Dobra PRACA lepsza PRZYSZŁOŚĆ

[b]W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ[/b]

Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej

    [b][b]


Dam pracę
OPIE­KUN­KA ca­ło­do­bo­wa po­trzeb­na do star­szej, scho­ro­wa­nej oso­by w do­mu oraz po­moc w go­spo­dar­stwie do­mo­wym, tel. 534‑195‑679,
SKLEP w Biel­sku-Bia­łej za­trud­ni EKS­PE­DIENT­KĘ z prak­ty­ką Tel. 602‑631‑522
Sta­ła pra­ca dla męż­czy­zny - do­je­nie krów, ob­rząd­ki lub mie­sza­nie pa­szo­wo­zu. Szu­kam od­po­wie­dzial­nych, so­lid­nych osób. 3500‑9000 zł/msc, moż­li­we za­kwa­te­ro­wa­nie. Ma­ków Ma­zo­wiec­ki, tel 519 469 500 10944549
ZA­TRUD­NI­MY oso­bę do sprzą­ta­nia w OŚROD­KU WCZA­SO­WYM W SZCZYR­KU, pra­ca sta­ła, tel. 888‑780‑695,
Szukam pracy
"ZŁO­TA rącz­ka" szu­ka pra­cy, Za­brze, Gli­wi­ce i oko­li­ce, 514‑977‑596,
DO­ŚWIAD­CZO­NA opie­kun­ka po­dej­mie się opie­ki nad oso­bą star­szą na te­re­nie Ka­to­wic lub woj. ma­ło­pol­skie­go, tel. 660‑437‑933,
DYS­PO­ZY­CYJ­NY po­szu­ku­je pra­cy, mo­że być na wy­jaz­dach, Biel­sko, tel. 729‑321‑524,
EME­RYT po­szu­ku­je pra­cy do­ryw­czej - bu­do­wa, re­mon­ty ma­szyn, Biel­sko, tel. 797‑623‑095, Voy­ager
EME­RYT­KA po­szu­ku­je do­dat­ko­wej pra­cy, ok. Kietrz, gra­ni­ce, po­sprzą­tam, ugo­tu­ję, za­wio­zę na za­ku­py, do le­ka­rza, itp. Do­świad­cze­nie: 21 lat w opie­ce nad oso­ba­mi star­szy­mi. Tel.: 774‑860‑222.,
KO­BIE­TA po­dej­mie się sprzą­ta­nia, go­to­wa­nia, za­ku­pów star­szym oso­bom w ok. Ra­ci­bo­rza, Ryb­ni­ka, Wo­dzi­sła­wia Śl., tel. 698‑387‑249,
MĘŻ­CZY­ZNA z wyż­szym wy­kształ­ce­niem po­szu­ku­je pra­cy. Oprócz pra­cy umy­sło­wej moż­li­wa rów­nież lek­ka pra­ca fi­zycz­na w ra­mach umo­wy o pra­cę, tel. (33)811‑61‑60, 733‑781‑697,
MISTRZ bu­dow­la­ny szu­ka pra­cy, Za­brze, Gli­wi­ce i oko­li­ce, 514‑977‑596,
OPIE­KUN­KA osób star­szych z do­świad­cze­niem po­szu­ku­je pra­cy w Ka­to­wi­cach, tel. 794‑087‑494,
PO­SZU­KU­JĘ pra­cy, mo­że być na wy­jaz­dach, je­stem dys­po­zy­cyj­ny, pra­ce go­spo­dar­cze, ma­lo­wa­nie itp., Biel­sko, tel. 729‑321‑524,
ZA­OPIE­KU­JĘ się oso­bą sa­mot­ną, star­szą, bez ro­dzi­ny, brak spad­ko­bier­ców, za prze­ka­za­nie no­ta­rial­ne miesz­ka­nia lub dom­ku, je­stem ko­bie­tą z em­pa­tią, tel.: 730‑515‑505,

W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE 30% WIĘCEJ OGŁOSZEŃ

    Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


      POWRÓT