KRAMIK OGŁOSZENIOWY JARMARKU

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

    [b][b][b]


U­PIĘ mo­to­ro­wer z cza­sów PRL. Tel.: 503-481-196,
Sport i rekreacja
DWIE no­we siat­ki na bram­ki (zie­lo­ne) wym. oczka 5x5 cm, wym. siat­ki dł. 7,5m, szer. 3,5m, ce­na 450 zł/szt. Tel. 660-481-791 po 18.00 Dą­bro­wa Górn.
OPO­NY do ro­we­rów wy­ścio­wych, no­we, 5 szt. + czę­ści sprze­dam, 503-778-821
PI­STO­LET star­to­wo-hu­ko­wy (do ce­lów spor­to­wy­ch) stan bdb, ce­na 160 zł, 791-934-727
RO­WER elek­trycz­ny, no­wy, ce­na 1900 zł. Tel.: 518-688-685
RO­WER gór­ski, mło­dzie­żo­wy, bor­do­wy, amor­ty­za­to­ry, osprzęt Shi­ma­no, alu­mi­nio­wy, ko­ła 24", stan ide­al­ny, ce­na 400 zł, Ko­zy, 664-383-363
RO­WER gór­ski, skła­da­ny, na ko­łach 26" Chal­len­ge Gaun­tlet, mie­ści się w ba­gaż­ni­ku sa­mo­cho­du osob., ce­na do uzg., An­dry­chów, 506-294-529
RO­WER miej­ski z dwo­ma ko­szy­ka­mi, 3 bie­gi w kie­row­ni­cy, ma­ło uży­wa­ny, ce­na 300 zł, Ja­strzę­bie-Zdrój, 600-322-303
RO­WER skła­da­ny Wi­gry + tor­ba, stan bdb, sta­ry, ce­na 300 zł do uzgod­nie­nia 300 zł, Ryb­nik, 508-788-589
RO­WER­KI dla dzie­ci, tel. 729-430-170, (32)209-77-12
RO­WE­RY mę­skie Cross i Ro­met, uży­wa­ne, Biel­sko ok., 604-563-931
RO­WE­RY na ko­łach R 24,20,16 stan do­bry, tanio.Andrychów Tel 505680599
STA­NO­WI­SKO węd­kar­skie "Bu­da" sprze­dam, 723-573-963
WIA­TRÓW­KĘ do ce­lów spor­to­wych- sprze­dam, ce­na 200 zł, 601-463-317
Turystyka
Góry

Be­ski­dy 6 dni w czerw­cu dla emer/ rent od 600zł z 40% dof. eko­lo­giczn. wy­bor­nym wy­ży­wien. 5 x dzien­nie, moż­li­wość do­wo­zu, 501-642-492 10482716
BRZU­ŚNIK - do­mek do wy­na­ję­cia, (33)867-53-40, 575-220-992
KRY­NI­CA ZDRÓJ - Wcza­sy z za­bie­ga­mi, wy­ży­wie­niem, ma­sa­ża­mi, ba­se­nem 
od 1246 zł/os. Tel.: 503-492-612.
USTROŃ - Pro­mo­cyj­ne Wcza­sy z re­ha­bi­li­ta­cją i wy­ży­wie­niem od 1095 zł/os za 8 dni. Tel.: 33/853-01-10.
WCZA­SY KU­DO­WA ‑ ZDRÓJ
- LA­TO /OSTAT­NIE MIEJ­SCA !
16.07 ‑ 23.07.2022: 7 noc­le­gów, 2 po­sił­ki ‑ 1050 zł/os. (dziec­ko do lat 10 przy 2 os do­ro­słych: 525 zł/os.)
- TA­NIE WCZA­SY DLA SE­NIO­RA
JE­SIEŃ 2022:
10 DNI z wy­żyw. ‑ od 1060 zł/os.
7 DNI z wy­żyw. ‑ od 786 zł/os.
„Wil­la Pod Gwiaz­da­mi”
k. 697 094 500 t. 71 344 82 48
www.bratniak.turystyka.pl 10520794
Morze
CHŁA­PO­WO k. Wła­dy­sła­wo­wa - "U Żwir­ka" po­ko­je z ła­zien­ka­mi, aneks ku­chen­ny, plac za­baw, par­king, ogród, (58)674-23-95, 608-171-428, 793-871-505
GRZY­BO­WO k.Koło­brze­gu, wcza­sy VI - 50 zł, VII-VIII - 60 zł, moż­li­wość wy­ku­pie­nia wy­ży­wie­nia, po­ko­je TV, in­ter­net, ła­zien­ka: 519‑720‑659, 609‑381‑140
KO­ŁO­BRZEG - Pen­sjo­nat Bos­man, 5 min. do mo­rza, ogród, sprzęt plaż., tv, ro­we­ry, 40-65 zł/os. - 789 093 561
ŁE­BA - Po­ko­je na wa­ka­cje, nie­dro­go: 505-926-539 10533410
RE­WAL
30 m do mo­rza - ści­słe cen­trum, tuż przy pro­me­na­dzie, po­ko­je z ła­zien­ka­mi, tv, lo­dów­ka, sprzęt plaż., mi­ni­ba­sen, cam­ping z łaz. Bar i sklep na miej­scu. Moż­li­wość gril­lo­wa­nia. Ce­na od 60 do 130 zł/os., tel. (91)386-27-07, tel. kom. 781-324-808, www.kinga-rewal.pl 10473885
TA­NIE po­ko­je z ła­zien­ka­mi w Ko­ło­brze­gu, do­stęp do kuch­ni, 50 zł od oso­by, zniż­ka dla dzie­ci: 606-291-024
USTRO­NIE MOR­SKIE po­ko­je z ła­zien­ka­mi - VI i VII PRO­MO­CJA! Re­ali­zu­je­my bo­ny tu­ryst.: 503936581
aid:table='table' aid:trows='1' aid:tcols='1' aid5:tablestyle='Tabelka'>WCZA­SY ŚWI­NO­UJ­ŚCIE - LA­TO/ OSTAT­NIE MIEJ­SCA! 13.08 ‑ 20.08.2022: 7 noc­le­gów, 3 lub 2 po­sił­ki ‑ 1670 zł/os. (dziec­ko do lat 10 przy 2 os do­ro­słych: 835 zł/os.)
- TA­NIE WCZA­SY DLA SE­NIO­RA
JE­SIEŃ 2022:
10 DNI z wy­żyw. ‑ od 1170 zł/os.
7 DNI z wy­żyw. ‑ od 855 zł/os.
OW Te­mi­da - 80 m do pla­ży
k. 697 094 500 t. 71 344 82 48
www.bratniak.turystyka.pl
Dom, ogród, biuro
Wyposażenie domu:
meble,AGD i inne

