Dobra PRACA lepsza PRZYSZŁOŚĆ

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

    [b][b]


Dam pracę
44-109 Gli­wi­ce, ul. Al­ber­ta Ein­ste­ina 44 - Pra­cow­nik ma­ga­zy­nu. Pra­ca na 2 zmia­ny: 6-14; 14-22. Umo­wa o pra­cę. Wy­na­gro­dze­nie 3900 zł brut­to + pre­mia kwar­tal­na do 500 zł. Pro­szę o prze­sła­nie CV: k.delipacy@trenkwalder.com, tel. 605 122 144. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
44-164 Klesz­czów, al. J. No­wa­ka-Je­zio­rań­skie­go ‑ Ope­ra­tor pro­duk­cji. Umo­wa o pra­cę, 3060 zł brut­to + 400 zł brut­to + do­da­tek noc­ny + 170 zł do­da­tek trans­por­to­wy, dar­mo­wy pa­kiet spor­to­wy, do­fi­nan­so­wa­ny pa­kiet me­dycz­ny, pacz­ki na świę­ta, wcza­sy pod gru­szą. Pra­ca na 3 zmia­ny. Za­pra­sza­my do biu­ra: al. Kor­fan­te­go 25/2, Gli­wi­ce (godz. 9-15). Pro­szę o prze­sła­nie CV k.delipacy@trenkwalder.com, tel. 605 122 144. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
44-164 Klesz­czów, al. J. No­wa­ka-Je­zio­rań­skie­go ‑ Ope­ra­tor wóz­ka wi­dło­we­go z UDT. Umo­wa o pra­cę, 3500 zł brut­to + 400 zł brut­to + 170 zł do­da­tek trans­por­to­wy, dar­mo­wy pa­kiet spor­to­wy, do­fi­nan­so­wa­ny pa­kiet me­dycz­ny, pacz­ki na świę­ta, wcza­sy pod gru­szą. Pra­ca na 2 zmia­ny. Za­pra­sza­my do biu­ra: al. Kor­fan­te­go 25/2, Gli­wi­ce (godz. 9-15). Pro­szę o prze­sła­nie CV k.delipacy@trenkwalder.com, tel. 605 122 144. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
BIEL­SKO-BIA­ŁA, pra­ca na pro­duk­cji w sys­te­mie 3-zmia­no­wym. Za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę tym­cza­so­wą, pra­ca od za­raz. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. e.niczyporuk@trenkwalder.com, tel. 691 500 310,
BIEL­SKO-BIA­ŁA, sprze­daw­ca/ka­sjer (m/k) z do­świad­cze­niem przy ob­słu­dze ka­sy fi­skal­nej, pra­ca od za­raz, 2-zmia­no­wa, Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. e.niczyporuk@trenkwalder.com, tel. 691 500 310,
BIEL­SKO-BIA­ŁA, sprze­daw­ca/ka­sjer przy sto­isku mię­snym (m/k) z do­świad­cze­niem przy ob­słu­dze ka­sy fi­skal­nej, pra­ca od za­raz, 2-zmia­no­wa, Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. e.niczyporuk@trenkwalder.com, tel. 691 500 310,
BU­KOW­NO (o­ko­li­ce Ol­ku­sza), Pra­cow­nik mon­ta­żu, obo­wiąz­ki: skła­da­nie nie­wiel­kich ele­men­tów, pra­ca przy ob­słu­dze ma­szyn, kon­tro­li kom­po­nen­tów. Wy­so­kie wy­na­gro­dze­nie pod­sta­wo­we. Wy­ma­ga­nia: chę­ci do pra­cy, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę tym­cza­so­wą, pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
