Wyjedź na urlop z JARMARKIEM

  [b]Jesteś zainteresowany umieszczeniem swojego ogłoszenia w tym miejscu?
  Skontaktuj się z nami: 502 499 390.[/b]


  Aktualne ogłoszenia z kategorii "turystyka" znajdziesz w zakładce ogłoszenia drobne.
  Poniżej przykładowe oferty turystyczne z naszego Tygodnika:


   [b]
   GÓRY
   BE­SKI­DY - Syl­we­ster 7 dni/700 zł. Su­per kli­mat, wy­śmie­ni­te wy­ży­wie­nie Moż­li­wość do­wo­zu, tel. 33 870 30 50
   BE­SKI­DY 5 dni od 250 zł dla emer./ rent. z 50% do­fin. Unij­ny Pro­gam-Spo­wol­nij Sta­rze­nie, eko ży­wie­nie. Moż­li­wość do­wo­zu, tel. 501 642 492
   BRZU­ŚNIK - do­mek do wy­na­ję­cia, (33)867-53-40, 536-576-317
   JE­LE­ŚNIA-BE­SKID Ży­wiec­ki- Pięk­na zi­ma tyl­ko w gó­rach! Vil­la Mar­tin za­pra­sza: komf.pokoje z łaz., tv,po­dwój­ne łóż­ka, wi-fi, z wy­żyw. Bli­sko szla­ki, wy­cią­gi nar­ciar­skie na Pil­sko - 7 km. Ide­al­ne miej­sce dla ro­dzin, par, se­nio­rów. Aqu­apark, ko­sme­ty­ka, spa- ra­ba­ty od nas! Ostat­nie po­ko­je na tur­nus Świą­tecz­ny i syl­we­stro­wy! 33 86 36 835, 607 912 297, www.villamartin.pl
   KRY­NI­CA Gór­ska D.W. Iskra - Po­byt ŚWIĄ­TECZ­NO - NO­WO­ROCZ­NY od 85 zł/os. (w tym Wi­gi­lia), w ce­nie śnia­da­nie i obiad. Tel. 18/471-56-70, 883-394-470, www.iskra-krynica.pl
   NO­WO­ROCZ­NY po­byt, FE­RIE, od 80 zł/os., w tym śnia­da­nie i obiad. TY­LICZ k/Kry­ni­cy G. Pok. z łaz.+TV, bi­lard, par­king. Tel. (18) 471-13-86, www.willatokarczyk.infoturystyka.pl
   WI­SŁA Ma­lin­ka przy wy­cią­gu Klep­ki i Cień­ków! Fe­rie, ko­lo­nie, week­en­dy, zi­mo­wi­ska, wy­ciecz­ki. Tel. 509‑745‑096, www.usmiech.com.pl
   MORZE
   RE­WAL
   30 m do mo­rza - ści­słe cen­trum, tuż przy pro­me­na­dzie, po­ko­je z ła­zien­ka­mi, tv, lo­dów­ka, sprzęt plaż., mi­ni­ba­sen, cam­ping z łaz. Bar i sklep na miej­scu. Moż­li­wość gril­lo­wa­nia. Ce­na od 50 zł/os., tel. (91)386-27-07, tel. kom. 781-324-808, www.kinga-rewal.pl

   BAŁ­TYK i Rab­ka-Zdrój - tur­nu­sy re­ha­bi­li­ta­cyj­ne i wcza­sy zdro­wot­ne 33/816-86-00, (33)814-66-66, 512-122-525, www.happytour.pl
   DAR­ŁO­WO - ca­ło­rocz­ne apar­ta­men­ty i po­ko­je z kuch­nia­mi, anek­sa­mi, ła­zien­ka­mi, par­king, tv, wi­deo, in­ter­net, aqu­apark z mor­ską wo­dą, rej­sy węd­kar­skie po mo­rzu i do Da­nii. Ce­na od 20 zł, 509-536-400, www.nadia.nocowanie.pl
   USTRO­NIE MOR­SKIE - Kom­pleks wy­po­czyn­ko­wy Czte­ry Po­ry Ro­ku - kom­for­to­wo wy­po­sa­żo­ne po­ko­je 1-, 2-, 3-, 4-osob., apar­ta­men­ty, ogród, grill, ro­we­ry, re­stau­ra­cja na miej­scu, 150 m pla­ża. Gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne. Pro­mo­cyj­ne po­by­ty dla se­nio­rów, www.czteryporyroku-ustronie.pl, (94)351-51-35, 512-961-342
   REWAL30 m do morza - ścisłe centrum, tuż przy promenadzie, pokoje z łazienkami, tv, lodówka, sprzęt plaż., minibasen, camping z łaz. Bar i sklep na miejscu. Możliwość grillowania. Cena od 50 zł/os., tel. (91)386-27-07, tel. kom. 781-324-808, www.kinga-rewal.pl

    W GAZECIE ZNAJDZIESZ ZAWSZE WIĘCEJ OGŁOSZEŃ ZE ZDJĘCIEM

    Kupuj w kiosku lub w wersji elektronicznej


     POWRÓT