BOJ­LER ga­zo­wy; dwa grzej­ni­ki ła­zien­ko­we; dwie umy­wal­ki kom­plet­ne z ba­te­ria­mi; zlew 2-ko­mo­ro­wy; me­blo­ścian­kę; dwa fo­te­le; dwie pu­fy na kól­kach- sprze­dam 603-190-050, Mi­ze­rów
BOJ­LER na wo­dę (z grzał­ką) 140 l + pom­pa głę­bi­no­wa Grund­fos, sprze­dam. Biel­sko-Bia­ła, tel.: 508-173-860
CHŁO­DZIAR­KA Klar­ste­in, wys. 50 cm, szer. 43 cm, gł. 50 cm, chło­dziar­ka Tur­boa, wys. i gł. 50 cm, szer. 43 cm, zmy­war­ka Bosch, wys. 80 cm, szer. i gł. 60 cm, 881-029-364
CHŁO­DZIAR­KO-ZA­MRA­ŻAR­KA du­ża, elek­trycz­ne pod­grze­wa­cze wo­dy 2 szt., zle­wo­zmy­wa­ki - uży­wa­ne, sprze­dam, (12)445-92-55
DY­WA­NY 2x3 (2 szt.), fo­tel 1-osob., ła­wa sprze­dam, Wa­do­wi­ce ok., 666-836-232
FI­RA­NY na ta­śmie, ty­pu za­zdrost­ki, ko­lo­ro­we i bia­łe, 150x50 cm, sprze­dam, Za­brze, 692-960-769
FRY­TOW­NI­CA wie­lo­funk­cyj­na z fil­trem za­pa­cho­wym, bia­ła, mły­nek, sprze­dam, Za­brze, 692-960-769
GAR­NEK wie­lo­funk­cyj­ny do ryb, wa­rzyw i die­te­tycz­nych po­sił­ków, z wkła­dem, no­wy, sprze­dam, ce­na 100 zł, Za­brze, 692-960-769
JUN­KERS dwu­funk­cyj­ny (27kW) stan bdb- sprze­dam, ce­na 500 zł, 506-254-855
KO­CIOŁ ga­zo­wy z kwa­sów­ki (Boj­le­r) uży­wa­ny, na cie­płą wo­dę, poj. 80 li­trów, ce­na 400 zł 604-890-616 ok. Szczyr­ku
KOŁ­DRY no­we 1x180, 2x160, du­ży wsad pie­rza i pu­chu. Ob­rus ha­fto­wa­ny no­wy 120x180. Te­le­wi­zor So­ny 30", 664-355-541
KRYSZ­TA­ŁY róż­ne: wa­zo­ni­ki, pa­te­ry, ka­raf­ki, owo­car­ki, cu­kier­ni­ce, gon­do­le, po­piel­ni­ce i in­ne, ce­ny od 10zł So­sno­wiec 607-886-165
KRZE­SŁA szkol­ne tra­dy­cyj­ne, uży­wa­ne, ak­tu­al­nie od­no­wio­ne, w ko­lo­rze be­żo­wym, dwa ro­dza­je, w su­mie 33 szt., ce­na 27 zł / szt., sprze­dam, ofer­ta pry­wat­na. Go­la­so­wi­ce, tel.: 505‑810‑400
LU­STRO 55x95 cm + wie­szak 73x23 o mlty­wach ło­wiec­ko-przy­rod­ni­czych (kom­ple­t), rzeź­ba - an­tyk, ce­na do uzg., An­dry­chów, 506-294-529
MA­SZY­NA do szy­cia Łucz­nik, po ka­pi­tal­nym re­mon­cie, za­pa­so­we czę­ści, igły, ni­ci, stan ide­al­ny, ce­na 150 zł, Biel­sko, 785-883-147
MA­TE­RAC Blak­mur Dre­man, dwu­stron­ny (200x90) no­wy, nie­uży­wa­ny, ce­na 700 zł 796-756-751
ME­BLE biu­ro­we: re­gał biu­ro­wy (na­da­je się rów­nież do miesz­ka­nia) ce­na 300 zł, biur­ko ce­na 350 zł, pół­ka ścien­na ce­na 150 zł, fo­tel ob­ro­to­wy do biur­ka ce­na 300 zł, szaf­ka wi­szą­ca na na­czy­nia + szaf­ka ze zle­wo­zmy­wa­kiem i ba­te­rią ce­na 350 zł. Wszyst­ko w bdb. sta­nie. Ce­na do ne­goc., Ustroń, 504-141-077
MŁY­NEK do ku­ku­ry­dzy, no­wy, sprze­dam, ce­na 90 zł, 570-980-093
MYJ­KA pa­ro­wa Pro­fi 1500W, 4 ba­ry, no­wa, sta­bi­li­za­tor 160/240W, 50 mz - Sprze­dam 32-228-61-81
PIEC CO (25-30KW) z po­daj­ni­kiem, stan bdb - sprze­dam 605-402-565
PIEC CO ty­pu Kie­lar 28KW (z po­daj­ni­kiem na EKO-gro­sze­k) że­liw­ny, ma­ło uży­wa­ny, stan do­bry. Oko­li­ce Pszczy­ny, 511-270-428
PIEC do cen­tra­len­go, ku­pię. Tel.: 786-821-694
RO­BOT pla­ne­tar­ny Co­ok o'Fi­no 3w1, no­wy, ma­szyn­ka do mię­sa + 3 sit­ka, mi­sa nie­rdzew­na, trze­pacz­ka do ubi­ja­nia pia­ny, hak do wy­ra­bia­nia cia­sta, szkla­ny blen­der, 4 mie­sza­dła, 664-355-541
SA­MOT­NA eme­ryt­ka przyj­mie pral­kę Fra­nia lub in­ną zwy­kłą wir­ni­ko­wą, spraw­ną, tyl­ko Ka­to­wi­ce i oko­li­ce, tel. 511-585-274
SO­KOW­NIK, no­wy, nie­miec­ki, ze sta­li nie­rdzew­nej, sprze­dam, ce­na 200 zł. Tel.: 692-922-918
SPRZE­DAM drzwi okno bal­ko­no­we 3 szy­bo­we, 230x90, le­we, dwu­stron­nie gra­fi­to­we, mo­zli­wosc do­wo­zu Sko­czow/Ustron, 604-817-879
SPRZE­DAM lo­dów­ke za 500 zł. Kon­takt przez ema­il: infointernet@o2.pl
SPRZE­DAM od­ku­rzacz Sie­mens EB S55 + wor­ki mi­kro­filtr uni­wer­sal­ne, ce­na 100 zł, Za­brze, 692-960-769
STO­LIK ka­wo­wy wys. 60 cm, szer. 60 cm, dł. 90 cm, uży­wa­ny, stan bdb., ce­na 150 zł, tel.: 570-980-093
STÓŁ roz­kła­da­ny na 10 os. + 4 krze­sła, 2,1x0,9 m, ma­ło uży­wa­ny, w bdb sta­nie, sprze­dam, ce­na 1000 zł do ne­go­cja­cji, tel.: 570-980-093
SZAF­KA na­roż­na, ko­lor czar­ny, wym. 50x50x80cm, stan jak no­wa, ce­na 80 zł. Tel. 600-632-773
SZAT­KOW­NI­CĘ do ka­pu­sty - ku­pię, 791-339-295
UMY­WAL­KA do ła­zien­ki z szaf­ką pod­wie­sza­ną, bia­ła, kpl., nie­uży­wa­na, Ja­strzę­bie-Zdrój, 600-322-303
WA­LIZ­KI skó­rza­ne bez ste­la­ża, pra­wie no­we, mo­gą być de­ko­ra­cyj­ne. Te­le­wi­zor z no­wym de­ko­de­rem sprze­dam, 664-355-541
WAN­NA że­liw­na, ce­na 200 zł. Boj­ler do CO ce­na 200 zł. Prąd­ni­ca ce­na 100 zł, 694-094-309
WSZYST­KIE czę­ści do pral­ki PFL800, Biel­sko, 502-596-661
WY­PRZE­DAŻ. Myj­ki Kar­cher i in­ne, Kra­ty okien­ne,drzwio­we. Pły­ty MDF, Sejf Wszyst­kie czę­ści do Sta­ra i Żu­ka Kon­te­ne­ry-izo­ter­my, elek­tro­na­rzę­dzia, Lap­to­py tel.537220462 Biel­sko
Wyposażenie ogrodu
DMU­CHA­WA do zbo­ża, nie­miec­ka; ko­siar­ka spa­li­no­wa ogro­do­wa, sprze­dam. Tel.: 501-733-876
ŁAW­KO-HUŚ­TAW­KA ogro­do­wa, wła­snej kon­struk­cji, me­ta­lo­wa, z dasz­kiem 2-spa­do­wym, wys. 205 cm, ła­wa 3-os. de­sko­wa­na szer. 170 cm + 55 cm opar­cie, moc­na sta­bil­na sprze­dam, ce­na 320 zł do neg., Go­la­so­wi­ce, 505-810-400
STÓŁ ogro­do­wy + 2 ła­wy skła­da­ne, z drew­na, stół ogro­do­wy na kon­struk­cji me­ta­lo­wej z bla­tem z gra­ni­tu, 2 sto­ły okrą­głe, ogro­do­we, 607-165-050
Biura, sklepy, lokale
WÓZ­KI ga­stro­no­micz­ne, no­we, 2 szt. sprze­dam, 500-731-892
Zwierzęta domowe
Psy

BER­NAR­DY­NA - psa ku­pię, 692-911-151
KU­PIĘ pie­ska ra­sy Shih tzu, Ty­chy, 666-972-144
OWCZAR­KI nie­miec­kie - szcze­nia­ki ro­do­wo­do­we, po bar­dzo do­brych ro­dzi­cach, ciem­ne, pod­pa­la­ne, uro­dzo­ne 28.03.2022r. ład­nie ką­to­wa­ne, krót­ko­wło­se z do­brym cha­rak­te­rem, nie­dro­go sprze­dam, Ja­strzę­bie-Zdrój, 725-395-620
YORK­SHI­RE Ter­rier z Ho­dow­li ABRON - ślicz­ny,sku­tecz­ny re­pro­duk­tor wa­gi 1,6 kg sta­lo­wo-zło­ty, kry­je wszyst­kie sucz­ki. Tel., 698-361-640
Koty
KOT­KĘ ma­łą przyj­mę, Ty­chy, 666-972-144
OD­DAM kot­ki, 4 szt. w do­bre rę­ce. po­cho­dzą­ce z go­spo­dar­stwa. Ład­na maść. 505-810-400, Go­la­so­wi­ce
Elektronika
RTV

OKNO bal­ko­no­we lub ta­ra­so­we, pla­sti­ko­we, no­we, 3-kwa­te­ro­we, po­dwój­ne szy­by, 240x200 cm, 514-839-647 po 16.00
RA­DIA lam­po­we oraz lam­py do ra­dio­od­bior­ni­ków- ku­pię 504-061-130
SPRZE­DAM de­ko­de­ry te­le­wi­zyj­ne, ce­na do ne­goc. Kon­takt: gula.marek.poczta@interia.com, 500-625-686, w godz. 8.00-22.00 lub sms
TE­LE­WI­ZOR Grun­dig oraz Phi­lips 28" srebr­ny, ze zdal­nym ste­ro­wa­niem, spraw­ny, w ca­ło­ści lub na czę­ści, sta­re­go ty­pu, wiel­ko­ga­ba­ry­to­wy,ce­na do uzg. Kon­takt: gula.marek.poczta@interia.com, 500-625-686, w godz. 8.00-22.00 lub sms
TE­LE­WI­ZOR Sam­sung 37", spraw­ny, bez de­ko­de­ra, 5-let­ni, Biel­sko, 502-596-661
Komputery
MO­NI­TOR 20" sprze­dam, ce­na 40 zł, tel. 579 960 190
SPRZE­DAM lap­to­pa TO­SHI­BA. Ema­il: infointernet@orange.pl
SPRZE­DAM trzy mysz­ki kom­pu­te­ro­we. Ce­na 70 zł. za kom­plet. Kon­takt przez ema­il: infointernet@o2.pl
Telefony
NO­KIA i Sam­sung, w do­brym sta­nie- sprze­dam, ce­na 75 zł, 601-463-317
Fotooptyka
APA­RAT fo­to­gra­ficz­ny Smie­na 8, Ze­nit 12 XD, ko­ła do Jaw­ki 50, czę­ści do Mul­ti­ca­ra typ 24 sprze­dam, 504-580-276
KA­ME­RA do fil­mo­wa­nia Co­si­na Su­per 8 (ce­na 50 zł) Lam­pa bły­sko­wa To­shi­ba 320 (ma­ło uży­wa­na) ce­na 30 zł So­sno­wiec 607-886-165
OBIEK­TY­WY do Olym­pu­sa E510 ED-14-42, 1-3,5 - 5,6, stan bdb, ED-40-150, 1-4,0 - 5,6, stan ide­al­ny, ce­na 200 zł, Biel­sko, 790-770-151
Różne
APA­RAT fo­to­gra­ficz­ny so­ny dsc rx 100 1 stan ide­al­ny kar­ta extre­me pro 32gb.kabel ła­do­war­ka ce­na 850zł.sko­czów tel.787609155
SKUP zu­ży­tej elek­tro­ni­ki: ra­dia, wzmac­nia­cze, ko­lum­ny, czę­ści elek­tro­nicz­ne, apa­ra­tu­ra po­mia­ro­wa, płyt­ki elek­tro­nicz­ne i kom­pu­te­ro­we, 607‑912‑559
SPRZE­DAM apa­rat fo­to­gra­ficz­ny fir­my FU­JI FILM. Kon­takt przez stro­ne: www.conexant.eu/sprzedam.htm
SPRZE­DAM apa­rat fo­to­gra­ficz­ny, nie­uży­wa­ny, tel. 514-452-429
SPRZE­DAM apa­ra­ty fo­to­gra­ficz­ne (wo­dosz­czel­ne i nie tyl­ko). Ce­na do uzgodn. Ema­il: infointernet@o2.pl
SPRZE­DAM czar­ny PEN­DRI­VE 4 GB. Kon­takt przez ema­il: info@conexant.eu
SPRZE­DAM ze­gar­ki firm: Nan­ci, YIN­TAI, IE­KE, ME­GIR QU­ARTZ i in­ne. Kon­takt przez ema­il: infointernet@orange.pl
Maszyny, narzędzia
Warsztatowe