BY­STRA, sprze­daw­ca/ka­sjer (m/k) z do­świad­cze­niem przy ob­słu­dze ka­sy fi­skal­nej, pra­ca od za­raz, 2-zmia­no­wa, Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. e.niczyporuk@trenkwalder.com, tel. 691 500 310,
CIE­SZYN, ma­ga­zy­nier/ope­ra­tor wóz­ka wi­dlo­we­go z do­świad­cze­niem, wy­ma­ga­ne upraw­nie­nia do ob­słu­gi wóz­ków wi­dło­wych, pra­ca od za­raz, 3-zmia­no­wa, Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. e.niczyporuk@trenkwalder.com, tel. 691 500 310,
CIE­SZYN, ope­ra­tor ma­szyn i urzą­dzeń, bez do­świad­cze­nia, mi­le wi­dzia­ne upraw­nie­nia do ob­słu­gi wóz­ków wi­dło­wych, pra­ca od za­raz, 3-zmia­no­wa, Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. e.niczyporuk@trenkwalder.com, tel. 691 500 310,
CZE­CHO­WI­CE-DZIE­DZI­CE pra­ca przy szy­ciu opa­ko­wań tek­styl­nych, mi­le wi­dzia­ne do­świad­cze­nie przy ob­słu­dze ma­szyn szwal­ni­czych. Pra­ca w sys­te­mie 2-zmia­no­wym, bez pra­cy w no­cy! Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. e.niczyporuk@trenkwalder.com, tel. 691 500 310,
DĄ­BRO­WA Gór­ni­cza (Two­rze­ń). Pra­cow­nik ma­ga­zy­no­wy, obo­wiąz­ki: pra­ca w ma­ga­zy­nie, przyj­mo­wa­nie to­wa­rów, pra­ca przy ob­słu­dze pa­le­cia­ka. Wy­so­kie wy­na­gro­dze­nie pod­sta­wo­we + pre­mia do 600 zł brut­to/msc. Wy­ma­ga­nia: chę­ci do pra­cy, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę tym­cza­so­wą, pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; tel. 605 120 143,
DĄ­BRO­WA Gór­ni­cza, ul. Kok­sow­ni­cza ‑ Pra­cow­nik pro­duk­cji. Umo­wa o pra­cę bez­po­śred­nio, staw­ka 4000 zł brut­to + do 15% pre­mii + do­da­tek noc­ny + so­cjal + be­ne­fi­ty. 3 zmia­ny, pn-pt. Pro­szę o prze­sła­nie CV j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
DĄ­BRO­WA Gór­ni­cza, ul. Kok­sow­ni­cza ‑ Pra­cow­nik pro­duk­cji. Umo­wa o pra­cę bez­po­śred­nio, staw­ka 4000 zł brut­to + do 15% pre­mii + do­da­tek noc­ny + so­cjal + be­ne­fi­ty. 3 zmia­ny, pn-pt. Pro­szę o prze­sła­nie CV j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
ELEK­TRO­ME­CHA­NIK Utrzy­ma­nia Ru­chu: Biel­sko-Bia­ła, Ty­chy, Gli­wi­ce. Pra­ca na pe­łen etat. Wy­ma­ga­my upraw­nień G1E do 1 kV. Umo­wa o pra­cę, atrak­cyj­ne staw­ki. Sys­tem 3 zmia­no­wy. Sta­ła współ­pra­ca. Za­in­te­re­so­wa­ny? Za­dzwoń 694662002 lub wy­ślij CV aleksandra.swieca@leadec-services.com.pl,
GLI­WI­CE ‑ Pra­cow­nik pro­duk­cji ‑ pra­ca lek­ka dla ko­biet i męż­czyzn. Umo­wa o pra­cę, na po­czą­tek 3250 zł brut­to + 400 zł brut­to pre­mii. Pro­szę o prze­sła­nie CV: k.delipacy@trenkwalder.com, tel. 605 122 144. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
