ sa­mo­chód oso­bo­wy w do­brym sta­nie, 690‑500‑376
MA­GLOW­NI­CA no­wa, 400 zł, tel.: 887‑239‑017
NI­CI róż­ne­go ko­lo­ru i róż­nej gru­bo­ści, 20 szpu­lek po 10 tys. m, gru­bość 1,5 mm oraz 50 szpu­lek, róż­ne ko­lo­ry i cień­sze, ce­na 150 zł, Mysz­ków, tel. 791‑582‑440
PA­LE­NI­SKO z dmu­cha­wą i sil­ni­kiem elek­trycz­nym sprze­dam, tel. 500‑518‑563
PA­RA­SO­LE ogro­do­we, po­krow­ce, ma­ty bal­ko­no­we, ża­gle, cho­in­ki sztucz­ne, wian­ki bo­żo­na­ro­dze­nio­we, ro­le­ty okien­ne, pli­sy i wie­le in­nych, so­lid­ne sprzę­ty nie­miec­kiej ja­ko­ści. Moż­li­wa wy­sył­ka do do­mu, ca­ła ofer­ta na al­le­gro : smi­le­ho­me­con­cept, te­le­fon: 452353311
Pie­cyk ty­pu ko­mi­nek, wol­no sto­ją­cy, kom­plet­ny, z ru­ra­mi, ma­ło uży­wa­ny, ce­na 1,200 tys. zł (ce­na no­we­go 3.500 zł) sprze­dam, tel. 603‑660‑389 10947758
PIE­RZE sku­ba­ne z gę­si. Tel.: 733‑677‑028, 601‑974‑461.
POD­WO­ZIE z przy­cze­py cam­pin­go­wej a la la­we­ta, dł., 5 m, za­re­jestr., ubez­piecz., 1995r., ce­na 1.600 zł, tel. 602‑887‑465
SKUP CIĄ­GNI­KÓW rol­ni­czych, ma­szyn ROL­NI­CZYCH. AU­TO­SKUP - SKUP SA­MO­CHO­DÓW w każ­dym sta­nie, oso­bo­wych, do­staw­czych - cię­ża­ro­wych, SKUP MO­TO­CY­KLI, QU­ADÓW. Od­biór we wła­snym za­kre­sie - AU­TO­LA­WE­TA. GO­TÓW­KA OD RĘ­KI! tel. 693‑452‑384 ślą­skie, ma­ło­pol­skie 10783709
SPRZE­DAM in­ne. In­fo na: WWW.TANIO.RDX.PL
SZU­KAM oso­by sa­mot­nej, mo­że być star­sze mał­żeń­stwo (w po­trze­bie), nie ma­ją­ce dzie­ci, ro­dzi­ny z moż­li­wo­ścią za­pi­su no­ta­rial­ne­go dom­ku lub miesz­ka­nia. Ja od­wdzię­czę się do­zgon­ną opie­ką i przy­jaź­nią, tel. 881‑065‑166
WA­KA­CJE nad mo­rzem, agro­tu­ry­sty­ka: www.anielino.pl
WSK, Ja­wa, ko­mar, mo­to­ryn­kę lub in­ne mo­to­ro­we­ry oraz czę­ści ku­pię, tel. 605‑402‑565
ZLE­CĘ wy­mia­nę pro­gów i pod­ło­gi, Piec na eko­gro­szek 25 kW, stan bdb sprze­dam­tel. 605‑402‑565
© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Emisja zlecenia odbywa się wyłącznie na podstawie daty w systemie sprzedażowym, w e-queue jest informacją porządkującą.

© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Zakładka Galeria, zawiera przygotowane przez grafików, propozycje wzorów świątecznych i noworocznych. Z kafelków po lewej stronie, należy wybrać: _!BOZE NARODZENIE 2016/Boze Narodzenie 01-04. Klikając guzik pobie
© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Wszystkie zlecenia, również te z literą (Q i K) na początku, MUSZĄ być akceptowane! W przeciwnym przypadku po 3 tygodniach zostaną wykasowane z serwera.


© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Emisja zlecenia odbywa się wyłącznie na podstawie daty w systemie sprzedażowym, w e-queue jest informacją porządkującą.

© 2023 Najświeższe wiadomości

© 2023 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Wszystkie zlecenia, również te z literą (Q i K) na początku, MUSZĄ być akceptowane! W przeciwnym przypadku po 3 tygodniach zostaną wykasowane z serwera.


POWRÓT