AGRE­GAT prą­do­twór­czy ku­pię, 503-477-518 dzwo­nić po godz. 20.00
AU­TO­TRANS­FOR­MA­TOR, za­kres na­pię­cia od 0-250, stan bdb, ce­na do uzg., 723-573-963
FRE­ZAR­KĘ do drew­na, fa­brycz­ną, że­liw­ną- sprze­dam, ce­na 1200 zł. Tel. 794 270 830
GIĘ­TAR­KĘ/WAL­CAR­KĘ/ŻŁO­BIAR­KĘ do bla­chy ku­pię, 791-339-295
GIĘ­TAR­KO-SKRĘ­CAR­KĘ prę­ta, pła­sko­wni­ka do pro­duk­cji pło­tów, seg­men­tów, bram ogro­dze­nio­wych- sprze­dam 661-548-150
GI­LO­TY­NA do cię­cia bla­chy, ręcz­na, fa­bycz­na, ce­na 150 zł, 886-659-111
HE­BLAR­KO-KRA­ZJE­GA kom­plet­na, sprze­dam, 507-639-719
KO­SIAR­KA z na­pę­dem, stan do­bry, ce­na 450 zł, Biel­sko, (33)498-50-66
Ku­pi­my ma­szy­ny do ob­rób­ki me­ta­lu i drew­na oraz oprzy­rzą­do­wa­nie do maszyn.Tel. 782 592 790 10494817
MA­ŁĄ to­kar­kę, ima­dło, ko­wa­dło, szli­fier­kę sto­ło­wą i wier­tar­kę sto­ło­wą- ku­pię, 881-403-941
MA­SZY­NY do skrę­ca­nia i gię­cia pła­sko­wni­ka, prę­ta do ro­bie­nia pło­tów i ba­lu­strad met. sprze­dam. So­sno­wiec 785-869-988
MA­SZY­NY sto­lar­skie, szli­fier­kę dłu­go­ta­śmo­wą Sa­fo, pi­ło­fre­zar­kę, wier­tar­kę Ja­ro­ma, od­ciąg tro­cin, pi­łę ta­śmo­wą Żnin (ma­łą), dłu­tar­kę łań­cusz­ko­wą Ko­ro­no­wo, ści­ski, fre­zy, sil­nik 4kW 2800 obr., sprze­dam ta­nio. Tel.: 518-588-984
NO­ŻY­CE do gru­bej bla­chy i wa­łek do pi­ły. Tel.: 514-452-429
PA­LE­CIA­KA, ma­łą to­kar­kę ku­pię, tel. 790-246-933
PIE­CYK elek­trycz­ny, no­wy, ce­na 150 zł, Biel­sko, 511-094-436
PI­ŁA mo­to­ro­wa do drze­wa 2,7 KM Har­der, ma­ło uży­wa­na, ce­na 270 zł, Ży­wiec, 604-176-758
POD­KA­SZAR­KA elek­trycz­na, 1400 W, na lin­kę i nóź, no­wa, ce­na 250 zł, 603-311-309
POD­KA­SZAR­KA spa­li­no­wa do tra­wy z kom­plet­nym oprzy­rzą­do­wa­niem, ma­ło uży­wa­na, ce­na do uzg., An­dry­chów, 506-294-529
POM­PA próż­nio­wa, du­ża, przy­sto­so­wa­na do becz­ko­wo­zu itp. po prze­glą­dzie, ce­na 6,5 tys. zł. Si­łow­nik do ki­pra ty­pu Jelcz itp., 3x wy­słup, kom­plet­ny, ce­na 700 zł. Tel. 781-135-700
ROZ­DRAB­NIAR­KA do ga­łę­zi, spa­li­no­wy pro­to­typ do do­koń­cze­nia, w kom­ple­cie sil­nik, pod­sta­wa i gło­wi­ca tną­ca, ce­na 200 zł, Biel­sko, 790-770-151
SIL­NIK 360V, 5,5 kW + szaj­ba, włącz­nik, 4 m ka­bla, stan ide­al­ny, ce­na 650 zł, Kal­wa­ria, 733-508-968
SIL­NIK elek­trycz­ny 11 kW, 900 obr., 886-659-111
SPA­WAR­KA in­wer­to­ro­wa Kraft 330, no­wa, 220V, 330A, wa­ga 5,5 kg, spa­wa­nie elek­tro­dą fi1,5-4 mm, ce­na 480 zł, Ży­wiec, 604-176-758
SPA­WAR­KA ro­bio­na 220/380V, 350A, ce­na 380 zł, Ży­wiec, 604-176-758
SPA­WAR­KI wi­ro­we i trans­for­ma­to­ro­we oraz sil­ni­ki ku­pię, mo­gą być uszko­dzo­ne. Do­bre ce­ny. Od­biór wła­snym trans­por­tem - ca­ły kraj, 696-336-472
SPA­WAR­KI, zgrze­war­ki - kra­jo­we i za­gra­nicz­ne. Wszyst­kie ro­dza­je. Szyb­ka na­pra­wa. Po­le­ca Ser­wis Urzą­dzeń Spa­wal­ni­czych, ŁO­DY­GO­WI­CE, (33)863-18-93, 601-864-993
SPRĘ­ŻY­NY we­dług wzo­ru lub ry­sun­ku wy­ko­nu­je­my, 600-477-531
SPRZE­DAM KLUCZ "KRZYZ" DO KOL SA­MOCH ORAZ 2 TROJ­KON­TY OSTRZEG. ZE­BRZY­DO­WI­CE 510 676 942 PO 18. 00
SPRZE­DAM no­ży­ce do gru­bej bla­chy, szli­fier­kę sto­ło­wą, spa­war­kę. Tel.: 518-441-010
STÓŁ wi­bra­cyj­ny do ele­men­tów be­to­no­wych (du­ży) fa­brycz­nie no­wy- sprze­dam. So­sno­wiec, tel. 661-548-150
STÓŁ wi­bra­cyj­ny do kost­ki, pu­sta­ków, blocz­ków bet. (no­wy) 110x70, fa­brycz­ny, du­ży- sprze­dam. So­sno­wiec, 785-869-988
SY­LI­TY róż­ne wy­mia­ry+ obej­my,re­gu­la­to­ry tem­pe­ra­tu­ry RE­52,prze­kaź­ni­ki cza­so­we RTs61,stycz­ni­ki SA­200,ID6,sty­ki do SA­200 krań­ców­ki WK5W,WK5DM,KW2111 Ce­ny od 60 zł. Tel.604993013
TRAK ta­śmo­wy Drew­met + fa­low­nik, ko­ro­war­ka, wcią­gar­ka, roz­wie­racz i ostrzał­ka, dł. to­rów 9 m, mał uży­wa­ny sprze­dam. Tel.: 662-172-429
WIER­TAR­KA do ra­mek wiel­ko­pol­skich oraz kom­pre­sor dwa w jed­nym, wier­ci 4 otwo­ry na raz, prąd 230 V, ce­na do uzg., An­dry­chów, 506-294-529
WIER­TAR­KĘ ko­lum­no­wą WKA 25 sprze­dam. So­sno­wiec 785-869-988
WIER­TAR­KĘ sto­ło­wą, szli­fier­kę sto­ło­wą, gię­tar­kę do bla­chy, wal­car­kę do bla­chy, ima­dło ślu­sar­skie lub ma­szy­no­we, ko­wa­dło - ku­pię, 791-339-295
Budowlane
BE­TO­NIAR­KĘ i rusz­to­wa­nia war­szaw­skie ku­pię, tel. 790-246-933
DO me­ta­lu ma­szy­ny ku­pię tel. 604-801-234
GIĘ­TAR­KO-NO­ŻY­CE, alu­mi­nio­we, dł. 3,5 m, na kół­kach, na dy­sz­lu, ce­na 4,5 tys. zł, 503-994-855
KO­PAR­KO-ŁA­DO­WAR­KA Fiat Hi­ta­chi 2001r., spraw­na, ce­na 80 tys. zł. Ła­do­war­ka Ł200 1984 r., spraw­na, ce­na 25 tys. zł. Pom­pa do wo­dy ko­pal­nia­na, ce­na 600 zł, Tel. 781-135-700
KO­WA­DŁO ku­pię tel. 668-779-566
KU­PIĘ to­kar­kę do me­ta­lu tel. 668-779-566
MA­SZY­NY do drew­na ku­pię tel. 668-779-566
MA­SZY­NY do skra­wa­nia me­ta­lu ku­pię tel. 604-801-234
OPO­NY bu­dow­la­ne, kpl. z dęt­ką i koł­nie­rzem, 2 szt., stan bdb, pa­su­ją na fel­gę 25", 886-659-111
RUSZ­TO­WA­NIA alu­mi­nio­we (mo­gą być jezd­ne) ku­pię, 881-403-941
TO­KAR­KĘ i in­ne ma­szy­ny do me­ta­lu KU­PIĘ tel. 604-801-234
UCHWYT to­kar­ski no­wy ku­pię tel. 668-779-566
UCHWYT to­kar­ski no­wy ku­pię tel. 668-779-566
WIER­TAR­KĘ sto­ło­wą ku­pię tel. 668-779-566
WIER­TAR­KĘ sto­ło­wą ku­pię, 881-403-941
WIERT­NI­CA stihl, ko­siar­ka żył­ko­wa stihl 550, ko­sze na stem­ple - 4 szt. pod­kład­ki do stem­pli ory­gi­nal­ne, wy­ciąg bu­dow­la­ny - 300 kg udźwi­gu. Oko­li­ce Za­to­ra, tel. 787 168 153
WÓ­ZEK wi­dło­wy ku­pię. tel. 604-801-234
Budownictwo
Materiały budowlane