GLI­WI­CE, ul. Le­onar­da da Vin­ci ‑ Ope­ra­tor wóz­ków wi­dło­wych z UDT. Umo­wa o pra­cę, 3710 brut­to + 400 zł pre­mia + do­da­tek noc­ny, dar­mo­wy pa­kiet spor­to­wy, do­fi­nan­so­wa­ny pa­kiet me­dycz­ny, pacz­ki na świę­ta, wcza­sy pod gru­szą. Pra­ca na 3 zmia­ny, rów­nież w nie­któ­re so­bo­ty. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
GLI­WI­CE, ul. No­bla ‑ Pra­cow­nik lo­gi­sty­ki. Umo­wa o pra­cę, za­ro­bek wy­na­gro­dze­nie + pre­mia = 4200-4600 zł brut­to + do­fi­nan­so­wa­nie do sto­łów­ki i do­da­tek ada­pta­cyj­ny. Pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z pa­kie­tu be­ne­fi­tów na pre­fe­ren­cyj­nych wa­run­kach. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
GLI­WI­CE, ul. No­bla ‑ Pra­cow­nik pro­duk­cji. Umo­wa o pra­cę, wy­na­gro­dze­nie 19,50 zł brut­to/godz., + pre­mia. Śred­ni za­ro­bek 4100-4500 zł brut­to. Pra­ca na 3 zmia­ny. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z pa­kie­tu be­ne­fi­tów na pre­fe­ren­cyj­nych wa­run­kach. Do­fi­nan­so­wa­nie sto­łów­ki i trans­por­tu. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
GLI­WI­CE, ul. So­wiń­skie­go ‑ Ope­ra­tor roz­lew­ni. Umo­wa o pra­cę, 4000 zł brut­to + 1200 zł pre­mii kwar­tal­nej + do­dat­ki zmia­no­we, dłuż­sza prze­rwa dla pa­lą­cych, dla nie­pa­lą­cych do­dat­ko­we 30 zł do wy­ko­rzy­sta­nia w sto­łów­ce. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
KĘ­DZIE­RZYN-KOŹ­LE, ul. Mo­sto­wa ‑ Pra­cow­nik pro­duk­cji. Umo­wa o pra­cę, za­trud­nie­nie bez­po­śred­nie. Wy­na­gro­dze­nie z do­dat­kiem za zmia­no­wość i pre­mią 4500-4700 zł brut­to. Opła­co­ny pa­kiet me­dycz­ny. Pra­ca na 3 zmia­ny, 4 bry­ga­dy. Pro­szę o prze­sła­nie CV j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
KĘ­DZIE­RZYN-KOŹ­LE, ul. Mo­sto­wa ‑ Pra­cow­nik pro­duk­cji. Umo­wa o pra­cę, za­trud­nie­nie bez­po­śred­nie. Wy­na­gro­dze­nie z do­dat­kiem za zmia­no­wość i pre­mią 4500-4700 zł brut­to. Opła­co­ny pa­kiet me­dycz­ny. Pra­ca na 3 zmia­ny, 4 bry­ga­dy. Pro­szę o prze­sła­nie CV j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
MON­TER ele­men­tów do sie­dzeń sa­mo­cho­do­wych/Ope­ra­tor ma­szyn Biel­sko-Bia­ła, pra­ca przy li­nii pro­duk­cyj­nej, mon­taż ele­men­tów wy­po­sa­że­nia wnętrz sa­mo­cho­dów, w sys­te­mie 3-zmia­no­wym, pra­ca od za­raz. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. e.niczyporuk@trenkwalder.com, 691 500 310,
NIEM­CY: mu­rarz, cie­śla, ma­larz, po­moc­nik, spa­wacz: 601-218-955.,
NIEM­CY: mu­rarz, cie­śla, ma­larz, po­moc­nik, spa­wacz: 730-011-300.,
