Regulamin serwisu internetowego jarmark.com.pl

  § I Postanowienia wstępne

  1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) tworzy się regulamin korzystania z serwisu internetowego pod adresem http://jarmark.com.pl (zwany w dalszej części „Regulaminem”).
  2. Właścicielem serwisu internetowego pod adresem http://jarmark.com.pl („serwis internetowy”) jest POLSKA PRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45,wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000 zł, NIP 522-01-03-609 ("Spółka").
  3. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego („Użytkownik”).
  4. Wszelkie prawa autorskie do elementów serwisu internetowego przysługują Spółce lub podmiotom, względem których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów serwisu internetowego lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane

  § II Oferowane Usługi

  1. Za pośrednictwem zaimplementowanej funkcjonalności Użytkownik serwisu internetowego może przeglądać ogłoszenia aktualnie umieszczone na serwisie internetowym działającym pod adresem http://alegratka.pl (dalej jako „Alegratka.pl”) oraz korzystać z funkcjonalności serwisu Alegratka.pl, w tym dodawać ogłoszenia w serwisie Alegratka.pl.
  2. Korzystanie z serwisu Alegratka.pl w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem Alegratka.pl dostępnym pod adresem internetowym http://ofirmie.gratka.pl/regulamin/. Serwis internetowy nie służy do świadczenia usług za pośrednictwem serwisu Alegratka.pl, ale wyłącznie umożliwia, za pomocą zaimplementowanych funkcjonalności, połączenie się Użytkownika z serwisem Alegratka.pl w celu skorzystania ze świadczonych przez ten serwis usług elektronicznych. Korzystanie przez Użytkownika z usług serwisu Alegratka.pl za pośrednictwem serwisu internetowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wyżej przywołanego regulaminu serwisu Alegratka.pl. Korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności serwisu Alegratka.pl (np. z możliwości dodawania ogłoszeń) może wymagać zarejestrowania się w serwisie Alegratka.pl.
  3. Za pośrednictwem znajdującego się w serwisie hiperłącza Użytkownik serwisu internetowego może, opuszczając serwis internetowy, przejść na stronę http://ogloszenia.gratka.pl/widget.html, dzięki której możliwe jest na odrębnych zasadach, wskazanych w regulaminach umieszczonych na tej stronie, umieszczanie ogłoszeń w prasie drukowanej (dalej jako widget). Widget stanowi odrębny od serwisu internetowego byt, odrębną usługę, i nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z serwisem internetowym. Korzystanie z widgeta odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach dostępnych na w/w stronie internetowej.
  4. Treść serwisu internetowego, niepowiązana z serwisem Alegratka.pl ani widgetem, ma wyłącznie charakter informacyjny i nie są z nią związane żadne usługi świadczone drogą elektroniczną.

  § III Reklamacje

  1. Składanie reklamacji odbywa się drogą:
   a. elektroniczną na adres e-mail:[ jarmark@jarmark.com.pl];
   b. telefonicznie na numer + [32/634 21 88] (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora);
   c. pisemnie na adres Spółki.
  2. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zamówienia.
  4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.
  5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

  § IV Zastrzeżenia

  Dystrybucja Usług za pośrednictwem serwisu internetowego może być czasowo niedostępna celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność.

  § V Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
  2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu, zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  3. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowego to: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98, lub Linux oraz przeglądarką internetową. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna
  4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Spółkę w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich Użytkownika przez publikację Regulaminu w nowej treści na stronach serwisu internetowego.
  5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby będącej właścicielem danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
  6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Spółki. Spółka bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
  7. Spółce nie są znane szczególne ryzyka związane z korzystaniem z serwisu internetowego.

  DODAJ OGŁOSZENIE

  sprawdź także:

  mapa

  mapa

  drev-imed