BE­TO­NIAR­KA ory­gi­nal­na 150, sprze­dam. Tel.: 786-821-694
BE­TO­NO­WE na­roż­ni­ki pod ga­raż bla­szak, de­ski na ka­nał ga­ra­żo­wy, 2 ba­tre­rie ła­zien­ko­we, pi­łę łań­cu­cho­wą, 3 ro­dza­je plan­dek, wszyst­ko no­we, sprze­dam. Tel.: 727-204-136
BRU­SY/FOSZ­TY dę­bo­we 7-let­nie gru­bość 5.5 i 7 cm. Su­szo­ne na­tu­ral­nie oraz sta­re bel­ki drew­nia­ne po­nad100 let­nie. Ce­ny do uzgod­nie­nia Tel.604993013
DA­CHÓW­KA ce­men­to­wa, dwa ro­dza­je, no­wa sprze­dam, Kę­ty, 516-108-278
DE­SKI dę­bo­we, gr. 50 mm, dł. 4,5 - 5 m, 6 lat se­zo­no­wa­ne, ok. 4-5 ku­bi­ków, ce­na do uzg., 603-154-457
DE­SKI igla­ste su­che z od­zy­sku, raz uży­te, stan ide­al­ny, w więk­szo­ści kan­to­wa­ne, dł. 2,5, 2 m i 1,2 m, szer. 9,5-12 cm, gr. 1,3-3 cm, ce­na 1,75-6 zł/szt., Ka­to­wi­ce, 792-060-033
DRZWI bal­ko­no­we, pla­styk., szer. 90 cm, wys. 240 cm i szer. 100 cm, wys. 245 cm, no­we, ce­na 250 zł, Ży­wiec, 604-176-758
FOSZ­TY cze­re­śnio­we (gr. 5 cm) fosz­ty grusz­ki i orze­cha oraz fosz­ty je­sio­no­we, gr. 5 cm sprze­dam, tel. 537-125-791
FOSZ­TY dę­bo­we, se­zo­no­wa­ne, oko­ro­wa­ne, ok. 2 m sześc., 53 mm sprze­dam ca­łość, Kal­wa­ria, 733-508-968
KOST­KA bru­ko­wa, 1500 szt., czer­wo­na, po 0,80 zł/szt., peł­no­spraw­ny piec ga­zo­wy do c.o. Jun­kers, ce­na 1 tys. zł, Biel­sko, 505-540-454
KRA­WĘ­DZIA­KI, róż­ne pro­fi­le, so­sna/świerk, drew­no li­te i kle­jon­ka, pierw­sza kla­sa, su­che, 4-stron­nie szli­fo­wa­ne i stru­ga­ne, dł 1-3 m, gr. 5-12 cm, szer. 10-30 cm, nie­uży­wa­na po­zo­sta­łość po bud. do­mu drewn., ok. 2,3 m sześc. - ce­na 1.500 zł/m3 - lub za­mie­nię za wy­ko­na­nie al­tan­ki ogro­do­wej, Ka­to­wi­ce, 792-060-033
PA­LE­TY Eu­ro, ok 70 szt., do uzyt­ku lub na opał, bar­dzo su­che, sprze­dam, ok. 6 zł / szt. Kra­ków, tel.: 662-158-982
PA­RA­PE­TY ka­mien­ne, rzeź­bio­ne 160x30x5 - 3 szt., 120x30x5 - 3 szt., scho­dy 120x30x17 - 4 szt, ce­na 200 zł/szt., Ży­wiec, 604-176-758
PIE­CE do C.O. uży­wa­ne i no­wy ga­zo­wy. Pły­ty sty­ro­pia­no­we i Pian­ka PIR PUR,weł­na- ca­łe rol­ki. Oka­zja tel.537220462 Biel­sko
PŁY­TY wió­ro­we OSB, stan­dar­to­we, ce­na do uzg., ok. 30 szt., Dą­bro­wa Gór­ni­cza 660-481-791 po godz. 18.00
RU­RA że­liw­na na prze­pust, dł. 6 m, śred­ni­ca 60 cm, ścian­ka 20 mm, z koł­nie­rzem, ce­na 1,4 tys. zł, Ży­wiec, 604-176-758
SZAM­BA, stud­nie, po­kry­wy be­to­no­we sprze­dam, Tel. 781-135-700
SZTA­CHE­TY pro­ste, przy­okrą­gla­ne, dł. 120 cm, gr. 2cm, szer. 9,5cm w do­brej ce­nie sprze­dam, tel. 509-923-601
Materiały wykończeniowe
BOJ­LER do c.o. 200 l sprze­dam, tel. 511‑311‑467
OŚCIEŻ­NI­CA (fu­try­na) do drzwi 70cm, le­wa (no­wa) buk; opa­ska 10x60, pro­sta po­je­dyn­cza, buk (no­wa) ce­na ca­ło­ści 90zł, So­sno­wiec, 607-886-165
PIEC c.o. Kli­mosz S3, że­liw­ny, 16 kW, pow. grzew. do 200 mkw., uży­wa­ny 2 se­zo­ny, 8 lat gwa­ran­cji, na ko­cioł do piec 2 pomp­ki, za­wo­ry - droż­ny, kom­pu­ter, ce­na 11 tys. zł, Biel­sko, 512-316-724
UMY­WAL­KA do ła­zien­ki z szaf­ką pod­wie­sza­ną, bia­ła, kpl., nie­uży­wa­na, Ja­strzę­bie-Zdrój, 600-322-303
ZA­WIA­SY ku­te 50x70 do drzwi lub bra­my z drew­na, 607-165-050
Usługi
AL­TA­NY - bu­rze­nie sta­rych al­tan i wiat: w miej­sce sta­wia­my no­we od pod­staw z ma­te­ria­łów wła­snych - Na­pra­wa da­chów, sprzą­ta­nie ogro­dów, dzia­łek, piw­nic i ga­ra­ży, wy­cin­ka drzew, łącz­nie z wy­wo­zem, Biel­sko, 509-366-003
AL­TA­NY, wia­ty, za­da­sze­nia itp., 503-673-464 10537563
BIL­BUD (www.bilbud.pl) - Bu­do­wa do­mów tra­dy­cyj­nych i ener­go­osz­częd­nych oraz ich wy­koń­cze­nia, Biel­sko - Ży­wiec, 607‑813‑334
Bla­char­stwo - da­chy, kry­cie gon­tem bi­tu­micz­nym, da­chów­ką, bla­cho­da­chów­ką, do­cie­pla­nie pod­da­szy, więź­by, mon­taż okien da­cho­wych, ry­nien, oku­wa­nie ko­mi­nów, 507-537-812 10385839
BLA­CHAR­STWO-DE­KAR­STWO, azbest, więź­ba, kry­cie pa­pą ter­mo­zgrze­wal­ną, ma­lo­wa­nie da­chów, oryn­no­wa­nie. Bu­do­wa do­mów. Kon­ku­ren­cyj­ne ce­ny, 697-108-280
BU­DO­WA do­mów pod klucz, 25-let­nie do­świad­cze­nie, kom­plek­so­wo, re­fe­ren­cje, 502-710-953 10250404
CY­KLI­NO­WA­NIE, 4-krot­ne la­kie­ro­wa­nie - ce­na 18 zł/mkw. oraz re­no­wa­cja sta­rych pod­łóg, Biel­sko, 660-370-049
DACH - do­my, ma­ga­zy­ny, wszyst­kie po­kry­cia da­cho­we, re­mon­ty da­chów, ma­lo­wa­nie da­chów, ryn­ny, ob­rób­ki bla­char­skie, usu­wa­nie azbe­stu, pa­pa ter­mo­zgrze­wal­na. Wy­sta­wia­my fak­tu­ry, 697-108-280
DA­CHY MA­LO­WA­NIE - atrak­cyj­ne ce­ny - kry­cie bla­chą, re­mon­ty, na­pra­wy, ma­lo­wa­nie da­chów i ele­wa­cji, mon­taż: ry­nien, okien da­cho­wych, ob­ró­bek bla­char­skich, bu­do­wa ko­mi­nów, ocie­pla­nie pod­da­szy. Tel. 608‑791‑579
Do­cie­pla­nie bu­dyn­ków sty­ro­pia­nem. Ma­lo­wa­nie. Tyn­ki akry­lo­we, si­li­ko­no­we: 602-820-426 10421448
DROB­NE pra­ce na­praw­czo-bu­dow­la­ne - Da­chy, ko­mi­ny, ele­wa­cje i wnę­trza. Tel. 607‑813‑334
HY­DRAU­LIK wy­ko­na usłu­gi HY­DRAU­LICZ­NE, usu­wa­nie uste­rek, mon­taż ka­bin, wa­nien, to­a­let, HY­DRAU­LI­KA, 663-654-906 10468511
IN­STA­LA­CJE c.o., wod.-kan., gaz, ogrze­wa­nie pod­ło­go­we, wszyst­kie tech­no­lo­gie, mon­taż wo­do­mie­rzy. Szyb­ko, ta­nio, so­lid­nie, 691-750-773, 791-175-492
IN­STA­LA­CJE c.o., wod.-kan., gaz, wszyst­kie tech­no­lo­gie, ka­fel­ko­wa­nie, do­radz­two, do­wóz urzą­dzeń gra­tis, wkła­dy ko­mi­no­we, ko­tłow­nie, www.hydraulikbielsko.com.pl, (33)810-01-54, 602-496-439
IN­STA­LA­CJE elek­trycz­ne i fo­to­wol­ta­icz­ne - ta­nio, so­lid­nie, ter­mi­no­wo z fak­tu­ra­mi i po­mia­ra­mi. Wy­ko­nu­je­my in­sta­la­cje no­we, re­mon­ty, od­gro­mo­we, w bu­dow­nic­twie jed­no­ro­dzin­nym, prze­my­sło­wym, w peł­nym za­kre­sie usług, z do­radz­twem - Biel­sko, Cie­szyn, Ży­wiec i oko­li­ce. Wy­ce­na in­sta­la­cji gra­ti­so­wo, 664-134-602
KA­FEL­KO­WA­NIE - kom­plek­so­we wy­kań­cza­nie wnętrz, ma­lo­wa­nie, gła­dzie, pa­ne­le, pły­ty k-g, su­fi­ty pod­wie­sza­ne. Szyb­ko, so­lid­nie! Biel­sko-Bia­ła, 692-915-612
KA­FEL­KO­WA­NIE - MA­LO­WA­NIE, pa­ne­le, re­mon­ty, in­ne pra­ce, so­lid­nie i ta­nio, Biel­sko i oko­li­ce, tel. 515-743-969
KA­FEL­KO­WA­NIE, ła­zien­ki kom­plek­so­wo, hy­drau­li­ka, ma­lo­wa­nie wnętrz. Biel­sko i oko­li­ce, 500-805-185
KA­FEL­KO­WA­NIE, ma­lo­wa­nie, inst. wod­ne, su­fi­ty pod­wie­sza­ne, ścian­ki, gła­dzie, pod­ło­gi, in­ne pra­ce bu­dow­la­ne. Szyb­ko, so­lid­nie, Biel­sko, 509-451-113
KA­FEL­KO­WA­NIE. Kom­plek­so­we re­mon­ty ła­zie­nek, ma­lo­wa­nie po­miesz­czeń, 510-460-426
KA­FEL­KO­WA­NIE
kafelkowanieremontybielsko.pl
Usłu­gi ka­fel­ko­wa­nia oraz kom­plek­so­we­go wy­koń­cze­nia i re­mon­tów ła­zie­nek.
Pra­ca­mi wy­koń­cze­nio­wy­mi zaj­mu­je­my się od po­nad 20 lat a od ok.10 spe­cja­li­zu­je­my się w wy­koń­cze­niu oraz re­mon­tach ła­zie­nek. 
kafelkowanie.bielsko@gmail.com
Tel. +48 732 530 508
MA­LARZ - ma­lo­wa­nie, far­by struk­tu­ral­ne, be­ton ar­chi­tek­to­nicz­ny, pa­ne­le, pły­ty gip­so­we i in­ne re­mon­ty - wol­ne ter­mi­ny, Biel­sko i oko­li­ce, 513-748-887, leszek.olo.tomo@gmail.com
MA­LO­WA­NIE da­chów, ele­wa­cji, pa­po­wa­nie, in­ne pra­ce re­mon­to­wo-bu­dow­la­ne. Ta­nio, szyb­ko, so­lid­nie, 602-694-042
Ma­lo­wa­nie, gła­dzie gip­so­we, ukła­da­nie pa­ne­li, kom­plek­so­we re­mon­ty ła­zie­nek, pod­da­sza. Ma­lo­wa­nie ele­wa­cji - ter­mi­ny na bie­żą­co, tel. 663-654-906 10468518
MI­NI­KO­PAR­KA - wy­ko­py pod ła­wy fun­dam., inst. wod­ne, ga­zo­we, ka­na­li­za­cyj­ne, przy­łą­cza elektr., te­te­fo­nicz­ne, in­ne ro­bo­ty ziem­ne, szer. łyż­ki 20, 30, 40 cm, (33)818-39-63, 603-523-485
OGRO­DZE­NIA pa­ne­lo­we z mon­ta­żem, atrak­cyj­ne ce­ny, do­świad­czo­na eki­pa, wol­ne ter­mi­ny, ŻY­WIEC, MI­LÓW­KA +30km, beskidbram.manifo.com, tel. 737 321 818
OGRO­DZE­NIA siat­ko­we, BA­LU­STRA­DY bal­ko­no­we, scho­do­we, kra­ty, wy­ro­by ku­te. Na­pra­wa ogro­dzeń. Pod­mu­rów­ki, Biel­sko, 512-295-049, www.cartexkowalstwo.pl
OGRO­DZE­NIA siat­ko­we, pa­ne­lo­we, drew­nia­ne, słup­ki, pod­mu­rów­ki, furt­ki, bra­my, mon­taż barm. De­mon­taż sta­rych ogro­dzeń. Po­sia­da­my wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie.Wy­ce­na gra­tis., 782-081-368, 605-110-829
OGRO­DZE­NIA siat­ko­we, pa­ne­lo­we, klin­kie­ro­we, ku­te, ba­lu­stra­dy. Au­to­ma­ty­ka do bram, bra­my ga­ra­żo­we ak­ce­so­ria ogro­dze­nio­we. Atrak­cyj­ne ce­ny, pro­fe­sjo­nal­ne wy­ko­naw­stwo, Lan­dek k. Biel­ska www.plotex.info, (33)815-27-34, 509-287-244
SCHO­DY -wy­rób, mon­taż. Okła­dzi­no­we i z kon­struk­cją. Spe­cja­li­za­cja ty­pu dy­wa­no­we­go i an­giel­skie­go. Ba­lu­stra­dy drew­nia­ne, drew­no, me­tal, stal nie­rdzew­na, szkla­ne. Sprze­daż stop­ni, ele­men­tów ba­lu­strad. Przed­sta­wi­ciel­stwo Kra­ków, So­sno­wiec, Biel­sko, 511‑798‑722 schodygalicja@wp.pl 10494509
SCHO­DY i BA­LU­STRA­DY każ­de­go ro­dza­ju, ob­ło­że­nie scho­dów be­to­no­wych i scho­dy kon­struk­cyj­ne. Drew­no kra­jo­we i eg­zo­tycz­ne, stal nie­rdzew­na i zwy­kła po­kry­ta far­bą. Eks­po­zy­cja - 40 wzo­rów ba­lu­strad i roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, Ja­sie­ni­ca k. Biel­ska, tel. 662-779-778 Dzwo­nić do skut­ku!
STUD­NIAR­STWO, ra­die­ste­zja, ko­pa­nie ręcz­ne, po­głę­bia­nie, czysz­cze­nie. Sprze­daż krę­gów be­to­no­wych, Hecz­na­ro­wi­ce/Biel­sko, 888-610-307, www.studniarstwo-radiestezja.pl
TYN­KI agre­ga­tem ce­men­to­wo-wa­pien­ne, gip­so­wo-wa­pien­ne, ele­wa­cje z wła­snym rusz­to­wa­niem, Pro­fit, Wi­sła.(33)855-25-67, 501-535-833.
TYN­KI ręcz­nie do 200 m2, dzwo­nić w pią­tek godz. 10-14, tel.: 698-532-820
USŁU­GI ogól­no­bu­dow­la­ne, bu­do­wa do­mów od pod­staw, wy­kon­cze­nie wnętrz, re­mon­ty, ma­lo­wa­nie, płyt­ko­wa­nie, szpa­chlo­wa­nie, za­bu­do­wy gk. So­lid­nie, fa­cho­wo, atrak­cyj­ne ce­ny, Lan­dek k. Biel­ska, 507-440-759
Więź­by da­cho­we, po­kry­cia - kom­plek­so­wo, tel. 502-710-953 10250423
WI­TAM - Ogro­dy, dział­ki, ogród­ki dział­ko­we: wy­ci­na­nie, przy­ci­na­nie drzew - łącz­nie z wy­wo­zem, Biel­sko, 509-366-003
WY­LEW­KA MA­SZY­NO­WA - AGRE­GA­TEM MI­XO­KRET. Po­miar ni­we­la­to­rem elek­tro­nicz­nym, za­cie­ra­nie me­cha­nicz­ne. Do­radz­two i po­miar przed­wstęp­ny gra­tis. Ni­skie ce­ny, krót­kie ter­mi­ny. Kon­takt: Flo­or Part­ners, 663-081-111, 665-081-111, www.floor-partners.pl 10319632
Poszukuje wykonawcy
Po­szu­ku­ję pod­wy­ko­naw­cy na zle­ce­nia re­mon­tów w bu­dyn­kach - kom­plek­so­wo, 504-621-400 10508412
Dla dzieci
RO­WER­KI dla dzie­ci, wó­zek spa­ce­ro­wy, dzie­cię­cy, krze­sło do kar­mie­nia, tel. 729-430-170, (32)209-77-12
Zdrowie, kosmetyka
Akcesoria