OLE­WIN (ok. Ol­ku­sza) Ope­ra­tor wóz­ka wi­dło­we­go. Pra­ca przy ob­słu­dze wóz­ka wi­dło­we­go, do­wo­że­nie kom­po­nen­tów. Wy­ma­ga­nia: upraw­nie­nia UDT. Za­trud­nie­nie w opar­ciu na umo­wę o pra­cę, bez­po­śred­nio przez Klien­ta. Pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym od po­nie­dział­ku do piąt­ku. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
OLE­WIN (o­ko­li­ce Ol­ku­sza), Pra­cow­nik li­nii mon­ta­żo­wej, obo­wiąz­ki: pra­ca przy ob­słu­dze ma­szyn, kon­tro­li kom­po­nen­tów. Wy­so­kie wy­na­gro­dze­nie pod­sta­wo­we. Wy­ma­ga­nia: chę­ci do pra­cy, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę tym­cza­so­wą, pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
OPE­RA­TO­RA ko­par­ki i ko­par­ko-ła­do­war­ki, za­trud­ni­my, wy­ma­ga­ne do­świad­cze­nie. Za­pew­nia­my do­god­ne wa­run­ki pra­cy oraz wy­so­kie wy­na­gro­dze­nie. Pra­ca: Biel­sko i oko­li­ce, tel. 507‑13-55-18,
OSIEK oko­li­ce Ol­ku­sza, Pra­cow­nik pro­duk­cji, obo­wiąz­ki: pra­ca przy ob­słu­dze ma­szyn, kon­tro­la kom­po­nen­tów, zgła­sza­nie ewen­tu­al­nych uste­rek. Wy­ma­ga­nia: chę­ci do pra­cy, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę tym­cza­so­wą, pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
OSIEK oko­li­ce Ol­ku­sza, Spa­wacz, obo­wiąz­ki: pra­ca przy spa­wa­niu ele­men­tów na ha­li pro­duk­cyj­nej. Wy­ma­ga­nia: Upraw­nie­nia MIG/MAG, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę tym­cza­so­wą, pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
PO­SZU­KU­JĘ kie­row­cy eme­ry­ta, ren­ci­stę z do­świad­cze­niem na sa­mo­chód oso­bo­wy dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej z oko­lic Żyw­ca, Kęt, Po­rąb­ki, Mię­dzy­bro­dzia, Biel­ska. Po­trzeb­ny na dłuż­szy okres cza­su, 661‑114‑222
PO­TRZEB­NA opie­kun­ka dla oso­by star­szej z os.Beskidzkiego co­dzien­nie 1 go­dzi­na wie­czo­rem Tel.664728522,
PRA­CA - przyj­mę sprze­daw­cę, ku­char­kę, po­moc po­ko­jo­wą. W każ­dym wie­ku nad mo­rzem w Re­wa­lu. Kwa­te­ra na miej­scu, 781-324-808
PRA­CA GLI­WI­CE - DAM PRA­CE I PO­MIESZ­CZE­NIA DLA GA­ZOW­NI­KA SA­MO­CHO­DO­WE­GO TEL.501366260,
PRA­CA GLI­WI­CE - DAM PRA­CE I PO­MIESZ­CZE­NIA DO NA­PRAW DLA ELEK­TRO­NI­KA SA­MO­CHO­DO­WE­GO TEL. 501366260,
PRA­COW­NIK czysz­cze­nia tech­nicz­ne­go ‑ pra­ca fi­zycz­na: Biel­sko-Bia­ła. Sys­tem 3 zmia­no­wy. Umo­wa o pra­cę. Za­rob­ki do ok. 4000 zł brut­to. Be­ne­fi­ty i do­dat­ki. Za­in­te­re­so­wa­ny? Za­dzwoń 694662002 lub wy­ślij CV aleksandra.swieca@leadec-services.com.pl,
PRA­COW­NI­KÓW do ro­bót dro­go­wych, bru­ka­rzy lub po­moc­ni­ków za­trud­ni­my, wy­ma­ga­ne do­świad­cze­nie. Za­pew­nia­my wy­so­kie wy­na­gro­dze­nie, umo­wa o pra­cę na ca­ły rok. Moż­li­we za­kwa­te­ro­wa­nie, tel. 507‑13-55-18, Biel­sko oko­li­ce,
