Dobra PRACA lepsza PRZYSZŁOŚĆ

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

    [b][b]


Dam pracę
PO­SZU­KU­JE­MY dla na­szej ma­my 85 lat mi­łej oso­by do PO­MO­CY. Oko­li­ce Twar­do­rzecz­ka, Le­sna, Ostre, Li­po­wa, Ra­dzie­chów z za­kwa­te­ro­wa­niem lub go­dzi­no­wo. Ma­ma miesz­ka na gór­ce. Doj­ście kil­ka minut.Tel. 507 774 937,
PO­SZU­KU­JĘ oso­by do pro­wa­dze­nia szko­leń. God­ny za­ro­bek, tel. 451‑626‑886,
PRZYJ­MĘ do pra­cy nad mo­rzem pa­nią do pro­wa­dze­nia ko­lo­ni w ośrod­ku wcza­so­wym, Ja­strzę­bia Gó­ra, tel. 530‑456‑280,
aid:table='table' aid:trows='1' aid:tcols='1' aid5:tablestyle='Tabelka'>STA­ŁA pra­ca dla męż­czy­zny - do­je­nie krów, ob­rzą­dek lub mie­sza­nie pa­szo­wo­zu. Szu­kam rze­tel­nych pra­cow­ni­ków z do­świad­cze­niem. 3500‑9000 zł/msc + za­kwa­te­ro­wa­nie. Ma­ków Ma­zo­wiec­ki tel 519 469 500
Szukam pracy
"ZŁO­TA rącz­ka" szu­ka zle­ceń, Za­brze, Gli­wi­ce i oko­li­ce, 514‑977‑596,
BU­DOW­LA­NIEC po­szu­ku­je pra­cy przy tyn­kach, re­mon­tach itp., mo­że być bez­po­śred­nio u in­we­sto­ra, tel. 698‑577‑229,
EME­RYT, in­ży­nier - bu­do­wa ma­szyn, kon­tro­la ja­ko­ści po­szu­ku­je pra­cy, Biel­sko, tel. 797‑623‑095,
KO­BIE­TA, do­świad­cze­nie, peł­na em­pa­tii po­szu­ku­je pra­cy ja­ko opie­kun­ka osób star­szych, cho­rych, tel. 605‑445‑622,
MĘŻ­CZY­ZNA z wyż­szym wy­kształ­ce­niem po­szu­ku­je pra­cy. Oprócz pra­cy umy­sło­wej moż­li­wa rów­nież lek­ka pra­ca fi­zycz­na w ra­mach umo­wy o pra­cę, tel. (33)811‑61‑60, 733‑781‑697,
MISTRZ bu­dow­la­ny szu­ka zle­ceń, Za­brze, Gli­wi­ce i oko­li­ce, 514‑977‑596,
PA­NI, 68., uczci­wa, god­na za­ufa­nia po­dej­mie się opie­ki nad star­szą oso­bą z sa­mo­dziel­nym miesz­ka­niem (wieś, mia­sto), naj­chęt­niej ok. Ty­chy, Biel­sko, tel. 730‑515‑505,

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

    Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


      POWRÓT