CHO­DZIK na kół­kach dla in­wa­li­dy, z ha­mul­ca­mi, ce­na 100 zł, Mi­ko­łów, 503-515-357
CHO­DZIK skła­da­ny, uży­wa­ny lub no­wy ku­pię, Biel­sko, 511-094-436
MA­TE­RAC prze­ciw­o­dle­ży­no­wy, no­wy, nie­uży­wa­ny, bą­bel­ko­wy, dł. 2 m, szer. 90 cm, pneu­ma­tycz­ny, z pomp­ką, ce­na 150 zł, Tel.: 579 960 190
Inne
PA­NO­WIE. Pre­pa­ra­ty dla męż­czyzn, do­sko­na­łe, spraw­dzo­ne, dys­kre­cja. Biel­sko, Oświę­cim, Ty­chy, DK1 i oko­li­ce, 696-380-047
WÓ­ZEK in­wa­lidz­ki, no­wy, sta­lo­wy Re­gu­lar AR405, sprze­dam, ce­na 300 zł. Mi­ko­łów, tel.: 606-427-482
Muzyka
AKOR­DE­ON 80 ba­sów, stan do­bry + fu­te­rał, ce­na 500 zł, Ka­to­wi­ce, 511-609-112
SZU­KAM part­ne­ra do śpie­wu i tań­ca. Tel.: 732-614-332
Książki
KSIĄŻ­KI - baj­ki, róż­ne, z lat 1954-1972, m.in. "Ko­nik Gar­bu­sek", sprze­dam w ca­ło­ści lub na sztu­ki, Za­brze, 692-960-769
Antyki, sztuka
AN­TYCZ­NA pla­ty­na, awers go­dło im­pe­rium ro­syj­skie­go, tar­cza z her­bem Kró­le­stwa Pol­skie­go, re­wers Kró­le­stwo Pol­skie 1860r. + no­mi­nał 10 ko­pie­jek, ja­kość bi­cia stem­pel lu­strza­ny (21x24m­m) 50 mln zł/neg. 698-440-203 werner.marcel.poczta@interia.com
AN­TY­KI i wszel­kie sta­ro­cie - od igły po sza­fę ku­pię - 660-35-35-35
KON­STRUK­CJA sta­lo­we­go sto­lu,wy­so­kosc 50,sze­ro­kosc 81,dlu­go­sc100 ide­al­ny pod mau­ze­ra,- 572 630 056
KO­RA­LE dam­skie z lat 60. i 70., 10 szt. sprze­dam. Wa­zon na kwia­ty, 3 szt., kwiet­nik drew­nia­ny, 608-476-895
MA­SZY­NA do pi­sa­nia Łucz­nik, 502-568-790
ME­BLE przed­wo­jen­ne do re­no­wa­cji lub znisz­czo­ne ku­pię, uczci­wie za­pła­cę, 605-255-770 10518272
MO­NE­TY i bank­no­ty, PRL, róż­ny stan, sprze­dam. Tel.: 572630056
OR­DE­RY i mo­ne­ty, od­zna­ki na szpil­kach, znacz­ki pocz­to­we, pły­ty wi­ny­lo­we i ta­śmy ma­gne­to­fo­no­we, apa­ra­ty So­kół Zor­ki, Uno­mat 208 kom­pu­ter i in­ne, 502-568-790
SPRZE­DAM 7 ob­ra­zów olej­nych, ma­lo­wa­nych na płót­nie (ze zło­ty­mi ra­ma­mi). Ce­na za 7 ob­ra­zów - 3500 zł do ne­go­cja­cji. Tel.: 510-308-620
STA­RE że­liw­ne no­gi do ław­ki, już ta­kich nigdzie nie ku­pisz, go­rą­co po­le­cam, Brzesz­cze, tel.: 572-630-056
STA­RO­CIE ku­pię. Tel.: 504-061-130
ZE­GA­RY sto­ją­ce i wi­szą­ce do re­no­wa­cji lub znisz­czo­ne zde­cy­do­wa­nie ku­pię, naj­le­piej za­pła­cę, 605-255-770 10518277
Hobby
KAR­TY te­le­fo­nicz­ne (zu­ży­te) sprze­dam, tel. 601-463-317
KU­PIĘ ko­lej­ki elek­trycz­ne Pi­ko, H0, TT. Kloc­ki LE­GO, 607‑912‑559
KU­PIĘ mo­ne­ty, bank­no­ty, znacz­ki, or­de­ry, od­zna­cze­nia. Pła­ci­my go­tów­ka, tel. 794‑600‑460, monetybielsko.pl
KU­PIĘ przed­wo­jen­ne pocz­tów­ki Ślą­ska, pła­cę 10 zł/szt. Tel. 783-733-125 - kon­takt po godz. 16
MO­NE­TY oko­licz­no­ścio­we Gol­den Nor­dic, ca­ły zbiór od 2004 do 2012, kom­plet­ne +kla­ser, ce­na 550 zł, 791-934-727
OD­ZNA­CZE­NIA, ko­lek­cje ku­pię, tel. 798 399 947
OD­ZNA­CZE­NIA, or­de­ry, mi­li­ta­ria, pocz­tów­ki, sta­ro­cie- ku­pię 534716287
PUSZ­KA po­nie­miec­ka po ma­sce ga­zo­wej, ba­gne­ty, mun­du­ry, me­da­le, sta­ra bi­żu­te­ria, sta­re szka­tuł­ki 100 szt., sta­re ob­ra­zy róż­ne, 80 szt. ży­ran­do­li róż­nych, sta­re me­ble, sta­re szkło (ka­raw­ki, kie­lisz­ki, cu­kier­ni­ce itp.), 100szt. sta­rej por­ce­la­ny róż­ne ko­lo­ry - Sprze­dam ca­łość. Tel.: 696-603-869
SPRZE­DAM znacz­ki pocz­to­we nie­miec­kie - Księ­stwo Ham­burg. Tel. 783-733-125 - kon­takt po godz. 16
ZE­GA­REK z kal­ku­la­to­rem Ra­fi­tron, 7 me­lo­di i in­ne sta­ro­cie sprze­dam, An­dry­chów, 506-294-529
Rolnictwo
Uprawa, hodowla