PRZED­SZKO­LE Pry­wat­ne "Gro­szek" w Biel­sku za­trud­ni na etat po­moc na­uczy­cie­la. Po­szu­ku­je­my osób z wy­kształ­ce­niem pe­da­go­gicz­nym, mo­że być w trak­cie stu­diów, z chę­cią do pra­cy i z do­brym kon­tak­tem z ma­ły­mi dzieć­mi. CV pro­si­my prze­słać na: biuro@groszek.ig.pl lub tel. 692-514-110, 606-601-043,
RA­CI­BÓRZ, ul. Pio­trow­ska ‑ Apa­ra­to­wy pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Pra­ca na 3 zmia­ny i 4 bry­ga­dy. Umo­wa o pra­cę, 3500 zł brut­to + pre­mia do 25% wy­na­gro­dze­nia pod­sta­wo­we­go + do­da­tek noc­ny + do­da­tek za 4 bry­ga­dy + so­cjal. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
SIE­RA­KO­WI­CE, ul. Ko­ziel­ska ‑ Ope­ra­tor pro­duk­cji kost­ki bru­ko­wej. Umo­wa o pra­cę, od 3500 zł net­to, na­gro­dy rocz­ne i ju­bi­le­uszo­we, dar­mo­we miesz­ka­nie dla osób spo­za Gli­wic! Pra­ca na 2 zmia­ny, wol­ne week­en­dy. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
SIE­RA­KO­WI­CE, ul. Ko­ziel­ska ‑ Ope­ra­tor pro­duk­cji kost­ki bru­ko­wej. Umo­wa o pra­cę, od 3500 zł net­to, na­gro­dy rocz­ne i ju­bi­le­uszo­we, dar­mo­we miesz­ka­nie dla osób spo­za Gli­wic! Pra­ca na 2 zmia­ny, wol­ne week­en­dy. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
SO­SNO­WIEC (Dań­dów­ka) Ope­ra­tor wóz­ka wi­dło­we­go. Pra­ca przy ob­słu­dze wóz­ka wi­dło­we­go, do­wo­że­nie kom­po­nen­tów. Wy­ma­ga­nia: upraw­nie­nia UDT. Za­trud­nie­nie w opar­ciu na umo­wę o pra­cę. Pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym od po­nie­dział­ku do piąt­ku. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
SO­SNO­WIEC (Dań­dów­ka) Pra­cow­nik pro­duk­cji. Pra­ca ob­słu­dze ma­szyn, kon­tro­la kom­po­nen­tów. Wy­ma­ga­nia: chę­ci do pra­cy, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Za­trud­nie­nie w opar­ciu na umo­wę o pra­cę. Pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym od po­nie­dział­ku do piąt­ku. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
SO­SNO­WIEC (Mi­lo­wi­ce) Pra­cow­nik ma­ga­zy­no­wy, obo­wiąz­ki: pra­ca w ma­ga­zy­nie, przyj­mo­wa­nie to­wa­rów, pra­ca przy ob­słu­dze pa­le­cia­ka. Wy­so­kie wy­na­gro­dze­nie pod­sta­wo­we + pre­mia do 600 zł brut­to/msc. Wy­ma­ga­nia: chę­ci do pra­cy, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę tym­cza­so­wą, pra­ca w sys­te­mie 3-zmia­no­wym. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