BECZ­KA 800 l, ocyn­ko­wa­na, na po­dow­ziu, ce­na 400 zł, 692-911-151
BO­LO­TRANS - SKUP SPRZE­DAŻ ŻYW­CA: by­dło, ko­nie, ma­cio­ry, tucz­ni­ki, pro­się­ta, cie­lę­ta. Wa­ga na sa­mo­cho­dzie. Płat­ność go­tów­ką lub prze­le­wem w szyb­kim ter­mi­nie, 697-178-758, 663-856-169 10226473
BY­CZEK 5 tyg., sprze­dam, 798-837-434
CIĄ­GNIK Fer­gu­son MF255 sprze­dam, 795-537-542
JA­ŁÓW­KA czer­wo­no-bia­ła, za­cie­lo­na, sprze­dam. Tel. 606 105 902
KO­ZA, ko­lor sza­ry, bez ro­gów sprze­dam, ce­na do uzg., Ży­wiec, tel. 518-108-194
KRO­WA dru­gi raz ciel­na, by­czek, cie­licz­ka 2,5 m-ca - sprze­dam, tel.: 501-733-876
KU­KU­RY­DZA ca­ła lub mie­lo­na + in­ne zbo­ża: psze­ni­ca, owies, jęcz­mień - na wor­ki, pro­sto od rol­ni­ka, Miedź­na k/Pszczy­ny, 601-834-645
KU­RY nio­ski, rocz­ne, 10 zł/szt. - Sprze­dam 33 853 50 02, 508 843 293, Ko­wa­le
OGIER zim­no­krwi­sty, sztum­ski (li­cen­cja), sprze­dam. Tel.: 501-733-876
PRO­SIĘ­TA ra­sy mię­snej, za­szcze­pio­ne, od­ro­ba­czo­ne, zdro­we. Pro­sto od rol­ni­ka z chlew­ni, Miedź­na k. Pszczy­ny. Tel. 601-834-645
SIA­NO łą­ko­we, te­go­rocz­ne, w ba­lo­tach 120x120, owi­nię­te siat­ką, ok. 20 szt., su­che, pach­ną­ce, od rol­ni­ka, ce­na do uzg., Miedź­na k. Pszczy­ny, 601-834-645
SIA­NO te­go­rocz­ne, ład­ne zie­lo­ne, du­że kost­ki, ce­na 8 zł/szt., ok. Wa­do­wic, tel. 791- 707-638
SPRZE­DAM Ca­pa ko­zła 14 mie­sie­cy ma­sa 70 kg ce­na 300 zł ła­god­ny tel. 338156192 697389020 Ma­zań­co­wi­ce
SPRZE­DAM czap­ka czte­ry mie­sią­ce pół mi­nia­tur­ka na wy­so­kich no­gach ko­lo­ro­wy spo­koj­ny ro­ga­ty wa­ga 35 kg tel 697389020 8156192
SPRZE­DAM czap­ka pięć mie­sią­cy pół mi­nia­tur­ka na wy­so­kich no­gach ko­lo­ro­wy spo­koj­ny ro­ga­ty co wa­ga 35 kg tel 697389020 8156192
SPRZE­DAM czap­ka pięć mie­sią­cy pół mi­nia­tur­ka na wy­so­kich no­gach ko­lo­ro­wy spo­koj­ny ro­ga­ty co wa­ga 35 kg tel 697389020 8156192
SPRZE­DAM ja­łów­ke 6 mie­się­cy ciel­ną 605 101 763
SPRZE­DAM ja­łów­ke ciel­ną opo­ny sto­mil 12,4 - 32 owies 605 101 763
SPRZE­DAM ko­zy doj­ne­(600 zl),kóz­ki i cap­ki 4mie­siecz­ne­(200zl). Ma­zan­co­wi­ce,518453588
TRA­WA na sia­no lub ki­szon­kę o pow. 3 h od­dam za dar­mo do sko­sze­nia ok. Szczyr­ku, 692-911-151
WA­ŁEK do kraj­ze­gi, stan ide­al­ny. Tel.: 572-630-056
WY­TA­PIAR­KA elek­trycz­na do wo­sku pszcze­le­go sprze­dam. Ter­mos du­ży z do­zow­ni­kiem, na­wil­żacz po­wie­trza, krze­sło roz­kła­da­ne, 2 szt., 608-476-895
Sprzęt rolniczy
BECZ­KO­WÓZ poj. 3500l, stan bdb., po ge­ne­ral­nym re­mon­cie. Ponp JU­ROP PN 54, ce­na do uzgodnienia.Tel. 505 476 344
BRO­NY cią­gni­ko­we 5-tki sprze­dam. Krzy­żo­wi­ce, tel. 882-428-516
BRO­NY i pług kon­ny sprze­dam, (12)445-92-55
CIĄ­GNIK An­do­ria 15; pług dwu­ski­bo­wy Gru­dziądz, sprze­dam. Tel.: 786-821-694
CIĄ­GNIK i in­ny sprzęt rol­ni­czy- ku­pię, 690-500-376
CIĄ­GNIK MTZ82, 4x4, za­re­jestr., ce­na 18 tys. zł, 506-281-929
CIĄ­GNIK rol­ni­czy C360 3C, sprze­dam lub za­mie­nię. Tel.: 517-758-152
CIĄ­GNIK SAM, 12KM, na ko­łach, sprze­dam tel. 662-894-613
CIĄ­GNIK Ze­tor cze­ski, poj. 25, 1959r., bo­cian, sprze­dam tel. 662-894-613
CZĘ­ŚCI za­mien­ne do cią­gni­ków i ma­szyn rol­ni­czych (pol­skich, za­chod­nich i Ze­to­ró­w) - ło­ży­ska, śru­by - ca­lo­we po­le­ca Rol­mo­zbyt Ja­sie­ni­ca, Po­rzecz­ko­wa 14, (33)815-28‑89, 600‑477‑531, 600-477-531
CZO­PY, pia­sty, le­mie­sze z dłu­tem, re­dli­ce ob­syp­ni­ka, zę­by kul­ty­wa­to­ra,wał­ki prze­kaź­ni­ka mo­cy, fel­gi i wie­le in­nych. Przy za­ku­pie ca­ło­ści dar­mo­we do­dat­ki. Ce­na do uzgod­nie­nia. Tel.604993013
KO­ŁA do Ze­to­ra 12/4/32, sa­dzar­ka pol­ska, sło­ma w kost­kach - sprze­dam, tel.: 501-733-876
KO­ŁA drew­nia­ne do wo­zu kon­ne­go, dra­bi­ny z no­sa­mi sprze­dam, tel. 537-125-791
KOM­BAJN ziem­nia­cza­ny AN­NA, jed­no­rzę­do­wy, rok. prod.1990, stan do­bry, tel. 517-207-088
KON­STRUK­CJA wóz­ka do pcha­nia, ma­ły, po­ręcz­ny, dłu­gość 160 cm, wy­so­kość 40 cm, sze­ro­kość 60 cm, bez kó­łek. Tel.: 732850133
KUL­TY­WA­TOR, bro­na, ko­siar­ka do cią­gni­ka C330, sprze­dam. Tel.: 786-821-694
KU­PIE przy­cze­pę rol­ni­czą jed­no lub dwu osio­wą z do­ku­men­ta­mi lub bez stan obo­jęt­ny tel. 503-481-196
KU­PIĘ kom­pre­sor ole­jo­wy 30l, 694-094-309
ŁA­DO­WACZ cy­klop pol­ski rok. prod. 1990 z ka­bi­ną no­we­go ty­pu, tel. 517-207-088
ŁA­DO­WACZ Troll - sprze­dam (woj. ma­ło­pol­skie) 787-255-510
MA­SZY­NA do ko­sze­nia ro­wów, wy­się­gnik 3 m, ko­sze­nie 130, sprze­dam, tel. 537-125-791
MŁO­CAR­NIA sze­ro­kom­łot­na, sa­mo­czysz­czą­ca, fa­brycz­na, z pra­są do sło­my, stan ide­al­ny, (12)445-92-55
NO­WĄ dmu­cha­wę do sia­na (pio­no­wą) sprze­dam, 517-758-152
OB­CIĄŻ­NI­KI kół przed­nich do C330, stan bar­dzo do­bry, sprze­dam, ce­na 500 zł, ok Wa­do­wic. Tel.: 537-677-923, ok. Wa­do­wic
OPRY­SKI­WACZ Becz­ka ok.200l, Me­ta­lo­we becz­ki 200 i 60l, olej do łan­cu­cha pi­la­rek, Kon­te­ner,wa­ga ze­ga­ro­wa do­15 i 50 kg oraz do 1000kg pa­le­to­wa im­pre­gnat do drew­na,wor­ki Big Bag tel.537220462 Biel­sko
OŚ do przy­cze­py z ha­mul­ca­mi, kom­plet­na z opo­na­mi, re­so­ra­mi- sprze­dam, ce­na do uzgod­nie­nia, 505-130-744
OWI­JAR­KA bel czte­ro­let­nia, roz­sie­wacz wap­na rcw3, roz­rzut­nik obor­ni­ka war­fa­ma 4.5t Sprze­dam. Ży­wiec tel 510 575 913
PRA­SA wy­so­kie­go zgnio­tu fort­schritt - wszyst­kie czę­ści do pra­sy no­we i uży­wa­ne apa­ra­ty, igły, prze­kład­nie, ko­ła zę­ba­te, ko­ła jezd­ne, tel. 517-207-088
PRA­SA wy­so­kie­go zgnio­tu Z224/1, 1992r, w bdb. sta­nie, ce­na 7000 zł, Ćwi­kli­ce k/Pszczy­ny, 694-015-033
PRZE­WRA­CAR­KA Pa­jąk 4 m szer. ro­bo­cza, śru­tow­nik do zbo­ża na ka­mie­nie, sprze­dam. Tel.: 725-290-439, ok Wa­do­wic
PRZE­WRA­CAR­KA ta­śmo­wa na dwa pa­sy, uży­wa­na. Ce­na 800 zł, tel. 794-270-830
PRZY­CZE­PA rol­ni­cza Cze­ska Bran­dys 9t wy­wrot­ka spro­wa­dzo­na w ori­gi­na­le stan do­bry ce­na 14500 zł tel 503481196
PRZY­CZE­PA rol­ni­cza IFA HW 60.11 ła­dow­ność 6 t skrzy­nia do re­mon­tu z do­ku­men­ta­mi ce­na 11500zł Za­tor 503-481-196
PRZY­CZE­PA sa­mo­zbie­ra­ją­ca ju­go­sło­wiań­ska 2, stan bdb., 3700 zł, 506-281-929
PRZY­CZE­PĘ rol­ni­czą fa­brycz­na stan obo­jęt­ny KU­PIE tel.503-481-196
ROZ­RUSZ­NI­KI do cią­gni­ków Ur­sus i Ze­tor sprze­dam, 537-677-923, ok. Wa­do­wic
ROZ­SIE­WA­CZE do na­wo­zów Ama­zo­ne 600 oraz 1000l dwu­tar­czo­we spro­wa­dzo­ne z nie­miec stan BDB Prze­ci­szów tel 503-481-196
ROZ­SIE­WA­CZE na­wo­zów Ama­zo­ne 600 oraz 1000l, spro­wa­dzo­ne, sprze­dam, ce­ny od 3,3 tys zł. Tel.: 503-481-196
ROZ­SIE­WA­CZE na­wo­zu Ama­zo­ne 600 oraz 1000l dwu tar­czo­we spro­wa­dzo­ne w ory­gi­na­le 503-481-196
SIEW­NIK zbo­żo­wy Ama­zo­ne D7, roz­sie­wacz na­wo­zów Kos i opry­ski­wacz Ter­mit na 300 L., sprze­dam, ok. Sko­czo­wa, tel. 515-412-051
SIEW­NIK zbo­żo­wy ama­zo­ne d7, szer. ro­bo­cza 3m, tel. 517-207-088
SKUP cią­gni­ków rol­ni­czych, ma­szyn i czę­ści ro­ni­czych, spraw­ne lub do re­mon­tu, wła­sny trans­port, płat­ne go­tów­ką. Za­dzwoń, a na pew­no się do­ga­da­my, 604-237-003
SKUP CIĄ­GNI­KÓW rol­ni­czych, ma­szyn ROL­NI­CZYCH. AU­TO­SKUP - SKUP SA­MO­CHO­DÓW w każ­dym sta­nie, oso­bo­wych, do­staw­czych - cię­ża­ro­wych, SKUP MO­TO­CY­KLI, QU­ADÓW. Od­biór we wła­snym za­kre­sie - AU­TO­LA­WE­TA. GO­TÓW­KA OD RĘ­KI! tel. 693-452-384 ślą­skie, ma­ło­pol­skie 10469358
SOR­TOW­NIK do ziem­nia­ków ku­pie w ce­nie do 1000zł 503-481-196
SPA­WAR­KA Be­ster mo­del śred­ni na 380 V, ory­gi­nal­na, ce­na 1 tys. zł, tel. 604-890-616, Szczyrk ok.
SPRZE­DAM cią­gnik ty­pu SAM sil­nik S-18 z blo­ka­dą mo­stu, z pod­no­śni­kiem, ko­ła stan bdb., tył opo­ny ba­lo­no­we od Sta­ra 6x6, przód 23x5, ce­na 5900 zł, 503 994 855
SPRZE­DAM or­kan i owi­jar­kę do be­li do sia­no­ki­szon­ki. Sprzęt uży­wa­ny w do­brym sta­nie. Tel. 662 134 294
SPRZE­DAM trak­to­rek Dzik 2 i ko­pacz­kę przed­wo­jen­ną do ziem­nia­ków au­stry­jac­ką, wir­ni­ko­wą, 512-215-538
UR­SUS C-330 M, 1988r., ce­na 18,5 tys. zł, 603-154-457
UR­SUS C-330, 1983r., kpl., za­dba­ny, 2540 Mth, du­żo do­in­we­sto­wa­ny, opła­ty do 2023r., żół­ty, bez ka­bi­ny, od rol­ni­ka, ce­na 31.999 zł, 505-810-400
WÓZ kon­ny, kul­ty­wa­tor, sprze­dam, 733-677-028, 601-974-461
WÓZ że­la­zny do cią­gni­ka 500 zł, dwie opo­ny do C360 ce­na 200 zł, roz­rusz­nik do C360 ce­na 200 zł, pom­pa pod­no­śni­ko­wa no­wa ce­na 300 zł; siecz­kar­nia (ja­ko za­byt­k) ce­na 300 zł ; siew­nik do zbo­ża ce­na 700 zł, 694-094-309
ZA­CZEP trans­por­to­wy do C328, stan bar­dzo do­bry, sprze­dam, ce­na 350 zł, Wa­do­wi­ce ok., 537-677-923
Handel
Różne