SZAŁ­RZE­NI­SZÓW, ul. Spół­dziel­cza ‑ Ope­ra­tor pro­duk­cyj­no-ma­ga­zy­no­wy. Ksią­żecz­ka sa­ne­pi­dow­ska/go­to­wość do wy­ro­bie­nia, UTD i do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu wóz­ków wi­dło­wych. Pra­ca na 2 zmia­ny. Wy­na­gro­dze­nie 4000 zł brut­to + 5% pre­mii + 300 zł za każ­dy prze­pra­co­wa­ny mie­siąc. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
SZAŁ­SZA, ul. Zie­mię­cic­ka ‑ Pra­cow­nik wóz­ka wi­dło­we­go ma­ga­zyn głów­ny/mroź­nia/chłod­nia ‑ UDT na wó­zek wi­dło­wy bądź do­świad­cze­nie. Wy­na­gro­dze­nie 3800 ‑ 3900 zł brut­to + do­da­tek za mroź­nie 200 zł lub chłod­nie 400 zł + pre­mia uzna­nio­wa do 15% + do­da­tek trans­por­to­wy 300 zł brut­to + so­cjal. Pro­szę o prze­sła­nie CV: j.kutek@trenkwalder.com, tel. 605 121 248. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388,
ZA­WIER­CIE (Mar­ci­szó­w) Od­lew­nik. Obo­wiąz­ki: pra­ca przy od­le­wa­niu kom­po­nen­tów z alu­mi­nium. Wy­so­kie wy­na­gor­dze­nie + pre­mia do 800 zł br/msc + do­dat­ki. Wy­ma­ga­nia: do­świad­cze­nie w pro­duk­cji. Umo­wa o pra­cę tym­cza­so­wą, 3-zmia­ny. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
ZA­WIER­CIE (Mar­ci­szó­w) Ope­ra­tor wóz­ka wi­dło­we­go, obo­wiąz­ki: ob­słu­ga wóz­ka wi­dło­we­go, roz­wo­że­nie i do­wo­że­nie pa­let z asor­ty­men­tem. Wy­so­kie wy­na­gro­dze­nie pod­sta­wo­we. Wy­ma­ga­nia: UDT, chę­ci do pra­cy, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Umo­wa o pra­cę tym­cza­so­wą, 3 zmia­ny. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
ZA­WIER­CIE (Mar­ci­szó­w) Pra­cow­nik pro­duk­cji (mon­taż/pa­ko­wa­nie), obo­wiąz­ki: pra­ca przy skła­da­niu ele­men­tów. Wy­so­kie wy­na­gro­dze­nie pod­sta­wo­we + pre­mia do 800 zł brut­to. Wy­ma­ga­nia: chę­ci do pra­cy, do­świad­cze­nie mi­le wi­dzia­ne. Umo­wa o pra­cę tym­cza­so­wą, 3 zmia­ny. Agen­cja za­trud­nie­nia Tren­kwal­der & Part­ner Sp. z o.o., nr cert. 388. r.antoniak@trenkwalder.com; 605 120 143,
ZLĘ­CĘ pra­ce w przy­do­mo­wym ogród­ku wa­rzyw­nym (ple­wie­nie) ok. 30 m2. BY­STRA, 510-082-670
Szukam pracy
57-LA­TEK szu­ka pra­cy 695415210,
DO­SWIAD­CZO­NY szu­ka jed­no­zmia­no­wej pra­cy w Biel­sku Bia­lej tel 693560458,
EME­RYT­KA, dys­po­zy­cyj­na, ksią­żęcz­ka zdro­wia, szko­ła han­dlo­wa, do­świad­cze­nie po­dejm­nie pra­cę: sklep, tar­go­wi­sko na ca­ły, 1/2 lub 3/4 eta­tu. Ka­to­wi­ce i oko­li­ce, tel. 511-585-274,
PO­SZU­KU­JĘ pra­cy do­dat­ko­wej. Pra­cu­ję w sys­te­mie zmia­no­wym. Tel.: 792901764,
PRA­CO­WI­TY Pan szu­ka pra­cy, kon­takt te­le­fo­nicz­ny pod nu­me­rem te­le­fo­nu 695415210,

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

    Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


      POWRÓT