KU­PIĘ ma­ły kon­te­ner lub du­że po­jem­ni­ki. Tel.: 503-477-518
PIE­RZE gę­sie, no­we, sku­ba­ne- sprze­dam, 733-677-028
PIE­RZE gę­sie, no­we, sku­ba­ne- sprze­dam, 733-677-028
POD­KO­WA do pie­ca wę­glo­we­go (ku­chen­ne­go, ka­flo­we­go); kul­ty­wa­tor; wóz kon­ny; becz­ka na wo­dę (600 li­tró­w); trzy grzej­ni­ki alu­mi­nio­we; po­dusz­ka po­wietrz­na do Opla - sprze­dam, 733-677-028, 601-974-461
WI­SŁA. Drew­no mo­drze­wio­we sprze­dam, (33)855-15-98
WI­SŁA. Sprze­dam ku­bik de­sek, (33)855-15-98
Biznes
Po­szu­ku­ję in­we­sto­ra pa­syw­ne­go do in­we­sty­cji w róż­ne­go ro­dza­ju pro­jek­ty zwią­za­ne z nie­ru­cho­mo­ścia­mi: dział­ki, miesz­ka­nia, do­my. Mi­ni­mal­na kwo­ta wkła­du 50.000 zł, Pro­wi­zja z każ­dej zre­ali­zo­wa­nej in­we­sty­cji do 30% z wy­pra­co­wa­ne­go zy­sku, 504-621-400 property.hunters@my.com 10508400
Finanse
Kredyty, pożyczki

EME­RYT­KA po­ży­czy od oso­by pry­wat­nej 3500 zł, od­dam w paź­dzier­ni­ku 4000 zł, tyl­ko Ka­to­wi­ce i oko­li­ce, tel. 511-585-274
KRE­DY­TY BAN­KO­WE BEZ OGRA­NI­CZEŃ WIE­KO­WYCH, KON­SO­LI­DA­CJA DO 120 M-CY, KRE­DY­TY HI­PO­TECZ­NE DO 80 R.Ż., PO­ŻYCZ­KI PO­ZA­BAN­KO­WE, KRE­DY­TY DLA FIRM. DO­JAZD DO KLIEN­TA, BIEL­SKO- BIA­ŁA, TEL. 509 283 338
LOM­BARD - skup zło­ta, po­życz­ki pod za­staw miesz­kań, nie­ru­cho­mo­ści, sa­mo­cho­dów, RTV, AGD, do­jazd do klien­ta. Biel­sko-Bia­ła, ul. Cy­niar­ska 18, 501-535-830
PO­ŻYCZ­KI- SZYB­KO Z KO­MOR­NI­KIEM 32-260-00-33, 516-516-611, Po­śred­nik CDF S.C. fir­my MAT­POL FI­NAN­SE Sp. z o.o
Matrymonialne
BIU­RO Ma­try­mo­nial­no-Part­ner­skie RO­MEO. Ofer­ty ta­nio 502‑363‑127
CHO­RZO­WIAN­KA 75/167/85 po­zna sa­mot­ne­go row­no­lat­ka do szcze­rej przy­ja­zni na spa­ce­ry,kaw­ki,ale ab­so­lut­nie bez sek­su,spon­so­ro­wa­nia i za­wcze­sne­go spoufalania.Tel.506-076-997
CHO­RZO­WIAN­KA 75l.pozna za­dba­ne­go,ła­god­ne­go row­no­lat­ka do wspol­ne­go zy­cia,opie­ki,tro­ski,pomocy.607-466-647
EME­RYT 69 lat, bez zo­bo­wią­zań, sa­mot­ny, sa­mo­chód, nie szu­ka­ją­cy wra­żeń ani bo­gac­twa, tyl­ko mi­łej Pa­ni do lat 69, któ­ra ze­chce prze­żyć ze mną resz­tę ży­cia. Tyl­ko oko­li­ce Żyw­ca, 576‑414‑696
MĘŻ­CZY­ZNA 54/172, za­dba­ny, szczu­pły, mł. wy­gląd, pra­cu­ją­cy, b/n, śr. techn., spo­koj­ny, uczci­wy, po­zna mi­łą,sym­pa­tycz­ną, uczci­wą, szczu­płą i młod­szą, w wie­ku 43-49 lat Pa­nią, lu­bią­cą dłuż­sze wło­sy. Cel ma­try­mo­nial­ny. O smsy i te­le­fo­ny pro­szę naj­chęt­niej z Biel­ska-Bia­łej, Pszczy­ny lub po­bli­skich oko­lic, tel. 603‑577‑900
MĘŻ­CZY­ZNA, 56 lat, po­zna Pa­nią w po­dob­nym wie­ku. Wy­łącz­nie Biel­sko-Bia­ła, tel. 881-484-108
MI­ŁA 68 lat, 160/70, roz­wie­dzio­na, eme­ry­tu­ra, za­dba­na, kul­tu­ral­na, śred­nie, lu­bią­ca ży­wy tryb ży­cia. Ty- mi­ły, kul­tu­ral­ny, za­dba­ny, min. śred­nie, zmo­to­ry­zo­wa­ny rów­nież lu­bią­cy ży­wy tryb ży­cia, bez sms - Tel. 502-607-215, Biel­sko-Bia­ła
PA­NI 75/167/85 wy­ksz.,b/n,po­zna kul­tu­ral­ne­go b/n do spo­tkan, spa­ce­row,wy­jaz­do,dla kto­re­go sex nie jest prio­ry­te­tem 506-076-99
PO­ZNAM Pa­nią do sta­łe­go ziąz­ku, cel ma­try­mo­nial­ny, wiek 40-50 lat, mo­że być z dziec­kiem, po­sia­dam sa­mo­chód i dom, moż­li­wość u mnie za­miesz­ka­nia, z ok. Wa­do­wic, Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej i Ska­wi­ny, 784-791-483
WDO­WA, 68 l., wy­so­kie­go wzro­stu 170 cm po­za­na sa­mot­ne­go Pa­na z miesz­ka­niem do 70 l., uczci­we­go, opie­kuń­cze­go, ko­cha­ją­ce­go zwie­rzę­ta z Ty­chów lub ok. Cze­kam na po­waż­ne ofer­ty, 510‑488‑592
WDO­WA, 68 l., wy­so­kie­go wzro­stu po­zna sa­mot­ne­go Pa­na z miesz­ka­niem, do lat 70, uczci­we­go, opie­kuń­cze­go, ko­cha­ją­ce­go zwie­rzę­ta, z Ty­chów lub oko­lic. Cze­kam na po­waż­ne ofer­ty., 510-488-592
WDO­WIEC, 74 l., sa­mo­chód po­zna wdo­wę, wiek ok. 70 lat, nie­za­leż­ną, śred­niej bu­do­wy, o po­god­nym uspo­so­bie­niu, 721‑316‑228 bez sms
WDO­WIEC, 74 l., sa­mo­chód po­zna wdo­wę, wiek ok. 70 lat, nie­za­leż­ną, śred­niej bu­do­wy, o po­god­nym uspo­so­bie­niu, 721-316-228 bez sms
Towarzyskie
Oferty

AN­DŻE­LI­KA, doj­rza­ła, dłu­go­wło­sa bru­net­ka, zgrab­na, opa­lo­na, sym­pa­tycz­na, Biel­sko, 530-320-091 ca­ło­do­bo­wo
LAU­RA, 30 lat - Wi­taj! Je­śli szu­kasz mło­dej i sek­sow­nej ko­chan­ki to świet­nie tra­fi­łeś. Za­pra­szam na pry­wat­ne spo­tka­nia w mo­im miesz­kan­ku, tel. 577-816-805
PRA­GNIESZ chwi­li re­lak­su i od­prę­że­nia? Ode­rwać się od co­dzien­no­ści? Cen­trum Biel­ska - pry­wat­ne miesz­kan­ko. Bez smsów/za­strze­żo­nych nu­me­rów. Za­pra­sza Śred­nio­lat­ka - za­dzwoń i umów się tel. 693-373-282 Ru­dzie­lec
TRZY­DZIE­STO­OŚMIO­LET­NIA blon­dyn­ka, wzrost 170 cm, lek­ko pu­szy­ta, du­ży biust, mi­ła, sym­pa­tycz­na, z po­czu­ciem hu­mo­ru, tel. 500-006-640, Biel­sko
Usługi
Transportowe

AU­TO­PRZE­PRO­WADZ­KI - na każ­dą kie­szeń ku za­do­wo­le­niu klien­tów - sa­mo­chód z win­dą, pa­le­ciak. Sprzą­ta­nie po­se­sji, miesz­kań, wy­wóz zbed­nych me­bli, sprzę­tu AGD, gru­zu. Spe­cja­li­za­cja: trans­port an­ty­ków + ser­wis me­blo­wy - na­pra­wa, Biel­sko, 509-366-003
KIE­ROW­CA po­sia­da­ją­cy wła­sny sa­mo­chód ty­pu pick-up lub bus ofe­ru­ję współ­pra­cę w za­kre­sie usług trans­por­to­wych 607‑813‑334
Prawne
WY­NAJ­MĘ bez­płat­ne­go praw­ni­ka w spra­wie nie­le­gal­ne­go za­bo­ru mo­je­go miesz­ka­nia w Biel­sku-Bia­łej w 2016r. werner.marcel.poczta@interia.com 698-440-203
Różne
CZYSZ­CZE­NIE wy­kła­dzin, ta­pi­ce­rek, dy­wa­nów. So­lid­nie! Tel.: 606-274-056.
KO­SZE­NIE i wy­ka­sza­nie tra­wy, cię­cie ży­wo­pło­tów, przy­ci­na­nie oraz wy­ci­na­nie drzew, oraz wszel­kie pra­ce ogro­do­we. Tel. 502 564 408
MY­CIE okien w do­mach, miesz­ka­niach, skle­pach. Drob­ne pra­ce ogrodowe.Bielsko-B., Sko­czów, Cie­szyn, Cze­cho­wi­ce-Dz., Kę­ty, Ży­wiec, Pszczy­na, An­dry­chów oko­li­ce, (33)811-36‑09, 514‑081‑911 10384649
ŚWIA­DEC­TWA ener­ge­tycz­ne i pro­gram "Mo­je cie­pło": 606-307-123.
WY­CIN­KA - wy­ci­na­nie, przy­ci­na­nie drzew tech­ni­ką tra­dy­cyj­ną, al­pi­ni­stycz­ną oraz za po­mo­cą zwyż­ki 25m, przy­ci­na­nie ży­wo­pło­tów, krze­wów, drzew owo­co­wych, 515-242-704
Poszukuję wykonawcy
PO­SZU­KIW­NA "zło­ta rącz­ka" do róż­nych prac przy­do­mo­wych, zmo­to­ry­zo­wa­na z Ka­to­wic lub oko­lic, 792-060-033
PO­SZU­KU­JĘ oso­by do ro­ze­bra­nia pa­let i plat­form drew­nia­nych z Ka­to­wic lub oko­lic, 792-060-033
ZLE­CĘ ocie­ple­nie ele­wa­cji no­we­go do­mu jed­no­ro­dzin­ne­go w Biel­sku-Bia­lej. Tel.: 737-886-400
ZLE­CĘ wy­ko­na­nie lu­to­wa­nia blach mie­dzia­nych. Tel.: 514-452-429
Z ostatniej chwili
AU­DI A4 kom­bi 1,9 TDI, 1996r., zie­lo­ny, au­to­mat, ce­na 4,9 tys. zł, Biel­sko, 508‑680‑961
AU­DI A4 kom­bi 1,9 TDI, 1999r., 110 KM, gra­na­to­wy, po lif­cie, ce­na 5,9 tys. zł, Biel­sko, 508‑680‑961
BIEL­SKO-BIA­ŁA - lo­ka­lu do 30 mkw. na kwia­ciar­nię, ko­niecz­ny do­stęp do wo­dy po­szu­ku­ję do wy­na­ję­cia, tel. kom. 602‑524‑769
BU­DO­WA do­mów pod klucz, 25-let­nie do­świad­cze­nie, kom­plek­so­wo, re­fe­ren­cje, 502-710-953 10250445
BU­TLE pro­pan-bu­tan 1kg, 2kg, 3kg, ma­ta lecz­ni­cza po­chła­nia­ją­ca z ście­ków wod­nych - Sprze­dam 509-817-987
DLA kraw­ca lub kraw­co­wej, róż­no­rod­ne ni­ci, ko­ron­ki, no­życz­ki, su­wa­ki oraz no­ży­ce kra­wiec­kie do wy­ci­na­nia ząb­ków sprze­dam, Mysz­ków, 791-582-440
GAN­CAR­STWO ar­ty­stycz­ne: or­na­men­ty, zam­ki, ro­śli­ny 509-817-987
Ga­raż mu­ro­wa­ny w Biel­sku-Bia­łej lub oko­li­cy ku­pię, 508-069-141 10272221
KSIĄŻ­KI: Złot­nic­two, ka­mie­nie szla­chet­ne, stem­pel 585, ekran do wy­świe­tla­nia prze­zro­czy - Sprze­dam 509-817-987
KU­PIĘ mo­ne­ty, bank­no­ty, sta­ro­cie, znacz­ki, me­da­le, ze­gar­ki, ro­gi, pły­ty, wi­do­ków­ki. Tel.: 660‑482‑319.
LAN­CIA LI­BRA 2,4 JTD, 2004r., ce­na 3,3 tys. zł, 508‑680‑961
LO­RENT­KA Ze­iss 17/22, z po­dział­ką woj­sko­wą - Sprze­dam 32-228-61-81
NA­RZĘ­DZIA ju­bi­ler­skie, dwa róż­ne sprze­dam, 607-165-050
NA­RZĘ­DZIA ju­bi­ler­skie, dwa róż­ne sprze­dam, 607-165-050
OD­ZNA­CZE­NIA, ko­lek­cje ku­pię, tel. 798 399 947
OD­ZNA­CZE­NIA, or­de­ry, mi­li­ta­ria, pocz­tów­ki, sta­ro­cie- ku­pię 534716287
PEU­GE­OT 307 1,4 HDI, 180 tys. km, ce­na 4,5 tys. zł, Biel­sko, 508‑680‑961
PEU­GE­OT, RE­NAULT, CI­TRO­EN: CZĘ­ŚCI UŻY­WA­NE, ME­CHA­NICZ­NE, BLA­CHAR­SKIE, SIL­NI­KI, SKRZY­NIE BIE­GÓW, ELEM. WNĘTRZ. F-RY, WY­SYŁ­KA CA­ŁY KRAJ. WWW.EUROFRANCE.PL ŚLĄ­SKIE, (033)821-68-20, 604-213-056
RA­DIO­MA­GNE­TO­FON z pi­lo­tem, au­striac­ki, no­wy - Sprze­dam, Mysz­ków, 791-582-440
RO­BOT pla­ne­tar­ny 3w1, no­wy, uni­ka­to­wy ze­staw w wa­liz­ce: no­że, wi­del­ce, ak­ce­so­ria gri­lo­we fir­my May­bach by In­hoff, wa­zon krysz­ta­ło­wy, wys. 42 cm, wy­gra­we­ro­wa­na Czar­na Ma­don­na, 664-355-541
RO­WER Scott, dam­ski, 21 prze­rzu­tek, z do­dat­ka­mi, no­wy, ce­na 900 zł, So­sno­wiec, So­sno­wiec, 510-954-488
RO­WER Scott, dam­ski, 21 prze­rzu­tek, z do­dat­ka­mi, no­wy, ce­na 900 zł, So­sno­wiec, So­sno­wiec, 519-398-006
SA­MO­WAR, ze­gar wi­szą­cy - an­tyk, że­laz­ka, gra­fi­ki Ar­ra­sy Wa­wel­skie z ko­lek­cji Kró­la Zyg­mun­ta, ok. 1560r., tka­ni­ny pol­skie, płót­no ża­glo­we na pa­ra­wa­ny, len, wi­sko­za itp., 664-355-541
SKUP CIĄ­GNI­KÓW rol­ni­czych, ma­szyn ROL­NI­CZYCH. AU­TO­SKUP - SKUP SA­MO­CHO­DÓW w każ­dym sta­nie, oso­bo­wych, do­staw­czych - cię­ża­ro­wych, SKUP MO­TO­CY­KLI, QU­ADÓW. Od­biór we wła­snym za­kre­sie - AU­TO­LA­WE­TA. GO­TÓW­KA OD RĘ­KI! tel. 693-452-384 ślą­skie, ma­ło­pol­skie 10469361
SPRZE­DAM biz­nes plan za 1000000 zł. Przyj­me w roz­li­cze­niu BMW, Mer­ce­de­sa lub dom. Pro­sze o kon­takt na me­ila: boguslaw.birowka1@wp.pl
SPRZE­DAM biz­nes plan za 1000000 zł. Przyj­mę w roz­li­cze­niu BMW, Mer­ce­de­sa lub dom. Pro­szę o kon­takt na ma­ila: boguslaw.birowka1@wp.pl
SPRZE­DAM in­ne. In­fo na: WWW.TANIO.RDX.PL
SPRZE­DAM pod­ka­szar­kę spa­li­no­wą, ko­sa, wy­ma­ga­ją­cą na­pra­wy, na żył­kę i nóż, z kom­plet­nym oprzy­rzą­do­wa­niem, ma­ło uży­wa­ną, cen do uzgod., Mię­dzy­bro­dzie Bial­skie, 661 114 222
SPRZE­DAM: wa­gę 2-szal­ko­wą, lamp­kę naf­to­wą, lamp­kę noc­na mo­sięż­na, sierp, wie­szak me­ta­lo­wy ścien­ny, Za­brze, 692-960-769
STA­RE ro­we­ry z cza­sów PRL - Sprze­dam, 506-254-855
TA­ŚMY ma­gne­to­fo­no­we do na­uki an­giel­skie­go od A do Z, ma­ta ozo­no­wa z hy­dro­ma­sa­żem SPA 200, wiecz­ne pió­ro z koń­ców­ka­mi ze zło­ta 14 ka­ra­tów - Sprze­dam 32-228-61-81
TKA­NI­NY pol­skie na za­sło­ny, pa­ra­wa­ny, len, wi­sko­za, ubra­nio­we, płót­no ża­glo­we, sta­ry ze­gar wi­szą­cy, ok. 120 lat, że­laz­ka, sa­mo­war, gra­fi­ki Ar­ra­sy Wa­wel­skie 1560r., spodnie mę­skie, rozm. od 92 do 102 cm, no­we, 664-355-541
ULE wiel­ko­pol­skie, 10 szt. i war­szaw­skie, 4 szt - po 170 zł sprze­dam, 500-731-892
YUKA - do­rod­ny kwiat, wys. 1,4 m, ni­ci kra­wiec­kie (róż­ne­go ro­dza­ju i ko­lo­ru) sprze­dam, Mysz­ków, 791-582-440
ZLE­CĘ wy­ko­na­nie bla­char­ki w sta­rym au­cie 605-402-565
ZLE­CĘ wy­wóz ga­łę­zi z po­se­sji, Tel.: 500-385-710
© 2022 Najświeższe wiadomości
Uwaga dla zlecających: Wszystkie zlecenia, również te z literą (Q i K) na początku, MUSZĄ być akceptowane! W przeciwnym przypadku po 3 tygodniach zostaną wykasowane z serwera.


© 2022 Najświeższe wiadomości
1_CSP44 - 1_Bialystok - 1_Bydgoszcz - 1_Gdansk - 1_Kielce - 1_Koszalin - 1_Katowice - 1_Krakow - 1_Lodz - 1_Opole - 1_Poznan - 1_Rzeszow - 1_Warszawa - 1_Wroclaw - 1_ZielonaGora - 1_CiclonPlanMenager

© 2022 Najświeższe wiadomości
1_CSP44 - 1_Bialystok - 1_Bydgoszcz - 1_Gdansk - 1_Kielce - 1_Koszalin - 1_Katowice - 1_Krakow - 1_Lodz - 1_Opole - 1_Poznan - 1_Rzeszow - 1_Warszawa - 1_Wroclaw - 1_ZielonaGora - 1_CiclonPlanMenager

    W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

    Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


      POWRÓT